VĂN HÓA UEH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 07/9/2017

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

I. NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tự hào phát huy truyền thống UEH.

2. Tôn sư trọng đạo, sống có nghĩa tình.

3. Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

4. Phát triển hài hòa cùng cộng đồng.

5. Môi trường làm việc chuyên nghiệp (bổ sung năm 2021).

II. HỆ THỐNG GIÁ TRỊ NỀN TẢNG

1. Giá trị truyền thống

UEH thực hiện việc bảo tồn, lưu giữ giá trị truyền thống trong từng thời kỳ thông qua việc cập nhật, bổ sung vào hệ thống dữ liệu văn hóa – lịch sử UEH và phổ biến rộng rãi nhằm kết nối văn hóa giữa các thế hệ đã và đang học tập, làm việc tại UEH.

2. Giá trị tương lai

Với mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học có uy tín trong khu vực châu Á; UEH đã, đang và tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống để xây dựng văn hóa UEH mang tính hiện đại, chuẩn mực, thân thiện, đáp ứng định hướng phát triển giáo dục, đào tạo của UEH nói riêng và của Việt Nam nói chung.

3. Văn hóa nghiên cứu khoa học

Công chức, viên chức, người học của UEH trong quá trình thực hiện, phản biện và đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cá nhân và của tổ chức luôn trên tinh thần thượng tôn chân lý khoa học, tinh thần nghiên cứu vô vụ lợi, phản biện khoa học; tôn trọng sở hữu trí tuệ, tôn trọng đạo đức trong nghiên cứu và chống đạo văn.

4. Văn hóa ứng xử

UEH tạo môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại, kỷ cương và hiệu quả. Đội ngũ công chức, viên chức, người học UEH luôn được định hướng các chuẩn mực ứng xử nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, đảm bảo sự liêm chính, tính chính trực, tôn trọng bản thân và mọi người trong quá trình học tập, làm việc tại UEH.

_

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA VIÊN CHỨC UEH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 695/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 4 năm 2017

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Thực hiện văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH); xây dựng đội ngũ viên chức UEH chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại.

2. Định hướng các chuẩn mực ứng xử cho viên chức khi thực thi nhiệm vụ, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, nhằm đảm bảo sự liêm chính và tăng cường tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ của viên chức trong UEH.

3. Là cơ sở để giám sát việc chấp hành pháp luật; quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UEH, xử lý viên chức vi phạm các chuẩn mực đạo đức khi thi hành nhiệm vụ.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

– Trong phạm vi UEH, bao gồm: tất cả các đơn vị và cơ sở trực thuộc UEH.

– Tại nơi viên chức thực thi nhiệm vụ được UEH giao.

2. Đối tượng áp dụng:

– Tất cả các viên chức đang làm việc tại UEH.

– Công chức đang làm việc tại UEH có trách nhiệm thực hiện quy định này như viên chức. Trường hợp quy định này có nội dung khác với Luật Cán bộ, công chức và các văn bản quy phạm pháp luật mà công chức đang có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thi hành thì công chức đang làm việc tại UEH thực hiện theo quy định riêng đó.

– Giảng viên thỉnh giảng, chuyên viên, nhân viên hợp đồng lao động với UEH và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện quy định này trong khuôn khổ nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Viên chức đang làm việc tại UEH là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại UEH theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của UEH – đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập theo quy định của pháp luật. Viên chức đang làm việc tại UEH gồm viên chức khối giảng dạy (giảng viên) và viên chức khối quản lý.

2. Công chức đang làm việc tại UEH là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào bộ máy lãnh đạo, quản lý của UEH – đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật. Công chức đang làm việc tại UEH gồm Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường và các Phó Hiệu trưởng.

3. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong UEH nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

4. Người học là người đang học tập và nghiên cứu khoa học tại UEH, gồm sinh viên của chương trình đào tạo đại học; học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ; nghiên cứu sinh của chương trình đào tạo tiến sĩ.

