Danh sách tra cứu ban cán sự lớp (tra cứu theo các trường thông tin dưới đây).
Họ và tên_E-mailChức vụ_Mã lớp_Tên lớpTrường_Khoa ViệnCố vấn học tập_E-mail
Nguyễn Thị Thùy Trang
trangnguyen.31201023920@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46HQ001
Quản trị hải quan - Ngoại thương 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Nguyễn Phúc Cảnh
canhnguyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Trung Dung
dungnguyen.31201025540@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46HQ001
Quản trị hải quan - Ngoại thương 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Nguyễn Phúc Cảnh
canhnguyen@ueh.edu.vn
Bùi Đình Long
longbui.31201021405@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46HQ002
Quản trị hải quan - Ngoại thương 02 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Nguyễn Phúc Cảnh
canhnguyen@ueh.edu.vn
Trương Ngọc Ánh
anhtruong.31201020075@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46HQ002
Quản trị hải quan - Ngoại thương 02 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Nguyễn Phúc Cảnh
canhnguyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Nhi
nhinguyen.31201020712@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46PF001
Tài chính công 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Đặng Văn Cường
dangcuong@ueh.edu.vn
Phạm Thị Thu Hương
huongpham.31201022308@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46PF001
Tài chính công 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Đặng Văn Cường
dangcuong@ueh.edu.vn
Võ Đình Chương
chuongvo.31201022632@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46TX001
Quản lý thuế 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Nguyễn Kim Quyến
kimquyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Đỗ Ý Nhi
nhinguyen.31201025564@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46TX001
Quản lý thuế 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Nguyễn Kim Quyến
kimquyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Hữu Tài
tainguyen.31201025707@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FT001
Ngoại thương 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Ngọc Bích
bichdn@ueh.edu.vn
Phạm Thị Thu Phương
phuongpham.31201026861@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FT001
Ngoại thương 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Ngọc Bích
bichdn@ueh.edu.vn
Quách Thụy Kim Ngân
nganquach.31201023752@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FT002
Ngoại thương 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Ngọc Bích
bichdn@ueh.edu.vn
Đỗ Thị Trà My
mydo.31201025698@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FT002
Ngoại thương 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Ngọc Bích
bichdn@ueh.edu.vn
Trần Minh Châu
chautran.31201024715@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FTC01
FTC01 - NGOẠI THƯƠNG CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Ngô Thị Hải Xuân
nthxuan@ueh.edu.vn
Lâm Mỹ Dung
dunglam.31201020180@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FTC01
FTC01 - NGOẠI THƯƠNG CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Ngô Thị Hải Xuân
nthxuan@ueh.edu.vn
Phạm Kiều Khanh
khanhpham.31201021704@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IB001
Kinh doanh quốc tế 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
canhthq@ueh.edu.vn
Trần Vĩnh Đức
ductran.31201025017@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IB001
Kinh doanh quốc tế 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
canhthq@ueh.edu.vn
Đỗ Thị Thư
thudo.31201026996@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IB002
Kinh doanh quốc tế 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
canhthq@ueh.edu.vn
Nguyễn Gia Khánh
khanhnguyen.31201026201@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IB002
Kinh doanh quốc tế 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
canhthq@ueh.edu.vn
Huỳnh Thị Thanh Thảo
thaohuynh.31201026015@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IB003
Kinh doanh quốc tế 03 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Hồng Ngọc
ngocth@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Phương
phuongnguyen.31201021736@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IB003
Kinh doanh quốc tế 03 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Hồng Ngọc
ngocth@ueh.edu.vn
Nguyễn Huy Hoàng
hoangnguyen.31201024275@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IB004
Kinh doanh quốc tế 04 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Hồng Ngọc
ngocth@ueh.edu.vn
Võ Ngọc Bảo Trân
tranvo.31201022445@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IB004
Kinh doanh quốc tế 04 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Hồng Ngọc
ngocth@ueh.edu.vn
Trần Quỳnh Anh
anhtran.31201025452@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IBC01
IBC01 - KDQT CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Kim Thảo
thao.nk@ueh.edu.vn
Lê Nguyễn Anh Minh
minhle.31201025356@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IBC01
IBC01 - KDQT CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Kim Thảo
thao.nk@ueh.edu.vn
Hồ Duy Thái
thaiho.31201024837@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IBC02
IBC02 - KDQT CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Thị Minh Lý
truongly@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Phương Phương
phuongnguyen.31201024055@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IBC02
IBC02 - KDQT CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Thị Minh Lý
truongly@ueh.edu.vn
Đỗ Văn Minh
minhdo.31201027030@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IBC03
IBC03 - KDQT CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Kim Thảo
thao.nk@ueh.edu.vn
Trịnh Thiện Nhân
nhantrinh.31201026955@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IBC03
IBC03 - KDQT CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Kim Thảo
thao.nk@ueh.edu.vn
Đặng Minh Thư
thudang.31201021768@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IBC04
IBC04 - KDQT CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Dương Ngọc Hồng
hongdn@ueh.edu.vn
Tôn Nữ Bảo Kha
khaton.31201024287@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IBC04
IBC04 - KDQT CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Dương Ngọc Hồng
hongdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Dương
duongnguyen.31201023714@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IBC05
IBC05 - KDQT CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Minh Tuấn
mtuan1682@ueh.edu.vn
Nguyễn Hồng Xuân Nhung
nhungnguyen.31201021290@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IBC05
IBC05 - KDQT CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Minh Tuấn
mtuan1682@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Thảo Vy
vynguyen.31201021796@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IBC06
IBC06 - KDQT CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Phạm Phương Nhi
nhinpp@ueh.edu.vn
Trần Khánh Trân
trantran.31201023606@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IBC06
IBC06 - KDQT CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Phạm Phương Nhi
nhinpp@ueh.edu.vn
Huỳnh Đức
duchuynh.31201024730@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IBC07
IBC07 - KDQT CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
canhthq@ueh.edu.vn
Hoàng Phước Quân
quanhoang.31201025517@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IBC07
IBC07 - KDQT CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
canhthq@ueh.edu.vn
Trương Quang Thuần
thuantruong.31201021001@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IBC08
IBC08 - KDQT CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Ngọc Bích
bichdn@ueh.edu.vn
Phan Bảo Trân
tranphan.31201021052@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IBC08
IBC08 - KDQT CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Ngọc Bích
bichdn@ueh.edu.vn
Đặng Duy Đạt
datdang.31201021834@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KM001
KM001 - KDTM - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thế Hùng
hungnthe@ueh.edu.vn
Nguyễn Trần Quốc Thành
thanhnguyen.31201026280@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KM001
KM001 - KDTM - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thế Hùng
hungnthe@ueh.edu.vn
Lê Thị Cẩm Linh
linhle.31201021866@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KM002
KM002 - KDTM - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đào Hoài Nam
hoainam@ueh.edu.vn
Vũ Thu Ngân
nganvu.31201025182@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KM002
KM002 - KDTM - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đào Hoài Nam
hoainam@ueh.edu.vn
Nguyễn Hà Duy Ngọc
ngocnguyen.31201025821@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KM003
KM003 - KDTM - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đinh Thị Thu Oanh
tanquy@ueh.edu.vn
Nguyễn Đình Hùng
hungnguyen.31201021845@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KM003
KM003 - KDTM - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đinh Thị Thu Oanh
tanquy@ueh.edu.vn
Lê Nhất Vy
vyle.31201024697@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KM004
KM004 - KDTM - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đào Hoài Nam
hoainam@ueh.edu.vn
Võ Hùng Anh
anhvo.31201023347@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KM004
KM004 - KDTM - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đào Hoài Nam
hoainam@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Hân
hannguyen.31201024495@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KMC01
KMC01 - KDTM CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Phạm Thị Trúc Ly
trucly@ueh.edu.vn
Nguyễn Đình Huy
huynguyen.31201021848@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KMC01
KMC01 - KDTM CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Phạm Thị Trúc Ly
trucly@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Phương Anh
anhnguyen.31201027197@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KMC02
KMC02 - KDTM CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Cửu Long
hoangcuulong@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Ngọc Hân
hannguyen.31201021844@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KMC02
KMC02 - KDTM CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Cửu Long
hoangcuulong@ueh.edu.vn
Đinh Quang Minh
minhdinh.31201020536@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KMC03
KMC03 - KDTM CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thế Hùng
hungnthe@ueh.edu.vn
Nguyễn Huỳnh Hoài Thi
thinguyen.31201026082@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KMC03
KMC03 - KDTM CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thế Hùng
hungnthe@ueh.edu.vn
Nguyễn Khánh Chi
chinguyen.31201023207@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46LM001
LM001 - LO&QLCCU - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Thị Anh Tâm
tamtta@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Châu Phụng
phungnguyen.31201024549@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46LM001
LM001 - LO&QLCCU - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Thị Anh Tâm
tamtta@ueh.edu.vn
Phạm Huỳnh Nguyên Khang
khangpham.31201025339@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46MR001
MR001 - MARKETING - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Thị Hải Ninh
ninhdth@ueh.edu.vn
Lê Thu Phương
phuongle.31201022563@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46MR001
MR001 - MARKETING - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Thị Hải Ninh
ninhdth@ueh.edu.vn
KhuyếtLớp trưởng
DH46MR002
MR002 - MARKETING - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đinh Tiên Minh
dinhtienminh@ueh.edu.vn
Phạm Thị Khánh Nam
nampham.31201026652@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46MR002
MR002 - MARKETING - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đinh Tiên Minh
dinhtienminh@ueh.edu.vn
Phạm Thành Đức
ducpham.31201027274@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46MR003
MR003 - MARKETING - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thanh Minh
minhnt@ueh.edu.vn
Trần Thị Thu Hằng
hangtran.31201026449@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46MR003
MR003 - MARKETING - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thanh Minh
minhnt@ueh.edu.vn
Đỗ Võ Phương Liên
liendo.31201026912@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46MR004
MR004 - MARKETING - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đào Hoài Nam
hoainam@ueh.edu.vn
Trần Ngọc Anh Thư
thutran.31201027154@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46MR004
MR004 - MARKETING - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đào Hoài Nam
hoainam@ueh.edu.vn
Đoàn Võ Diệu Linh
linhdoan.31201020459@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46MRC01
MRC01 - MARKETING CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đinh Tiên Minh
dinhtienminh@ueh.edu.vn
Lục Mỹ Ngân
nganluc.31201020600@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46MRC01
MRC01 - MARKETING CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đinh Tiên Minh
dinhtienminh@ueh.edu.vn
Nguyễn Cẩm Thy
thynguyen.31201022130@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46MRC02
MRC02 - MARKETING CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thanh Minh
minhnt@ueh.edu.vn
Lê Phương Vy
vyle.31201027168@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46MRC02
MRC02 - MARKETING CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thanh Minh
minhnt@ueh.edu.vn
Cao Anh Thùy
thuycao.31201026749@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46MRC03
MRC03 - MARKETING CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Thị Hải Ninh
ninhdth@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Ngọc Thảo
thaonguyen.31201025892@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46MRC03
MRC03 - MARKETING CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Thị Hải Ninh
ninhdth@ueh.edu.vn
Nguyễn Minh Thu
thunguyen.31201023580@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KI001
Kiểm toán 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Thị Ngọc Bích
ptnbich@ueh.edu.vn
Lê Thị Phương Trinh
trinhle.31201027191@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KI001
Kiểm toán 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Thị Ngọc Bích
ptnbich@ueh.edu.vn
Phạm Thị Minh Hạnh
hanhpham.31201023196@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KIC01
KIC01 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trịnh Hiệp Thiện
trinhhiepthien@ueh.edu.vn
Trần Ái Khuê
khuetran.31201023314@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KIC01
KIC01 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trịnh Hiệp Thiện
trinhhiepthien@ueh.edu.vn
Phạm Công Khang
khangpham.31201021514@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KIC02
KIC02 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Vũ Ngọc Thanh
thanhlvn@ueh.edu.vn
Hoàng Nguyên Phương
phuonghoang.31201022562@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KIC02
KIC02 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Vũ Ngọc Thanh
thanhlvn@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Ngọc Yến
yennguyen.31201022414@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KIC03
KIC03 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Phước Bảo Ấn
baoan@ueh.edu.vn
Trần Sỹ Khôi
khoitran.31201022025@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KIC03
KIC03 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Phước Bảo Ấn
baoan@ueh.edu.vn
Đinh Thị Kim Ngân
ngandinh.31201020592@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KIC04
KIC04 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Phương Hồng
hongntp@ueh.edu.vn
Nguyễn Nhật Vy
vynguyen.31201025280@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KIC04
KIC04 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Phương Hồng
hongntp@ueh.edu.vn
Ngô Trí Bình
binhngo.31201023137@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KIC05
KIC05 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phan Thị Bảo Quyên
baoquyen@ueh.edu.vn
Ngô Thị Yến Nhung
nhungngo.31201026999@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KIC05
KIC05 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phan Thị Bảo Quyên
baoquyen@ueh.edu.vn
Hà Vũ Khánh Vy
vyha.31201021598@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KIC06
KIC06 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Đinh Ngọc Tú
dinhtu@ueh.edu.vn
Võ Anh Tài
taivo.31201020882@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KIC06
KIC06 - KIỂM TOÁN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Đinh Ngọc Tú
dinhtu@ueh.edu.vn
Trần Huỳnh Anh Thư
thutran.31201023596@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KN001
Kế toán doanh nghiệp 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Việt
vietle@ueh.edu.vn
Mai Đào Thanh Xuân
xuanmai.31201023664@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KN001
Kế toán doanh nghiệp 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Việt
vietle@ueh.edu.vn
Nguyễn Diệu Linh
linhnguyen.31201022805@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KN002
Kế toán doanh nghiệp 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Văn Thảo
tvthao@ueh.edu.vn
Nguyễn Liêu Mỹ Tâm
tamnguyen.31201020886@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KN002
Kế toán doanh nghiệp 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Văn Thảo
tvthao@ueh.edu.vn
Nguyễn Quốc Kiệt
kietnguyen.31201023301@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KN003
Kế toán doanh nghiệp 03 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Thị Thanh Hải
thanhhai@ueh.edu.vn
Trần Lương Phương Thảo
thaotran.31201023571@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KN003
Kế toán doanh nghiệp 03 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Thị Thanh Hải
thanhhai@ueh.edu.vn
Trần Thu Hà
hatran.31201023188@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KN004
Kế toán doanh nghiệp 04 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Phúc Sinh
sinhnp@ueh.edu.vn
Phạm Thị Thanh Tâm
tampham.31201023525@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KN004
Kế toán doanh nghiệp 04 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Phúc Sinh
sinhnp@ueh.edu.vn
Chen Shwu Shiuan
shiuanchen.31201023516@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KN005
Kế toán doanh nghiệp 05 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Đoàn Minh Đức
ducldm@ueh.edu.vn
Đặng Thị Thanh Nhàn
nhandang.31201025055@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KN005
Kế toán doanh nghiệp 05 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Đoàn Minh Đức
ducldm@ueh.edu.vn
Nguyễn Huỳnh Tuyết Vi
vinguyen.31201021167@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KN006
Kế toán doanh nghiệp 06 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Kim Cúc
ntkimcuc@ueh.edu.vn
Bùi Thị Tiểu Phượng
phuongbui.31201023476@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KN006
Kế toán doanh nghiệp 06 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Kim Cúc
ntkimcuc@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Ngọc Yến
yennguyen.31201023702@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KN007
Kế toán doanh nghiệp 07 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Bích Liên
nlien@ueh.edu.vn
Đặng Thị Phương Duyên
duyendang.31201023366@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KN007
Kế toán doanh nghiệp 07 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Bích Liên
nlien@ueh.edu.vn
Trần Trọng Tín
tintran.31201026160@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KN008
Kế toán doanh nghiệp 08 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lương Đức Thuận
thuanluongktkt@ueh.edu.vn
Nguyễn Quang Ngọc
ngocnguyen.31201023402@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KN008
Kế toán doanh nghiệp 08 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lương Đức Thuận
thuanluongktkt@ueh.edu.vn
Lê Hoàng Công Duyên
duyenle.31201023159@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KN009
Kế toán doanh nghiệp 09 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Trà Lam
phamtralamais@ueh.edu.vn
Trần Thị Thùy Trang
trangtran.31201023614@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KN009
Kế toán doanh nghiệp 09 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Trà Lam
phamtralamais@ueh.edu.vn
Me Thị Tú Nhi
nhime.31201023431@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KN010
Kế toán doanh nghiệp 10 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Mai Thị Hoàng Minh
hminh@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Chiến
chiennguyen.31201023144@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KN010
Kế toán doanh nghiệp 10 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Mai Thị Hoàng Minh
hminh@ueh.edu.vn
Phạm Nguyễn Minh Anh
anhpham.31201026789@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KNC01
KNC01 - KTDN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Xuân Hưng
hungnx@ueh.edu.vn
Đinh Thành Bảo
baodinh.31201023941@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KNC01
KNC01 - KTDN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Xuân Hưng
hungnx@ueh.edu.vn
Trần Phi Long
longtran.31201020507@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KNC02
KNC02 - KTDN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Thu
thithun@ueh.edu.vn
Ngô Hoàng Ngân Giang
giangngo.31201025023@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KNC02
KNC02 - KTDN CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Thu
thithun@ueh.edu.vn
Trịnh Ngọc Anh
anhtrinh.31201023122@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KO001
Kế toán công 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Quang Huy
pquanghuy@ueh.edu.vn
Phạm Văn Trường An
anpham.31201023631@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KO001
Kế toán công 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Quang Huy
pquanghuy@ueh.edu.vn
Nguyễn Hồng Ngân
ngannguyen.31201024203@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46LA001
Luật kinh doanh 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Trần Thị Minh Đức
minhduclkt@ueh.edu.vn
Nguyễn Chung Xuân Mai
mainguyen.31201024196@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46LA001
Luật kinh doanh 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Trần Thị Minh Đức
minhduclkt@ueh.edu.vn
Võ Ngọc Xuân Đào
daovo.31201025677@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46LA002
Luật kinh doanh 02 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Khánh Phương
khanhphuong@ueh.edu.vn
Hồ Thị Kim Vi
viho.31201024353@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46LA002
Luật kinh doanh 02 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Khánh Phương
khanhphuong@ueh.edu.vn
Nguyễn Lư Tấn Giang
giangnguyen.31201020219@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46LQ001
Luật kinh doanh quốc tế 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Lữ Lâm Uyên
lamuyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm
tramnguyen.31201023150@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46LQ001
Luật kinh doanh quốc tế 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Lữ Lâm Uyên
lamuyen@ueh.edu.vn
Lương Đan Thanh
thanhluong.31201021829@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46LAC01
LAC01 - LUẬT CLC TV - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Dương Kim Thế Nguyên
dktnguyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Chấn Hiệp
hiepnguyen.31201023220@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46LAC01
LAC01 - LUẬT CLC TV - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Dương Kim Thế Nguyên
dktnguyen@ueh.edu.vn
Hoàng Thị Minh Ngân
nganhoang.31201022061@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46LAC02
LAC02 - LUẬT CLC TV - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Thị Anh
anhluatkt@ueh.edu.vn
Nguyễn Cảnh Kim
kimnguyen.31201024171@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46LAC02
LAC02 - LUẬT CLC TV - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Thị Anh
anhluatkt@ueh.edu.vn
Lê Đức Anh
anhle.31201022028@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ND001
Ngân hàng đầu tư 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Hoàng Hải Yến
yenhh@ueh.edu.vn
Nguyễn Vân Khánh
khanhnguyen.31201025790@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46ND001
Ngân hàng đầu tư 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Hoàng Hải Yến
yenhh@ueh.edu.vn
Phạm Thị Trúc My
mypham.31201022451@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46NH001
Ngân hàng 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Ngô Minh Vũ
vunm@ueh.edu.vn
Trần Lê Đông Điền
dientran.31201021641@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46NH001
Ngân hàng 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Ngô Minh Vũ
vunm@ueh.edu.vn
Nguyễn Hồ Tất Thắng
thangnguyen.31201022746@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46NH002
Ngân hàng 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Lê Nguyễn Quỳnh Hương
quynh_huong@ueh.edu.vn
Trần Thị Đan Phượng
phuongtran.31201023591@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46NH002
Ngân hàng 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Lê Nguyễn Quỳnh Hương
quynh_huong@ueh.edu.vn
Dương Vũ Luân
luanduong.31201020509@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46NHC01
NHC01 - NGÂN HÀNG CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Phan Chung Thủy
phanthuy@ueh.edu.vn
Nguyễn Lâm Nhật Minh
minhnguyen.31201023650@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46NHC01
NHC01 - NGÂN HÀNG CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Phan Chung Thủy
phanthuy@ueh.edu.vn
Trần Phan Thúy Nga
ngatran.31201023902@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46NQ001
Ngân hàng quốc tế 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Trung Thông
thongnt@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Xuân Trang
trangnguyen.31201022819@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46NQ001
Ngân hàng quốc tế 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Trung Thông
thongnt@ueh.edu.vn
Lê Thị Thanh Thủy
thuyle.31201022772@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46TT001
Thị trường chứng khoán 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Hữu Huân
huannguyen@ueh.edu.vn
Đoàn Nguyễn Ánh Ly
lydoan.31201022253@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46TT001
Thị trường chứng khoán 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Hữu Huân
huannguyen@ueh.edu.vn
Đỗ Thị Thúy Hiền
hiendo.31201027352@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46AB001
Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lê Thanh Loan
loanlt@ueh.edu.vn
Lê Phương Thảo
thaole.31201025820@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46AB001
Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lê Thanh Loan
loanlt@ueh.edu.vn
Trần Minh Đức
ductran.31201024909@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46AE001
Kinh tế học ứng dụng 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
hoangoanh@ueh.edu.vn
Đặng Thị Mỹ Linh
linhdang.31201020344@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46AE001
Kinh tế học ứng dụng 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
hoangoanh@ueh.edu.vn
Nguyễn Tuấn Kiệt
kietnguyen.31201020320@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46BD001
Bất động sản 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Hồng Thu
thunguyen@ueh.edu.vn
Huỳnh Phương Thảo
thaohuynh.31201020535@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46BD001
Bất động sản 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Hồng Thu
thunguyen@ueh.edu.vn
Lê Quốc Đạt
datle.31201027250@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46BD002
Bất động sản 02 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Hồng Thu
thunguyen@ueh.edu.vn
Trần Ngọc Duyên
duyentran.31201020225@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46BD002
Bất động sản 02 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Hồng Thu
thunguyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Võ Khánh Huyền
huyennguyen.31201020309@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IE001
Kinh tế đầu tư 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Hồ Hoàng Anh
anh.ho@ueh.edu.vn
Phạm Nhựt Hào
haopham.31201020258@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IE001
Kinh tế đầu tư 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Hồ Hoàng Anh
anh.ho@ueh.edu.vn
Nguyễn Minh Châu
chaunguyen.31201020115@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IEC01
IEC01 - KINH TẾ ĐẦU TƯ CLC TV - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Ngọc Danh
danhnn@ueh.edu.vn
Võ Thùy Khánh Như
nhuvo.31201020448@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IEC01
IEC01 - KINH TẾ ĐẦU TƯ CLC TV - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Ngọc Danh
danhnn@ueh.edu.vn
Hoàng Nguyễn Tuyết Nhi
nhihoang.31201020426@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IEC02
IEC02 - KINH TẾ ĐẦU TƯ CLC TV - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Ngọc Danh
danhnn@ueh.edu.vn
Vũ Ngọc Quỳnh Như
nhuvu.31201020449@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IEC02
IEC02 - KINH TẾ ĐẦU TƯ CLC TV - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Ngọc Danh
danhnn@ueh.edu.vn
Trịnh Thị Trà My
mytrinh.31201022530@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IEC03
IEC03 - KINH TẾ ĐẦU TƯ CLC TV - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tâm Hiền
hiennguyentt@ueh.edu.vn
Trần Trọng Nhân
nhantran.31201023857@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IEC03
IEC03 - KINH TẾ ĐẦU TƯ CLC TV - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tâm Hiền
hiennguyentt@ueh.edu.vn
Trần Thị Lê Na
natran.31201020388@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46NS001
Quản lý nguồn nhân lực 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Võ Thành Tâm
vothanhtam@ueh.edu.vn
Đỗ Nguyễn Ngọc Tiến
tiendo.31201026675@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46NS001
Quản lý nguồn nhân lực 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Võ Thành Tâm
vothanhtam@ueh.edu.vn
Trần Thái Mỹ Uyên
uyentran.31201020616@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46NS002
Quản lý nguồn nhân lực 02 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Võ Thành Tâm
vothanhtam@ueh.edu.vn
Hoàng Lê Diễm Hà
hahoang.31201026480@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46NS002
Quản lý nguồn nhân lực 02 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Võ Thành Tâm
vothanhtam@ueh.edu.vn
Trương Hoàng Long Vũ
vutruong.31201020637@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46TG001
Thẩm định giá 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Huỳnh Kiều Tiên
huynhkieutien@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
tramnguyen.31201021462@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46TG001
Thẩm định giá 01 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Huỳnh Kiều Tiên
huynhkieutien@ueh.edu.vn
Trần Thị Mỹ Duyên
duyentran.31201020226@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46TG002
Thẩm định giá 02 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
nhungntt@ueh.edu.vn
Nguyễn Dương Khánh Văn
vannguyen.31201020620@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46TG002
Thẩm định giá 02 - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
nhungntt@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Khánh Huệ
huenguyen.31201023848@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46BI001
Hệ thống thông tin kinh doanh 01 - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Phan Hiền
hienphan@ueh.edu.vn
Lê Ngọc Huy
huyle.31201023852@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46BI001
Hệ thống thông tin kinh doanh 01 - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Phan Hiền
hienphan@ueh.edu.vn
Nguyễn Phúc Hải
hainguyen.31201024466@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46DS001
DS001 - Khoa học dữ liệu - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Mạnh Tuấn
tuannm@ueh.edu.vn
Trương Văn Kiệt
kiettruong.31201024491@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46DS001
DS001 - Khoa học dữ liệu - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Mạnh Tuấn
tuannm@ueh.edu.vn
Trần Nhật Vy
vytran.31201024091@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46EC001
Thương mại điện tử 01 - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Thái Kim Phụng
phungthk@ueh.edu.vn
Lê Phương Nhi
nhile.31201023942@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46EC001
Thương mại điện tử 01 - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Thái Kim Phụng
phungthk@ueh.edu.vn
Nguyễn Tự Trung Nhã
nhanguyen.31201024805@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46EC002
Thương mại điện tử 02 - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Mạnh Tuấn
tuannm@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Phương Thy
thynguyen.31201021867@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46EC002
Thương mại điện tử 02 - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Mạnh Tuấn
tuannm@ueh.edu.vn
Trương Trung Anh
anhtruong.31201024582@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46EC003
Thương mại điện tử 03 - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Hồ Thị Thanh Tuyến
tuyenhtt@ueh.edu.vn
Đoàn Minh Khoa
khoadoan.31201023875@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46EC003
Thương mại điện tử 03 - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Hồ Thị Thanh Tuyến
tuyenhtt@ueh.edu.vn
Lương Thị Mỹ
myluong.31201025360@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ER001
Hệ thống hoạch định nguồn lực DN 01 - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Bùi Xuân Huy
huybx@ueh.edu.vn
Trương Nhật Khánh
khanhtruong.31201020400@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46ER001
Hệ thống hoạch định nguồn lực DN 01 - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Bùi Xuân Huy
huybx@ueh.edu.vn
Nguyễn Duy Nguyện
nguyennguyen.31201024424@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ST001
ST001 - Kỹ thuật phần mềm - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Trương Việt Phương
truong@ueh.edu.vn
Trần Hoàng Thanh Thy
thytran.31201024445@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46ST001
ST001 - Kỹ thuật phần mềm - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Trương Việt Phương
truong@ueh.edu.vn
Phạm Trần Gia Huy
huypham.31201021696@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46AV001
AV001 - Tiếng Anh thương mại - K46

