BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

1
ThS. NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
Trưởng phòng
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1016
Email: ttung@ueh.edu.vn
CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

Phụ trách chung, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học. Trực tiếp chỉ đạo các mảng công việc:

 • Bộ máy tổ chức, nhân sự DSA
 • Mục tiêu, chương trình chất lượng hàng năm và hoạch định chiến lược phát triển trung, dài hạn của DSA.
 • Thi đua – Khen thưởng DSA
 • Hoạt động định hướng
 • Cố vấn học tập
 • Học bổng
 • Sự kiện cho người học
 • Hoạt động rèn luyện
 • Hỗ trợ các trường hợp đột xuất
 • Văn thư, lưu trữ; báo cáo thống kê

CÔNG TÁC KHÁC

 • Bí thư chi bộ phòng
2

TS. NGUYỄN THỊ ĐOAN TRÂN
Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1015
Email: doantran@ueh.edu.vn

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

 • Hỗ trợ thông tin
 • Hoạt động tư vấn
 • Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người học
 • Dịch vụ hỗ trợ người học
 • Dịch vụ nghề nghiệp
 • Hòa nhập đa văn hóa
 • Chống quấy rối tình dục
 • Hỗ trợ người học khuyết tật
 • Lễ tốt nghiệp
 • Quản trị chất lượng của DSA
 • Công tác truyền thông của DSA
 • Các công tác khác theo phân công của Trưởng phòng

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ

</tr

1

NGUYỄN SONG GIA ANH
Chuyên viên
Cử nhân Tâm lý học
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1002, 1022
Email: anhnsg@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học;
 • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone (Phụ trách hoạt động định kỳ, duy trì và phát triển truyền thông English Zone);
 • Hòa nhập đa văn hóa.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Công tác truyền thông DSA;
 • Bản tin E-newsletter dành cho người học;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Quản lý và trực trang Fchat;
 • Quản lý hộp thư điện tử;
 • Chương trình đào tạo kỹ năng mềm và cấp chứng chỉ cho sinh viên;
 • Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của người học.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc trên cổng giao dịch điện tử;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Thiết kế các ấn phẩm truyền thông;
 • Học bổng sinh viên quốc tế;
 • Hỗ trợ sinh viên quốc tế, hòa nhập đa văn hóa;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Hoạt động định hướng dành cho người học các bậc, hệ;
 • Quy trình hóa hoạt động DSA;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Công tác đào tạo, bồi dưỡng nội bộ đơn vị;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…);
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
2
TRỊNH LÊ DUY
Chuyên viên
Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1012
Email: duytl@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Quản lý và trực trang Fchat;
 • Quản lý hệ thống cổng giao dịch điện tử;
 • Hoạt động Shuttle bus UEH;
 • Hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Học bổng khuyến khích học tập UEH;
 • Quản lý Cộng tác viên DSA;
 • Đánh giá và quản lý dữ liệu hoạt động rèn luyện sinh viên;
 • Quản lý hệ thống platform CRM;
 • Quản lý, điều phối cổng thông tin việc làm;
 • Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động DSA;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ Đại học chính quy, Vừa làm vừa học, Sau đại học;
 • Giới thiệu việc làm cho sinh viên, tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp và thông tin thị trường lao động.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Hoạt động công viên tiếng Anh UEH – UEH English Zone;
 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc từ cổng giao dịch điện tử UEH;
 • Hoạt động định hướng dành cho người học các bậc, hệ;
 • Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, Ký túc xá;
 • Hội thao truyền thống sinh viên cấp trường; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, Ký túc xá;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…);
 • Hỗ trợ các công việc khác của Phòng…
3
ĐOÀN THỊ THANH DIỆU
Chuyên viên
Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1014
Email: dieudtt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Thiết kế các ấn; phẩm truyền thông;
 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc từ cổng giao dịch điện tử;
 • Tham quan thực tế doanh nghiệp;
 • Công tác truyền thông DSA;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…);
 • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone;
 • Học bổng doanh nghiệp.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Khen thưởng sinh viên;
 • Hỗ trợ chống quấy rối tình dục;
 • Quản lý và trực trang Fchat;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Bản tin E-newsletter dành cho người học;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Hoạt động định hướng dành cho ĐHCQ;
 • Hoạt động định hướng dành cho người học các bậc, hệ.
4 This image has an empty alt attribute; its file name is 4.-Ngoc-Hai-768x1024.jpg
NINH NGỌC HẢI
Chuyên viên
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1009
Email: ngochai@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Công tác phòng chống tội phạm nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh viên;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học;
 • Bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển UEH tham gia các hoạt động, phong trào thể thao, văn nghệ; các cuộc thi văn hóa do cơ quan cấp trên tổ chức;
 • Hội thao truyền thống sinh viên cấp trường; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…);
 • Hỗ trợ sinh viên đột xuất (khó khăn, bệnh tật…).