Chương II

QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG

Điều 4. Thực hiện văn hoá UEH

Mỗi viên chức là một đại diện cho uy tín thương hiệu UEH, là đối tượng giữ gìn, thực thi và tuyên truyền cho “Văn hóa UEH” với những giá trị cốt lõi:

1. Tự hào phát huy truyền thống UEH;

2. Tôn sư trọng đạo, sống có nghĩa tình;

3. Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau;

4. Phát triển hài hòa cùng cộng đồng.

Điều 5. Thời gian làm việc

Chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc của Nhà nước, của UEH; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả; không làm việc riêng trong thời gian làm việc.

Điều 6. Trang phục, tác phong

1. Trang phục lịch sự, phù hợp môi trường giáo dục.

2. Đeo bảng tên đúng quy định.

3. Tác phong nghiêm túc, chuẩn mực; thái độ niềm nở, khiêm tốn, tôn trọng khi giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ lịch sự, hòa nhã.

Điều 7. Ý thức tổ chức kỷ luật

1. Tự giác chấp hành quy chế, quy định, nội quy của UEH trong thực thi nhiệm vụ; minh bạch, liêm chính, gương mẫu về đạo đức và lối sống.

2. Tôn trọng và bảo vệ uy tín của UEH. Không tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu của UEH không đúng thẩm quyền.

3. Tôn trọng nguyên tắc không phân biệt đối xử về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, người khuyết tật.

4. Không phát tán, tung tin bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

5. Không sử dụng các thông tin có được từ vị trí công tác, thông tin của UEH để trục lợi cá nhân.

6. Không có hành vi quấy rối người khác dưới mọi hình thức.

7. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại.

8. Không quảng cáo, vận động, mời gọi, mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ có tính chất kinh doanh trong giờ làm việc theo quy định.

9. Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị được mời tham dự; đến đúng giờ, không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng, không bỏ về trước khi kết thúc cuộc họp, hội nghị.

Điều 8. Sử dụng tài sản

1. Không sử dụng tài sản hữu hình như: ô tô, điện thoại, máy vi tính, đồ dùng văn phòng phẩm, thùng thư; và tài sản vô hình như: thương hiệu, chức danh nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, email của UEH để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc những mục đích khác mà không được sự cho phép của Ban Giám hiệu.

2. Có ý thức bảo vệ tài sản công; sử dụng tiết kiệm điện, nước, các trang thiết bị và văn phòng phẩm.

Chương III

ỨNG XỬ TRONG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC

Điều 9. Ứng xử với cấp dưới

1. Tôn trọng và tạo niềm tin cho viên chức khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; Sẵn sàng chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách.

2. Tận tình hướng dẫn, hỗ trợ viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, tự học, tự rèn luyện và phát huy sáng kiến, kinh nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của UEH.

3. Công tâm trong quản lý, đánh giá, nhận xét viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách. Không có hành vi trù dập, thành kiến với viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách; Sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp từ viên chức.

4. Bảo vệ danh dự của viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách khi bị phản ảnh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.

Điều 10. Ứng xử với cấp trên

1. Chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và tổ chức.

2. Giải quyết các yêu cầu, ý kiến chỉ đạo công việc của lãnh đạo đúng quy định, quy trình và thời hạn cam kết.

3. Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến với lãnh đạo.

4. Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót.

Điều 11. Ứng xử với đồng nghiệp

1. Tôn trọng và tin cậy, giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc thân thiện; có tinh thần cầu thị, lắng nghe; cộng tác, hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Hợp tác, hỗ trợ giải quyết các công việc được giao trong khuôn khổ trách nhiệm, đúng quy định, quy trình và thời hạn cam kết.

Chương IV

ỨNG XỬ TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Điều 12. Ứng xử với người học

1. Luôn xem người học là trọng tâm phục vụ. Đối xử niềm nở, tận tâm và trách nhiệm với mọi đối tượng người học.

2. Giải quyết mọi yêu cầu công việc của người học đúng quy định, quy trình và thời hạn cam kết. Tận tình chỉ dẫn và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người học có liên quan đến UEH. Đối với những việc ngoài thẩm quyền, giới thiệu đúng đơn vị có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ người học.