Khoa Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Diệu Chi
ntdchi67@ueh.edu.vn
Huỳnh Trần Ánh Ngọc
ngochuynh.31201023433@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46AV001
AV001 - Tiếng Anh thương mại - K46

Khoa Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Diệu Chi
ntdchi67@ueh.edu.vn
Trần Hoàng Duy
duytran.31201024732@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46AV002
AV002 - Tiếng Anh thương mại - K46

Khoa Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Minh Ngọc
minh_ngoc111@ueh.edu.vn
Phan Tuyết Như
nhuphan.31201020089@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46AV002
AV002 - Tiếng Anh thương mại - K46

Khoa Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Minh Ngọc
minh_ngoc111@ueh.edu.vn
Nguyễn Nam Huy
huynguyen.31201020035@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46AV003
AV003 - Tiếng Anh thương mại - K46

Khoa Ngoại ngữ
Phan Thị Vân Thanh
thanhptv@ueh.edu.vn
Khúc Nguyễn Bình Kiên
kienkhuc.31201023233@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46AV003
AV003 - Tiếng Anh thương mại - K46

Khoa Ngoại ngữ
Phan Thị Vân Thanh
thanhptv@ueh.edu.vn
Vũ Thanh Vân
vanvu.31201027060@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46AV004
AV004 - Tiếng Anh thương mại - K46

Khoa Ngoại ngữ
Hà Thanh Bích Loan
loanhatb@ueh.edu.vn
Nguyễn Đình Khánh Trinh
trinhnguyen.31201026787@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46AV004
AV004 - Tiếng Anh thương mại - K46

Khoa Ngoại ngữ
Hà Thanh Bích Loan
loanhatb@ueh.edu.vn
Nguyễn Trần Ngọc Huyền
huyennguyen.31201023892@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46PM001
PM001 - Quản lý công - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Quản lý Nhà nước
Nguyễn Lê Hoàng Long
longnlh@ueh.edu.vn
Vũ Thùy Dương
duongvu.31201023691@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46PM001
PM001 - Quản lý công - K46
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Quản lý Nhà nước
Nguyễn Lê Hoàng Long
longnlh@ueh.edu.vn
Cao Duẫn
duancao.31201020971@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46AD001
Quản trị 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Từ Vân Anh
vananh@ueh.edu.vn
Lê Hồ Quang Hoàng
hoangle.31201021059@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46AD001
Quản trị 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Từ Vân Anh
vananh@ueh.edu.vn
Đặng Thị Tốt
totdang.31201021374@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46AD002
Quản trị 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Từ Vân Anh
vananh@ueh.edu.vn
Lê Thu Hiền
hienle.31201021035@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46AD002
Quản trị 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Từ Vân Anh
vananh@ueh.edu.vn
Nguyễn Văn Hảo
haonguyen.31201022641@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46AD003
Quản trị 03 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Từ Vân Anh
vananh@ueh.edu.vn
Chu Khả Lai
laichu.31201021115@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46AD003
Quản trị 03 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Từ Vân Anh
vananh@ueh.edu.vn
Trần Thiện Quang
quangtran.31201021286@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46AD004
Quản trị 04 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Viết Bằng
bangnv@ueh.edu.vn
Nguyễn Trần Hải Âu
aunguyen.31201020941@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46AD004
Quản trị 04 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Viết Bằng
bangnv@ueh.edu.vn
Nguyễn Trường An
annguyen.31201020912@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46AD005
Quản trị 05 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Viết Bằng
bangnv@ueh.edu.vn
Võ Thanh Nhi
nhivo.31201024040@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46AD005
Quản trị 05 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Viết Bằng
bangnv@ueh.edu.vn
Hoàng Văn Kiển
kienhoang.31201024930@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46AD006
Quản trị 06 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Viết Bằng
bangnv@ueh.edu.vn
Nguyễn Hà Phương Uyên
uyennguyen.31201021488@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46AD006
Quản trị 06 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Viết Bằng
bangnv@ueh.edu.vn
Hoàng Thiên Ân
anhoang.31201021330@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ADC01
ADC01 - QTKD CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Dương Sơn
sontd@ueh.edu.vn
Trần Lạc Bảo Ngọc
ngoctran.31201021216@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46ADC01
ADC01 - QTKD CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Dương Sơn
sontd@ueh.edu.vn
Lê Thị Cẩm Ly
lyle.31201021155@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ADC02
ADC02 - QTKD CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Dương Sơn
sontd@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Bích
bichnguyen.31201020086@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46ADC02
ADC02 - QTKD CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Dương Sơn
sontd@ueh.edu.vn
Đoàn Thuận Phát
phatdoan.31201021544@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ADC03
ADC03 - QTKD CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Anh Tiến
anhtien@ueh.edu.vn
Đặng Uyển Nhi
nhidang.31201021238@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46ADC03
ADC03 - QTKD CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Anh Tiến
anhtien@ueh.edu.vn
Lê Phước Thành Long
longle.31201024620@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ADC04
ADC04 - QTKD CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Anh Tiến
anhtien@ueh.edu.vn
Phan Huỳnh Vân Thảo
thaophan.31201022691@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46ADC04
ADC04 - QTKD CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Anh Tiến
anhtien@ueh.edu.vn
Đặng Ngọc Long
longdang.31201023243@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ADC05
ADC05 - QTKD CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Anh Tiến
anhtien@ueh.edu.vn
Hà Quốc Phát
phatha.31201021260@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46ADC05
ADC05 - QTKD CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Anh Tiến
anhtien@ueh.edu.vn
Lê Quan Châu Thới
thoile.31201021436@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ADC06
ADC06 - QTKD CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phạm Tô Thục Hân
hanptt@ueh.edu.vn
Lê Ngọc Phương Vi
vile.31201021473@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46ADC06
ADC06 - QTKD CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phạm Tô Thục Hân
hanptt@ueh.edu.vn
Hà Vĩnh Quốc Anh
anhha.31201020923@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ADC07
ADC07 - QTKD CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phạm Tô Thục Hân
hanptt@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Anh
anhnguyen.31201024990@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46ADC07
ADC07 - QTKD CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phạm Tô Thục Hân
hanptt@ueh.edu.vn
Châu An Tuyền
tuyenchau.31201022707@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ADC08
ADC08 - QTKD CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phạm Tô Thục Hân
hanptt@ueh.edu.vn
Huỳnh Mỹ Duyên
duyenhuynh.31201020977@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46ADC08
ADC08 - QTKD CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phạm Tô Thục Hân
hanptt@ueh.edu.vn
Trần Cao Mai Hiếu
hieutran.31201022779@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46QB001
QB001 - Quản trị bệnh viện - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Thị Thanh Phương
Phuong.tran@ueh.edu.vn
La Nhật Minh
minhla.31201021553@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46QB001
QB001 - Quản trị bệnh viện - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Thị Thanh Phương
Phuong.tran@ueh.edu.vn
Trần Thị Ngọc Trân
trantran.31201026777@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46CL001
Quản trị chất lượng 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Diệp Quốc Bảo
baodq@ueh.edu.vn
Nguyễn Đình Tây
taynguyen.31201021352@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46CL001
Quản trị chất lượng 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Diệp Quốc Bảo
baodq@ueh.edu.vn
Đặng Thị Thu Hiếu
hieudang.31201023977@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46CL002
Quản trị chất lượng 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Diệp Quốc Bảo
baodq@ueh.edu.vn
Nguyễn Hữu Tiến
tiennguyen.31201021365@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46CL002
Quản trị chất lượng 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Diệp Quốc Bảo
baodq@ueh.edu.vn
Nguyễn Lê Tú Uyên
uyennguyen.31201021143@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46EM001
Quản trị khởi nghiệp 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Cao Quốc Việt
vietcq@ueh.edu.vn
Nguyễn Phương Thảo
thaonguyen.31201027330@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46EM001
Quản trị khởi nghiệp 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Cao Quốc Việt
vietcq@ueh.edu.vn
Cao Đình Ngãi
ngaicao.31201021191@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46EM002
Quản trị khởi nghiệp 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Cao Quốc Việt
vietcq@ueh.edu.vn
Vũ Xuân Hòa
hoavu.31201021055@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46EM002
Quản trị khởi nghiệp 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Cao Quốc Việt
vietcq@ueh.edu.vn
Lê Đức Phát
phatle.31201022577@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FI001
Đầu tư tài chính 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lương Thị Thảo
thaoluong@ueh.edu.vn
Hoàng Diệu Hương
huonghoang.31201022296@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FI001
Đầu tư tài chính 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lương Thị Thảo
thaoluong@ueh.edu.vn
Mai Thị Hồng Đào
daomai.31201022980@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FN001
Tài chính 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Thị Hồng Nhâm
nhamnth@ueh.edu.vn
Bùi Quỳnh Mai
maibui.31201022418@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FN001
Tài chính 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Thị Hồng Nhâm
nhamnth@ueh.edu.vn
Cao Phạm Chí
chicao.31201025014@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FN002
Tài chính 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Thị Lanh
lanhtcdn@ueh.edu.vn
Phạm Phúc Hậu
haupham.31201026412@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FN002
Tài chính 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Thị Lanh
lanhtcdn@ueh.edu.vn
Phạm Cát Sơn
sonpham.31201023473@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FNC01
FNC01 - TÀI CHÍNH CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Thị Hải Lý
hailyth@ueh.edu.vn
Nguyễn Tấn Pháp
phapnguyen.31201022869@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FNC01
FNC01 - TÀI CHÍNH CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Thị Hải Lý
hailyth@ueh.edu.vn
Kha Nguyễn Trọng Đức
duckha.31201022163@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FNC02
FNC02 - TÀI CHÍNH CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Thị Phương Vy
phuongvyqt@ueh.edu.vn
Phạm Như Nguyệt
nguyetpham.31201022541@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FNC02
FNC02 - TÀI CHÍNH CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Thị Phương Vy
phuongvyqt@ueh.edu.vn
Phạm Nguyễn Phương Anh
anhpham.31201021615@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FNC03
FNC03 - TÀI CHÍNH CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Từ Thị Kim Thoa
tkthoa@ueh.edu.vn
Lê Quang Minh Nhật
nhatle.31201022548@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FNC03
FNC03 - TÀI CHÍNH CLC TA - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Từ Thị Kim Thoa
tkthoa@ueh.edu.vn
Lê Thị Dạ Thảo
thaole.31201025396@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FNC04
FNC04 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Hoàng Thị Phương Anh
anhtcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Tuấn Kiệt
kietnguyen.31201022311@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FNC04
FNC04 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Hoàng Thị Phương Anh
anhtcdn@ueh.edu.vn
Châu Duy Tuấn
tuanchau.31201022703@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FNC05
FNC05 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Triều Đông
dongnt@ueh.edu.vn
Vũ Quỳnh Trang
trangvu.31201022146@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FNC05
FNC05 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Triều Đông
dongnt@ueh.edu.vn
Nguyễn Đồng Phương Nguyên
nguyennguyen.31201022531@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FNC06
FNC06 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lương Thị Thảo
thaoluong@ueh.edu.vn
Nguyễn Huyền Vy
vynguyen.31201022916@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FNC06
FNC06 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lương Thị Thảo
thaoluong@ueh.edu.vn
Phạm Ngọc Ngân
nganpham.31201022486@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FNC07
FNC07 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Huỳnh Thị Cẩm Hà
hatcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Trần Bảo Châu
chaunguyen.31201027317@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FNC07
FNC07 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Huỳnh Thị Cẩm Hà
hatcdn@ueh.edu.vn
Trần Thiên Tân
tantran.31201021556@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FNC08
FNC08 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Quách Doanh Nghiệp
nghieptcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
nguyennguyen.31201021535@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FNC08
FNC08 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Quách Doanh Nghiệp
nghieptcdn@ueh.edu.vn
Huỳnh Ngọc Hân
hanhuynh.31201022206@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FNC09
FNC09 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Hoài Nam
namth@ueh.edu.vn
Phạm Đức Minh
minhpham.31201022441@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FNC09
FNC09 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Hoài Nam
namth@ueh.edu.vn
Trần Hiệp Hưng
hungtran.31201026907@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FNC10
FNC10 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Quách Doanh Nghiệp
nghieptcdn@ueh.edu.vn
Trần Thị Hải Yến
yentran.31201022935@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FNC10
FNC10 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Quách Doanh Nghiệp
nghieptcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Phúc Huy Khang
khangnguyen265.k44@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FNC11
FNC11 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Phạm Dương Phương Thảo
pdpthao@ueh.edu.vn
Nguyễn Đình Nguyên Bảo
baonguyen.31201022073@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FNC11
FNC11 - TÀI CHÍNH CLC TV - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Phạm Dương Phương Thảo
pdpthao@ueh.edu.vn
Nguyễn Minh Hiếu
hieunguyen.31201022230@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FR001
Quản trị rủi ro tài chính 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Hồ Thu Hoài
hoaiht@ueh.edu.vn
Lê Trần Nhật Bảo
baole.31201022070@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FR001
Quản trị rủi ro tài chính 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Hồ Thu Hoài
hoaiht@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Ngọc Sâm
samnguyen.31201023066@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IF001
IF001 - TCQT - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trương Trung Tài
trungtai@ueh.edu.vn
Lý Linh Chi
chily.31201023016@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IF001
IF001 - TCQT - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trương Trung Tài
trungtai@ueh.edu.vn
Dương Thị Thùy Trang
trangduong.31201022993@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46IN001
IN001 - BẢO HIỂM - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Tiến Hùng
nguyentienhung@ueh.edu.vn
Nguyễn Lê Thanh Pha
phanguyen.31201022976@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46IN001
IN001 - BẢO HIỂM - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Tiến Hùng
nguyentienhung@ueh.edu.vn
Trần Yến Nhi
nhitran.31201020848@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46AS001
Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 01 - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Ngô Thị Tường Nam
tuongnam@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Anh
anhnguyen.31201020737@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46AS001
Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 01 - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Ngô Thị Tường Nam
tuongnam@ueh.edu.vn
Nguyễn Quốc Bình
binhnguyen.31201020749@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46FM001
Toán tài chính 01 - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Nguyễn Hoàng Vũ
vunh@ueh.edu.vn
Nguyễn Huỳnh Phương Anh
anhnguyen.31201021480@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46FM001
Toán tài chính 01 - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Nguyễn Hoàng Vũ
vunh@ueh.edu.vn
Lê Bảo Tùng
tungle.31201023283@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46TK001
TK001 - Thống kê kinh tế - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Trần Hà Quyên
quyentran@ueh.edu.vn
Lê Thanh Duy
duyle.31201020202@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46TK001
TK001 - Thống kê kinh tế - K46
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Trần Hà Quyên
quyentran@ueh.edu.vn
Nguyễn Lương Phú
31201028976@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ISB01
Kế toán -ISB - K46

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Hồng Ngọc
hongngoc.nguyen@isb.edu.vn
Phạm Hoàng Bảo Ngọc
31201028720@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH46ISB01
Kế toán -ISB - K46

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Hồng Ngọc
hongngoc.nguyen@isb.edu.vn
Vũ Thủy Hương
31201028957@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ISB02
Kế toán -ISB - K46

Viện Đào tạo quốc tế
Phạm Tuấn Anh
anh.pham@isb.edu.vn
Nguyễn Trí Trung
31201029204@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH46ISB02
Kế toán -ISB - K46

Viện Đào tạo quốc tế
Phạm Tuấn Anh
anh.pham@isb.edu.vn
Cao Thị Thanh Bình
31201028842@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ISB03
Kế toán -ISB - K46

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Vương Khôi
khoi.nguyen@isb.edu.vn
Nguyễn Kiều Thảo Ngân
31201029145@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH46ISB03
Kế toán -ISB - K46

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Vương Khôi
khoi.nguyen@isb.edu.vn
Bùi Thị Thùy Doan
31201029115@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ISB04
Kế toán -ISB - K46

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Phương Linh
linh.vu@isb.edu.vn
Trần Thị Thu Trang
31201029195@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH46ISB04
Kế toán -ISB - K46

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Phương Linh
linh.vu@isb.edu.vn
Trần Mạch Minh Trí
31201028907@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ISB05
Kế toán -ISB - K46

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Lê Xuân Doanh
doanh.nguyen@isb.edu.vn
Nguyễn Lê Duyên Anh
31201028928@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH46ISB05
Kế toán -ISB - K46

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Lê Xuân Doanh
doanh.nguyen@isb.edu.vn
Nguyễn Hoàng Phúc
31201029166@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ISB06
Kế toán -ISB - K46

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Thị Hồng Vân
van.tran@isb.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Ngân
31201029147@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH46ISB06
Kế toán -ISB - K46

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Thị Hồng Vân
van.tran@isb.edu.vn
Lê Nguyễn Ngọc Ánh
31201029110@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH46ISB07
Kế toán -ISB - K46

Viện Đào tạo quốc tế
Dư Phúc Mỹ Kim
kim.du@isb.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Trang
31201028784@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH46ISB07
Kế toán -ISB - K46