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc trên cổng giao dịch điện tử;
 • Hoạt động Shuttle bus UEH;
 • Hỗ trợ người học khuyết tật.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Quản lý và trực trang Fchat;
 • Quản lý công tác cố vấn học tập, hướng dẫn và theo dõi sinh hoạt lớp;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Hoạt động định hướng dành cho người học các bậc, hệ.
5 This image has an empty alt attribute; its file name is 5.-Thuy-Hai-768x1024.jpg
TRẦN THỊ THÚY HẢI
Chuyên viên
Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1003
Email: haittt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Học bổng khuyến khích học tập UEH;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học;
 • Chương trình Tư vấn hướng nghiệp chuyên ngành, chương trình trải nghiệm UEH;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Công tác truyền thông DSA;
 • Bản tin E-newsletter dành cho người học.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị;
 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Hoạt động định hướng cho người học các bậc hệ.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Công tác đào tạo, bồi dưỡng nội bộ đơn vị;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Quản lý Cộng tác viên DSA;
 • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone;
 • Quản lý và Trực trang Fchat;
 • Thư ký tổng hợp, thống kê, báo cáo;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…);
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Quy trình hóa hoạt động của DSA.

Công tác khác:

Tổ trưởng Công đoàn DSA, Thành viên Ban Nữ công UEH

6 This image has an empty alt attribute; its file name is 6.-Thu-Hien-768x1024.jpg
HOÀNG THỊ THU HIỀN
Chuyên viên chính
Thạc sĩ Luật
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1013
Email: hthien@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Hỗ trợ chống quấy rối tình dục;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học;
 • Quy trình hóa hoạt động DSA;
 • Chương trình đào tạo kỹ năng mềm và cấp chứng chỉ cho sinh viên;
 • Hoạt động tọa đàm, kiến tập, giao lưu và định hướng kỹ năng nghề nghiệp.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone;
 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Hỗ trợ sinh viên quốc tế, hòa nhập đa văn hóa.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Hoạt động Career Talk;
 • Quản lý và Trực trang Fchat;
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của người học;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…).
7 This image has an empty alt attribute; its file name is 7.-Huong-1-768x1024.jpg
PHAN THỊ HƯỜNG
Chuyên viên
Cử nhân Kế toán
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1010
Email: huongpht@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Trực tổng đài hotline;
 • Lễ tân;
 • Giới thiệu việc làm cho sinh viên, tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp và thông tin thị trường lao động;
 • Quản lý, điều phối cổng thông tin việc làm;
 • Tham quan thực tế doanh nghiệp.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Hoạt động Shuttle bus UEH;
 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Chương trình Tư vấn hướng nghiệp chuyên ngành, chương trình trải nghiệm UEH;
 • Hoạt động tọa đàm, kiến tập, giao lưu và định hướng kỹ năng nghề nghiệp;
 • Công tác kế toán – tài chính của đơn vị.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Chương trình đào tạo kỹ năng mềm và cấp chứng chỉ cho sinh viên;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Quản lý và trực trang Fchat;
 • Học bổng hỗ trợ học tập UEH;
 • Tín dụng học tập cho người học;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…);
 • Hoạt động Career talk;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Hoạt động định hướng dành cho người học các bậc, hệ.
8 This image has an empty alt attribute; its file name is 12.-Nam-768x1024.jpg
NGUYỄN CÔNG NAM
Chuyên viên chính
Thạc sĩ Kinh tế chính trị
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1006
Email:congnam@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Thư ký tổng hợp, thống kê, báo cáo;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Đánh giá và quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện sinh viên;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Công tác đào tạo, bồi dưỡng nội bộ đơn vị;
 • Quản lý công tác cố vấn học tập, hướng dẫn và theo dõi sinh hoạt lớp;
 • Cập nhật dữ liệu hệ thống dữ liệu dùng chung.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Quản lý và Trực trang Fchat;
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị;
 • Công tác kế toán – tài chính của đơn vị;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa, kỹ năng sống cho sinh viên;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị.