3. Không hạch sách, đòi hỏi hoặc gợi ý người học phải hối lộ, biếu xén, quà cáp.

4. Không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người học.

5. Lắng nghe và tiếp thu phản hồi khi trao đổi với người học.

6. Không tự ý cung cấp thông tin cá nhân của người học.

Điều 13. Ứng xử với phụ huynh và khách liên hệ

1. Giao tiếp, làm việc với phụ huynh và khách liên hệ bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; ưu tiên hỗ trợ giải quyết công việc và giúp đỡ đối với người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người đau ốm.

2. Giải quyết yêu cầu công việc của phụ huynh và khách liên hệ đúng quy định, quy trình và thời hạn cam kết.

3. Chủ động hỗ trợ phụ huynh và khách liên hệ đến đúng đơn vị cần tìm đến để giải quyết công việc.

Chương V

ỨNG XỬ TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Điều 14. Ứng xử trong hoạt động giảng dạy

1. Tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc được giao; Có ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo.

2. Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và UEH quy định; Chịu sự giám sát của các cấp quản lý về chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy.

3. Công bằng trong giảng dạy, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học.

4. Không tự ý bỏ giảng; không đi muộn, về sớm, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm các quy định về chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của UEH. Không nhờ người khác giảng dạy thay nếu không được sự đồng ý của lãnh đạo khoa, viện đào tạo.

5. Không lợi dụng danh hiệu nhà giáo và hoạt động giáo dục để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 15. Ứng xử trong hoạt động nghiên cứu khoa học

1. Trung thực trong quá trình thực hiện và công bố công trình nghiên cứu khoa học; Khách quan, không phân biệt đối xử trong đánh giá công trình nghiên cứu khoa học của đồng nghiệp và của tập thể, cá nhân khác.

2. Là đại diện của thương hiệu UEH trong nghiên cứu khoa học, mỗi viên chức có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ thương hiệu UEH trong cộng đồng nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

3. Kiên quyết đấu tranh đối với những hành vi tiêu cực trong nghiên cứu khoa học; Không bao che, thỏa hiệp với tiêu cực trong khoa học.

Điều 16. Ứng xử với người học

1. Tận tâm trong giảng dạy và tư vấn, hướng dẫn người học trong học tập và nghiên cứu khoa học.

2. Lắng nghe và chia sẻ với những khó khăn của người học trong học tập cũng như trong cuộc sống, quan tâm, hỗ trợ người học có hoàn cảnh đặc biệt.

3. Không trù dập và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến với người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong nghiên cứu khoa học, học tập, rèn luyện của người học.

4. Không gây khó khăn, đòi hỏi hoặc gợi ý người học phải tặng quà, tổ chức ăn uống, giúp đỡ giải quyết công việc vì mục đích vụ lợi cá nhân; hành xử đúng mực đạo đức nhà giáo khi tư vấn học tập, hướng dẫn thực hiện luận án, luận văn, chuyên đề.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện quy tắc ứng xử này đến từng viên chức; kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện.

2. Viên chức ngoài việc thực hiện nghiêm quy định pháp luật; quy chế, quy định, nội quy của UEH cần nắm vững, thực hiện đúng, đầy đủ và giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện quy định này.

3. Các đơn vị có sổ lưu ghi nhận và phản hồi ý kiến góp ý của người học, phụ huynh và khách liên hệ. Có tập tin thống kê theo tháng, quý, năm công tác, tạo tiền đề để UEH xây dựng hệ thống trực tuyến tiếp nhận, lưu trữ, phản hồi và đánh giá việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

4. Phòng Thanh tra, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Công tác chính trị, Công đoàn trường và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện quy định này.

Điều 18. Phê bình, kỷ luật

1. Viên chức vi phạm các quy định tại Quy tắc ứng xử này, tùy mức độ, sẽ bị nhắc nhở, phê bình theo các hình thức:

– Lãnh đạo đơn vị trao đổi, nhắc nhở trực tiếp;

– Nhắc nhở, phê bình trong cuộc họp bộ môn; tổ, bộ phận chuyên môn;

– Phê bình công khai trong cuộc họp đơn vị và ghi vào biên bản cuộc họp.

2. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc vẫn tiếp tục vi phạm sau khi đã được phê bình, nhắc nhở nhiều lần; tập thể đơn vị sẽ họp thống nhất đề nghị nhà trường xem xét kỷ luật theo quy định của pháp luật và của UEH.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quy định này được phổ biến đến tất cả các đơn vị trực thuộc UEH. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị gửi ý kiến về Phòng Công tác chính trị để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định./-

_

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI HỌC TẠI UEH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 15/6/2017

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

Chương I

MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

Điều 1. Mục đích

1. Thực hiện văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH); xây dựng môi trường học tập tại UEH thân thiện, hiện đại, kỷ cương và hiệu quả.

2. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và định hướng các chuẩn mực ứng xử cho người học trong quá trình học tập và rèn luyện tại UEH, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, nhằm đảm bảo tính chính trực, chuyên nghiệp, tôn trọng bản thân và mọi người trong suốt quá trình học tập.

3. Là cơ sở để giám sát việc chấp hành pháp luật; quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UEH.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

– Trong phạm vi UEH, bao gồm: tất cả các đơn vị và cơ sở trực thuộc UEH.

– Tại nơi người học thực hiện nhiệm vụ học tập do UEH phân công, bao gồm: các cơ sở học tập thuê ngoài của UEH và các địa điểm UEH tổ chức học tập, nghiên cứu.

2. Đối tượng áp dụng:

– Tất cả người học đang trong quá trình học tập, nghiên cứu tại UEH, bao gồm: sinh viên của chương trình đào tạo đại học, học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh của chương trình đào tạo tiến sĩ.

– Người học thuộc các chương trình liên kết tại UEH, chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, các chương trình trao đổi sinh viên, học viên có trách nhiệm thực hiện quy định này trong khuôn khổ nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết trong thời gian học tập, nghiên cứu tại UEH.

Chương II

QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG

Điều 3. Thực hiện văn hóa UEH

Thực hiện “Văn hóa UEH” với những giá trị cốt lõi:

1. Tự hào phát huy truyền thống UEH;

2. Tôn sư trọng đạo, sống có nghĩa tình;

3. Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau;

4. Phát triển hài hòa cùng cộng đồng.

Điều 4. Trang phục, tác phong

1. Trang phục lịch sự, phù hợp môi trường giáo dục.

2. Đeo thẻ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đúng quy định.

3. Tác phong chỉnh tề; thái độ hòa nhã, khiêm tốn, tôn trọng khi giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ lịch sự, xưng hô phù hợp, thân thiện.

Điều 5. Ý thức tổ chức kỷ luật

1. Tự giác chấp hành và vận động người học khác chấp hành quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UEH trong quá trình học tập.

2. Tôn trọng và bảo vệ uy tín của UEH.

3. Tôn trọng nguyên tắc không phân biệt đối xử về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, người khuyết tật.

4. Không phát tán, tung tin bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; Không phao tin đồn nhảm, tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong dư luận.

5. Không có hành vi quấy rối người khác dưới mọi hình thức. Không có những hành vi không lành mạnh, không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc trong khuôn viên trường.

6. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá sản phẩm văn hoá đồi trụy, độc hại.

7. Không truyền bá tôn giáo và tiến hành các nghi thức tôn giáo trong trường học.

8. Không tham gia biểu tình, lập hội, câu lạc bộ và các hình thức hoạt động khác trái với quy định của pháp luật.

9. Có ý thức bảo vệ tài sản UEH; sử dụng tiết kiệm điện, nước, các trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu của UEH.

10. Có ý thức tổ chức trong môi trường học tập chung, thực hiện tốt nội quy thư viện, khu tự học UEH.

11. Giữ gìn vệ sinh chung, có ý thức trong bảo vệ môi trường trong và ngoài UEH.

Chương III

ỨNG XỬ TRONG CỘNG ĐỒNG UEH

Điều 6. Ứng xử với giảng viên và viên chức khối quản lý

1. Kính trọng, lễ phép với giảng viên và viên chức khối quản lý UEH; thái độ chào – hỏi và ngôn ngữ trong xưng hô thể hiện tinh thần “Tôn sư trọng đạo”.

2. Có thái độ tích cực khi trình bày ý kiến, quan điểm, lập trường và nguyện vọng với giảng viên và viên chức khối quản lý. Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc sai sót.