Viện Đào tạo quốc tế
Dư Phúc Mỹ Kim
kim.du@isb.edu.vn
Nguyễn Chấn Đông
dongnguyen.31201024707@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KS001
Quản trị khách sạn 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Đinh Việt Phương
phuongdv@ueh.edu.vn
Lâm Quốc Thiệu
thieulam.31201024836@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KS001
Quản trị khách sạn 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Đinh Việt Phương
phuongdv@ueh.edu.vn
Bùi Diễm Ngọc Trinh
trinhbui.31201024852@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46KS002
Quản trị khách sạn 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Dương Ngọc Thắng
thangdn@ueh.edu.vn
Vũ Nguyễn Thanh Thảo
thaovu.31201024830@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46KS002
Quản trị khách sạn 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Dương Ngọc Thắng
thangdn@ueh.edu.vn
Phan Đoàn Thiện Ngọc
ngocphan.31201023257@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46LH001
LH001 - QTDVDL&LH - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Hữu Nghĩa
nghialh@ueh.edu.vn
Đinh Ngọc Phương Linh
linhdinh.31201024604@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46LH001
LH001 - QTDVDL&LH - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Hữu Nghĩa
nghialh@ueh.edu.vn
Lê Phước Mỹ Tâm
tamle.31201024635@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46LH002
LH002 - QTDVDL&LH - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Dương Hồng Nhung
nhungdh@ueh.edu.vn
Lê Xuân Bách
bachle.31201024565@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46LH002
LH002 - QTDVDL&LH - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Dương Hồng Nhung
nhungdh@ueh.edu.vn
Nguyễn Trọng Thanh
thanhnguyen.31201024820@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46SK001
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Phương Giao Linh
linhlpg@ueh.edu.vn
Nguyễn Quỳnh Nhi
nhinguyen.31201025256@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46SK001
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 01 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Phương Giao Linh
linhlpg@ueh.edu.vn
Trần Xuân Phương
phuongtran.31201023771@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH46SK002
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Đoàn Đức Minh
doanducminh@ueh.edu.vn
Nguyễn Trung Quốc
quocnguyen.31201024808@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH46SK002
Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 02 - K46
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Đoàn Đức Minh
doanducminh@ueh.edu.vn
Phan Ngọc Phương Anh
anhphan.31211026341@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AD001
AD001 - Quản trị 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Văn Chương
nvchuong@ueh.edu.vn
Lê Minh Tiến
tienle.31211020670@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AD001
AD001 - Quản trị 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Văn Chương
nvchuong@ueh.edu.vn
Nguyễn Xuân Vinh
vinhnguyen.31211024944@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AD002
AD002 - Quản trị 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Văn Chương
nvchuong@ueh.edu.vn
Lê Thảo Liên
lienle.31211020518@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AD002
AD002 - Quản trị 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Văn Chương
nvchuong@ueh.edu.vn
Huỳnh Ngọc Trân
tranhuynh.31211025441@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AD003
AD003 - Quản trị 03 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trương Nữ Tô Giang
giangtnt@ueh.edu.vn
Nguyễn Dương Quốc Anh
anhnguyen.31211023844@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AD003
AD003 - Quản trị 03 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trương Nữ Tô Giang
giangtnt@ueh.edu.vn
Phạm Khánh Linh
linhpham.31211025761@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AD004
AD004 - Quản trị 04 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trương Nữ Tô Giang
giangtnt@ueh.edu.vn
Nguyễn Lê Phương
phuongnguyen.31211020624@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AD004
AD004 - Quản trị 04 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trương Nữ Tô Giang
giangtnt@ueh.edu.vn
Phạm Phúc Thịnh
thinhpham.31211022356@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AD005
AD005 - Quản trị 05 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Lý Thục Hiền
hienlt@ueh.edu.vn
Lê Thị Thuỳ Sang
sangle.31211025432@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AD005
AD005 - Quản trị 05 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Lý Thục Hiền
hienlt@ueh.edu.vn
Bùi Minh Tiến
tienbui.31211027301@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AD006
AD006 - Quản trị 06 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Lý Thục Hiền
hienlt@ueh.edu.vn
Phạm Thái
thaipham.31211022440@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AD006
AD006 - Quản trị 06 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Lý Thục Hiền
hienlt@ueh.edu.vn
Phạm Hữu Anh Tuấn
tuanpham.31211023283@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47CL001
CL001 - Quản trị chất lượng 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Từ Vân Anh
vananh@ueh.edu.vn
Lâm Thảo Nhi
nhilam.31211026136@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47CL001
CL001 - Quản trị chất lượng 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Từ Vân Anh
vananh@ueh.edu.vn
Đinh Bùi Thảo Nguyên
nguyendinh.31211026027@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47ADC01
ADC01 - Quản trị CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Thị Diễm Em
emntd@ueh.edu.vn
Võ Thanh Thương
thuongvo.31211020692@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47ADC01
ADC01 - Quản trị CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Thị Diễm Em
emntd@ueh.edu.vn
Trần Thị Quý Hằng
hangtran.31211026985@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47ADC02
ADC02 - Quản trị CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Thị Diễm Em
emntd@ueh.edu.vn
Nguyễn Gia Khang
khangnguyen.31211026544@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47ADC02
ADC02 - Quản trị CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Thị Diễm Em
emntd@ueh.edu.vn
Đoàn Thị Ngọc Trân
trandoan.31211023982@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47ADC03
ADC03 - Quản trị CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Quốc Tấn
tanpq@ueh.edu.vn
Phạm Gia Vinh
vinhpham.31211024054@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47ADC03
ADC03 - Quản trị CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Quốc Tấn
tanpq@ueh.edu.vn
Trần Thị Ngọc Mỹ
mytran.31211024781@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47ADC04
ADC04 - Quản trị CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Quốc Tấn
tanpq@ueh.edu.vn
Nguyễn Phương Hùng Dũng
dungnguyen.31211025010@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47ADC04
ADC04 - Quản trị CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Quốc Tấn
tanpq@ueh.edu.vn
Nguyễn Phan Khánh Huyền
huyennguyen.31211023849@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47ADC05
ADC05 - Quản trị CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Quốc Tấn
tanpq@ueh.edu.vn
Lê Thanh San
sanle.31211024786@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47ADC05
ADC05 - Quản trị CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Quốc Tấn
tanpq@ueh.edu.vn
Đào Như Ngọc
ngocdao.31211020571@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47ADC06
ADC06 - Quản trị CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Quốc Tấn
tanpq@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Lâm
lamnguyen.31211025156@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47ADC06
ADC06 - Quản trị CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Quốc Tấn
tanpq@ueh.edu.vn
Nguyễn Hồ Thanh Thảo
thaonguyen.31211020745@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47ADC07
ADC07 - Quản trị CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Ngô Diễm Hoàng
ngodiemhoang@ueh.edu.vn
Trần Thị Phương Uyên
uyentran.31211024680@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47ADC07
ADC07 - Quản trị CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Ngô Diễm Hoàng
ngodiemhoang@ueh.edu.vn
Phạm Nguyễn Phương Trang
trangpham.31211020416@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47BV001
BV001 - Quản lý bệnh viện K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Thị Thanh Phương
phuong.tran@ueh.edu.vn
Hồ Minh Khoa
khoaho.31211027959@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47BV001
BV001 - Quản lý bệnh viện K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Thị Thanh Phương
phuong.tran@ueh.edu.vn
Lê Minh Đạt
datle.31211027949@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47BV002
BV002 - Quản lý bệnh viện K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Thị Thanh Phương
phuong.tran@ueh.edu.vn
Lê Thị Ngọc Nhi
nhile.31211020409@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47BV002
BV002 - Quản lý bệnh viện K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Thị Thanh Phương
phuong.tran@ueh.edu.vn
Trần Thị Ngọc Thảo
thaotran.31211025436@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47EM001
EM001 - Quản trị khởi nghiệp 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Cao Quốc Việt
vietcq@ueh.edu.vn
Nguyễn Văn Đức
ducnguyen.31211020453@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47EM001
EM001 - Quản trị khởi nghiệp 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Cao Quốc Việt
vietcq@ueh.edu.vn
Huỳnh Minh Thư
thuhuynh.31211024307@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47EM002
EM002 - Quản trị khởi nghiệp 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Cao Quốc Việt
vietcq@ueh.edu.vn
Tống Minh Hoàng
hoangtong.31211025142@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47EM002
EM002 - Quản trị khởi nghiệp 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Cao Quốc Việt
vietcq@ueh.edu.vn
Nguyễn Văn Đạt
datnguyen.31211020320@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47TK001
TK001 - Thống kê kinh doanh K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Hoàng Trọng
htrong@ueh.edu.vn
Đặng Thị Việt Trung
trungdang.31211022532@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47TK001
TK001 - Thống kê kinh doanh K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Hoàng Trọng
htrong@ueh.edu.vn
Lê Tuấn Anh
anhle.31211024419@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47TK002
TK002 - Thống kê kinh doanh K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Nguyễn Văn Trãi
trainv@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Anh
anhnguyen.31211020394@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47TK002
TK002 - Thống kê kinh doanh K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Nguyễn Văn Trãi
trainv@ueh.edu.vn
Trịnh Gia Khiêm
khiemtrinh.31211025469@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AS001
AS001 - Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 01 - K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Phạm Trí Cao
phamtricao@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Trúc Linh
linhnguyen.31211020362@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AS001
AS001 - Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 01 - K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Phạm Trí Cao
phamtricao@ueh.edu.vn
Trần Nguyễn Thiên Ân
antran.31211024485@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FM001
FM001 - Toán tài chính 01 - K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Lê Thị Hồng Hoa
lthhoa@ueh.edu.vn
Hà Thị Ngọc Anh
anhha.31211020335@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FM001
FM001 - Toán tài chính 01 - K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Lê Thị Hồng Hoa
lthhoa@ueh.edu.vn
Bùi Quốc Quang
quangbui.31211020379@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FM002
FM002 - Toán tài chính 02 - K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Đào Nguyên Anh
anhdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Thủy Tiên
tiennguyen.31211024627@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FM002
FM002 - Toán tài chính 02 - K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Đào Nguyên Anh
anhdn@ueh.edu.vn
Trương Minh Tiến
tientruong.31211027340@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47BI001
BI001 - Hệ thống thông tin kinh doanh 01 - K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Phan Hiền
hienphan@ueh.edu.vn
Ngô Kim Tuyết
tuyetngo.31211020998@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47BI001
BI001 - Hệ thống thông tin kinh doanh 01 - K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Phan Hiền
hienphan@ueh.edu.vn
Phạm Trần Kiều Thu
thupham.31211020486@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47BI002
BI002 - Hệ thống thông tin kinh doanh 02 - K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Mạnh Tuấn
tuannm@ueh.edu.vn
Lê Bảo Ngọc
ngocle.31211027293@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47BI002
BI002 - Hệ thống thông tin kinh doanh 02 - K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Mạnh Tuấn
tuannm@ueh.edu.vn
Nguyễn Lê Khánh Trang
trangnguyen.31211027344@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47ER001
ER001 - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 01 - K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Bùi Xuân Huy
huybx@ueh.edu.vn
Trần Gia Bảo Hân
hantran.31211027152@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47ER001
ER001 - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 01 - K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Bùi Xuân Huy
huybx@ueh.edu.vn
Nguyễn Nhật Quang
quangnguyen.31211027664@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47DS001
DS001 - Khoa học dữ liệu K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Quốc Hùng
hungngq@ueh.edu.vn
Vũ Nguyễn Thảo Vi
vivu.31211027686@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47DS001
DS001 - Khoa học dữ liệu K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Quốc Hùng
hungngq@ueh.edu.vn
Lê Trần Khánh Phú
phule.31211024087@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47DS002
DS002 - Khoa học dữ liệu K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Ngô Tấn Vũ Khanh
khanhntv@ueh.edu.vn
Võ Minh Đạt
datvo.31211027634@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47DS002
DS002 - Khoa học dữ liệu K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Ngô Tấn Vũ Khanh
khanhntv@ueh.edu.vn
Cao Thị Minh Tú
tucao.31211026432@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47EE001
EE001 - Thương mại điện tử K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Ngô Tấn Vũ Khanh
khanhntv@ueh.edu.vn
Nguyễn Hồng Trâm
tramnguyen.31211024053@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47EE001
EE001 - Thương mại điện tử K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Ngô Tấn Vũ Khanh
khanhntv@ueh.edu.vn
Nguyễn Minh Phương
phuongnguyen.31211021163@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47EE002
EE002 - Thương mại điện tử K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Thái Kim Phụng
phungthk@ueh.edu.vn
Nguyễn Phúc Vinh
vinhnguyen.31211023018@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47EE002
EE002 - Thương mại điện tử K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Thái Kim Phụng
phungthk@ueh.edu.vn
Nguyễn Trung Nguyên
nguyennguyen.31211026558@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47EE003
EE003 - Thương mại điện tử K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Quốc Hùng
hungngq@ueh.edu.vn
Trần Thị Loan
loantran.31211025237@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47EE003
EE003 - Thương mại điện tử K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Quốc Hùng
hungngq@ueh.edu.vn
Nguyễn Đức Lâm
lamnguyen.31211027592@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47SE001
SE001 - Kỹ thuật phần mềm K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Đặng Ngọc Hoàng Thành
thanhdnh@ueh.edu.vn
Vũ Hồ Yến Vy
vyvu.31211020590@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47SE001
SE001 - Kỹ thuật phần mềm K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Đặng Ngọc Hoàng Thành
thanhdnh@ueh.edu.vn
Lê Đức Long
longle.31211027202@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47SE002
SE002 - Kỹ thuật phần mềm K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Trương Việt Phương
truong@ueh.edu.vn
Dương Khả Minh
minhduong.31211025765@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47SE002
SE002 - Kỹ thuật phần mềm K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Trương Việt Phương
truong@ueh.edu.vn
Phan Thị Anh
anhphan.31211023758@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47NH001
NH001 - Ngân hàng 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Phạm Khánh Duy
duy.pham@ueh.edu.vn
Trần Anh Minh
minhtran.31211025801@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47NH001
NH001 - Ngân hàng 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Phạm Khánh Duy
duy.pham@ueh.edu.vn
Lương Huyền Trang
trangluong.31211022955@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47NH002
NH002 - Ngân hàng 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Từ Nhu
nhunt@ueh.edu.vn
Nguyễn Thê Hy
hynguyen.31211023340@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47NH002
NH002 - Ngân hàng 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Từ Nhu
nhunt@ueh.edu.vn
Đỗ Đức An Nhiên
nhiendo.31211023873@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47ND001
ND001 - Ngân hàng đầu tư 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Cao Ngọc Thủy
ngocthuy@ueh.edu.vn
Lương Văn Huy
huyluong.31211021312@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47ND001
ND001 - Ngân hàng đầu tư 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Cao Ngọc Thủy
ngocthuy@ueh.edu.vn
Đàng Nguyễn Trúc Lam
lamdang.31211025493@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47NQ001
NQ001 - Ngân hàng quốc tế 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Trung Thông
thongnt@ueh.edu.vn
Nguyễn Lê Thị Bích Nhàn
nhannguyen.31211022838@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47NQ001
NQ001 - Ngân hàng quốc tế 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Trung Thông
thongnt@ueh.edu.vn
Vương Thúy Ngọc
ngocvuong.31211026653@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47TT001
TT001 - Thị trường chứng khoán 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Lê Nguyễn Quỳnh Hương
quynh_huong@ueh.edu.vn
Trương Bích Lý
lytruong.31211022505@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47TT001
TT001 - Thị trường chứng khoán 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Lê Nguyễn Quỳnh Hương
quynh_huong@ueh.edu.vn
Nguyễn Phạm Tuyết Như
nhunguyen.31211024050@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47CD001
CD001 - Quản trị tín dụng 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Quốc Anh
quocanh@ueh.edu.vn
Lê Gia Phú
phule.31211024541@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47CD001
CD001 - Quản trị tín dụng 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Quốc Anh
quocanh@ueh.edu.vn
Phạm Phan Huỳnh Ngọc
ngocpham.31211025391@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47NHC01
NHC01 - Ngân hàng CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Dương Tấn Khoa
tankhoa@ueh.edu.vn
Lê Phan Kỳ Thư
thule.31211021314@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47NHC01
NHC01 - Ngân hàng CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Dương Tấn Khoa
tankhoa@ueh.edu.vn
Trần Lý Phương Hoa
hoatran.31211020406@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47LH001
LH001 - Quản trị lữ hành 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Phương Giao Linh
linhlpg@ueh.edu.vn
Đinh Nguyễn Gia Khang
khangdinh.31211025805@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47LH001
LH001 - Quản trị lữ hành 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Phương Giao Linh
linhlpg@ueh.edu.vn
Đặng Kim Bình
binhdang.31211025100@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47LH002
LH002 - Quản trị lữ hành 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Đinh Việt Phương
phuongdv@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Thương
thuongnguyen.31211028171@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47LH002
LH002 - Quản trị lữ hành 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Đinh Việt Phương
phuongdv@ueh.edu.vn
Nguyễn Lê Xuân Phương
phuongnguyen.31211022864@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KS001
KS001 - Quản trị khách sạn 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Nguyễn Lê Vinh
levinh@ueh.edu.vn
Phạm Nguyễn Tấn Đạt
datpham.31211028253@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KS001
KS001 - Quản trị khách sạn 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Nguyễn Lê Vinh
levinh@ueh.edu.vn
Cao Thái Anh Thư
thucao.31211028382@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KS002
KS002 - Quản trị khách sạn 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Hồng Trân
tranlh@ueh.edu.vn
Hoàng Thu Hà
hahoang.31211028259@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KS002
KS002 - Quản trị khách sạn 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Hồng Trân
tranlh@ueh.edu.vn
Nguyễn Lê Tuấn Phát
phatnguyen.31211028357@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47SK001
SK001 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Trần Tam Anh
anhtt10339@ueh.edu.vn
Võ Kim Tú
tuvo.31211028411@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47SK001
SK001 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Trần Tam Anh
anhtt10339@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Sen
sennguyen.31211028367@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47SK002
SK002 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Dương Hồng Nhung
nhungdh@ueh.edu.vn
Lê Nguyễn Nhật Quang
quangle.31211028362@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47SK002
SK002 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Dương Hồng Nhung
nhungdh@ueh.edu.vn
Võ Thị Thanh Tiền
tienvo.31211023387@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47CR001
CR001 - Quản trị du thuyền 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Hữu Nghĩa
nghialh@ueh.edu.vn
Bùi La Mỹ Anh
anhbui.31211028027@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47CR001
CR001 - Quản trị du thuyền 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Hữu Nghĩa
nghialh@ueh.edu.vn
Nguyễn Tấn Lộc
locnguyen.31211023411@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47PM001
PM001 - Quản lý công K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Quản lý nhà nước
Nguyễn Thành Tiến
tiennt@ueh.edu.vn
Nguyễn Trương Yên Lam
lamnguyen.31211025326@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47PM001
PM001 - Quản lý công K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Quản lý nhà nước
Nguyễn Thành Tiến
tiennt@ueh.edu.vn
Phạm Cao Sơn
sonpham.31211022250@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47PM002
PM002 - Quản lý công K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Quản lý Nhà nước
Nguyễn Hoàng Kim
kimnh@ueh.edu.vn
Đào Phương Thư
thudao.31211020432@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47PM002
PM002 - Quản lý công K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Quản lý Nhà nước
Nguyễn Hoàng Kim
kimnh@ueh.edu.vn
Lương Ngọc Khánh Linh
linhluong.31211020955@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47SC001
SC001 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Trần Thị Quỳnh Mai
ttqmai@ueh.edu.vn
Phùng Nguyên
nguyenphung.31211025191@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47SC001
SC001 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Trần Thị Quỳnh Mai
ttqmai@ueh.edu.vn
Chu Bùi Hồng Ánh
anhchu.31211026324@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47SC002
SC002 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Phạm Nguyễn Hoài
hoaipm@ueh.edu.vn
Nguyễn Duy Hưng
hungnguyen.31211027830@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47SC002
SC002 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Phạm Nguyễn Hoài
hoaipm@ueh.edu.vn
Vũ Thảo Minh
minhvu.31211027844@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47SC003
SC003 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Đỗ Lê Phúc Tâm
tamdlp@ueh.edu.vn
Phùng Nguyễn Minh Trí
triphung.31211021142@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47SC003
SC003 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Đỗ Lê Phúc Tâm
tamdlp@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Huyền Diệu
dieunguyen.31211022925@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IVC01
IVC01 - Kinh tế đầu tư CLC TV K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Hồ Hoàng Anh
anh.ho@ueh.edu.vn
Huỳnh Thái Phương Nam
namhuynh.31211022577@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IVC01
IVC01 - Kinh tế đầu tư CLC TV K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Hồ Hoàng Anh
anh.ho@ueh.edu.vn
Võ Minh Quân
quanvo.31211024758@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IVC02
IVC02 - Kinh tế đầu tư CLC TV K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Hồ Hoàng Anh
anh.ho@ueh.edu.vn
Mai Ngọc Uyên Nhi
nhimai.31211024343@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IVC02
IVC02 - Kinh tế đầu tư CLC TV K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Hồ Hoàng Anh
anh.ho@ueh.edu.vn
Lã Phương Dung
dungla.31211024612@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IVC03
IVC03 - Kinh tế đầu tư CLC TV K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Ngọc Danh
danhnn@ueh.edu.vn
Trần Anh Tuấn
tuantran.31211026789@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IVC03
IVC03 - Kinh tế đầu tư CLC TV K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Ngọc Danh
danhnn@ueh.edu.vn
Lê Thị Tuyết Loan
loanle.31211023978@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IV001
IV001 - Kinh tế đầu tư 01 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lương Vinh Quốc Duy
quocduy@ueh.edu.vn
Lê Huy Hoàng
hoangle.31211022818@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IV001
IV001 - Kinh tế đầu tư 01 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lương Vinh Quốc Duy
quocduy@ueh.edu.vn
Đặng Thị Kim Ngân
ngandang.31211024668@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IV002
IV002 - Kinh tế đầu tư 02 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lương Vinh Quốc Duy
quocduy@ueh.edu.vn
Đỗ Ngọc Ánh
anhdo.31211023835@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IV002
IV002 - Kinh tế đầu tư 02 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lương Vinh Quốc Duy
quocduy@ueh.edu.vn
Nguyễn Thanh Hiển
hiennguyen.31211020160@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47VAC01
VAC01 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản CLC TV K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
nhungntt@ueh.edu.vn
Nguyễn Gia Bảo
baonguyen.31211020229@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47VAC01
VAC01 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản CLC TV K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
nhungntt@ueh.edu.vn
Nguyễn Lê Y Dung
dungnguyen.31211026889@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47VA001
VA001 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản 01 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Huỳnh Kiều Tiên
huynhkieutien@ueh.edu.vn
Nguyễn Dương Anh Tính
tinhnguyen.31211025119@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47VA001
VA001 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản 01 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Huỳnh Kiều Tiên
huynhkieutien@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Mai Linh
linhnguyen.31211021058@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47HR001
HR001 - Quản trị nhân lực K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Thái Trí Dũng
tridung@ueh.edu.vn
Ngô Gia Bảo
baongo.31211026885@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47HR001
HR001 - Quản trị nhân lực K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Thái Trí Dũng
tridung@ueh.edu.vn
Đoàn Thị Huyền Trang
trangdoan.31211024472@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47HR002
HR002 - Quản trị nhân lực K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Thái Trí Dũng
tridung@ueh.edu.vn
Nguyễn Lý Gia Hân
hannguyen.31211027091@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47HR002
HR002 - Quản trị nhân lực K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Thái Trí Dũng
tridung@ueh.edu.vn
Lê vũ vân Trà
trale.31211022328@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47HR003
HR003 - Quản trị nhân lực K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Trần Đình Vinh
dinhvinh3@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Thanh
thanhnguyen.31211022914@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47HR003
HR003 - Quản trị nhân lực K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Trần Đình Vinh
dinhvinh3@ueh.edu.vn
Hoàng Hải An
anhoang.31211024490@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47HR004
HR004 - Quản trị nhân lực K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Trần Đình Vinh
dinhvinh3@ueh.edu.vn
Lê Hoàng Duy
duyle.31211025637@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47HR004
HR004 - Quản trị nhân lực K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Trần Đình Vinh
dinhvinh3@ueh.edu.vn
Phạm Ngọc Thanh Trúc
trucpham.31211020855@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47RE001
RE001 - Bất động sản K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Lưu Bảo Đoan
doannlb@ueh.edu.vn
Nguyễn Bá Hoàng Sơn
sonnguyen.31211020358@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47RE001
RE001 - Bất động sản K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Lưu Bảo Đoan
doannlb@ueh.edu.vn
Trần Thị Trúc Linh
linhtran.31211020831@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47RE002
RE002 - Bất động sản K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Lưu Bảo Đoan
doannlb@ueh.edu.vn
Phan Tấn Phong
phongphan.31211024480@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47RE002
RE002 - Bất động sản K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Lưu Bảo Đoan
doannlb@ueh.edu.vn
Nguyễn Đan Thanh
thanhnguyen.31211024730@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AE001
AE001 - Kinh tế học ứng dụng 01 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Ngô Hoàng Thảo Trang
trangnht@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Hà Giang
giangnguyen.31211022917@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AE001
AE001 - Kinh tế học ứng dụng 01 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Ngô Hoàng Thảo Trang
trangnht@ueh.edu.vn
Nguyễn Trung Tuyến
tuyennguyen.31211020217@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AE002
AE002 - Kinh tế học ứng dụng 02 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Ngô Hoàng Thảo Trang
trangnht@ueh.edu.vn
Trần Thị Vân
vantran.31211024143@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AE002
AE002 - Kinh tế học ứng dụng 02 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Ngô Hoàng Thảo Trang
trangnht@ueh.edu.vn
Phạm Thị Yến Vi
vipham.31211025354@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AE003
AE003 - Kinh tế học ứng dụng 03 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
hoangoanh@ueh.edu.vn
Lê Hùng Phát
phatle.31211027248@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AE003
AE003 - Kinh tế học ứng dụng 03 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
hoangoanh@ueh.edu.vn
Trần Tiến Tân
31211022001@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47MAR01
MAR01 - Marketing ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Dư Phúc Mỹ Kim
kim.du@isb.edu.vn
Phan Ly Na
31211023154@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH47MAR01
MAR01 - Marketing ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Dư Phúc Mỹ Kim
kim.du@isb.edu.vn
Cao Nguyễn Hương Nhi
31211023576@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47MAR02
MAR02 - Marketing ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Thị Hồng Vân
van.tran@isb.edu.vn
Nguyễn Hoàng Phúc
31211021958@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH47MAR02
MAR02 - Marketing ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Thị Hồng Vân
van.tran@isb.edu.vn
Đoàn Lê Đông Nghi
31211023147@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47MAR03
MAR03 - Marketing ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Linh Nhi
nhi.tranlinh@isb.edu.vn
Dương Anh Huy
31211021927@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH47MAR03
MAR03 - Marketing ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Linh Nhi
nhi.tranlinh@isb.edu.vn
Đỗ Quý Dương
31211024697@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IBU01
IBU01 - Kinh doanh quốc tế ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Hồ Trọng Nghĩa
nghia.ho@isb.edu.vn
Nguyễn Ngọc Anh Hào
31211024876@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH47IBU01
IBU01 - Kinh doanh quốc tế ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Hồ Trọng Nghĩa
nghia.ho@isb.edu.vn
Võ Trần Thiên Phúc
31211025859@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IBU02
IBU02 - Kinh doanh quốc tế ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Phạm Tuấn Anh
anh.pham@isb.edu.vn
Phạm Lý Kiều Anh
31211022185@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH47IBU02
IBU02 - Kinh doanh quốc tế ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Phạm Tuấn Anh
anh.pham@isb.edu.vn
Đinh Thị Chiêu Thư
31211024377@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IBU03
IBU03 - Kinh doanh quốc tế ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Quang Nguyên
nguyen.vu@isb.edu.vn
Quyền Nguyễn Khánh Hà
31211024390@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH47IBU03
IBU03 - Kinh doanh quốc tế ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Quang Nguyên
nguyen.vu@isb.edu.vn
Phan Hoàng Bảo Ngọc
31211023203@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IBU04
IBU04 - Kinh doanh quốc tế ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Đào Thị Hồng Hạnh
hanh.dao@isb.edu.vn
Phan Thái Hà
31211026046@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH47IBU04
IBU04 - Kinh doanh quốc tế ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Đào Thị Hồng Hạnh
hanh.dao@isb.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Thảo
31211023399@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IBU05
IBU05 - Kinh doanh quốc tế ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Phương Linh
linh.vu@isb.edu.vn
Phan Thanh Tâm
31211026047@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH47IBU05
IBU05 - Kinh doanh quốc tế ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Phương Linh
linh.vu@isb.edu.vn
Đoàn Huỳnh Như
31211021853@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IBU06
IBU06 - Kinh doanh quốc tế ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Ngô Công Khánh
khanh.ngo@isb.edu.vn
Trần Phạm Minh Hương
31211021975@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH47IBU06
IBU06 - Kinh doanh quốc tế ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Ngô Công Khánh
khanh.ngo@isb.edu.vn
Trần Song Hà Anh
31211022068@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IBU07
IBU07 - Kinh doanh quốc tế ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Lã Anh Đức
duc.la@isb.edu.vn
Kiều Gia Khang
31211023567@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH47IBU07
IBU07 - Kinh doanh quốc tế ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Lã Anh Đức
duc.la@isb.edu.vn
Đỗ Hồng Dung
31211021689@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FIN01
FIN01 - Tài chính - Ngân hàng ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Hồng Ngọc
hongngoc.nguyen@isb.edu.vn
Nguyễn Nho Châu Uyên
31211022257@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH47FIN01
FIN01 - Tài chính - Ngân hàng ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Hồng Ngọc
hongngoc.nguyen@isb.edu.vn
Ngô Hoàng Ngân
31211024370@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FIN02
FIN02 - Tài chính - Ngân hàng ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Minh Hiếu
hieu.tran@isb.edu.vn
Hoàng Cao Thắng
31211021570@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH47FIN02
FIN02 - Tài chính - Ngân hàng ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Minh Hiếu
hieu.tran@isb.edu.vn
Huỳnh Hữu Thủy Tiên
31211021875@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47ACC01
ACC01 - Kế toán ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Lê Thị Ngọc Mai
mai.le@isb.edu.vn
Nguyễn Đàm Mạnh Quân
31211023052@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH47ACC01
ACC01 - Kế toán ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Lê Thị Ngọc Mai
mai.le@isb.edu.vn
Huỳnh Lê Thùy Dương
31211021940@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47MAN01
MAN01 - Quản trị kinh doanh ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Vương Khôi
khoi.nguyen@isb.edu.vn
KhuyếtLớp phó
DH47MAN01
MAN01 - Quản trị kinh doanh ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Vương Khôi
khoi.nguyen@isb.edu.vn
Trần Ngọc Vân Anh
31211021841@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH47MAN02
MAN02 - Quản trị kinh doanh ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Lê Xuân Doanh
doanh.nguyen@isb.edu.vn
Nguyễn Trần Mai Phương
31211024860@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH47MAN02
MAN02 - Quản trị kinh doanh ISB K47

