Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học năm 2021, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đông Sài Gòn đăng tin tuyển dụng như sau:

Hotline