3. Không sử dụng vật chất, tiền bạc và những mối quan hệ cá nhân nhằm mưu cầu sự thiên vị, mưu cầu lợi ích riêng cho cá nhân và cho nhóm. Mạnh dạn đấu tranh, lên án những hành vi vụ lợi, gợi ý tiêu cực của giảng viên và viên chức khối quản lý đối với người học.

4. Không sử dụng mạng xã hội nhằm mục đích đưa tin sai sự thật hay bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm giảng viên và viên chức khối quản lý.

5. Định kỳ tiến hành đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên và đánh giá mức độ phục vụ người học của phòng, ban chức năng theo quy định của UEH, tham gia đánh giá khách quan, trung thực nhằm giúp UEH nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ người học.

Điều 7. Ứng xử với nhân viên phục vụ

1. Tôn trọng và hợp tác với đội ngũ nhân viên phục vụ tại UEH; thái độ đối xử và ngôn ngữ trong xưng hô đúng mực, lịch sự.

2. Đánh giá khách quan mức độ phục vụ người học của nhân viên phục vụ tại UEH. Khi cần góp ý, có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên phục vụ hoặc trao đổi, gửi phản hồi đến bộ phận quản lý theo thông tin được công bố công khai tại các cơ sở hoặc website của UEH.

Điều 8. Ứng xử trong cộng đồng người học

1. Gắn bó mật thiết trong cộng đồng lớp, khoá, khoa/viện đào tạo; cởi mở, thông cảm, chia sẻ trên tinh thần đoàn kết, động viên nhau tích cực học tập, nghiên cứu khoa học.

2. Tôn trọng và đối xử tương thân tương ái với nhau. Lời nói, hành vi, cử chỉ khi diễn đạt phải có văn hóa. Tuyệt đối không gây gổ, xích mích, làm tổn thương đến tinh thần và xâm phạm thân thể lẫn nhau.

3. Tôn trọng tính đa dạng và khác biệt giữa các cá nhân người học.

Điều 9. Ứng xử với khách đến thăm và làm việc

1. Có thái độ hoà nhã, cởi mở, thân thiện khi giao tiếp.

2. Tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, giải thích rõ ràng, cụ thể trong giới hạn cho phép nếu khách cần sự trợ giúp.

Chương IV

ỨNG XỬ TRONG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Điều 10. Ứng xử trong học tập

1. Có ý thức tự học, tự giác và tích cực, chủ động trong quá trình tiếp nhận kiến thức: Lắng nghe giảng viên giảng bài, tích cực tham gia thảo luận, tranh luận trên lớp, hoàn thành tốt và đúng thời hạn các khối lượng công việc học tập được phân công.

2. Không tự ý phát biểu ý kiến chen ngang khi giảng viên đang giảng bài hoặc chưa cho phép; Không làm ảnh hưởng tới việc truyền thụ kiến thức của giảng viên và tiếp thu kiến thức của người học khác.

3. Trung thực, nghiêm túc trong học tập cũng như khi thi, làm bài kiểm tra; không gian lận trong thi cử dưới mọi hình thức.

4. Lựa chọn chương trình phù hợp và tham gia đầy đủ, trách nhiệm các hoạt động học tập, rèn luyện do nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường phát động. Có ý thức rèn luyện kỹ năng phục vụ cuộc sống và học tập.

5. Trong giờ học, chỉ sử dụng các phương tiện, trang thiết bị như: máy tính xách tay, thiết bị di động, thiết bị ghi âm, ghi hình vào mục đích học tập và đã được sự đồng ý của giảng viên.

6. Không sử dụng đồ ăn, thức uống có cồn trên giảng đường, trong lớp học và trong khu vực chức năng tại trường như: thư viện, hội trường, phòng đọc, khu tự học.

Điều 11. Ứng xử trong nghiên cứu khoa học

1. Trung thực trong quá trình thực hiện và công bố các tiểu luận, khóa luận, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu khoa học.