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Lê Xuân Doanh
doanh.nguyen@isb.edu.vn
Lê Bùi Anh Thư
thule.31211023059@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AU001
AU001 - Kiểm toán K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Thu Hiền
hienntt@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Bích Tuyền
tuyennguyen.31211025697@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AU001
AU001 - Kiểm toán K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Thu Hiền
hienntt@ueh.edu.vn
Phạm Thị Hà Giang
giangpham.31211024392@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AU002
AU002 - Kiểm toán K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Đinh Ngọc Tú
dinhtu@ueh.edu.vn
Phạm Sô Ny
nypham.31211022141@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AU002
AU002 - Kiểm toán K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Đinh Ngọc Tú
dinhtu@ueh.edu.vn
Mai Thị Cẩm Loan
loanmai.31211025013@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AU003
AU003 - Kiểm toán K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Hoàng Tố Loan
loannht@ueh.edu.vn
Hồ Thị Tiên
tienho.31211023954@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AU003
AU003 - Kiểm toán K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Hoàng Tố Loan
loannht@ueh.edu.vn
Trần Ngọc Minh Ánh
anhtran.31211020915@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AUC01
AUC01 - Kiểm toán CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Mai Đức Nghĩa
ducnghia@ueh.edu.vn
Bùi Minh Tâm
tambui.31211020334@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AUC01
AUC01 - Kiểm toán CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Mai Đức Nghĩa
ducnghia@ueh.edu.vn
Ngô Huỳnh Khánh Đoan
doanngo.31211020538@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AUC02
AUC02 - Kiểm toán CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Vũ Ngọc Thanh
thanhlvn@ueh.edu.vn
Ngô Nhung Huyền
huyenngo.31211022916@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AUC02
AUC02 - Kiểm toán CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Vũ Ngọc Thanh
thanhlvn@ueh.edu.vn
Hoàng Bảo Trâm
tramhoang.31211022010@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KN001
KN001 - Kế toán doanh nghiệp 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Phước Bảo Ấn
baoan@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Huyền
huyennguyen.31211020237@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KN001
KN001 - Kế toán doanh nghiệp 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Phước Bảo Ấn
baoan@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Thùy Trinh
trinhnguyen.31211026242@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KN002
KN002 - Kế toán doanh nghiệp 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Thị Cẩm Hồng
hongltc@ueh.edu.vn
Phan Hoài Linh
linhphan.31211026601@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KN002
KN002 - Kế toán doanh nghiệp 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Thị Cẩm Hồng
hongltc@ueh.edu.vn
Đặng Thị Diệp
diepdang.31211022786@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KN003
KN003 - Kế toán doanh nghiệp 03 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Đậu Thị Kim Thoa
kimthoa@ueh.edu.vn
Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo
thaonguyen.31211026517@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KN003
KN003 - Kế toán doanh nghiệp 03 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Đậu Thị Kim Thoa
kimthoa@ueh.edu.vn
Phan Thị Thùy Mai
maiphan.31211021869@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KN004
KN004 - Kế toán doanh nghiệp 04 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Hoàng Oanh
hoangoanh_ktkt@ueh.edu.vn
Lê Nguyễn Quỳnh Như
nhule.31211021919@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KN004
KN004 - Kế toán doanh nghiệp 04 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Hoàng Oanh
hoangoanh_ktkt@ueh.edu.vn
Hồ Thị Ái Vy
vyho.31211023403@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KN005
KN005 - Kế toán doanh nghiệp 05 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
thunguyet4497@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
anhnguyen.31211021708@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KN005
KN005 - Kế toán doanh nghiệp 05 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
thunguyet4497@ueh.edu.vn
Trần Triệu Vy
vytran.31211026881@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KN006
KN006 - Kế toán doanh nghiệp 06 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Võ Minh Hùng
minhhung@ueh.edu.vn
Trần Thị Ngọc Mai
maitran.31211021870@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KN006
KN006 - Kế toán doanh nghiệp 06 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Võ Minh Hùng
minhhung@ueh.edu.vn
Lê Việt Hà
hale.31211022919@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KN007
KN007 - Kế toán doanh nghiệp 07 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Thị Huệ Anh
anhtth@ueh.edu.vn
Lâm Thanh Vi
vilam.31211026913@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KN007
KN007 - Kế toán doanh nghiệp 07 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Thị Huệ Anh
anhtth@ueh.edu.vn
Đỗ Thanh Hoa
hoado.31211025193@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KN008
KN008 - Kế toán doanh nghiệp 08 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phùng Quốc Việt
vietpq@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Nguyên
nguyennguyen.31211027246@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KN008
KN008 - Kế toán doanh nghiệp 08 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phùng Quốc Việt
vietpq@ueh.edu.vn
Trần Nguyễn Uyên Thư
thutran.31211025368@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KN009
KN009 - Kế toán doanh nghiệp 09 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Hoàng Cẩm Trang
tranghc@ueh.edu.vn
Đặng Dương Mỹ Hương
huongdang.31211021810@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KN009
KN009 - Kế toán doanh nghiệp 09 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Hoàng Cẩm Trang
tranghc@ueh.edu.vn
Phan Thị Mỹ Huyền
huyenphan.31211024889@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KN010
KN010 - Kế toán doanh nghiệp 10 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Phương Hồng
hongntp@ueh.edu.vn
Võ Thị Ánh Thuyền
thuyenvo.31211020077@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KN010
KN010 - Kế toán doanh nghiệp 10 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Phương Hồng
hongntp@ueh.edu.vn
Trịnh Thị Thái Hòa
hoatrinh.31211021134@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KNC01
KNC01 - Kế toán doanh nghiệp CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phan Thị Bảo Quyên
baoquyen@ueh.edu.vn
Hà Tuyết Như
nhuha.31211020261@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KNC01
KNC01 - Kế toán doanh nghiệp CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phan Thị Bảo Quyên
baoquyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên
duyennguyen.31211020238@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KNC02
KNC02 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Thị Thanh Hải
thanhhai@ueh.edu.vn
An Mai Linh
linhan.31211025018@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KNC02
KNC02 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Thị Thanh Hải
thanhhai@ueh.edu.vn
Nguyễn Thành Mỹ Duyên
duyennguyen.31211024116@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KNC03
KNC03 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Anh Hoa
tranhhoa@ueh.edu.vn
Đỗ Gia Tú
tudo.31211025855@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KNC03
KNC03 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Anh Hoa
tranhhoa@ueh.edu.vn
Huỳnh Kim Khánh
khanhhuynh.31211020996@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KNC04
KNC04 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Quang Huy
pquanghuy@ueh.edu.vn
Phạm Ngọc Anh
anhpham.31211023785@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KNC04
KNC04 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Quang Huy
pquanghuy@ueh.edu.vn
Phạm Thị Phương Hòa
hoapham.31211026271@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KNC05
KNC05 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Thị Phương Thanh
phuongthanh@ueh.edu.vn
Bùi Bảo Ngọc
ngocbui.31211026699@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KNC05
KNC05 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Thị Phương Thanh
phuongthanh@ueh.edu.vn
Nguyễn Duy Thăng
thangnguyen.31211026064@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KO001
KO001 - Kế toán công 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phan Thị Thúy Quỳnh
thuyquynh@ueh.edu.vn
Đoàn Thiên Kim
kimdoan.31211020133@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KO001
KO001 - Kế toán công 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phan Thị Thúy Quỳnh
thuyquynh@ueh.edu.vn
Đỗ Thị Mỹ Xuân
xuando.31211025835@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FN001
FN001 - Tài chính 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Thị Thùy Linh
linhtcdn@ueh.edu.vn
Trần Thị Kim Hoàng
hoangtran.31211023907@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FN001
FN001 - Tài chính 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Thị Thùy Linh
linhtcdn@ueh.edu.vn
Võ Việt Phương Thảo
thaovo.31211022951@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FN002
FN002 - Tài chính 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Tô Công Nguyên Bảo
baotcn@ueh.edu.vn
Biện Ngọc Thu Ngân
nganbien.31211023770@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FN002
FN002 - Tài chính 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Tô Công Nguyên Bảo
baotcn@ueh.edu.vn
Trần Ngô Phương Ngân
ngantran.31211023267@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FI001
FI001 - Đầu tư tài chính 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lương Thị Thảo
thaoluong@ueh.edu.vn
Nguyễn Xuân Nam
namnguyen.31211026394@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FI001
FI001 - Đầu tư tài chính 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lương Thị Thảo
thaoluong@ueh.edu.vn
Lương Đào Trí Dũng
dungluong.31211021617@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IF001
IF001 - Tài chính quốc tế 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trương Trung Tài
trungtai@ueh.edu.vn
Nguyễn Trần Quốc Phú
phunguyen.31211021644@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IF001
IF001 - Tài chính quốc tế 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trương Trung Tài
trungtai@ueh.edu.vn
Phạm Nguyễn Tú Trâm
trampham.31211021673@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IF002
IF002 - Tài chính quốc tế 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Văn Thiện Tâm
tamnvt@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Trang
trangnguyen.31211021672@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IF002
IF002 - Tài chính quốc tế 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Văn Thiện Tâm
tamnvt@ueh.edu.vn
Vũ Quốc Ngọc Anh
anhvu.31211025959@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FNC01
FNC01 - Tài chính CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Vũ Việt Quảng
qvu@ueh.edu.vn
Vũ Quốc Ngân Hà
havu.31211025964@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FNC01
FNC01 - Tài chính CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Vũ Việt Quảng
qvu@ueh.edu.vn
Dương Thanh Ngân
nganduong.31211024997@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FNC02
FNC02 - Tài chính CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Từ Thị Kim Thoa
tkthoa@ueh.edu.vn
Phạm Nguyễn Hoàng Huy
huypham.31211022959@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FNC02
FNC02 - Tài chính CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Từ Thị Kim Thoa
tkthoa@ueh.edu.vn
Tô Mỹ Hà
hato.31211024360@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FNC03
FNC03 - Tài chính CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Dương Kha
khatcdn@ueh.edu.vn
KhuyếtLớp phó
DH47FNC03
FNC03 - Tài chính CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Dương Kha
khatcdn@ueh.edu.vn
Lê Thị Hoài An
anle.31211024481@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FNC04
FNC04 - Tài chính CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Thị Uyên Uyên
uyentcdn@ueh.edu.vn
Trần Hoàng Thành Tâm
tamtran.31211020206@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FNC04
FNC04 - Tài chính CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Thị Uyên Uyên
uyentcdn@ueh.edu.vn
Lê Vũ Anh Thư
thule.31211020364@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FNC05
FNC05 - Tài chính CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Huỳnh Thị Cẩm Hà
hatcdn@ueh.edu.vn
Châu Hoàng Chí Tôn
tonchau.31211023706@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FNC05
FNC05 - Tài chính CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Huỳnh Thị Cẩm Hà
hatcdn@ueh.edu.vn
Đinh Bá Thắng
thangdinh.31211021466@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FNC06
FNC06 - Tài chính CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Hoài Nam
namth@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Yến Nhi
nhinguyen.31211021393@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FNC06
FNC06 - Tài chính CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Hoài Nam
namth@ueh.edu.vn
Lê Kim Ngân
nganle.31211024226@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FNC07
FNC07 - Tài chính CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Thị Hồng Minh
minhtcdn@ueh.edu.vn
Phạm Hữu Định
dinhpham.31211023904@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FNC07
FNC07 - Tài chính CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Thị Hồng Minh
minhtcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
hoanguyen.31211021278@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FNC08
FNC08 - Tài chính CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Từ Thị Kim Thoa
tkthoa@ueh.edu.vn
Nguyễn Thái Nhân Thương
thuongnguyen.31211024222@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FNC08
FNC08 - Tài chính CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Từ Thị Kim Thoa
tkthoa@ueh.edu.vn
Bùi Nguyệt Nhi
nhibui.31211020144@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FNC09
FNC09 - Tài chính CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Thị Hồng Nhâm
nhamnth@ueh.edu.vn
Nguyễn Tấn Toàn
toannguyen.31211025722@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FNC09
FNC09 - Tài chính CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Thị Hồng Nhâm
nhamnth@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
ngocnguyen.31211023915@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FNC10
FNC10 - Tài chính CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Triều Đông
dongnt@ueh.edu.vn
Nguyễn Duy Cơ
conguyen.31211021222@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FNC10
FNC10 - Tài chính CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Triều Đông
dongnt@ueh.edu.vn
Võ Thị Kim Phước
phuocvo.31211025217@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47RM001
RM001 - Quản trị rủi ro tài chính 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Phùng Đức Nam
ducnam@ueh.edu.vn
Bùi Hoàng Yến Linh
linhbui.31211021629@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47RM001
RM001 - Quản trị rủi ro tài chính 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Phùng Đức Nam
ducnam@ueh.edu.vn
Lê Thị Quỳnh
quynhle.31211024550@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IN001
IN001 - Bảo hiểm K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Tiến Hùng
nguyentienhung@ueh.edu.vn
Hà Kiến Trung
trungha.31211021607@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IN001
IN001 - Bảo hiểm K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Tiến Hùng
nguyentienhung@ueh.edu.vn
Trần Huyền Trân
trantran.31211021605@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IN002
IN002 - Bảo hiểm K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Hồ Thu Hoài
hoaiht@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Huỳnh Như
nhunguyen.31211024549@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IN002
IN002 - Bảo hiểm K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Hồ Thu Hoài
hoaiht@ueh.edu.vn
Huỳnh Phương Nhi
nhihuynh.31211023258@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AV001
AV001 - Tiếng Anh thương mại K47

Khoa Ngoại ngữ
Lê Thị Thảo Linh
linhltt@ueh.edu.vn
Trần Hoàng Thiên Trang
trangtran.31211025476@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AV001
AV001 - Tiếng Anh thương mại K47

Khoa Ngoại ngữ
Lê Thị Thảo Linh
linhltt@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoài Mỹ Ngọc
ngocnguyen.31211026623@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AV002
AV002 - Tiếng Anh thương mại K47

Khoa Ngoại ngữ
Trương Thị Anh Đào
adao@ueh.edu.vn
Đặng Mỹ Trinh
trinhdang.31211020168@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AV002
AV002 - Tiếng Anh thương mại K47

Khoa Ngoại ngữ
Trương Thị Anh Đào
adao@ueh.edu.vn
Trần Tuấn Kiệt
kiettran.31211025096@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AV003
AV003 - Tiếng Anh thương mại K47

Khoa Ngoại ngữ
Lê Thị Tuyết Minh
snowle@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
duyennguyen.31211020114@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AV003
AV003 - Tiếng Anh thương mại K47

Khoa Ngoại ngữ
Lê Thị Tuyết Minh
snowle@ueh.edu.vn
Đinh Thị Ngọc Bích
bichdinh.31211020111@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AV004
AV004 - Tiếng Anh thương mại K47

Khoa Ngoại ngữ
Hồ Minh Thắng
thangemtoi@ueh.edu.vn
Mai Gia Ý
ymai.31211021057@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AV004
AV004 - Tiếng Anh thương mại K47

