CN-NV-COMPLAINTS RESOLUTION

DSA là đầu mối tiếp nhận các thắc mắc, khiếu nại từ người học liên quan đến các hoạt động của UEH; thực hiện phối hợp với các đơn vị phụ trách để phản hồi, giải quyết triệt để những vấn đề mà người học, phụ huynh của người học hoặc các bên liên quan đang gặp phải, giúp người học yên tâm tập trung học tập, phụ huynh tin tưởng vào các hoạt động dịch vụ tại UEH.

 

Hotline