2. Không đạo văn, đạo ý tưởng của người khác; Tôn trọng bản quyền.

3. Không giả mạo hoặc làm sai lệch dữ liệu trong nghiên cứu khoa học.

4. Có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ thương hiệu UEH trong cộng đồng nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

5. Kiên quyết đấu tranh đối với những hành vi tiêu cực trong nghiên cứu khoa học; Không bao che, thỏa hiệp với tiêu cực trong khoa học.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo Tại chức phối hợp với các khoa, viện đào tạo có trách nhiệm tổ chức triển khai và quán triệt quy tắc ứng xử này đến từng người học.

2. Người học ngoài việc thực hiện nghiêm quy định pháp luật; quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UEH cần nắm vững, thực hiện đúng, đầy đủ và giám sát, nhắc nhở người học khác cùng thực hiện quy định này.

3. Phòng Thanh tra, Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo Tại chức, Phòng Công tác chính trị và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện quy định này; phát hiện, động viên những cá nhân thực hiện tốt; tham mưu xử lý cá nhân vi phạm.

4. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc vẫn tiếp tục vi phạm sau khi đã được phê bình, nhắc nhở nhiều lần, nhà trường sẽ xem xét kỷ luật theo quy định của UEH hoặc đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quy định này được phổ biến đến tất cả các đơn vị trực thuộc UEH và đến từng người học. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị và cá nhân gửi ý kiến về Phòng Công tác chính trị để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định./-

_

QUY ĐỊNH

QUY TẮC ỨNG XỬ TẠI UEH TRONG THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

(Kèm theo Quyết định số:921/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 29/4/2020

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

Điều 1. Mục đích

1. Thực hiện văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH); xây dựng môi trường học tập tại UEH thân thiện, hiện đại, kỷ cương, hiệu quả và an toàn. Đồng thời, đáp ứng việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học trong thời điểm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

2. Tổ chức các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học (NCKH), học tập và các hoạt động dành cho người học trên cơ sở an toàn và bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng và thời gian áp dụng

1. Đối tượng áp dụng là tất cả công chức, viên chức, người lao động và người học trong phạm vi UEH theo quy định về quy tắc ứng xử của viên chức và quy tắc ứng xử người học (theo quyết định số 695/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04/4/2017 và quyết định số 1555/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 15/6/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).

2. Quy định này có thời gian áp dụng theo văn bản điều hành của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đối với các cơ sở giáo dục đại học trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam nói chung và của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (địa bàn trú đóng của UEH) nói riêng.

Điều 3. Về ý thức tổ chức kỷ luật trong phòng, chống dịch

1. Tự giác và vận động người khác chấp hành quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UEH trong phòng, chống dịch Covid-19. Khi ra vào các cơ sở của UEH, tự giác chấp hành việc đo thân nhiệt và thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch UEH.

2. Công chức, viên chức, người lao động, người học không đến trường trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Tôn trọng nguyên tắc không phân biệt đối xử đối với người từng nhiễm Covid-19 đã được chữa khỏi, người được cơ quan có thẩm quyền xác định âm tính và người đã hoàn thành việc cách ly theo quy định.

3. Nếu công chức, viên chức, người lao động, người học có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho UEH, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

4. Không tuyên truyền, thông tin sai sự thật, chia sẻ những thông tin không chính thống về tình hình dịch bệnh Covid-19.

5. Không tổ chức, tham gia các hoạt động nằm trong danh mục lĩnh vực đang trong thời gian tạm dừng do Nhà nước, chính quyền địa phương nơi UEH trú đóng công bố.

6. Viên chức, người lao động, người học đảm bảo giãn cách ngoài lớp học, cổng trường, phòng làm việc, ký túc xá theo quy định; đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không dùng chung các đồ dùng cá nhân, bỏ rác đúng nơi quy định; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường thông qua Trạm Y tế hoặc các phòng, ban chức năng khi có viên chức, người lao động, người học có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử trí (theo Phụ lục xử trí các trường hợp có biểu hiện, sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

7. Có ý thức Phòng, chống dịch Covid-19 trong môi trường chung, thực hiện tốt nội quy UEH. Khai báo y tế đầy đủ, trung thực trên ứng dụng NCOVI do Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng.