Khoa Ngoại ngữ
Hồ Minh Thắng
thangemtoi@ueh.edu.vn
Nguyễn Minh Hiếu
hieunguyen.31211027455@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47LK001
LK001 - Luật Kinh doanh K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Mai Nguyễn Dũng
dungmn@ueh.edu.vn
Lê Bùi Thanh Hiền
hienle.31211027453@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47LK001
LK001 - Luật Kinh doanh K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Mai Nguyễn Dũng
dungmn@ueh.edu.vn
Lê Thị Thanh Ngân
nganle.31211027489@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47LK002
LK002 - Luật Kinh doanh K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Lê Thùy Khanh
khanhlt@ueh.edu.vn
Đoàn Minh Quân
quandoan.31211025606@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47LK002
LK002 - Luật Kinh doanh K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Lê Thùy Khanh
khanhlt@ueh.edu.vn
Phan Tấn Toàn
toanphan.31211027545@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47LK003
LK003 - Luật Kinh doanh K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Thùy Dung
dungnguyen@ueh.edu.vn
Huỳnh Thanh Tuyền
tuyenhuynh.31211027554@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47LK003
LK003 - Luật Kinh doanh K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Thùy Dung
dungnguyen@ueh.edu.vn
Lê Nguyễn Gia Hân
hanle.31211027448@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47LKC01
LKC01 - Luật kinh doanh CLC TV K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Thị Anh
anhluatkt@ueh.edu.vn
Hồ Minh Thư
thuho.31211027536@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47LKC01
LKC01 - Luật kinh doanh CLC TV K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Thị Anh
anhluatkt@ueh.edu.vn
Nguyễn Trần Quế Trân
trannguyen.31211027408@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47LQ001
LQ001 - Luật kinh doanh quốc tế K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Huỳnh Thiên Tứ
tuht@ueh.edu.vn
Phạm Thị Mai Phương
phuongpham.31211027400@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47LQ001
LQ001 - Luật kinh doanh quốc tế K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Huỳnh Thiên Tứ
tuht@ueh.edu.vn
Đặng Văn Anh
anhdang.31211020861@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FT001
FT001 - Ngoại thương 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Hồng Ngọc
ngocth@ueh.edu.vn
Chu Thị Mai Phương
phuongchu.31211020983@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FT001
FT001 - Ngoại thương 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Hồng Ngọc
ngocth@ueh.edu.vn
Dương Chí Việt
vietduong.31211024667@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47FTC01
FTC01 - Ngoại thương CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Kim Thảo
thao.nk@ueh.edu.vn
Nguyễn Bá Thiên Kim
kimnguyen.31211020200@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47FTC01
FTC01 - Ngoại thương CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Kim Thảo
thao.nk@ueh.edu.vn
Võ Thị Thanh Huyền
huyenvo.31211024069@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KM001
KM001 - Kinh doanh thương mại K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Cửu Long
hoangcuulong@ueh.edu.vn
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
tuyennguyen.31211026469@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KM001
KM001 - Kinh doanh thương mại K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Cửu Long
hoangcuulong@ueh.edu.vn
Đặng Ngọc Thanh Trúc
trucdang.31211025997@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KM002
KM002 - Kinh doanh thương mại K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thế Hùng
hungnthe@ueh.edu.vn
Nguyễn Văn Quốc Huy
huynguyen.31211023746@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KM002
KM002 - Kinh doanh thương mại K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thế Hùng
hungnthe@ueh.edu.vn
Nguyễn Đinh Ngọc Thạch
thachnguyen.31211024032@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KM003
KM003 - Kinh doanh thương mại K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Phạm Thị Trúc Ly
trucly@ueh.edu.vn
Phạm Tuấn Anh
anhpham.31211026993@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KM003
KM003 - Kinh doanh thương mại K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Phạm Thị Trúc Ly
trucly@ueh.edu.vn
Nguyễn Minh Anh
anhnguyen.31211025929@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KMC01
KMC01 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Cửu Long
hoangcuulong@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Hồng Diễm
diemnguyen.31211026543@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KMC01
KMC01 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Cửu Long
hoangcuulong@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Minh Khuê
khuenguyen.31211023519@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47KMC02
KMC02 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Phạm Thị Trúc Ly
trucly@ueh.edu.vn
Nguyễn Phạm Như Quỳnh
quynhnguyen.31211020655@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47KMC02
KMC02 - Kinh doanh thương mại CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Phạm Thị Trúc Ly
trucly@ueh.edu.vn
Đỗ Việt Nhân
nhando.31211025721@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47LM001
LM001 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Thị Anh Tâm
tamtta@ueh.edu.vn
Phạm Quỳnh Như
nhupham.31211020742@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47LM001
LM001 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Thị Anh Tâm
tamtta@ueh.edu.vn
Lê Tuấn Kiệt
kietle.31211027741@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47LM002
LM002 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Thị Anh Tâm
tamtta@ueh.edu.vn
Đặng Ngọc Minh Hiếu
hieudang.31211027724@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47LM002
LM002 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Thị Anh Tâm
tamtta@ueh.edu.vn
Mai Văn Thiện
thienmai.31211026012@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47LM003
LM003 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Thị Anh Tâm
tamtta@ueh.edu.vn
Tô Thị Uyên
uyento.31211027799@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47LM003
LM003 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Thị Anh Tâm
tamtta@ueh.edu.vn
Phan Tuấn Bình
binhphan.31211022783@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47MR001
MR001 - Marketing K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Thị Hồng Minh
minhlth@ueh.edu.vn
Lê Thị Mỹ Uyên
uyenle.31211022360@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47MR001
MR001 - Marketing K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Thị Hồng Minh
minhlth@ueh.edu.vn
Lê An Chi
chile.31211024461@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47MR002
MR002 - Marketing K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Thị Hồng Minh
minhlth@ueh.edu.vn
Trần Thị Tuyết Trinh
trinhtran.31211026828@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47MR002
MR002 - Marketing K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Thị Hồng Minh
minhlth@ueh.edu.vn
Nguyễn Võ Phi Lam
lamnguyen.31211024031@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47MR003
MR003 - Marketing K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Thị Hồng Minh
minhlth@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Thùy Linh
linhnguyen.31211023619@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47MR003
MR003 - Marketing K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Thị Hồng Minh
minhlth@ueh.edu.vn
Nguyễn Hồ Phương Trinh
trinhnguyen.31211021184@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47MRC01
MRC01 - Marketing CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đinh Tiên Minh
dinhtienminh@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Kiều Trang
trangnguyen.31211021219@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47MRC01
MRC01 - Marketing CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đinh Tiên Minh
dinhtienminh@ueh.edu.vn
Nguyễn Lý Quỳnh Hương
huongnguyen.31211027097@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47MRC02
MRC02 - Marketing CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thanh Minh
minhnt@ueh.edu.vn
Châu Ngân Ngọc
ngocchau.31211020752@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47MRC02
MRC02 - Marketing CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thanh Minh
minhnt@ueh.edu.vn
Nguyễn Phước Quý Châu
chaunguyen.31211026165@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IB001
IB001 - Kinh doanh quốc tế 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thị Đài Trang
trangngtd@ueh.edu.vn
Huỳnh Thị Kim Tiến
tienhuynh.31211022811@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IB001
IB001 - Kinh doanh quốc tế 01 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thị Đài Trang
trangngtd@ueh.edu.vn
Nguyễn Trần Phương Linh
linhnguyen.31211020943@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IB002
IB002 - Kinh doanh quốc tế 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thị Đài Trang
trangngtd@ueh.edu.vn
Lương Thị Lộc Bình
binhluong.31211026164@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IB002
IB002 - Kinh doanh quốc tế 02 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thị Đài Trang
trangngtd@ueh.edu.vn
Dương Bảo Trâm
tramduong.31211023885@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IB003
IB003 - Kinh doanh quốc tế 03 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thị Đài Trang
trangngtd@ueh.edu.vn
Huỳnh Hữu Thịnh
thinhhuynh.31211024663@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IB003
IB003 - Kinh doanh quốc tế 03 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thị Đài Trang
trangngtd@ueh.edu.vn
Trần Trung Hiếu
hieutran.31211026337@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IB004
IB004 - Kinh doanh quốc tế 04 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Hồng Ngọc
ngocth@ueh.edu.vn
Trần Thế Hiển
hientran.31211020910@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IB004
IB004 - Kinh doanh quốc tế 04 - K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Hồng Ngọc
ngocth@ueh.edu.vn
Nguyễn Hà Duy
duynguyen.31211026666@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IBC01
IBC01 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Kim Thảo
thao.nk@ueh.edu.vn
Lê Thục Uyên
uyenle.31211022479@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IBC01
IBC01 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Kim Thảo
thao.nk@ueh.edu.vn
Huỳnh Kiều Anh Huy
huyhuynh.31211024362@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IBC02
IBC02 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hà Quang An
anhq@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Phương Mai
mainguyen.31211020656@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IBC02
IBC02 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hà Quang An
anhq@ueh.edu.vn
Dương Thị Ngọc Ngân
nganduong.31211024958@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IBC03
IBC03 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hà Quang An
anhq@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Diệp
diepnguyen.31211023297@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IBC03
IBC03 - Kinh doanh quốc tế CLC TA K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hà Quang An
anhq@ueh.edu.vn
Lê Hoàng Mỹ Anh
anhle.31211020167@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IBC04
IBC04 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hà Quang An
anhq@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Ngọc Anh
anhnguyen.31211022429@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IBC04
IBC04 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hà Quang An
anhq@ueh.edu.vn
Vương Ngọc Như Quỳnh
quynhvuong.31211024195@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IBC05
IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Thị Minh Lý
truongly@ueh.edu.vn
Phan Thị Tường Vy
vyphan.31211022693@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IBC05
IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Thị Minh Lý
truongly@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Hoài Thanh
thanhnguyen.31211020997@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47IBC06
IBC06 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Ngô Thị Hải Xuân
nthxuan@ueh.edu.vn
Võ Khánh Dung
dungvo.31211020891@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47IBC06
IBC06 - Kinh doanh quốc tế CLC TV K47
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Ngô Thị Hải Xuân
nthxuan@ueh.edu.vn
Mai Bảo Luân
luanmai.31211025025@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47HQ001
HQ001 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 01 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Phạm Thái Bình
binhpt@ueh.edu.vn
Võ Thị Thái Hà
havo.31211026862@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47HQ001
HQ001 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 01 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Phạm Thái Bình
binhpt@ueh.edu.vn
Bùi Thị Thảo
thaobui.31211021456@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47HQ002
HQ002 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 02 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Nguyễn Phúc Cảnh
canhnguyen@ueh.edu.vn
Đỗ Thị Hà Giang
giangdo.31211021255@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47HQ002
HQ002 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 02 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Nguyễn Phúc Cảnh
canhnguyen@ueh.edu.vn
Bùi Thị Thu Thủy
thuybui.31211021476@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47TX001
TX001 - Quản lý thuế 01 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Phạm Quốc Hùng
hungpham@ueh.edu.vn
Trần Khánh Chi
chitran.31211026196@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47TX001
TX001 - Quản lý thuế 01 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Phạm Quốc Hùng
hungpham@ueh.edu.vn
Nguyễn Thanh Tùng
tungnguyen.31211024346@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47TB001
TB001 - Thuế trong kinh doanh 01 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Lê Quang Cường
quangcuong@ueh.edu.vn
Lê Ngọc Mỹ Tiên
tienle.31211024104@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47TB001
TB001 - Thuế trong kinh doanh 01 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Lê Quang Cường
quangcuong@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Ngọc Nhi
nhinguyen.31211023635@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47PF001
PF001 - Tài chính công 01 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Diệp Gia Luật
gialuat@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Thủy Tiên
tiennguyen.31211023777@st.ueh.edu.vn
Lớp Phó
DH47PF001
PF001 - Tài chính công 01 - K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Diệp Gia Luật
gialuat@ueh.edu.vn
Nguyễn Quang Minh
minhnguyen.31211023079@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47CN001
CN001 - Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo 01 - K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đổi mới sáng tạo
Đỗ Thị Kim Thanh
thanh.dtk@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Liên
liennguyen.31211025551@st.ueh.edu.vn
Lớp Phó
DH47CN001
CN001 - Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo 01 - K47
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đổi mới sáng tạo
Đỗ Thị Kim Thanh
thanh.dtk@ueh.edu.vn
Nguyễn Huỳnh Minh Tiến
tiennguyen.31211027934@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH47AR001
AR001 - Kinh doanh nông nghiệp K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Phùng Thanh Bình
ptbinh@ueh.edu.vn
Phạm Minh Tuấn
tuanpham.31211027937@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH47AR001
AR001 - Kinh doanh nông nghiệp K47
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Phùng Thanh Bình
ptbinh@ueh.edu.vn
Dương Gia Bảo
baoduong.31221022349@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48DS001
DS001 - Khoa học dữ liệu 001 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Đặng Ngọc Hoàng Thành
thanhdnh@ueh.edu.vn
Đỗ Thị Mỹ Khánh
khanhdo.31221024404@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48DS001
DS001 - Khoa học dữ liệu 001 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Đặng Ngọc Hoàng Thành
thanhdnh@ueh.edu.vn
Lý Gia Huy
huyly.31221023092@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48EE001
EE001 - Thương mại điện tử 001 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Hồ Thị Thanh Tuyến
tuyenhtt@ueh.edu.vn
Đinh Thị Khánh Linh
linhdinh.31221022887@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48EE001
EE001 - Thương mại điện tử 001 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Hồ Thị Thanh Tuyến
tuyenhtt@ueh.edu.vn
Vương Thùy Linh
linhvuong.31221026306@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48EEC01
EEC01 - Thương mại điện tử CLC TV 01 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Thái Kim Phụng
phungthk@ueh.edu.vn
Lê Tú Quyên
quyenle.31221020765@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48EEC01
EEC01 - Thương mại điện tử CLC TV 01 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Thái Kim Phụng
phungthk@ueh.edu.vn
Nguyễn Nam Thái
thainguyen.31221023457@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48SE001
SE001 - Kỹ thuật phần mềm 001 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Trương Việt Phương
truong@ueh.edu.vn
Nguyễn Việt Bảo Trân
trannguyen.31221021367@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48SE001
SE001 - Kỹ thuật phần mềm 001 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Trương Việt Phương
truong@ueh.edu.vn
Vũ Huỳnh Mai Phương
phuongvu.31221022421@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48BI002
BI002 - Hệ thống thông tin kinh doanh 02 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn An Tế
tena@ueh.edu.vn
Nguyễn Mai Anh
anhnguyen.31221024988@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48BI002
BI002 - Hệ thống thông tin kinh doanh 02 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn An Tế
tena@ueh.edu.vn
Võ Ngọc Thủy
thuyvo.31221024824@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48SK001
SK001 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Hữu Nghĩa
nghialh@ueh.edu.vn
Nguyễn Đặng Anh Thư
thunguyen.31221025965@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48SK001
SK001 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Hữu Nghĩa
nghialh@ueh.edu.vn
Hồ Thiên Phát
phatho.31221020444@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48CR001
CR001 - Quản trị du thuyền 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Nguyễn Lê Vinh
levinh@ueh.edu.vn
Phan Ngọc Thủy Tiên
tienphan.31221025332@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48CR001
CR001 - Quản trị du thuyền 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Nguyễn Lê Vinh
levinh@ueh.edu.vn
Dương Thị Bảo Ngân
nganduong.31221026446@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KS002
KS002 - Quản trị khách sạn 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Trần Tam Anh
anhtt10339@ueh.edu.vn
Phạm Tuấn Đạt
datpham.31221026860@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KS002
KS002 - Quản trị khách sạn 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Trần Tam Anh
anhtt10339@ueh.edu.vn
Nguyễn Trí Minh
minhnguyen.31221024656@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KNC01
KNC01 - Kế toán doanh nghiệp CLC TA 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Việt
vietle@ueh.edu.vn
Cao Phương Thanh Tâm
tamcao.31221023597@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KNC01
KNC01 - Kế toán doanh nghiệp CLC TA 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Việt
vietle@ueh.edu.vn
Võ Lê Hương Thảo
thaovo.31221022606@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KNC02
KNC02 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Anh Hoa
tranhhoa@ueh.edu.vn
Nguyễn Diệp Huyền
huyennguyen.31221024921@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KNC02
KNC02 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Anh Hoa
tranhhoa@ueh.edu.vn
Nguyễn Thành Đô
donguyen.31221025799@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KNC03
KNC03 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Trà Lam
phamtralamais@ueh.edu.vn
Phạm Thanh Bảo Thi
thipham.31221024100@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KNC03
KNC03 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Trà Lam
phamtralamais@ueh.edu.vn
Mã Hoàng Thiện
thienma.31221021224@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KNC04
KNC04 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV 04 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trịnh Hiệp Thiện
trinhhiepthien@ueh.edu.vn
Dương Thị Mai Linh
linhduong.31221021470@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KNC04
KNC04 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV 04 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trịnh Hiệp Thiện
trinhhiepthien@ueh.edu.vn
Trần Lê Hương Giang
giangtran.31221027032@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KNC05
KNC05 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV 05 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Thị Phương Thanh
phuongthanh@ueh.edu.vn
Lê Nguyễn Trúc Vy
vyle.31221023464@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KNC05
KNC05 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV 05 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Thị Phương Thanh
phuongthanh@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Yến Nhi
nhinguyen.31221022785@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KNC06
KNC06 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV 06 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Hoàng Oanh
hoangoanh_ktkt@ueh.edu.vn
Trần Thị Quỳnh Trang
trangtran.31221026994@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KNC06
KNC06 - Kế toán doanh nghiệp CLC TV 06 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Hoàng Oanh
hoangoanh_ktkt@ueh.edu.vn
Phạm Chu Minh
minhpham.31221023339@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48ICA01
ICA01 - Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phan Thị Bảo Quyên
baoquyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Phương
phuongnguyen.31221020898@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48ICA01
ICA01 - Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phan Thị Bảo Quyên
baoquyen@ueh.edu.vn
Phạm Mai Duyên
duyenpham.31221027067@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AU001
AU001 - Kiểm toán 001 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Mai Đức Nghĩa
ducnghia@ueh.edu.vn
Vương Hà Gia Linh
linhvuong.31221024377@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AU001
AU001 - Kiểm toán 001 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Mai Đức Nghĩa
ducnghia@ueh.edu.vn
Lê Nguyễn Phương Uyên
uyenle.31221021519@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AUC01
AUC01 - Kiểm toán CLC TV 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Thị Ngọc Bích
ptnbich@ueh.edu.vn
Bùi Hoàng Danh
danhbui.31221020828@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AUC01
AUC01 - Kiểm toán CLC TV 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Thị Ngọc Bích
ptnbich@ueh.edu.vn
Võ Nguyễn Thiện Trí
trivo.31221020935@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AUC02
AUC02 - Kiểm toán CLC TV 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Thu Hiền
hienntt@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Khánh Hà
hanguyen.31221027115@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AUC02
AUC02 - Kiểm toán CLC TV 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Thu Hiền
hienntt@ueh.edu.vn
Hà Kim Thoa
thoaha.31221025514@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AUC03
AUC03 - Kiểm toán CLC TV 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Hoàng Tố Loan
loannht@ueh.edu.vn
Trần Bảo Gia Nghi
nghitran.31221024027@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AUC03
AUC03 - Kiểm toán CLC TV 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Hoàng Tố Loan
loannht@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
baonguyen.31221025036@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KN001
KN001 - Kế toán doanh nghiệp 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Ngọc Toàn
toanpn@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Phúc Diễm
diemnguyen.31221026626@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KN001
KN001 - Kế toán doanh nghiệp 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Ngọc Toàn
toanpn@ueh.edu.vn
Hồ Quỳnh Nga
ngaho.31221024250@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KN002
KN002 - Kế toán doanh nghiệp 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Thị Huệ Anh
anhtth@ueh.edu.vn
Chế Anh Thư
thuche.31221026346@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KN002
KN002 - Kế toán doanh nghiệp 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trần Thị Huệ Anh
anhtth@ueh.edu.vn
Nguyễn Phương Mai
mainguyen.31221021795@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KN003
KN003 - Kế toán doanh nghiệp 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Ngọc Dung
ngocdung@ueh.edu.vn
Trần Thị Mỹ Linh
linhtran.31221026207@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KN003
KN003 - Kế toán doanh nghiệp 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Ngọc Dung
ngocdung@ueh.edu.vn
Hoàng Văn Quang
quanghoang.31221024867@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KN004
KN004 - Kế toán doanh nghiệp 04 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lý Thị Bích Châu
bichchau@ueh.edu.vn
Maryna
marynamaryna.31221023755@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KN004
KN004 - Kế toán doanh nghiệp 04 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lý Thị Bích Châu
bichchau@ueh.edu.vn
Giả Tố Yên
yengia.31221026000@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KN008
KN008 - Kế toán doanh nghiệp 08 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Quốc Trung
nguyenquoctrung@ueh.edu.vn
Trần Thị Ánh
anhtran.31221022977@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KN008
KN008 - Kế toán doanh nghiệp 08 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Quốc Trung
nguyenquoctrung@ueh.edu.vn
Nguyễn Bảo Anh
anhnguyen.31221024174@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KO001
KO001 - Kế toán công 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phan Thị Thúy Quỳnh
thuyquynh@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Diễm Hậu
haunguyen.31221023068@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KO001
KO001 - Kế toán công 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phan Thị Thúy Quỳnh
thuyquynh@ueh.edu.vn
Ngô Châu Anh
anhngo.31221026766@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KS001
KS001 - Quản trị khách sạn 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Đoàn Đức Minh
doanducminh@ueh.edu.vn
Phan Kim Ngọc Tiền
tienphan.31221020385@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KS001
KS001 - Quản trị khách sạn 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Đoàn Đức Minh
doanducminh@ueh.edu.vn
Lưu Kim Hằng
hangluu.31221025524@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KN005
KN005 - Kế toán doanh nghiệp 05 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Đặng Thị Mỹ Hạnh
myhanhkt@ueh.edu.vn
Lê Phùng Xuân Mai
maile.31221021414@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KN005
KN005 - Kế toán doanh nghiệp 05 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Đặng Thị Mỹ Hạnh
myhanhkt@ueh.edu.vn
Hồ Hoài Nhân
nhanho.31221025229@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KN006
KN006 - Kế toán doanh nghiệp 06 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Phước
phuoc1011@ueh.edu.vn
Đặng Thùy Linh
linhdang.31221024245@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KN006
KN006 - Kế toán doanh nghiệp 06 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Phước
phuoc1011@ueh.edu.vn
Lã Đoàn Xuân Vĩnh
vinhla.31221022584@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KN007
KN007 - Kế toán doanh nghiệp 07 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Hữu Bình
huubinh_ais@ueh.edu.vn
Trương Nguyễn Minh Trang
trangtruong.31221022957@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KN007
KN007 - Kế toán doanh nghiệp 07 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Hữu Bình
huubinh_ais@ueh.edu.vn
Nguyễn Lê Phương Anh
anhnguyen.31221021248@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48LH001
LH001 - Quản trị lữ hành 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Dương Ngọc Thắng
thangdn@ueh.edu.vn
Trịnh Khải Linh
linhtrinh.31221025676@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48LH001
LH001 - Quản trị lữ hành 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Dương Ngọc Thắng
thangdn@ueh.edu.vn
Vòng Lê Thảo Vy
vyvong.31221020397@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48LH002
LH002 - Quản trị lữ hành 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Hồng Trân
tranlh@ueh.edu.vn
Trịnh Nguyễn Hồng Phụng
phungtrinh.31221023218@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48LH002
LH002 - Quản trị lữ hành 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Hồng Trân
tranlh@ueh.edu.vn
Thái Thúy Ngân
nganthai.31221020229@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48SC001
SC001 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 001 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Đỗ Lê Phúc Tâm
tamdlp@ueh.edu.vn
Trần Thảo Nguyên
nguyentran.31221022984@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48SC001
SC001 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 001 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Đỗ Lê Phúc Tâm
tamdlp@ueh.edu.vn
Trần Minh Quân
quantran.31221024069@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48SC002
SC002 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 002 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Phạm Nguyễn Hoài
hoaipm@ueh.edu.vn
Nguyễn Hà Giang
giangnguyen.31221023975@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48SC002
SC002 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 002 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Phạm Nguyễn Hoài
hoaipm@ueh.edu.vn
Nguyễn Phan Hải Thanh
thanhnguyen.31221021891@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48SC003
SC003 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 003 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Trần Thị Quỳnh Mai
ttqmai@ueh.edu.vn
Tạ Duy Khôi
khoita.31221020419@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48SC003
SC003 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 003 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Trần Thị Quỳnh Mai
ttqmai@ueh.edu.vn
Nguyễn Châu Nhi Hoàng
hoangnguyen.31221024239@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FTC01
FTC01 - Ngoại thương CLC TA 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hà Quang An
anhq@ueh.edu.vn
Lê Đỗ Yến Trinh
trinhle.31221026144@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FTC01
FTC01 - Ngoại thương CLC TA 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hà Quang An
anhq@ueh.edu.vn
Phan Thành Đạt
datphan.31221024701@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IBC01
IBC01 - Kinh doanh quốc tế CLC TA 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Dương Ngọc Hồng
hongdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Yên Đan
dannguyen.31221023963@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48IBC01
IBC01 - Kinh doanh quốc tế CLC TA 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Dương Ngọc Hồng
hongdn@ueh.edu.vn
Đặng Cao Trí
tridang.31221020059@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IBC02
IBC02 - Kinh doanh quốc tế CLC TA 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Dương Ngọc Hồng
hongdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Khánh Nhung
nhungnguyen.31221025716@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48IBC02
IBC02 - Kinh doanh quốc tế CLC TA 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Dương Ngọc Hồng
hongdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Minh Quân
quannguyen.31221022361@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IBC03
IBC03 - Kinh doanh quốc tế CLC TV 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Thị Minh Lý
truongly@ueh.edu.vn
Trương Gia Tuệ
tuetruong.31221023732@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48IBC03
IBC03 - Kinh doanh quốc tế CLC TV 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Thị Minh Lý
truongly@ueh.edu.vn
Huỳnh Phan Quốc Bảo
baohuynh.31221025540@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IBC04
IBC04 - Kinh doanh quốc tế CLC TV 04 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Phạm Phương Nhi
nhinpp@ueh.edu.vn
Đoàn Nguyễn Nhật Anh
anhdoan.31221021181@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48IBC04
IBC04 - Kinh doanh quốc tế CLC TV 04 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Phạm Phương Nhi
nhinpp@ueh.edu.vn
Trần Hồng Phúc
phuctran.31221023885@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IBC05
IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV 05 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
canhthq@ueh.edu.vn
Mai Thu Hiền
hienmai.31221022705@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48IBC05
IBC05 - Kinh doanh quốc tế CLC TV 05 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
canhthq@ueh.edu.vn
Hoàng Khánh Linh
linhhoang.31221022710@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IBC06
IBC06 - Kinh doanh quốc tế CLC TV 06 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Minh Tuấn
mtuan1682@ueh.edu.vn
Lê Thị Diễm
diemle.31221024604@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48IBC06
IBC06 - Kinh doanh quốc tế CLC TV 06 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Minh Tuấn
mtuan1682@ueh.edu.vn
Lê Thành Đạt
datle.31221022096@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48LM001
LM001 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 001 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Văn Dũng
dungnv@ueh.edu.vn
Lê Trần Bảo Hân
hanle.31221022929@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48LM001
LM001 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 001 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Văn Dũng
dungnv@ueh.edu.vn
Phạm Hoàng Quân
quanpham.31221022718@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48LM002
LM002 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 002 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Văn Dũng
dungnv@ueh.edu.vn
Trần Phúc Hưng
hungtran.31221022302@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48LM002
LM002 - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 002 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Văn Dũng
dungnv@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Thanh Phi
phinguyen.31221026470@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KM001
KM001 - Kinh doanh thương mại 001 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Văn Dũng
dungnv@ueh.edu.vn
Nguyễn Võ Hà Trang
trangnguyen.31221026977@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KM001
KM001 - Kinh doanh thương mại 001 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Văn Dũng
dungnv@ueh.edu.vn
Nguyễn Tiểu Nhi
nhinguyen.31221024256@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KM002
KM002 - Kinh doanh thương mại 002 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Mai Đông
tmdong@ueh.edu.vn
Hoàng Tiến Hồng Vinh
vinhhoang.31221025223@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KM002
KM002 - Kinh doanh thương mại 002 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Mai Đông
tmdong@ueh.edu.vn
Lý Hoàng Như Lan
lanly.31221026703@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KM003
KM003 - Kinh doanh thương mại 003 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Ngô Thị Hải Xuân
nthxuan@ueh.edu.vn
Nguyễn Trần Mỹ Dung
dungnguyen.31221021256@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KM003
KM003 - Kinh doanh thương mại 003 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Ngô Thị Hải Xuân
nthxuan@ueh.edu.vn
Lê Phạm Thu Hiền
hienle.31221020719@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KMC01
KMC01 - Kinh doanh thương mại CLC TV 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thế Hùng
hungnthe@ueh.edu.vn
Đặng Như Tuấn Anh
anhdang.31221026762@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KMC01
KMC01 - Kinh doanh thương mại CLC TV 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thế Hùng
hungnthe@ueh.edu.vn
Lê Việt Dũng
dungle.31221026272@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48KMC02
KMC02 - Kinh doanh thương mại CLC TV 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đinh Thị Thu Oanh
tanquy@ueh.edu.vn
Hồ Quang Linh
linhho.31221025376@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48KMC02
KMC02 - Kinh doanh thương mại CLC TV 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đinh Thị Thu Oanh
tanquy@ueh.edu.vn
Nguyễn Mai Thanh Tú
tunguyen.31221025968@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48MR001
MR001 - Marketing 001 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Mai Đông
tmdong@ueh.edu.vn
Hồ Phạm Tú Oanh
oanhho.31221026402@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48MR001
MR001 - Marketing 001 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Mai Đông
tmdong@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Thúy Ngân
ngannguyen.31221026945@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48MR002
MR002 - Marketing 002 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Mai Đông
tmdong@ueh.edu.vn
Trương Nhật Quang
quangtruong.31221023025@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48MR002
MR002 - Marketing 002 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Mai Đông
tmdong@ueh.edu.vn
Nguyễn Nhật Đan Thư
thunguyen.31221027145@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48MRC01
MRC01 - Marketing CLC TV 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Thị Hải Ninh
ninhdth@ueh.edu.vn
Nguyễn Tạ Trà Lam
lamnguyen.31221024007@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48MRC01
MRC01 - Marketing CLC TV 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Thị Hải Ninh
ninhdth@ueh.edu.vn
Lý Nguyễn Thiên Vi
vily.31221023606@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48MRC02
MRC02 - Marketing CLC TV 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Thị Hồng Minh
minhlth@ueh.edu.vn
Lâm Thiên Tường
tuonglam.31221023650@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48MRC02
MRC02 - Marketing CLC TV 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Thị Hồng Minh
minhlth@ueh.edu.vn
Trần Thị Mỹ Thắng
thangtran.31221027097@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FT001
FT001 - Ngoại thương 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Thu Hằng
hanght@ueh.edu.vn
Trịnh Quốc Quân
quantrinh.31221022383@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FT001
FT001 - Ngoại thương 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Thu Hằng
hanght@ueh.edu.vn
Lê Thị Anh Như
nhule.31221025183@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IB001
IB001 - Kinh doanh quốc tế 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Huệ Minh
minhnh@ueh.edu.vn
Lê Hoàng Thục Anh
anhle.31221023935@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48IB001
IB001 - Kinh doanh quốc tế 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Huệ Minh
minhnh@ueh.edu.vn
Tạ Thị Trúc Nhi
nhita.31221025915@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IB002
IB002 - Kinh doanh quốc tế 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Huệ Minh
minhnh@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Huyền
huyennguyen.31221026181@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48IB002
IB002 - Kinh doanh quốc tế 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Huệ Minh
minhnh@ueh.edu.vn
Nguyễn Trương Mỹ Lệ
lenguyen.31221025028@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IB003
IB003 - Kinh doanh quốc tế 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Huệ Minh
minhnh@ueh.edu.vn
Phạm Huy Bảo
baopham.31221025970@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48IB003
IB003 - Kinh doanh quốc tế 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Huệ Minh
minhnh@ueh.edu.vn
Đào Bảo Lâm
lamdao.31221027149@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IB004
IB004 - Kinh doanh quốc tế 04 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Thu Hằng
hanght@ueh.edu.vn
Liên Khuê Nhã
nhalien.31221023024@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48IB004
IB004 - Kinh doanh quốc tế 04 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Thu Hằng
hanght@ueh.edu.vn
Nguyễn Phước Minh Tâm
tamnguyen.31221025252@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FT002
FT002 - Ngoại thương 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Phạm Phương Nhi
nhinpp@ueh.edu.vn
Huỳnh Nhật Ý Như
nhuhuynh.31221026185@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FT002
FT002 - Ngoại thương 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Phạm Phương Nhi
nhinpp@ueh.edu.vn
Ngô Anh Tùng
tungngo.31221023411@st.ueh.edu.vn
#N/A#N/A#N/A
Trần Tuyên Triệu
trieutran.31221020527@st.ueh.edu.vn
#N/A#N/A#N/A
Nguyễn Đức Nguyên
nguyennguyen.31221020752@st.ueh.edu.vn
#N/A#N/A#N/A
Trần Ngọc Xuân Nghi
nghitran.31221026597@st.ueh.edu.vn
#N/A#N/A#N/A
Hồ Đỗ Đặng Kim Hưng
hungho.31221020343@st.ueh.edu.vn
#N/A#N/A#N/A
Trần Thị Thanh Hiền
hientran.31221025246@st.ueh.edu.vn
#N/A#N/A#N/A
Lê Thị Ngọc Diệu
dieule.31221022848@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48VAC01
VAC01 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản CLC TV 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
nhungntt@ueh.edu.vn
Lê Mai Anh
anhle.31221024846@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48VAC01
VAC01 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản CLC TV 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
nhungntt@ueh.edu.vn
Nguyễn Tiến Minh
minhnguyen.31221024541@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48RE001
RE001 - Bất động sản 001 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lê Thành Nhân
nhanlt@ueh.edu.vn
Nguyễn Anh Thư
thunguyen.31221023045@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48RE001
RE001 - Bất động sản 001 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lê Thành Nhân
nhanlt@ueh.edu.vn
Lê Minh Thiện
thienle.31221024315@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48RE002
RE002 - Bất động sản 002 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lê Thành Nhân
nhanlt@ueh.edu.vn
Hồ Đặng Cẩm Giang
giangho.31221025523@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48RE002
RE002 - Bất động sản 002 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lê Thành Nhân
nhanlt@ueh.edu.vn
Phạm Nguyễn Thanh My
mypham.31221024526@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48RE003
RE003 - Bất động sản 003 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lê Thành Nhân
nhanlt@ueh.edu.vn
Nguyễn Khánh Quỳnh
quynhnguyen.31221026984@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48RE003
RE003 - Bất động sản 003 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lê Thành Nhân
nhanlt@ueh.edu.vn
Phạm Ngọc Đan Thanh
thanhpham.31221020909@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48HR001
HR001 - Quản trị nhân lực 001 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Thái Trí Dũng
tridung@ueh.edu.vn
Chu Tường Anh
anhchu.31221024986@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48HR001
HR001 - Quản trị nhân lực 001 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Thái Trí Dũng
tridung@ueh.edu.vn
Giang Vũ Thanh Mai
maigiang.31221026635@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48HR002
HR002 - Quản trị nhân lực 002 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Võ Thành Tâm
vothanhtam@ueh.edu.vn
Nguyễn Duy Tân
tannguyen.31221021310@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48HR002
HR002 - Quản trị nhân lực 002 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Võ Thành Tâm
vothanhtam@ueh.edu.vn
Bùi Thị Yến Ly
lybui.31221022825@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AR001
AR001 - Kinh doanh nông nghiệp 001 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lê Thanh Loan
loanlt@ueh.edu.vn
Hà Mỹ Tiên
tienha.31221022659@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AR001
AR001 - Kinh doanh nông nghiệp 001 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lê Thanh Loan
loanlt@ueh.edu.vn
Hoàng Võ Hải Nam
namhoang.31221024153@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IV001
IV001 - Kinh tế đầu tư 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lương Vinh Quốc Duy
quocduy@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Nhi
nhinguyen.31221023720@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48IV001
IV001 - Kinh tế đầu tư 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lương Vinh Quốc Duy
quocduy@ueh.edu.vn
Trương Đình Hải Yến
yentruong.31221025344@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48VA002
VA002 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản 02 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
nhungntt@ueh.edu.vn
Đặng Thị Thùy Dương
duongdang.31221026245@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48VA002
VA002 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản 02 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
nhungntt@ueh.edu.vn
Phạm Hoàng Công Khanh
khanhpham.31221022551@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AE001
AE001 - Kinh tế học ứng dụng 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Quang
quangn@ueh.edu.vn
Hồ Nguyễn Thu Uyên
uyenho.31221026360@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AE001
AE001 - Kinh tế học ứng dụng 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Quang
quangn@ueh.edu.vn
Bùi Thị Hoàng Anh
anhbui.31221026948@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AE002
AE002 - Kinh tế học ứng dụng 02 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Quang
quangn@ueh.edu.vn
Trần Tôn Nữ
nutran.31221025900@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AE002
AE002 - Kinh tế học ứng dụng 02 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Quang
quangn@ueh.edu.vn
Lê Thị Quỳnh Hương
huongle.31221022798@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48VA001
VA001 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Huỳnh Kiều Tiên
huynhkieutien@ueh.edu.vn
Từ Duy Khanh
khanhtu.31221023642@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48VA001
VA001 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Huỳnh Kiều Tiên
huynhkieutien@ueh.edu.vn
Ngô Thị Yến Nhi
nhingo.31221025753@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48LK001
LK001 - Luật kinh doanh 001 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Ngọc Trâm Anh
anhnnt@ueh.edu.vn
Huỳnh Nguyễn Uyên Nhi
nhihuynh.31221020129@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48LK001
LK001 - Luật kinh doanh 001 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Ngọc Trâm Anh
anhnnt@ueh.edu.vn
Nghiêm Nguyễn Ngọc Ánh
anhnghiem.31221022701@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48LK002
LK002 - Luật kinh doanh 002 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Mai Nguyễn Dũng
dungmn@ueh.edu.vn
Nguyễn Trí Anh Quân
quannguyen.31221022422@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48LK002
LK002 - Luật kinh doanh 002 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Mai Nguyễn Dũng
dungmn@ueh.edu.vn
Võ Phi Hùng Phát
phatvo.31221020297@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48LK003
LK003 - Luật kinh doanh 003 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Trần Thị Minh Đức
minhduclkt@ueh.edu.vn
Bùi Thị Phương Anh
anhbui.31221024361@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48LK003
LK003 - Luật kinh doanh 003 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Trần Thị Minh Đức
minhduclkt@ueh.edu.vn
Đỗ Đức Trung
trungdo.31221022581@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48LKC01
LKC01 - Luật kinh doanh CLC TV 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Đinh Khương Duy
duydk@ueh.edu.vn
Nguyễn Trần Thảo Linh
linhnguyen.31221026974@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48LKC01
LKC01 - Luật kinh doanh CLC TV 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Đinh Khương Duy
duydk@ueh.edu.vn
Trần Khánh Ngân
ngantran.31221025467@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48LKC02
LKC02 - Luật kinh doanh CLC TV 02 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Thị Thu Hiền
hienngtt@ueh.edu.vn
Danh Ngọc Thuỳ Trang
trangdanh.31221023242@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48LKC02
LKC02 - Luật kinh doanh CLC TV 02 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Thị Thu Hiền
hienngtt@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Sương Mai
mainguyen.31221022471@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48LQ001
LQ001 - Luật kinh doanh quốc tế 001 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Lê Na
nal@ueh.edu.vn
Tô Nguyễn Ái Nhi
nhito.31221024729@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48LQ001
LQ001 - Luật kinh doanh quốc tế 001 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Lê Na
nal@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh Vy
vynguyen.31221020800@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48NHC01
NHC01 - Ngân hàng CLC TV 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Dương Tấn Khoa
tankhoa@ueh.edu.vn
Nguyễn Thảo Nghi
nghinguyen.31221026798@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48NHC01
NHC01 - Ngân hàng CLC TV 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Dương Tấn Khoa
tankhoa@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Ngân
ngannguyen.31221024512@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48ND001
ND001 - Ngân hàng đầu tư 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Phạm Thị Anh Thư
ptanhthu@ueh.edu.vn
Tống Quỳnh Như
nhutong.31221024503@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48ND001
ND001 - Ngân hàng đầu tư 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Phạm Thị Anh Thư
ptanhthu@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Hoài Thảo
thaonguyen.31221022460@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48NH001
NH001 - Ngân hàng 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Thanh Phong
phongnt@ueh.edu.vn
Phạm Diệu Ngọc Quỳnh
quynhpham.31221024397@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48NH001
NH001 - Ngân hàng 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Thanh Phong
phongnt@ueh.edu.vn
Lê Trọng Nguyễn
nguyenle.31221022969@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48NQ001
NQ001 - Ngân hàng quốc tế 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Lê Văn Lâm
levanlamtcnh@ueh.edu.vn
Nguyễn Lê Minh Hậu
haunguyen.31221024834@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48NQ001
NQ001 - Ngân hàng quốc tế 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Lê Văn Lâm
levanlamtcnh@ueh.edu.vn
Đậu Quỳnh Chi
chidau.31221020701@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48TT001
TT001 - Thị trường chứng khoán 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Phan Thu Hiền
phanthuhien@ueh.edu.vn
Trần Kim Phụng
phungtran.31221022944@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48TT001
TT001 - Thị trường chứng khoán 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Phan Thu Hiền
phanthuhien@ueh.edu.vn
Đặng Thị Quỳnh Như
nhudang.31221023894@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48NH002
NH002 - Ngân hàng 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
hongnhungnt@ueh.edu.vn
Nguyễn Vũ Bích Hiền
hiennguyen.31211023370@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48NH002
NH002 - Ngân hàng 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
hongnhungnt@ueh.edu.vn
Nguyễn Gia Bảo
baonguyen.31221020692@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AV001
AV001 - Tiếng Anh thương mại 001 - K48