Công tác khác:
Phó Bí thư chi bộ phòng

9 This image has an empty alt attribute; its file name is 13.-Ngan-768x1024.jpg
HUỲNH THỊ NGỌC NGÂN
Cán sự
Thạc sĩ Quản lý công
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1001
Email: nganhtn@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của người học;
 • Quản lý và Trực trang Fchat;
 • Lễ tân;
 • Quản lý hộp thư điện tử;
 • Văn thư, lưu trữ;
 • Công tác kế toán – tài chính của đơn vị;
 • Trực tổng đài hotline.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Thiết kế các ấn phẩm truyền thông;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…).

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Thư ký tổng hợp, thống kê, báo cáo;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Hội thao truyền thống sinh viên cấp trường; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Quản lý cộng tác viên DSA.

Công tác khác:
Tổ trưởng tổ Nữ công

10 This image has an empty alt attribute; its file name is 8.-Lam-768x1024.jpg
TRỊNH QUỐC LÂM
Chuyên viên chính
Cử nhân Kinh tế chính trị
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1008
Email: lamtq@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa, kỹ năng sống cho sinh viên;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học;
 • Bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển UEH tham gia các hoạt động, phong trào thể thao, văn nghệ; các cuộc thi văn hóa do cơ quan cấp trên tổ chức;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…).

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Thư ký tổng hợp, thống kê, báo cáo;
 • Đánh giá chất lượng hỗ trợ và chăm sóc người học của các đơn vị;
 • Quản lý và Trực trang Fchat;
 • Công tác phòng chống tội phạm nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh viên;
 • Khen thưởng sinh viên;
 • Hội thao truyền thống sinh viên cấp trường; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, KTX.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Quản lý hệ thống platform CRM.

Công tác khác:
Tổ phó Công đoàn phòng

11 This image has an empty alt attribute; its file name is 9.-Lien-768x1024.jpg
THÁI KIM LIÊN
Chuyên viên
Cử nhân Ngoại thương
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1007
Email: klienkt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc từ cổng giao dịch điện tử;
 • Quản lý công tác cố vấn học tập, hướng dẫn và theo dõi sinh hoạt lớp;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học;
 • Khen thưởng sinh viên;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển UEH tham gia các hoạt động, phong trào thể thao, văn nghệ; các cuộc thi văn hóa do cơ quan cấp trên tổ chức;
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm của đơn vị.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…).

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Đánh giá và quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện sinh viên;
 • Hoạt động Shuttle bus UEH;
 • Quản lý và Trực trang Fchat;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH.
12 This image has an empty alt attribute; its file name is 10.-Loc-768x1024.jpg
NGUYỄN MINH LỘC
Chuyên viên
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1004
Email: ngmloc@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Học bổng doanh nghiệp;
 • Tín dụng học tập cho người học;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Hỗ trợ chống quấy rối tình dục;
 • Văn thư, lưu trữ;
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm của đơn vị;