Điều 4. Về ứng xử của viên chức khối giảng dạy

1. Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và UEH quy định; chịu sự giám sát của các cấp quản lý về chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy trực tiếp và trực tuyến. Giảng dạy theo đúng thời khóa biểu đã được phân công. Khi vì lý do gì mà giảng viên có sự thay đổi thời khóa biểu phải kịp thời báo cho các phòng ban chức năng liên quan (P.KHĐT-KT, P. Thanh tra) và người học trước 3 ngày làm việc.

2. Cung cấp đầy đủ tài nguyên học tập trực tuyến và hỗ trợ người học qua giao tiếp trực tiếp và qua phương tiện liên lạc trực tuyến (email, điện thoại, chat, mạng xã hội, ứng dụng dạy học…).

3. Không yêu cầu người học thực hiện việc thảo luận nhóm, học nhóm trực tiếp; không gây khó khăn, yêu cầu hoặc đòi hỏi người học phải thực hiện các nội dung, hoạt động mà người học đang bị cản trở, không thể hoàn thành có nguyên nhân từ việc chấp hành chính sách, quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Điều 5. Về ứng xử của viên chức khối quản lý

1. Chịu trách nhiệm tham mưu lãnh đạo xây dựng phương án làm việc cho UEH một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho viên chức, người lao động và người học. Thực hiện các chính sách, quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UEH về hỗ trợ người học trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

2. Không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật và của UEH, các hoạt động phục vụ hoạt động giảng dạy, NCKH và học tập.

3. Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa thực sự cần thiết. Đối với các sự kiện của UEH thực sự cần thiết tổ chức thì phải thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm, thực hiện giám sát về y tế.

4. Thực hiện bố trí chỗ ngồi giữa 2 người học có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của ngành Y tế; bố trí lệch giờ học, giờ giải lao, giờ sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện lau khử khuẩn, các bề mặt tiếp xúc, vệ sinh giảng đường, thư viện, ký túc xá, nhà vệ sinh, cầu thang, khu vực công cộng và phương tiện vận chuyển của trường; kết hợp học trực tuyến và học trực tiếp, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho người học phù hợp cho từng giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

5. Tận tình hướng dẫn và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người học có liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19. Đối với những việc ngoài thẩm quyền, báo cáo các cấp lãnh đạo UEH để có phương án tư vấn, hỗ trợ người học.

6. Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch cho viên chức, người lao động và người học.

Điều 6. Về ứng xử của nhân viên phục vụ

1. Thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19 theo phân công của lãnh đạo UEH trong quá trình phục vụ hoạt động, giảng dạy, NCKH, học tập và hoạt động sinh viên.

2. Hướng dẫn, giải thích rõ ràng, cụ thể trong giới hạn cho phép nếu khách đến liên hệ công tác, người học tại UEH cần sự trợ giúp về việc thực hiện các bước phòng, chống dịch Covid-19.

Điều 7. Về ứng xử của người học

1. Khi tham gia học tập, sinh hoạt tại UEH và hoạt động bên ngoài, người học chủ động thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ bản thân và cộng đồng.

2. Có thái độ và hành động hợp tác tích cực, hỗ trợ đội ngũ giảng viên, viên chức khối quản lývà nhân viên phục vụ hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục những khó khăn, hạn chế do dịch Covid-19 gây ra.

3. Lựa chọn các hoạt động dành cho sinh viên phù hợp và tham gia đầy đủ, trách nhiệm các hoạt động học tập, rèn luyện do nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường phát động trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

4. Trong giờ học trực tiếp hoặc trực tuyến, người học tập trung vào việc tiếp thu bài giảng, chỉ sử dụng các phương tiện, trang thiết bị như: máy tính xách tay, thiết bị di động, thiết bị ghi âm, ghi hình vào mục đích học tập.

5. Góp ý và định kỳ tiến hành đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên và đánh giá mức độ phục vụ người học của phòng, ban chức năng theo kênh chính thức của UEH, tham gia đánh giá khách quan, trung thực nhằm giúp UEH nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ người học trong thời điểm Phòng, chống dịch Covid-19.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quy định này được phổ biến đến tất cả các đơn vị trực thuộc UEH và đến từng viên chức, người lao động, người học. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị và cá nhân gửi ý kiến về Phòng Công tác chính trị để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định./-

Hotline