Khoa Ngoại ngữ
Hồ Đình Phương Khanh
khanhhdp@ueh.edu.vn
Bùi Hà Tấn Đạt
datbui.31221025543@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AV001
AV001 - Tiếng Anh thương mại 001 - K48

Khoa Ngoại ngữ
Hồ Đình Phương Khanh
khanhhdp@ueh.edu.vn
Ngô Nguyễn Vân Anh
anhngo.31221020958@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AV002
AV002 - Tiếng Anh thương mại 002 - K48

Khoa Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Hạnh
hanh_bnn@ueh.edu.vn
Võ Hoàng Thái Nguyên
nguyenvo.31221022418@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AV002
AV002 - Tiếng Anh thương mại 002 - K48

Khoa Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Hạnh
hanh_bnn@ueh.edu.vn
Mã Thành Đức
ducma.31221022980@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AV003
AV003 - Tiếng Anh thương mại 003 - K48

Khoa Ngoại ngữ
Dương Thị Thúy Uyên
thuyuyen@ueh.edu.vn
Trần Cao Thịnh Đạt
dattran.31221020176@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AV003
AV003 - Tiếng Anh thương mại 003 - K48

Khoa Ngoại ngữ
Dương Thị Thúy Uyên
thuyuyen@ueh.edu.vn
Ngụy Phương Thùy
thuynguy.31221020313@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AV004
AV004 - Tiếng Anh thương mại 004 - K48

Khoa Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Bích Duyên
duyenntb@ueh.edu.vn
Lê Ngọc Anh Thư
thule.31221024265@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AV004
AV004 - Tiếng Anh thương mại 004 - K48

Khoa Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Bích Duyên
duyenntb@ueh.edu.vn
Lê Đình Hưng
hungle.31221022821@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48PM001
PM001 - Quản lý công 001 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Quản lý nhà nước
Nguyễn Thành Tiến
tiennt@ueh.edu.vn
Đinh Thị Phương Nhung
nhungdinh.31221024159@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48PM001
PM001 - Quản lý công 001 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Quản lý nhà nước
Nguyễn Thành Tiến
tiennt@ueh.edu.vn
Nguyễn Phương Mai
mainguyen.31221027082@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48ADC01
ADC01 - Quản trị CLC TA 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Thị Diễm Em
emntd@ueh.edu.vn
Nguyễn Trương Thúy Hiền
hiennguyen.31221025813@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48ADC01
ADC01 - Quản trị CLC TA 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Thị Diễm Em
emntd@ueh.edu.vn
Kiều Bảo Duy
duykieu.31221021258@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48ADC02
ADC02 - Quản trị CLC TA 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Thị Diễm Em
emntd@ueh.edu.vn
Nguyễn Phạm Gia Bảo
baonguyen.31221023273@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48ADC02
ADC02 - Quản trị CLC TA 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Thị Diễm Em
emntd@ueh.edu.vn
Lữ Kim Thảo
thaolu.31221022427@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48ADC03
ADC03 - Quản trị CLC TV 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Đoàn Thanh Hải
hai@ueh.edu.vn
Hoàng Nguyễn Minh Thy
thyhoang.31221023519@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48ADC03
ADC03 - Quản trị CLC TV 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Đoàn Thanh Hải
hai@ueh.edu.vn
Ngụy Hoàng Bảo Trâm
tramnguy.31221021801@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48ADC04
ADC04 - Quản trị CLC TV 04 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Đoàn Thanh Hải
hai@ueh.edu.vn
Nguyễn Đình Huy
huynguyen.31221020982@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48ADC04
ADC04 - Quản trị CLC TV 04 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Đoàn Thanh Hải
hai@ueh.edu.vn
Đồng Vương Quốc Anh
anhdong.31221022700@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48ADC05
ADC05 - Quản trị CLC TV 05 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Đặng Hữu Phúc
phucdh@ueh.edu.vn
Lý Tường Long
longly.31221020422@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48ADC05
ADC05 - Quản trị CLC TV 05 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Đặng Hữu Phúc
phucdh@ueh.edu.vn
Phan Nhật Trung
trungphan.31221020318@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48ADC06
ADC06 - Quản trị CLC TV 06 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Đặng Hữu Phúc
phucdh@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Linh Chi
chinguyen.31221021336@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48ADC06
ADC06 - Quản trị CLC TV 06 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Đặng Hữu Phúc
phucdh@ueh.edu.vn
Ngô Hửu Tính
tinhngo.31221023236@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48ADC07
ADC07 - Quản trị CLC TV 07 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Đặng Hữu Phúc
phucdh@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Tiền
tiennguyen.31221023877@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48ADC07
ADC07 - Quản trị CLC TV 07 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Đặng Hữu Phúc
phucdh@ueh.edu.vn
Phạm Kim Ảnh
anhpham.31221020404@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48BV001
BV001 - Quản trị bệnh viện 001 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Hà Triêu Bình
binhtranha@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Mai
mainguyen.31221021752@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48BV001
BV001 - Quản trị bệnh viện 001 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Hà Triêu Bình
binhtranha@ueh.edu.vn
Nguyễn Thái Bảo Hân
hannguyen.31221021101@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48BV002
BV002 - Quản trị bệnh viện 002 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Hà Triêu Bình
binhtranha@ueh.edu.vn
Trịnh Linh Anh
anhtrinh.31221020006@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48BV002
BV002 - Quản trị bệnh viện 002 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Hà Triêu Bình
binhtranha@ueh.edu.vn
Bùi Tấn Đạt
datbui.31221025667@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48CL001
CL001 - Quản trị chất lượng 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Diệp Quốc Bảo
baodq@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Thuyên
thuyennguyen.31221025687@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48CL001
CL001 - Quản trị chất lượng 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Diệp Quốc Bảo
baodq@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Linh
linhnguyen.31221022373@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48CL002
CL002 - Quản trị chất lượng 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Diệp Quốc Bảo
baodq@ueh.edu.vn
Phạm Trần Xuân Hương
huongpham.31221025350@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48CL002
CL002 - Quản trị chất lượng 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Diệp Quốc Bảo
baodq@ueh.edu.vn
Trần Thị Yến Nhi
nhitran.31221024187@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48EM001
EM001 - Quản trị khởi nghiệp 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Ngọc Anh
anhpn@ueh.edu.vn
Trần Mai Như Hằng
hangtran.31221026238@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48EM001
EM001 - Quản trị khởi nghiệp 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Ngọc Anh
anhpn@ueh.edu.vn
Phạm Ngọc Minh Đan
danpham.31221026625@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48EM002
EM002 - Quản trị khởi nghiệp 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Ngọc Anh
anhpn@ueh.edu.vn
Bùi Anh Tú
tubui.31221026150@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48EM002
EM002 - Quản trị khởi nghiệp 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Ngọc Anh
anhpn@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Bình Minh
minhnguyen.31221024931@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FN001
FN001 - Tài chính 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Văn Tám
tamtcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Minh Hà
hanguyen.31221022653@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FN001
FN001 - Tài chính 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Văn Tám
tamtcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Ái Xuân
xuannguyen.31221022466@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AD001
AD001 - Quản trị 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Lê Thanh Trúc
thanhtruc@ueh.edu.vn
Trần Ngọc Hoài
hoaitran.31221025975@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AD001
AD001 - Quản trị 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Lê Thanh Trúc
thanhtruc@ueh.edu.vn
Trần Thị Huyền Trang
trangtran.31221026648@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AD002
AD002 - Quản trị 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Lê Thanh Trúc
thanhtruc@ueh.edu.vn
Lê Thị Ngọc Diễm
diemle.31221023748@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AD002
AD002 - Quản trị 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Lê Thanh Trúc
thanhtruc@ueh.edu.vn
Nguyễn Hữu Hoàng
hoangnguyen.31221026690@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AD003
AD003 - Quản trị 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Hữu Thọ
thonh@ueh.edu.vn
Phạm Võ Uyên Thanh
thanhpham.31221023856@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AD003
AD003 - Quản trị 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Hữu Thọ
thonh@ueh.edu.vn
Võ Minh Trường
truongvo.31221024518@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AD004
AD004 - Quản trị 04 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Hữu Thọ
thonh@ueh.edu.vn
Trần Phương Mai
maitran.31221024606@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AD004
AD004 - Quản trị 04 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Hữu Thọ
thonh@ueh.edu.vn
Trần Thu Huyền
huyentran.31221027027@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FNC01
FNC01 - Tài chính CLC TA 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Thị Hải Lý
hailyth@ueh.edu.vn
Huỳnh Đắc Lộc
lochuynh.31221020227@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FNC01
FNC01 - Tài chính CLC TA 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Thị Hải Lý
hailyth@ueh.edu.vn
Lê Châu Quỳnh Trúc
trucle.31221023545@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FNC02
FNC02 - Tài chính CLC TA 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Từ Thị Kim Thoa
tkthoa@ueh.edu.vn
Đinh Bội Ngân
ngandinh.31221025832@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FNC02
FNC02 - Tài chính CLC TA 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Từ Thị Kim Thoa
tkthoa@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Hương Giang
giangnguyen.31221024329@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FNC03
FNC03 - Tài chính CLC TA 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Phùng Đức Nam
ducnam@ueh.edu.vn
Nguyễn Minh Thiên
thiennguyen.31221020147@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FNC03
FNC03 - Tài chính CLC TA 03 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Phùng Đức Nam
ducnam@ueh.edu.vn
Hồ Minh Huy
huyho.31221020024@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FNC04
FNC04 - Tài chính CLC TV 04 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
nhtbtram@ueh.edu.vn
Phạm Thế Quân
quanpham.31221026850@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FNC04
FNC04 - Tài chính CLC TV 04 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
nhtbtram@ueh.edu.vn
Hồ Phạm Kim Ngân
nganho.31221025912@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FNC05
FNC05 - Tài chính CLC TV 05 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Thị Hồng Minh
minhtcdn@ueh.edu.vn
Trần Dương Thiên Phụng
phungtran.31221021942@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FNC05
FNC05 - Tài chính CLC TV 05 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Thị Hồng Minh
minhtcdn@ueh.edu.vn
Đào Lê Tịnh Giang
giangdao.31221020834@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FNC06
FNC06 - Tài chính CLC TV 06 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Thị Uyên Uyên
uyentcdn@ueh.edu.vn
Trần Thị Minh Trúc
tructran.31221022975@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FNC06
FNC06 - Tài chính CLC TV 06 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Thị Uyên Uyên
uyentcdn@ueh.edu.vn
Phạm Thị Bích Ngọc
ngocpham.31221024333@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FNC07
FNC07 - Tài chính CLC TV 07 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Dương Kha
khatcdn@ueh.edu.vn
Phạm Minh Tân
tanpham.31221022687@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FNC07
FNC07 - Tài chính CLC TV 07 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Dương Kha
khatcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Minh Thư
thunguyen.31221027128@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FNC08
FNC08 - Tài chính CLC TV 08 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Vũ Việt Quảng
qvu@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
lenguyen.31221025675@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FNC08
FNC08 - Tài chính CLC TV 08 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Vũ Việt Quảng
qvu@ueh.edu.vn
Đào Ngô Ngọc Ánh
anhdao.31221023952@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FNC09
FNC09 - Tài chính CLC TV 09 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Tô Công Nguyên Bảo
baotcn@ueh.edu.vn
Hồ Nhật Trà
traho.31221026708@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FNC09
FNC09 - Tài chính CLC TV 09 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Tô Công Nguyên Bảo
baotcn@ueh.edu.vn
Nguyễn Minh Hưng
hungnguyen.31221022151@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FNC10
FNC10 - Tài chính CLC TV 10 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Trí Minh
minhntri@ueh.edu.vn
Trương Văn Toàn Khánh
khanhtruong.31221022782@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FNC10
FNC10 - Tài chính CLC TV 10 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Trí Minh
minhntri@ueh.edu.vn
Hà Thị Trâm Anh
anhha.31221025774@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FNC11
FNC11 - Tài chính CLC TV 11 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Thị Thùy Linh
linhtcdn@ueh.edu.vn
Lê Thị Hoàng Kim
kimle.31221021118@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FNC11
FNC11 - Tài chính CLC TV 11 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Thị Thùy Linh
linhtcdn@ueh.edu.vn
Lê Cao Minh
minhle.31221022184@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FNC12
FNC12 - Tài chính CLC TV 12 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Thị Phương Vy
phuongvyqt@ueh.edu.vn
Phan Thị Tú Uyên
uyenphan.31221026840@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FNC12
FNC12 - Tài chính CLC TV 12 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Thị Phương Vy
phuongvyqt@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Thiên Kim
kimnguyen.31221023469@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FNC13
FNC13 - Tài chính CLC TV 13 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trương Trung Tài
trungtai@ueh.edu.vn
Lê Nguyễn Gia Bảo
baole.31221023869@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FNC13
FNC13 - Tài chính CLC TV 13 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trương Trung Tài
trungtai@ueh.edu.vn
Nguyễn Hữu Đức
ducnguyen.31221026692@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IN001
IN001 - Bảo hiểm 001 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Tiến Hùng
nguyentienhung@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Ngọc Linh
linhnguyen.31221021003@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48IN001
IN001 - Bảo hiểm 001 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Tiến Hùng
nguyentienhung@ueh.edu.vn
Hoàng Thị Hải Yến
yenhoang.31221021078@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FI001
FI001 - Đầu tư tài chính 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Hoàng Thị Phương Anh
anhtcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Bùi Trang Nhung
nhungnguyen.31221021302@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FI001
FI001 - Đầu tư tài chính 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Hoàng Thị Phương Anh
anhtcdn@ueh.edu.vn
Phan Xuân Trúc
trucphan.31221021986@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IF001
IF001 - Tài chính quốc tế 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Văn Thiện Tâm
tamnvt@ueh.edu.vn
Đặng Yến Nhi
nhidang.31221025041@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48IF001
IF001 - Tài chính quốc tế 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Văn Thiện Tâm
tamnvt@ueh.edu.vn
Trần Ngọc Hân
hantran.31221023054@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FN002
FN002 - Tài chính 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
nhtbtram@ueh.edu.vn
Phạm Quỳnh Phương Anh
anhpham.31221024480@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FN002
FN002 - Tài chính 02 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm
nhtbtram@ueh.edu.vn
Lê Phạm Huyền Trúc
trucle.31221024415@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48RM001
RM001 - Quản trị rủi ro tài chính 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Quách Doanh Nghiệp
nghieptcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Chi
chinguyen.31221025046@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48RM001
RM001 - Quản trị rủi ro tài chính 01 - K48
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Quách Doanh Nghiệp
nghieptcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Thành Đạt
datnguyen.31221023551@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48HQ001
HQ001 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Bùi Thành Trung
trungbt@ueh.edu.vn
Lê Minh Ngọc
ngocle.31221024862@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48HQ001
HQ001 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Bùi Thành Trung
trungbt@ueh.edu.vn
Lê Thị Bích Ngọc
ngocle.31221023758@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48HQ002
HQ002 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 02 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Đoàn Vũ Nguyên
nguyen.doan@ueh.edu.vn
Hồ Phan Thái Tú
tuho.31221022034@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48HQ002
HQ002 - Quản trị hải quan - Ngoại thương 02 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Đoàn Vũ Nguyên
nguyen.doan@ueh.edu.vn
Lê Thị Thu Hiền
hienle.31221021398@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48PF001
PF001 - Tài chính công 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Trương Minh Tuấn
tmtuan@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Bảo Trân
trannguyen.31221022974@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48PF001
PF001 - Tài chính công 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Trương Minh Tuấn
tmtuan@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
tuyennguyen.31221021443@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48TB001
TB001 - Thuế trong kinh doanh 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Nguyễn Kim Quyến
kimquyen@ueh.edu.vn
Dương Thị Ánh Nguyên
nguyenduong.31221024838@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48TB001
TB001 - Thuế trong kinh doanh 01 - K48
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Nguyễn Kim Quyến
kimquyen@ueh.edu.vn
Lâm Yến Nhi
nhilam.31221025889@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48DD001
DD001 - Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện 001 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Thiết kế Truyền thông
Nguyễn Thị Thanh Huyền
ntthuyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Khánh Vy
vynguyen.31221023840@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48DD001
DD001 - Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện 001 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Thiết kế Truyền thông
Nguyễn Thị Thanh Huyền
ntthuyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Trần Thục Quyên
quyennguyen.31221025851@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48TK001
TK001 - Thống kê kinh doanh 001 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Hoàng Trọng
htrong@ueh.edu.vn
Lê Vân Yến Nhi
nhile.31221026810@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48TK001
TK001 - Thống kê kinh doanh 001 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Hoàng Trọng
htrong@ueh.edu.vn
Triệu Thị Kim Tuyền
tuyentrieu.31221021374@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48AS001
AS001 - Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 01 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Hoàng Thị Diễm Hương
diemhuonga1@ueh.edu.vn
Lương Bá Khánh Trình
trinhluong.31221023520@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48AS001
AS001 - Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 01 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Hoàng Thị Diễm Hương
diemhuonga1@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Khang
khangnguyen.31221021928@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FM002
FM002 - Toán tài chính 02 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Nguyễn Thị Ngọc Miên
ngocmien@ueh.edu.vn
Trần Thị Yến Vy
vytran.31221026024@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FM002
FM002 - Toán tài chính 02 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Nguyễn Thị Ngọc Miên
ngocmien@ueh.edu.vn
Võ Đỗ Kiều Thịnh
thinhvo.31221025902@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FM001
FM001 - Toán tài chính 01 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Đào Nguyên Anh
anhdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Quỳnh Hương
huongnguyen.31221021552@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48FM001
FM001 - Toán tài chính 01 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Đào Nguyên Anh
anhdn@ueh.edu.vn
Chu Thị Kim Ngân
31221027059@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48FIN01
FIN01 - Tài chính - Ngân hàng ISB 01 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Lê Thị Ngọc Mai
mai.le@isb.edu.vn
Lê Minh Việt
31221026155@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48FIN01
FIN01 - Tài chính - Ngân hàng ISB 01 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Lê Thị Ngọc Mai
mai.le@isb.edu.vn
Lê Nhã Nhật Hân
31221024468@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IBU01
IBU01 - Kinh doanh quốc tế ISB 01 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Thùy Nhung
nhung.nguyen@isb.edu.vn
Trần Thượng Triều
31221020060@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48IBU01
IBU01 - Kinh doanh quốc tế ISB 01 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Thùy Nhung
nhung.nguyen@isb.edu.vn
Phan Thị Thảo My
31221020872@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IBU02
IBU02 - Kinh doanh quốc tế ISB 02 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Phạm Tuấn Anh
anh.pham@isb.edu.vn
Trịnh Vũ Minh Khoa
31221021114@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48IBU02
IBU02 - Kinh doanh quốc tế ISB 02 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Phạm Tuấn Anh
anh.pham@isb.edu.vn
Nguyễn Tài Phương Uyên
31221023414@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IBU03
IBU03 - Kinh doanh quốc tế ISB 03 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Quang Nguyên
nguyen.vu@isb.edu.vn
Lê Nguyễn Yến Nhi
31221024939@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48IBU03
IBU03 - Kinh doanh quốc tế ISB 03 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Quang Nguyên
nguyen.vu@isb.edu.vn
Nguyễn Hoàng Quân
31221024944@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IBU04
IBU04 - Kinh doanh quốc tế ISB 04 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Đào Thị Hồng Hạnh
hanh.dao@isb.edu.vn
Lại Hồ Thu Vân
31221021070@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48IBU04
IBU04 - Kinh doanh quốc tế ISB 04 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Đào Thị Hồng Hạnh
hanh.dao@isb.edu.vn
Trần Lê Khắc Thiên
31221026442@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IBU05
IBU05 - Kinh doanh quốc tế ISB 05 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Phương Linh
linh.vu@isb.edu.vn
Vũ Thái Bảo
31221023953@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48IBU05
IBU05 - Kinh doanh quốc tế ISB 05 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Phương Linh
linh.vu@isb.edu.vn
Trần Quốc Anh
31221026765@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IBU06
IBU06 - Kinh doanh quốc tế ISB 06 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Ngô Công Khánh
khanh.ngo@isb.edu.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
31221025454@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48IBU06
IBU06 - Kinh doanh quốc tế ISB 06 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Ngô Công Khánh
khanh.ngo@isb.edu.vn
Nguyễn Lê Minh Thư
31221025050@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IBU07
IBU07 - Kinh doanh quốc tế ISB 07 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Lã Anh Đức
duc.la@isb.edu.vn
Trần Quang Bảo
31221026572@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48IBU07
IBU07 - Kinh doanh quốc tế ISB 07 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Lã Anh Đức
duc.la@isb.edu.vn
Lê Dương Hoàng Yến
31221021898@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48IBU08
IBU08 - Kinh doanh quốc tế ISB 08 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Thùy Nhung
nhung.nguyen@isb.edu.vn
Nguyễn Phước Quý Trân
31221020388@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48IBU08
IBU08 - Kinh doanh quốc tế ISB 08 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Thùy Nhung
nhung.nguyen@isb.edu.vn
Phạm Nguyễn Thanh Trúc
31221024124@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48MAN01
MAN01 - Quản trị kinh doanh ISB 01 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Dư Phúc Mỹ Kim
kim.du@isb.edu.vn
Nguyễn Vũ Trọng Nhân
31221026805@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48MAN01
MAN01 - Quản trị kinh doanh ISB 01 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Dư Phúc Mỹ Kim
kim.du@isb.edu.vn
Nguyễn Cao Minh
31221024019@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48MAR01
MAR01 - Marketing ISB 01 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Lê Xuân Doanh
doanh.nguyen@isb.edu.vn
Trịnh Nguyễn Thanh Thảo
31221021327@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48MAR01
MAR01 - Marketing ISB 01 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Lê Xuân Doanh
doanh.nguyen@isb.edu.vn
Nguyễn Tất Gia Khánh
31221025166@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48MAR02
MAR02 - Marketing ISB 02 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Minh Hiếu
hieu.tran@isb.edu.vn
Nguyễn Minh Ngọc Nhi
31221022680@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48MAR02
MAR02 - Marketing ISB 02 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Minh Hiếu
hieu.tran@isb.edu.vn
Nguyễn Đức Danh
31221021533@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48MAR03
MAR03 - Marketing ISB 03 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Linh Nhi
nhi.tranlinh@isb.edu.vn
Trương Lê Khanh
31221025164@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48MAR03
MAR03 - Marketing ISB 03 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Linh Nhi
nhi.tranlinh@isb.edu.vn
Vũ Quốc Huy
31221025741@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48MAR04
MAR04 - Marketing ISB 04 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Lê Anh Tuấn
tuan.le@isb.edu.vn
Đặng Ánh Dương
31221025497@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48MAR04
MAR04 - Marketing ISB 04 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Lê Anh Tuấn
tuan.le@isb.edu.vn
Nguyễn Thái Hồng Ân
31221022203@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH48ACC01
ACC01 - Kế toán ISB 01 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Dư Phúc Mỹ Kim
kim.du@isb.edu.vn
Trịnh Thị Kim Phi
31221025755@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH48ACC01
ACC01 - Kế toán ISB 01 - K48

