Chức năng

1. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học giữ vai trò như là cổng thông tin tích hợp, lưu trữ thông tin tổng thể về các vấn đề của UEH trong công tác chăm sóc và hỗ trợ người học một cách đầy đủ nhất.
2. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học là cầu nối giữa Trường và các bên liên quan trong các hoạt động tư vấn và hỗ trợ thông tin. Các bên liên quan bao gồm: Viên chức, người lao động, người học, người học tiềm năng, cựu người học, cựu viên chức, chính quyền, đối tác trong và ngoài nước.
3. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học là đơn vị đầu mối hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan trong việc giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của người học.
4. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học là đơn vị thứ 3, độc lập đánh giá chất lượng hỗ trợ và chăm sóc người học của các đơn vị và chịu sự đánh giá chất lượng phục vụ từ người học và các đơn vị có liên quan.

Nhiệm vụ

 

 1. Quản lý và tổ chức thực hiện vai trò đầu mối hỗ trợ thông tin về UEH cho người học, người học tiềm năng và đối tác khác thông qua các nền tảng online, tổng đài điện thoại và trực tiếp tại văn phòng.
 2. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động định hướng dành cho người học tại UEH (tuần lễ sinh hoạt công dân đối với sinh viên ĐHCQ, phối hợp cung cấp thông tin cần thiết trong ngày khai giảng đối với các bậc, hệ khác).
 3. Đầu mối phối hợp các khoa/viện đào tạo quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động cố vấn học tập tại UEH.
 4. Quản lý và triển khai thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
 5. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn hỗ trợ người học trong học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt và rèn luyện; tư vấn tâm lý và các vấn đề cá nhân khác.
 6. Triển khai và thực hiện chính sách học bổng tại UEH, bao gồm: Học bổng khuyến khích học tập, học bổng hỗ trợ học tập và học bổng từ các đơn vị ngoài trường.
 7. Triển khai hoạt động hỗ trợ cho các người học thuộc các dân tộc, các vùng miền khác nhau của Việt Nam được hòa nhập và thích nghi với đời sống sinh viên tại UEH; Sinh viên quốc tế hòa nhập đa văn hóa tại Việt Nam.
 8. Đầu mối tiếp và phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người học.
 9. Đầu mối tiếp nhận và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho người học các khóa, hệ, bậc đào tạo của UEH thông qua Cổng giao dịch các dịch vụ gia tăng của UEH.
 10. Phụ trách tất cả hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên gồm: i) Giới thiệu việc làm, ii) Tham quan doanh nghiệp; iii) Huấn luyện về định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, kỹ năng mềm và iv) Đầu mối tiếp nhận, xây dựng “Chương trình trải nghiệm UEH”.
 11. Triển khai và tổ chức các hội thi truyền thống cấp trường gồm: Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hội diễn văn nghệ; Hội thi đơn ca; Hội thao sinh viên; Chuỗi các hoạt động tìm hiểu Văn hóa UEH. Đầu mối hỗ trợ việc tổ chức các sự kiện của sinh viên ở cấp khoa, viện, ký túc xá, câu lạc bộ, đội, nhóm…
 12. Thực hiện nắm bắt thông tin và có giải pháp phù hợp hỗ trợ người học nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các trường hợp liên quan đến hành vi quấy rối tình dục trong môi trường học tập tại UEH.
 13. Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoat động hỗ trợ, chăm sóc người học, đặc biệt là người học khuyết tật. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ cho người học trong trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn, tang chế.
 14. Chịu trách nhiệm chính các dịch vụ của Lễ tốt nghiệp gồm: Cung cấp lễ phục, chụp ảnh tốt nghiệp, chụp ảnh lưu niệm…
 15. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá chất lượng hỗ trợ và chăm sóc người học của các đơn vị.
 16. Đầu mối nắm bắt tình hình, tư tưởng chính trị của người học; thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và kỹ năng sống của người học; thực hiện việc phòng chống tội phạm nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh viên; triển khai văn hóa UEH cho người học.
 17. Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.
 18. Quản trị hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
 19. Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.

Hotline