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Quản lý và trực trang Fchat;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hội thao truyền thống sinh viên cấp trường; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Chương trình đào tạo kỹ năng mềm và cấp chứng chỉ cho sinh viên;
 • Hoạt động tọa đàm, kiến tập, giao lưu và định hướng kỹ năng nghề nghiệp;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…).
13 This image has an empty alt attribute; its file name is 14.-Thao-768x1024.jpg
PHAN LÂM THAO
Chuyên viên
Thạc sĩ Kinh tế
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1011
Email: thaopl@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Công tác đào tạo, bồi dưỡng nội bộ đơn vị;
 • Đánh giá chất lượng hỗ trợ và chăm sóc người học của các đơn vị;
 • Công tác Tư vấn về học tập, hướng nghiệp, đời sống, tâm lý người học;
 • Phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động DSA;
 • Cập nhật dữ liệu hệ thống dữ liệu dùng chung;
 • Quản lý hệ thống platform CRM;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Quản lý và Trực trang Fchat;
 • Quản lý hệ thống cổng giao dịch điện tử.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Hoạt động Shuttle bus UEH;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hội thao truyền thống sinh viên cấp trường; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…);
 • Giới thiệu việc làm cho sinh viên, tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp và thông tin thị trường lao động;
 • Quản lý, điều phối cổng thông tin việc làm;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Hoạt động định hướng dành cho người học các bậc, hệ.

Công tác khác:

UV BCH Công đoàn UEH

14 This image has an empty alt attribute; its file name is 15.-Uyen-768x1024.jpg
TRƯƠNG NHẬT UYÊN
Chuyên viên
Cử nhân Kinh doanh quốc tế
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1005
Email: uyentn@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Học bổng sinh viên quốc tế;
 • Học bổng hỗ trợ học tập UEH;
 • Hoạt động Career Talk;
 • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone (phụ trách hoạt động thường xuyên).

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Tín dụng học tập cho người học;
 • Quản lý và trực trang Fchat;
 • Trang hoàng, duy trì hình ảnh truyền thông tại văn phòng DSA;
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Tham quan thực tế doanh nghiệp;
 • Hoạt động Career Talk.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Công tác truyền thông DSA;
 • Lễ tân;
 • Học bổng khuyến khích học tập UEH;
 • Bản tin E-newsletter dành cho người học;
 • Quản lý, cập nhật website đơn vị;
 • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone;
 • Quản lý, tiếp nhận và xử lý công việc từ cổng giao dịch điện tử;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Dịch vụ liên quan đến lễ tốt nghiệp (lễ phục, chụp hình…);
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Hoạt động định hướng dành cho người học các bậc, hệ.
15
PHẠM QUỐC VIỆT
Chuyên viên
Cử nhân Quản lý công
Điện thoại: 028.7306.1976 ext 1021
Email: vietphq@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:

 • Công tác hỗ trợ người học khuyết tật;
 • Hoạt động Career Talk;
 • Hoạt động định hướng dành cho người học các bậc, hệ;

Hỗ trợ chính các đầu việc:

 • Học bổng hỗ trợ học tập UEH;
 • Hỗ trợ sinh viên đột xuất (khó khăn, bệnh tật…);
 • Nắm bắt nhu cầu, đề xuất triển khai các dịch vụ chăm sóc người học hệ ĐHCQ, VLVH, SĐH;
 • Hội thao truyền thống sinh viên cấp trường; theo dõi các hoạt động của khoa, viện, KTX.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 • Hoạt động công viên tiếng Anh – UEH English Zone;
 • Công tác phòng chống tội phạm nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh viên;
 • Công tác truyền thông DSA;
 • Hội thi truyền thống OLP các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 • Hoạt động định hướng dành cho sinh viên ĐHCQ;
 • Hoạt động văn hóa văn nghệ cấp trường; theo dõi hoạt động của khoa, viện, KTX;
 • Chương trình Tư vấn hướng nghiệp chuyên ngành, chương trình trải nghiệm UEH;
 • Tham quan thực tế doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ các công việc khác của Phòng.

Hotline