Viện Đào tạo quốc tế
Dư Phúc Mỹ Kim
kim.du@isb.edu.vn
Lê Thị Thu Hoa
hoale.31221026582@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48BI001
BI001 - Hệ thống thông tin kinh doanh 01 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Bùi Thanh Hiếu
hieubt@ueh.edu.vn
Trần Thị Kiều Trinh
trinhtran.31221025966@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48BI001
BI001 - Hệ thống thông tin kinh doanh 01 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Bùi Thanh Hiếu
hieubt@ueh.edu.vn
Trần Ngọc Huyền Trang
trangtran.31221024811@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48ER001
ER001 - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 01 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Bùi Thanh Hiếu
hieubt@ueh.edu.vn
Dương Hồng Ân
anduong.31221023135@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48ER001
ER001 - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 01 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Bùi Thanh Hiếu
hieubt@ueh.edu.vn
Trần Lê Xuân My
mytran.31221022131@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH48TI001
TI001 - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 001 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đổi mới sáng tạo
Huỳnh Ngọc Quang Anh
anhhnq@ueh.edu.vn
Trần Ngọc Quỳnh Anh
anhtran.31221025115@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH48TI001
TI001 - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 001 - K48
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đổi mới sáng tạo
Huỳnh Ngọc Quang Anh
anhhnq@ueh.edu.vn
Tạ Đăng Khôi
khoita.31231024685@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AD0005
AD0005 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Từ Vân Anh
vananh@ueh.edu.vn
Trần Văn Xuân Như
nhutran.31231024167@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AD0005
AD0005 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Từ Vân Anh
vananh@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Minh Ngọc
ngocnguyen.31231023427@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AD0006
AD0006 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Từ Vân Anh
vananh@ueh.edu.vn
Võ Thùy Trâm
tramvo.31231027278@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AD0006
AD0006 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Từ Vân Anh
vananh@ueh.edu.vn
Lê Phương Nam
namle.31231027742@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AD0007
AD0007 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Ngô Diễm Hoàng
ngodiemhoang@ueh.edu.vn
Lê Nguyễn Bình An
anle.31231022481@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AD0007
AD0007 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Ngô Diễm Hoàng
ngodiemhoang@ueh.edu.vn
Mai Ngọc Gia Hân
hanmai.31231024307@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ADF001
ADF001 - Quản trị TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Thị Diễm Em
emntd@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc An
annguyen.31231026176@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ADF001
ADF001 - Quản trị TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Thị Diễm Em
emntd@ueh.edu.vn
Lý Hoàng Anh
anhly.31231023110@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ADF002
ADF002 - Quản trị TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Thị Diễm Em
emntd@ueh.edu.vn
Nguyễn Tuấn Anh
anhnguyen.31231022069@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ADF002
ADF002 - Quản trị TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Thị Diễm Em
emntd@ueh.edu.vn
Phạm Thị Như Phương
phuongpham.31231026951@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ADP001
ADP001 - Quản trị TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Dương Sơn
sontd@ueh.edu.vn
Trần Nguyễn Đức Tuấn
tuantran.31231022075@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ADP001
ADP001 - Quản trị TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Dương Sơn
sontd@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Nam Quân
quannguyen.31231026467@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ADP002
ADP002 - Quản trị TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Dương Sơn
sontd@ueh.edu.vn
Trần Thị Ngọc Hạnh
hanhtran.31231023381@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ADP002
ADP002 - Quản trị TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Dương Sơn
sontd@ueh.edu.vn
Nguyễn Thanh Nhật Minh
minhnguyen.31231020994@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ADP003
ADP003 - Quản trị TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Dương Sơn
sontd@ueh.edu.vn
Đặng Ni Na
nadang.31231025943@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ADP003
ADP003 - Quản trị TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Dương Sơn
sontd@ueh.edu.vn
Lê Thị Vân Anh
anhle.31231027693@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ADP004
ADP004 - Quản trị TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Anh Tiến
anhtien@ueh.edu.vn
Nguyễn Thành Khởi
khoinguyen.31231020912@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ADP004
ADP004 - Quản trị TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Anh Tiến
anhtien@ueh.edu.vn
Lê Thị Ngọc Trâm
tramle.31231025830@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ADP005
ADP005 - Quản trị TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Anh Tiến
anhtien@ueh.edu.vn
Nguyễn Đặng Khoa
khoanguyen.31231024276@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ADP005
ADP005 - Quản trị TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phan Anh Tiến
anhtien@ueh.edu.vn
Võ Phúc Lộc
locvo.31231024421@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49EM0001
EM0001 - Quản trị khởi nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Cao Quốc Việt
vietcq@ueh.edu.vn
Nguyễn Trần Trúc Mai
mainguyen.31231026505@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49EM0001
EM0001 - Quản trị khởi nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Cao Quốc Việt
vietcq@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Luân
luannguyen.31231020817@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49EMP001
EMP001 - Quản trị khởi nghiệp TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Cao Quốc Việt
vietcq@ueh.edu.vn
Tô Triệu Vy
vyto.31231022469@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49EMP001
EMP001 - Quản trị khởi nghiệp TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Cao Quốc Việt
vietcq@ueh.edu.vn
Phạm Trần Đăng Minh
minhpham.31231024956@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IB0001
IB0001 - Kinh doanh quốc tế - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Ngọc Bích
bichdn@ueh.edu.vn
Lê Nguyễn Đáng
dangle.31231024233@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IB0001
IB0001 - Kinh doanh quốc tế - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Ngọc Bích
bichdn@ueh.edu.vn
Võ Thúy Hiền
hienvo.31231027490@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IB0002
IB0002 - Kinh doanh quốc tế - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Ngọc Bích
bichdn@ueh.edu.vn
Dương Lê Đức Bảo
baoduong.31231026511@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IB0002
IB0002 - Kinh doanh quốc tế - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Ngọc Bích
bichdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Thái Thủy Tiên
tiennguyen.31231025314@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IB0003
IB0003 - Kinh doanh quốc tế - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Ngô Thị Hải Xuân
nthxuan@ueh.edu.vn
Lê Hà Quỳnh Nhi
nhile.31231025844@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IB0003
IB0003 - Kinh doanh quốc tế - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Ngô Thị Hải Xuân
nthxuan@ueh.edu.vn
Phan Hằng Minh
minhphan.31231027665@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBF001
IBF001 - Kinh doanh quốc tế TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Thị Minh Lý
truongly@ueh.edu.vn
Trần Bảo Hân
hantran.31231025517@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IBF001
IBF001 - Kinh doanh quốc tế TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Thị Minh Lý
truongly@ueh.edu.vn
Trần Quốc An
antran.31231023503@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBF003
IBF003 - Kinh doanh quốc tế TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Dương Ngọc Hồng
hongdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Mỹ Uyên
uyennguyen.31231027019@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IBF003
IBF003 - Kinh doanh quốc tế TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Dương Ngọc Hồng
hongdn@ueh.edu.vn
Đặng Huyền Phương
phuongdang.31231025882@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBF004
IBF004 - Kinh doanh quốc tế TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Minh Tuấn
mtuan1682@ueh.edu.vn
Nguyễn Bảo Trân
trannguyen.31231026448@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IBF004
IBF004 - Kinh doanh quốc tế TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Minh Tuấn
mtuan1682@ueh.edu.vn
Lê Gia Linh
linhle.31231027743@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBP001
IBP001 - Kinh doanh quốc tế TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Thị Anh Tâm
tamtta@ueh.edu.vn
Trần Vũ Minh Trung
trungtran.31231026850@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IBP001
IBP001 - Kinh doanh quốc tế TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trần Thị Anh Tâm
tamtta@ueh.edu.vn
Phạm Nguyễn Minh Khôi
khoipham.31231023626@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBP003
IBP003 - Kinh doanh quốc tế TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Ngọc Bích
bichdn@ueh.edu.vn
Võ Khánh Hằng
hangvo.31231027598@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IBP003
IBP003 - Kinh doanh quốc tế TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Ngọc Bích
bichdn@ueh.edu.vn
Trần Nữ Minh Thư
thutran.31231027216@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBP004
IBP004 - Kinh doanh quốc tế TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thế Hùng
hungnthe@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Yến Trâm
tramnguyen.31231024528@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IBP004
IBP004 - Kinh doanh quốc tế TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thế Hùng
hungnthe@ueh.edu.vn
Trần Thị Diệu My
mytran.31231025796@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KM0001
KM0001 - Kinh doanh thương mại - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đinh Thị Thu Oanh
tanquy@ueh.edu.vn
Hoàng Võ Long
longhoang.31231027689@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KM0001
KM0001 - Kinh doanh thương mại - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đinh Thị Thu Oanh
tanquy@ueh.edu.vn
Hồ Sỹ Hoàng
hoangho.31231026268@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KM0002
KM0002 - Kinh doanh thương mại - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đinh Thị Thu Oanh
tanquy@ueh.edu.vn
Trần Thu Trang
trangtran.31231027820@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KM0002
KM0002 - Kinh doanh thương mại - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đinh Thị Thu Oanh
tanquy@ueh.edu.vn
Võ Đức Tiến
tienvo.31231027339@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KMP001
KMP001 - Kinh doanh thương mại TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Cửu Long
hoangcuulong@ueh.edu.vn
Phạm Võ Hồng Dung
dungpham.31231020686@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KMP001
KMP001 - Kinh doanh thương mại TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Cửu Long
hoangcuulong@ueh.edu.vn
Trần Thị Thanh Thảo
thaotran.31231025653@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KMP002
KMP002 - Kinh doanh thương mại TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thế Hùng
hungnthe@ueh.edu.vn
Hồ Minh Trang
trangho.31231021309@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KMP002
KMP002 - Kinh doanh thương mại TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Thế Hùng
hungnthe@ueh.edu.vn
Quảng Trường Đô
doquang.31231026294@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49LM0001
LM0001 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
canhthq@ueh.edu.vn
Phạm Hữu Thọ
thopham.31231025477@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49LM0001
LM0001 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
canhthq@ueh.edu.vn
Phạm Hải Đăng
dangpham.31231024899@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49LMF001
LMF001 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Thu Hằng
hanght@ueh.edu.vn
Phạm Song Gia Bình
binhpham.31231023726@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49LMF001
LMF001 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Thu Hằng
hanght@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Huy
huynguyen.31231021781@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49LMP001
LMP001 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
canhthq@ueh.edu.vn
Đoàn Thu Hương
huongdoan.31231025249@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49LMP001
LMP001 - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trịnh Huỳnh Quang Cảnh
canhthq@ueh.edu.vn
Nguyễn Ái Thi
thinguyen.31231025864@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49MR0001
MR0001 - Marketing - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đặng Văn Thạc
thacdv@ueh.edu.vn
Võ Ngọc Minh Thư
thuvo.31231021755@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49MR0001
MR0001 - Marketing - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đặng Văn Thạc
thacdv@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Ngọc
ngocnguyen.31231027286@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49MR0002
MR0002 - Marketing - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đặng Văn Thạc
thacdv@ueh.edu.vn
Lê Duy Thanh
thanhle.31231024415@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49MR0002
MR0002 - Marketing - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đặng Văn Thạc
thacdv@ueh.edu.vn
Vương Minh Khuê
khuevuong.31231026928@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49MRF001
MRF001 - Marketing TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Thị Hải Ninh
ninhdth@ueh.edu.vn
Trần Thiên Phúc
phuctran.31231022984@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49MRF001
MRF001 - Marketing TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Thị Hải Ninh
ninhdth@ueh.edu.vn
Đỗ Hoàng Ngân
ngando.31231026601@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49MRP001
MRP001 - Marketing TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Thị Hải Ninh
ninhdth@ueh.edu.vn
Nguyễn Khánh Linh
linhnguyen.31231025996@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49MRP001
MRP001 - Marketing TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Đỗ Thị Hải Ninh
ninhdth@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Thư
thunguyen.31231020462@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FI0001
FI0001 - Đầu tư tài chính - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Thị Phương Vy
phuongvyqt@ueh.edu.vn
Nguyễn Hữu Mạnh
manhnguyen.31231027682@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FI0001
FI0001 - Đầu tư tài chính - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Thị Phương Vy
phuongvyqt@ueh.edu.vn
Cao Nguyễn Bảo Châu
chaucao.31231025901@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FN0001
FN0001 - Tài chính - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Phùng Đức Nam
ducnam@ueh.edu.vn
Lý Ngọc Trân Châu
chauly.31231020775@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FN0001
FN0001 - Tài chính - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Phùng Đức Nam
ducnam@ueh.edu.vn
Trương Phạm Phương Uyên
uyentruong.31231023661@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FN0003
FN0003 - Tài chính - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Hồ Thu Hoài
hoaiht@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Yến
yennguyen.31231026258@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FN0003
FN0003 - Tài chính - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Hồ Thu Hoài
hoaiht@ueh.edu.vn
Phan Phong Lưu
luuphan.31231025945@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FN0005
FN0005 - Tài chính - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Hoàng Thị Phương Anh
anhtcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Khánh Quyên
quyennguyen.31231027126@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FN0005
FN0005 - Tài chính - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Hoàng Thị Phương Anh
anhtcdn@ueh.edu.vn
Huỳnh Mỹ Hạnh
hanhhuynh.31231022116@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FNF001
FNF001 - Tài chính TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Vũ Việt Quảng
qvu@ueh.edu.vn
Phí Minh Đức
ducphi.31231025488@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FNF001
FNF001 - Tài chính TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Vũ Việt Quảng
qvu@ueh.edu.vn
Mai Hoàng An
anmai.31231020166@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FNF002
FNF002 - Tài chính TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Thị Hải Lý
hailyth@ueh.edu.vn
Huỳnh Ngọc Thùy Anh
anhhuynh.31231023379@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FNF002
FNF002 - Tài chính TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Thị Hải Lý
hailyth@ueh.edu.vn
Hoàng Anh Phương
phuonghoang.31231023653@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FNP002
FNP002 - Tài chính TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Huỳnh Thị Cẩm Hà
hatcdn@ueh.edu.vn
Phạm Thị Thanh Thảo
thaopham.31231020763@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FNP002
FNP002 - Tài chính TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Huỳnh Thị Cẩm Hà
hatcdn@ueh.edu.vn
Đặng Lữ Khánh Linh
linhdang.31231025914@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IF0001
IF0001 - Tài chính quốc tế - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Thị Hồng Minh
minhtcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Duy Bảo
baonguyen.31231025813@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IF0001
IF0001 - Tài chính quốc tế - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lê Thị Hồng Minh
minhtcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Thái Khánh Ly
lynguyen.31231027072@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IFP001
IFP001 - Tài chính quốc tế TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Trí Minh
minhntri@ueh.edu.vn
Bùi Kỳ Duyên
duyenbui.31231023124@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IFP001
IFP001 - Tài chính quốc tế TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Trí Minh
minhntri@ueh.edu.vn
Phạm Nguyễn Hồng Quang
quangpham.31231025585@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IFP002
IFP002 - Tài chính quốc tế TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Quách Doanh Nghiệp
nghieptcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Phương Thảo
thaonguyen.31231027501@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IFP002
IFP002 - Tài chính quốc tế TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Quách Doanh Nghiệp
nghieptcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Nguyệt
nguyetnguyen.31231027935@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IN0001
IN0001 - Bảo hiểm - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Tiến Hùng
nguyentienhung@ueh.edu.vn
Nguyễn Quốc Trung
trungnguyen.31231021284@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IN0001
IN0001 - Bảo hiểm - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Tiến Hùng
nguyentienhung@ueh.edu.vn
Nguyễn Thành Danh
danhnguyen.31231020143@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49NH0001
NH0001 - Ngân hàng - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Lê Tấn Phước
phuoctan@ueh.edu.vn
Dương Thị Thanh Hiền
hienduong.31231025618@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49NH0001
NH0001 - Ngân hàng - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Lê Tấn Phước
phuoctan@ueh.edu.vn
Nguyễn Hồ Tiến Hưng
hungnguyen.31231027321@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49NH0002
NH0002 - Ngân hàng - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Thị Thùy Dương
thuy_duong@ueh.edu.vn
Võ Hoàng Duy
duyvo.31231020648@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49NH0002
NH0002 - Ngân hàng - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Thị Thùy Dương
thuy_duong@ueh.edu.vn
Trần Thị Dương Thu
thutran.31231025885@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49TT0001
TT0001 - Thị trường chứng khoán - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Ngô Minh Vũ
vunm@ueh.edu.vn
Phạm Huy Khoa
khoapham.31231022914@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49TT0001
TT0001 - Thị trường chứng khoán - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Ngô Minh Vũ
vunm@ueh.edu.vn
Trần Trung Trực
tructran.31231021013@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49TTP001
TTP001 - Thị trường chứng khoán TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Hữu Huân
huannguyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
nguyetnguyen.31231026862@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49TTP001
TTP001 - Thị trường chứng khoán TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Nguyễn Hữu Huân
huannguyen@ueh.edu.vn
Phạm Khánh Hà
hapham.31231027163@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ACCP01
ACCP01 - Kế toán tích hợp chứng chỉ ACCA - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Hoàng Việt Huy
huyhv@ueh.edu.vn
Lê Hoàng Khánh Trang
trangle.31231027075@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ACCP01
ACCP01 - Kế toán tích hợp chứng chỉ ACCA - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Hoàng Việt Huy
huyhv@ueh.edu.vn
Huỳnh Phạm Khánh Ngọc
ngochuynh.31231023959@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AU0001
AU0001 - Kiểm toán - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Hoàng Cẩm Trang
tranghc@ueh.edu.vn
Lương Vũ Tố Uyên
uyenluong.31231025244@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AU0001
AU0001 - Kiểm toán - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Hoàng Cẩm Trang
tranghc@ueh.edu.vn
Cao Phương Gia Hân
hancao.31231026113@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AU0002
AU0002 - Kiểm toán - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Xuân Hưng
hungnx@ueh.edu.vn
Trương Thị Phương Thảo
thaotruong.31231020492@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AU0002
AU0002 - Kiểm toán - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Xuân Hưng
hungnx@ueh.edu.vn
Nguyễn Dương Oanh
oanhnguyen.31231023769@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AUP001
AUP001 - Kiểm toán TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Thu
thithun@ueh.edu.vn
Nguyễn Thế Phú
phunguyen.31231023822@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AUP001
AUP001 - Kiểm toán TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Thu
thithun@ueh.edu.vn
Phạm Đỗ Minh Thư
thupham.31231026115@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AUP002
AUP002 - Kiểm toán TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phùng Quốc Việt
vietpq@ueh.edu.vn
Lê Phan Khánh Vy
vyle.31231022404@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AUP002
AUP002 - Kiểm toán TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phùng Quốc Việt
vietpq@ueh.edu.vn
Đậu Quỳnh Hương
huongdau.31231025544@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ICAP01
ICAP01 - Kế toán tích hợp chứng chỉ ICAEW - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Việt
vietle@ueh.edu.vn
Lê Quang Minh
minhle.31231020977@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ICAP01
ICAP01 - Kế toán tích hợp chứng chỉ ICAEW - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Việt
vietle@ueh.edu.vn
Tô Nguyễn Thành Phát
phatto.31231022342@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KN0001
KN0001 - Kế toán doanh nghiệp SNTH - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trịnh Hiệp Thiện
trinhhiepthien@ueh.edu.vn
Phan Tiểu Quyên
quyenphan.31231023186@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KN0001
KN0001 - Kế toán doanh nghiệp SNTH - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Trịnh Hiệp Thiện
trinhhiepthien@ueh.edu.vn
Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc
phucnguyen.31231026438@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KN0002
KN0002 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Vũ Thu Hằng
hangpmk@ueh.edu.vn
Lê Nguyễn Khánh Trâm
tramle.31231022676@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KN0002
KN0002 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Vũ Thu Hằng
hangpmk@ueh.edu.vn
Đỗ Nguyễn Kiều Diễm
diemdo.31231026051@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KN0003
KN0003 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Đoàn Thị Thảo Uyên
doanthithaouyen@ueh.edu.vn
Trần Mai Thanh Trúc
tructran.31231022443@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KN0003
KN0003 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Đoàn Thị Thảo Uyên
doanthithaouyen@ueh.edu.vn
Tống Bích Ngọc
ngoctong.31231024963@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KN0004
KN0004 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Ngọc Bích
ngocbich@ueh.edu.vn
Đỗ Ngọc Thùy Dương
duongdo.31231021629@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KN0004
KN0004 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Ngọc Bích
ngocbich@ueh.edu.vn
Lê Thị Thanh Thảo
thaole.31231025405@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KN0007
KN0007 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Huỳnh Đức Lộng
hdlong64@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Huyền Trân
trannguyen.31231021841@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KN0007
KN0007 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Huỳnh Đức Lộng
hdlong64@ueh.edu.vn
Nguyễn Vũ Anh Hào
haonguyen.31231027036@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KN0008
KN0008 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Mai Thị Hoàng Minh
hminh@ueh.edu.vn
Trần Thị Cẩm Tú
tutran.31231021747@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KN0008
KN0008 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Mai Thị Hoàng Minh
hminh@ueh.edu.vn
Lê Trì Thủy Tiên
tienle.31231023396@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KN0009
KN0009 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Đoàn Minh Đức
ducldm@ueh.edu.vn
Dương Thúy Hiền
hienduong.31231027698@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KN0009
KN0009 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Đoàn Minh Đức
ducldm@ueh.edu.vn
Hà Chí Thành
thanhha.31231025534@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KNF001
KNF001 - Kế toán doanh nghiệp TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Hà Thanh
thanhnh@ueh.edu.vn
Nguyễn Phúc Minh Thư
thunguyen.31231023826@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KNF001
KNF001 - Kế toán doanh nghiệp TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Hà Thanh
thanhnh@ueh.edu.vn
Mai Trần Quốc Thiện
thienmai.31231022066@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KNP001
KNP001 - Kế toán doanh nghiệp TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Hoàng Việt Huy
huyhv@ueh.edu.vn
Đặng Nguyễn Vân Hà
hadang.31231027888@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KNP001
KNP001 - Kế toán doanh nghiệp TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Hoàng Việt Huy
huyhv@ueh.edu.vn
Trần Đông Hải
haitran.31231026111@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KNP003
KNP003 - Kế toán doanh nghiệp TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Ngọc Bích
ngocbich@ueh.edu.vn
Nguyễn Diệp Quang Khánh
khanhnguyen.31231022313@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KNP003
KNP003 - Kế toán doanh nghiệp TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Ngọc Bích
ngocbich@ueh.edu.vn
Đào Nguyễn Mai Hân
handao.31231020982@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KO0001
KO0001 - Kế toán công - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Thị Cẩm Hồng
hongltc@ueh.edu.vn
Nguyễn Hải Nam
namnguyen.31231021578@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KO0001
KO0001 - Kế toán công - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Lê Thị Cẩm Hồng
hongltc@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Hà Nhi
nhinguyen.31231025257@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49SK0001
SK0001 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Dương Ngọc Thắng
thangdn@ueh.edu.vn
Phạm Thị Hoàng Mỹ
mypham.31231020674@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49SK0001
SK0001 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Dương Ngọc Thắng
thangdn@ueh.edu.vn
Huỳnh Nguyễn Yến Tâm
tamhuynh.31231022283@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49SKP001
SKP001 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Đinh Việt Phương
phuongdv@ueh.edu.vn
Trần Huỳnh Trà My
mytran.31231021649@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49SKP001
SKP001 - Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Đinh Việt Phương
phuongdv@ueh.edu.vn
Nguyễn Hải An
annguyen.31231023337@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AR0001
AR0001 - Kinh doanh nông nghiệp - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Phùng Thanh Bình
ptbinh@ueh.edu.vn
Nguyễn Xuân Hoài
hoainguyen.31231027329@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AR0001
AR0001 - Kinh doanh nông nghiệp - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Phùng Thanh Bình
ptbinh@ueh.edu.vn
Võ Phạm Tuấn Nam
namvo.31231027715@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ECO001
ECO001 - Kinh tế - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Ngọc Hà Trân
nnhatran@ueh.edu.vn
Đào Thị Mỹ Duyên
duyendao.31231026086@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ECO001
ECO001 - Kinh tế - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Ngọc Hà Trân
nnhatran@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Nguyên
nguyennguyen.31231021910@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ECOP01
ECOP01 - Kinh tế TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Ngọc Hà Trân
nnhatran@ueh.edu.vn
Nguyễn Đinh Bảo Ngọc
ngocnguyen.31231024087@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ECOP01
ECOP01 - Kinh tế TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Ngọc Hà Trân
nnhatran@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
anhnguyen.31231027722@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49HR0002
HR0002 - Quản trị nhân lực - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Võ Thành Tâm
vothanhtam@ueh.edu.vn
Phạm Hồng Uyên Thảo
thaopham.31231022046@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49HR0002
HR0002 - Quản trị nhân lực - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Võ Thành Tâm
vothanhtam@ueh.edu.vn
Võ Thị Ngọc Trâm
tramvo.31231026090@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IV0001
IV0001 - Kinh tế đầu tư - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Khánh Duy
khanhduy@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Khánh Linh
linhnguyen.31231027714@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IV0001
IV0001 - Kinh tế đầu tư - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Khánh Duy
khanhduy@ueh.edu.vn
Bùi Ánh Tuyết
tuyetbui.31231027842@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IV0002
IV0002 - Kinh tế đầu tư - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lương Vinh Quốc Duy
quocduy@ueh.edu.vn
Phạm Xuân Nhựt
nhutpham.31231026297@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IV0002
IV0002 - Kinh tế đầu tư - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Lương Vinh Quốc Duy
quocduy@ueh.edu.vn
Phạm Hải Yến
yenpham.31231021111@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IVP002
IVP002 - Kinh tế đầu tư TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tâm Hiền
hiennguyentt@ueh.edu.vn
Văn Tấn Chính
chinhvan.31231027175@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IVP002
IVP002 - Kinh tế đầu tư TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tâm Hiền
hiennguyentt@ueh.edu.vn
Đoàn Quỳnh Trang
trangdoan.31231027551@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49PF0001
PF0001 - Tài chính công - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Bùi Thành Trung
trungbt@ueh.edu.vn
Đặng Ngọc Hà Trang
trangdang.31231027396@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49PF0001
PF0001 - Tài chính công - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Bùi Thành Trung
trungbt@ueh.edu.vn
Bùi Vũ Huyền Trang
trangbui.31231023019@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49PF0002
PF0002 - Tài chính công - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Đặng Văn Cường
dangcuong@ueh.edu.vn
Đinh Hạnh Hiên
hiendinh.31231025921@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49PF0002
PF0002 - Tài chính công - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Đặng Văn Cường
dangcuong@ueh.edu.vn
Nguyễn Hữu Cao
caonguyen.31231024709@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49TA0001
TA0001 - Thuế - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Nguyễn Kim Quyến
kimquyen@ueh.edu.vn
Tô Ngọc Cát Tường
tuongto.31231023237@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49TA0001
TA0001 - Thuế - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Nguyễn Kim Quyến
kimquyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Mai Yến Phương
phuongnguyen.31231027379@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49TA0002
TA0002 - Thuế - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Trần Trung Kiên
kientt@ueh.edu.vn
Nguyễn Kim Ngọc
ngocnguyen.31231024197@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49TA0002
TA0002 - Thuế - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Tài chính công
Trần Trung Kiên
kientt@ueh.edu.vn
Hoàng Chí Kiên
kienhoang.31231027462@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49EL0001
EL0001 - Luật kinh tế - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Lê Na
nal@ueh.edu.vn
Trần Nguyễn Minh Ngân
ngantran.31231027349@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49EL0001
EL0001 - Luật kinh tế - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Lê Na
nal@ueh.edu.vn
Lê Thảo Nguyên
nguyenle.31231026385@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ELP002
ELP002 - Luật kinh tế TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Thành Trân
trannt@ueh.edu.vn
Phan Lê Phú Thành
thanhphan.31231021408@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ELP002
ELP002 - Luật kinh tế TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Thành Trân
trannt@ueh.edu.vn
Dương Thị Ngân Hà
haduong.31231022795@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49LQP001
LQP001 - Luật kinh doanh quốc tế TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Đinh Khương Duy
duydk@ueh.edu.vn
Phạm Thị Ngọc Hân
hanpham.31231025058@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49LQP001
LQP001 - Luật kinh doanh quốc tế TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Đinh Khương Duy
duydk@ueh.edu.vn
Nguyễn Tất Huy Hảo
haonguyen.31231027695@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49PM0001
PM0001 - Quản lý công - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Quản lý nhà nước
Nguyễn Lê Hoàng Long
longnlh@ueh.edu.vn
Phan Nguyễn Hồng Ngọc
ngocphan.31231022192@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49PM0001
PM0001 - Quản lý công - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Quản lý nhà nước
Nguyễn Lê Hoàng Long
longnlh@ueh.edu.vn
Trần Nguyễn Hào Tín
tintran.31231021301@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49PMP001
PMP001 - Quản lý công TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Quản lý nhà nước
Nguyễn Lê Hoàng Long
longnlh@ueh.edu.vn
Đoàn Tường Phát
phatdoan.31231021527@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49PMP001
PMP001 - Quản lý công TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Quản lý nhà nước
Nguyễn Lê Hoàng Long
longnlh@ueh.edu.vn
Hồ Thị Kim Si
siho.31231025934@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AS0001
AS0001 - Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Ngô Thị Tường Nam
tuongnam@ueh.edu.vn
Trần Thị Thanh Xuân
xuantran.31231020570@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AS0001
AS0001 - Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Ngô Thị Tường Nam
tuongnam@ueh.edu.vn
Lê Thanh Hoàng Phúc
phucle.31231025070@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ASP001
ASP001 - Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Nguyễn Thị Thu Vân
van.nguyen@ueh.edu.vn
Phạm Vũ Phước Thịnh
thinhpham.31231020952@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ASP001
ASP001 - Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Nguyễn Thị Thu Vân
van.nguyen@ueh.edu.vn
Lê Thiên Kim
kimle.31231021994@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49TK0001
TK0001 - Thống kê kinh doanh - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Nguyễn Thảo Nguyên
nguyennt@ueh.edu.vn
Trần Hữu Nghị
nghitran.31231024163@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49TK0001
TK0001 - Thống kê kinh doanh - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Nguyễn Thảo Nguyên
nguyennt@ueh.edu.vn
Hoàng San
sanhoang.31231023073@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49CS0001
CS0001 - Khoa học máy tính - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Trương Việt Phương
truong@ueh.edu.vn
Dương Quang Đông
dongduong.31231020389@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49CS0001
CS0001 - Khoa học máy tính - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Trương Việt Phương
truong@ueh.edu.vn
Dương Kiều Trâm
tramduong.31231022205@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49EE0001
EE0001 - Thương mại điện tử - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Phan Hiền
hienphan@ueh.edu.vn
Thân Ngân Trân
tranthan.31231026953@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49EE0001
EE0001 - Thương mại điện tử - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Phan Hiền
hienphan@ueh.edu.vn
Đặng Nguyễn Phương Anh
anhdang.31231027548@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49EEP001
EEP001 - Thương mại điện tử TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Mạnh Tuấn
tuannm@ueh.edu.vn
Phạm Trọng Nguyên
nguyenpham.31231026008@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49EEP001
EEP001 - Thương mại điện tử TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Mạnh Tuấn
tuannm@ueh.edu.vn
Đỗ Nhật Minh
minhdo.31231021005@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49EEP002
EEP002 - Thương mại điện tử TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Quốc Hùng
hungngq@ueh.edu.vn
Trần Ngọc Uyên
uyentran.31231020510@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49EEP002
EEP002 - Thương mại điện tử TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Quốc Hùng
hungngq@ueh.edu.vn
Hoàng Viết Quang
quanghoang.31231025835@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ER0001
ER0001 - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Bùi Xuân Huy
huybx@ueh.edu.vn
Nguyễn Thụy Minh Anh
anhnguyen.31231025284@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ER0001
ER0001 - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Bùi Xuân Huy
huybx@ueh.edu.vn
Lê Nguyễn Minh Hoàng
hoangle.31231025702@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49SE0001
SE0001 - Kỹ thuật phần mềm - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Quốc Hùng
hungngq@ueh.edu.vn
Hoàng Thi Anh Quân
quanhoang.31231021898@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49SE0001
SE0001 - Kỹ thuật phần mềm - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Nguyễn Quốc Hùng
hungngq@ueh.edu.vn
Huỳnh Gia Mẩn
manhuynh.31231025000@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FE0001
FE0001 - Công nghệ tài chính - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đổi mới sáng tạo
Vũ Thị Minh Giang
giangvu@ueh.edu.vn
Nguyễn Trang Linh
linhnguyen.31231027882@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FE0001
FE0001 - Công nghệ tài chính - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đổi mới sáng tạo
Vũ Thị Minh Giang
giangvu@ueh.edu.vn
Lưu Phan Phương Linh
linhluu.31231025726@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FEP001
FEP001 - Công nghệ Tài chính TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đổi mới sáng tạo
Huỳnh Ngọc Quang Anh
anhhnq@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Bảo Trang
trangnguyen.31231025351@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FEP001
FEP001 - Công nghệ Tài chính TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đổi mới sáng tạo
Huỳnh Ngọc Quang Anh
anhhnq@ueh.edu.vn
Quách Bùi Hoài Thương
thuongquach.31231023880@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49DD0001
DD0001 - Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Thiết kế Truyền thông
Dương Thị Thùy Trang
trangdtt@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoài Oanh
oanhnguyen.31231027049@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49DD0001
DD0001 - Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Thiết kế Truyền thông
Dương Thị Thùy Trang
trangdtt@ueh.edu.vn
Trần Minh Thảo Nguyên
nguyentran.31231023593@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49DDF001
DDF001 - Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện TATP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Thiết kế Truyền thông
Vũ Tường Quyên
quyenvt@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngô Ngọc Lâm
lamnguyen.31231026979@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49DDF001
DDF001 - Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện TATP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Thiết kế Truyền thông
Vũ Tường Quyên
quyenvt@ueh.edu.vn
Hề Chí Kiên
kienhe.31231024070@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49LT0001
LT0001 - Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Công nghệ thông minh và tương tác
Nguyễn Minh Triều
trieunm@ueh.edu.vn
Võ Thị Như Ý
yvo.31231024580@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49LT0001
LT0001 - Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Công nghệ thông minh và tương tác
Nguyễn Minh Triều
trieunm@ueh.edu.vn
Võ Thanh Ly
lyvo.31231020589@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49LTP001
LTP001 - Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Công nghệ thông minh và tương tác
Nguyễn Minh Triều
trieunm@ueh.edu.vn
Lê Nguyên Hưng
hungle.31231027406@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49LTP001
LTP001 - Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Công nghệ thông minh và tương tác
Nguyễn Minh Triều
trieunm@ueh.edu.vn
Nguyễn Viết Đại Nghĩa
nghianguyen.31231024995@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49RA0001
RA0001 - Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Công nghệ thông minh và tương tác
Đặng Trí Dũng
dungdt@ueh.edu.vn
Nguyễn Đại Thành
thanhnguyen.31231022162@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49RA0001
RA0001 - Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Công nghệ thông minh và tương tác
Đặng Trí Dũng
dungdt@ueh.edu.vn
Trương Duy Khanh
khanhtruong.31231020498@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49RAP001
RAP001 - Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Công nghệ thông minh và tương tác
Đặng Trí Dũng
dungdt@ueh.edu.vn
Phạm Trung Đức
ducpham.31231027846@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49RAP001
RAP001 - Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Công nghệ thông minh và tương tác
Đặng Trí Dũng
dungdt@ueh.edu.vn
Đỗ Thanh Hải
haido.31231027783@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49CT0001
CT0001 - Kinh tế chính trị - K49

Khoa Lý luận chính trị
Đỗ Lâm Hoàng Trang
trangdlh@ueh.edu.vn
Nguyễn Văn Bình
binhnguyen.31231027549@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49CT0001
CT0001 - Kinh tế chính trị - K49

Khoa Lý luận chính trị
Đỗ Lâm Hoàng Trang
trangdlh@ueh.edu.vn
Tạ Minh Nhựt
nhutta.31231025753@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AV0001
AV0001 - Tiếng Anh thương mại - K49

Khoa Ngoại ngữ
Nguyễn Phú Quỳnh Như
nhunpq@ueh.edu.vn
Dương Tùng Chi
chiduong.31231025167@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AV0001
AV0001 - Tiếng Anh thương mại - K49

Khoa Ngoại ngữ
Nguyễn Phú Quỳnh Như
nhunpq@ueh.edu.vn
Nguyễn Vũ Yến Nhi
nhinguyen.31231026318@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AV0002
AV0002 - Tiếng Anh thương mại - K49

Khoa Ngoại ngữ
Bùi Thị Thu Trang
buithithutrang2002@ueh.edu.vn
Phạm Ngọc Phương Nghi
nghipham.31231020920@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AV0002
AV0002 - Tiếng Anh thương mại - K49

Khoa Ngoại ngữ
Bùi Thị Thu Trang
buithithutrang2002@ueh.edu.vn
Nguyễn Kiều Duyên
duyennguyen.31231025147@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AD0001
AD0001 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Thị Thanh Phương
phuong.tran@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Việt Quỳnh
quynhnguyen.31231026510@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AD0001
AD0001 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Thị Thanh Phương
phuong.tran@ueh.edu.vn
Trần Anh Dũng
dungtran.31231021267@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AD0002
AD0002 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Thị Thanh Phương
phuong.tran@ueh.edu.vn
Nguyễn Trần Anh Thư
thunguyen.31231025765@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AD0002
AD0002 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Trần Thị Thanh Phương
phuong.tran@ueh.edu.vn
Huỳnh Đông Trân
tranhuynh.31231025535@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AD0003
AD0003 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phạm Tô Thục Hân
hanptt@ueh.edu.vn
Nguyễn Thiên Mỹ Hoa
hoanguyen.31231027559@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AD0003
AD0003 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phạm Tô Thục Hân
hanptt@ueh.edu.vn
Hoàng Thị Hồng Vân
vanhoang.31231025395@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AD0004
AD0004 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phạm Tô Thục Hân
hanptt@ueh.edu.vn
Bùi Trần Hoàng
hoangbui.31231026236@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AD0004
AD0004 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Phạm Tô Thục Hân
hanptt@ueh.edu.vn
Tào Chấn Nam
namtao.31231024401@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IB0004
IB0004 - Kinh doanh quốc tế - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Hồng Ngọc
ngocth@ueh.edu.vn
Nguyễn Cảnh Anh Thư
thunguyen.31231027599@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IB0004
IB0004 - Kinh doanh quốc tế - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Hồng Ngọc
ngocth@ueh.edu.vn
Trần Nguyễn Gia Bảo
baotran.31231025166@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IB0005
IB0005 - Kinh doanh quốc tế - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Hồng Ngọc
ngocth@ueh.edu.vn
Nguyễn Huy Trường
truongnguyen.31231026517@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IB0005
IB0005 - Kinh doanh quốc tế - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Trương Hồng Ngọc
ngocth@ueh.edu.vn
Trần Thanh Phú
phutran.31231022593@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBP002
IBP002 - Kinh doanh quốc tế TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Thu Hằng
hanght@ueh.edu.vn
Hồ Lê Yến Linh
linhho.31231027343@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IBP002
IBP002 - Kinh doanh quốc tế TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Hoàng Thu Hằng
hanght@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Xuân Trang
trangnguyen.31231022229@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FN0004
FN0004 - Tài chính - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lương Thị Thảo
thaoluong@ueh.edu.vn
Hồ Khánh Ly
lyho.31231027347@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FN0004
FN0004 - Tài chính - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Lương Thị Thảo
thaoluong@ueh.edu.vn
Hồ Thị An Na
naho.31231026836@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FNP004
FNP004 - Tài chính TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Hoàng Thị Phương Thảo
phuongthao@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Anh Thơ
thonguyen.31231026478@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FNP004
FNP004 - Tài chính TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Hoàng Thị Phương Thảo
phuongthao@ueh.edu.vn
Bế Ngọc Hải
haibe.31231027946@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49NHP002
NHP002 - Ngân hàng TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Trầm Thị Xuân Hương
txhuong@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Trúc
trucnguyen.31231023259@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49NHP002
NHP002 - Ngân hàng TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Trầm Thị Xuân Hương
txhuong@ueh.edu.vn
Nguyễn Ka Ty
tynguyen.31231026980@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KN0005
KN0005 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Mã Văn Giáp
giapmv@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Lên
lennguyen.31231025825@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KN0005
KN0005 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Mã Văn Giáp
giapmv@ueh.edu.vn
Nguyễn Đình Chinh
chinhnguyen.31231027615@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KS0001
KS0001 - Quản trị khách sạn - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Dương Hồng Nhung
nhungdh@ueh.edu.vn
Phạm Phương Linh
linhpham.31231026875@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KS0001
KS0001 - Quản trị khách sạn - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Dương Hồng Nhung
nhungdh@ueh.edu.vn
Nguyễn Huỳnh Anh Thư
thunguyen.31231024330@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KSP001
KSP001 - Quản trị khách sạn TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Phương Giao Linh
linhlpg@ueh.edu.vn
Trần Thị Mỹ Huyền
huyentran.31231022705@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KSP001
KSP001 - Quản trị khách sạn TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Phương Giao Linh
linhlpg@ueh.edu.vn
Nguyễn Thục Song Hy
hynguyen.31231023704@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49TSP001
TSP001 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Hữu Nghĩa
nghialh@ueh.edu.vn
Đồng Anh Nhật
nhatdong.31231023098@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49TSP001
TSP001 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Hữu Nghĩa
nghialh@ueh.edu.vn
Nguyễn Lê Thế Hiếu
hieunguyen.31231022650@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49HR0003
HR0003 - Quản trị nhân lực - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Trần Đình Vinh
dinhvinh3@ueh.edu.vn
Đoàn Trần Phương Linh
linhdoan.31231020899@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49HR0003
HR0003 - Quản trị nhân lực - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Trần Đình Vinh
dinhvinh3@ueh.edu.vn
Nguyễn Thanh Thảo
thaonguyen.31231020429@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49RE0001
RE0001 - Bất động sản - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Hồng Thu
thunguyen@ueh.edu.vn
Võ Minh Thư
thuvo.31231021772@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49RE0001
RE0001 - Bất động sản - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Hồng Thu
thunguyen@ueh.edu.vn
Đặng Quang Thuần
thuandang.31231023557@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49RE0002
RE0002 - Bất động sản - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Hồng Thu
thunguyen@ueh.edu.vn
Biện Võ Trường Chinh
chinhbien.31231025876@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49RE0002
RE0002 - Bất động sản - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Hồng Thu
thunguyen@ueh.edu.vn
Đặng Gia Lâm
lamdang.31231025542@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49VA0001
VA0001 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
nhungntt@ueh.edu.vn
Huỳnh Thị Minh Châu
chauhuynh.31231023439@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49VA0001
VA0001 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
nhungntt@ueh.edu.vn
Lê Anh Minh Thư
thule.31231021065@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49VAP001
VAP001 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Huỳnh Kiều Tiên
huynhkieutien@ueh.edu.vn
Nguyễn Trần Phương Nguyên
nguyennguyen.31231021709@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49VAP001
VAP001 - Thẩm định giá và Quản trị tài sản TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Huỳnh Kiều Tiên
huynhkieutien@ueh.edu.vn
Phạm Võ Thu Minh
minhpham.31231025118@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49EL0002
EL0002 - Luật kinh tế - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Thùy Dung
dungnguyen@ueh.edu.vn
Đặng Thảo Nguyên
nguyendang.31231026920@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49EL0002
EL0002 - Luật kinh tế - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Nguyễn Thùy Dung
dungnguyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Thanh Xinh
xinhnguyen.31231021729@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49BI0001
BI0001 - Hệ thống thông tin kinh doanh - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Phan Hiền
hienphan@ueh.edu.vn
Nguyễn Nhật Khang
khangnguyen.31231022673@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49BI0001
BI0001 - Hệ thống thông tin kinh doanh - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Phan Hiền
hienphan@ueh.edu.vn
Nguyễn Duy Tân
tannguyen.31231023384@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49DS0001
DS0001 - Khoa học dữ liệu - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Đặng Ngọc Hoàng Thành
thanhdnh@ueh.edu.vn
Trần Khánh Ngân
ngantran.31231026242@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49DS0001
DS0001 - Khoa học dữ liệu - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Đặng Ngọc Hoàng Thành
thanhdnh@ueh.edu.vn
Nguyễn Duy Anh
anhnguyen.31231027938@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49TI0001
TI0001 - Công nghệ và đổi mới sáng tạo - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đổi mới sáng tạo
Vũ Thị Minh Giang
giangvu@ueh.edu.vn
Lưu Nhật Bằng
bangluu.31231024212@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49TI0001
TI0001 - Công nghệ và đổi mới sáng tạo - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đổi mới sáng tạo
Vũ Thị Minh Giang
giangvu@ueh.edu.vn
Nguyễn Hà My
mynguyen.31231027835@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49TIP001
TIP001 - Công nghệ và đổi mới sáng tạo TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đổi mới sáng tạo
Đỗ Thị Kim Thanh
thanh.dtk@ueh.edu.vn
Trần Trọng Nguyễn
nguyentran.31231024329@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49TIP001
TIP001 - Công nghệ và đổi mới sáng tạo TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đổi mới sáng tạo
Đỗ Thị Kim Thanh
thanh.dtk@ueh.edu.vn
Dương Thị Minh Hương
huongduong.31231025256@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AV0003
AV0003 - Tiếng Anh thương mại - K49

Khoa Ngoại ngữ
Nguyễn Tấn Lộc
tanloc_nt@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngân Hà
hanguyen.31231022775@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AV0003
AV0003 - Tiếng Anh thương mại - K49

Khoa Ngoại ngữ
Nguyễn Tấn Lộc
tanloc_nt@ueh.edu.vn
Dương Minh Ngọc
ngocduong.31231026430@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KMF001
KMF001 - Kinh doanh thương mại TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Phạm Thị Trúc Ly
trucly@ueh.edu.vn
Phạm Trần Minh Duy
duypham.31231022636@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KMF001
KMF001 - Kinh doanh thương mại TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Phạm Thị Trúc Ly
trucly@ueh.edu.vn
Nguyễn Quách Chấn Oai
oainguyen.31231021478@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49BV0001
BV0001 - Quản trị bệnh viện - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Tô Phước Hải
haitp@ueh.edu.vn
Lê Vũ Thùy Tiên
tienle.31231026794@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49BV0001
BV0001 - Quản trị bệnh viện - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Tô Phước Hải
haitp@ueh.edu.vn
Nguyễn Trần Nam Phương
phuongnguyen.31231020576@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49BVP001
BVP001 - Quản trị bệnh viện TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Tô Phước Hải
haitp@ueh.edu.vn
Hoàng Nguyễn Mỹ Hà
hahoang.31231024670@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49BVP001
BVP001 - Quản trị bệnh viện TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Tô Phước Hải
haitp@ueh.edu.vn
Lê Thị Mỹ Hằng
hangle.31231024601@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IB0006
IB0006 - Kinh doanh quốc tế - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Kim Thảo
thao.nk@ueh.edu.vn
Đỗ Thị Thanh Nga
ngado.31231027177@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IB0006
IB0006 - Kinh doanh quốc tế - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Kim Thảo
thao.nk@ueh.edu.vn
Nguyễn Phan Nam Anh
anhnguyen.31231020945@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBF002
IBF002 - Kinh doanh quốc tế TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Kim Thảo
thao.nk@ueh.edu.vn
Bùi Nguyễn Đỗ Quyên
quyenbui.31231025795@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IBF002
IBF002 - Kinh doanh quốc tế TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Nguyễn Kim Thảo
thao.nk@ueh.edu.vn
Trần Nguyễn Thị Hằng
hangtran.31231027306@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FN0002
FN0002 - Tài chính - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Nguyên Đán
dantcdn@ueh.edu.vn
Đỗ Thị Thu Uyên
uyendo.31231025088@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FN0002
FN0002 - Tài chính - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Trần Nguyên Đán
dantcdn@ueh.edu.vn
Nguyễn Hồng Nhi
nhinguyen.31231024903@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FNP003
FNP003 - Tài chính TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Thị Hồng Nhâm
nhamnth@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Hà
hanguyen.31231021518@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FNP003
FNP003 - Tài chính TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Thị Hồng Nhâm
nhamnth@ueh.edu.vn
Nguyễn Khánh Minh Khôi
khoinguyen.31231023419@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49HR0001
HR0001 - Quản trị nhân lực - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Thái Trí Dũng
tridung@ueh.edu.vn
Nguyễn Anh Thư
thunguyen.31231023012@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49HR0001
HR0001 - Quản trị nhân lực - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Thái Trí Dũng
tridung@ueh.edu.vn
Phạm Phương Nhi
nhipham.31231021452@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ELP001
ELP001 - Luật kinh tế TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Trần Huỳnh Thanh Nghị
thanhnghi@ueh.edu.vn
Nguyễn Quang Thắng
thangnguyen.31231020947@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49ELP001
ELP001 - Luật kinh tế TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Trần Huỳnh Thanh Nghị
thanhnghi@ueh.edu.vn
Nguyễn Linh Anh
anhnguyen.31231020252@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FM0001
FM0001 - Toán tài chính - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Lê Thị Hồng Hoa
lthhoa@ueh.edu.vn
Nguyễn Quang Vinh
vinhnguyen.31231024428@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FM0001
FM0001 - Toán tài chính - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Toán - Thống kê
Lê Thị Hồng Hoa
lthhoa@ueh.edu.vn
Hoàng Gia Bảo
baohoang.31231025913@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49EE0002
EE0002 - Thương mại điện tử - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Hồ Thị Thanh Tuyến
tuyenhtt@ueh.edu.vn
Ông Tố Quyên
quyenong.31231024412@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49EE0002
EE0002 - Thương mại điện tử - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Hồ Thị Thanh Tuyến
tuyenhtt@ueh.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thanh
thanhnguyen.31231024854@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AD0008
AD0008 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Ngô Diễm Hoàng
ngodiemhoang@ueh.edu.vn
Phạm Văn Hùng
hungpham.31231023923@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AD0008
AD0008 - Quản trị - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Ngô Diễm Hoàng
ngodiemhoang@ueh.edu.vn
Nguyễn Đức Phúc Kiên
kiennguyen.31231027114@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49DB0001
DB0001 - Kinh doanh số - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Viết Bằng
bangnv@ueh.edu.vn
Vy Hoàng Huệ Quang
quangvy.31231025208@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49DB0001
DB0001 - Kinh doanh số - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Viết Bằng
bangnv@ueh.edu.vn
Bích Thị Minh Nguyệt
nguyetbich.31231026905@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49DBP001
DBP001 - Kinh doanh số TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Viết Bằng
bangnv@ueh.edu.vn
Tô Nguyễn Thùy Vy
vyto.31231024283@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49DBP001
DBP001 - Kinh doanh số TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Quản trị
Nguyễn Viết Bằng
bangnv@ueh.edu.vn
Nguyễn Huỳnh Như Ngọc
ngocnguyen.31231023354@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49MTP001
MTP001 - Công nghệ Marketing TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Thị Hồng Minh
minhlth@ueh.edu.vn
Cao Kiện Khang
khangcao.31231025554@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49MTP001
MTP001 - Công nghệ Marketing TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
Lê Thị Hồng Minh
minhlth@ueh.edu.vn
Võ Tường Vân
vanvo.31231023034@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FNP001
FNP001 - Tài chính TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Triều Đông
dongnt@ueh.edu.vn
Nguyễn Huỳnh Bảo Tường
tuongnguyen.31231021560@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49FNP001
FNP001 - Tài chính TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Tài chính
Nguyễn Triều Đông
dongnt@ueh.edu.vn
Anne Nguyễn
nguyenanne.31231021940@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49NHF001
NHF001 - Ngân hàng TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Hoàng Hải Yến
yenhh@ueh.edu.vn
Phan Thái Nguyên
nguyenphan.31231022265@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49NHF001
NHF001 - Ngân hàng TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Hoàng Hải Yến
yenhh@ueh.edu.vn
Lê Hương Linh
linhle.31231026536@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49NHP001
NHP001 - Ngân hàng TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Phan Chung Thủy
phanthuy@ueh.edu.vn
Huỳnh Lê Thanh Phương
phuonghuynh.31231023970@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49NHP001
NHP001 - Ngân hàng TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Phan Chung Thủy
phanthuy@ueh.edu.vn
Hà Trần Loan Vân
vanha.31231024145@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KNP002
KNP002 - Kế toán doanh nghiệp TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
thunguyet4497@ueh.edu.vn
Nguyễn Vũ Hạ My
mynguyen.31231026756@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KNP002
KNP002 - Kế toán doanh nghiệp TABP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
thunguyet4497@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Đoan Trang
trangnguyen.31231024718@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49TS0001
TS0001 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Trần Tam Anh
anhtt10339@ueh.edu.vn
Hồ Khánh Duy
duyho.31231022498@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49TS0001
TS0001 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Trần Tam Anh
anhtt10339@ueh.edu.vn
Lê Tấn Tiến
tienle.31231023369@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49TS0002
TS0002 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Hồng Trân
tranlh@ueh.edu.vn
Ngụy Phương Thanh
thanhnguy.31231021646@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49TS0002
TS0002 - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Du lịch
Lê Hồng Trân
tranlh@ueh.edu.vn
Phan Minh Thư
thuphan.31231025131@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IVP001
IVP001 - Kinh tế đầu tư TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tâm Hiền
hiennguyentt@ueh.edu.vn
Lương Thiên Hoàng Trang
trangluong.31231025422@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IVP001
IVP001 - Kinh tế đầu tư TABP - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Kinh tế
Nguyễn Thị Tâm Hiền
hiennguyentt@ueh.edu.vn
Trần Hiền Vi
vitran.31231020780@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49LQ0001
LQ0001 - Luật kinh doanh quốc tế - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Lữ Lâm Uyên
lamuyen@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên
tiennguyen.31231020586@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49LQ0001
LQ0001 - Luật kinh doanh quốc tế - K49
Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG)
Khoa Luật
Lữ Lâm Uyên
lamuyen@ueh.edu.vn
Phạm Lưu Long
longpham.31231024983@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IT0001
IT0001 - Công nghệ thông tin - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Bùi Thanh Hiếu
hieubt@ueh.edu.vn
Trần Ngọc Thanh Trúc
tructran.31231020501@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49IT0001
IT0001 - Công nghệ thông tin - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Bùi Thanh Hiếu
hieubt@ueh.edu.vn
Huỳnh Ngọc Minh Khuê
khuehuynh.31231024259@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49DDP001
DDP001 - Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Thiết kế Truyền thông
Trần Lê Quỳnh Anh
anhtlq@ueh.edu.vn
Nguyễn Thu Thảo
thaonguyen.31231022935@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49DDP001
DDP001 - Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Thiết kế Truyền thông
Trần Lê Quỳnh Anh
anhtlq@ueh.edu.vn
Võ Xuân Uyên Thy
thyvo.31231024681@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49NH0003
NH0003 - Ngân hàng - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Phạm Phú Quốc
quocpp@ueh.edu.vn
Trần Kiều Phương
phuongtran.31231023944@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49NH0003
NH0003 - Ngân hàng - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Ngân hàng
Phạm Phú Quốc
quocpp@ueh.edu.vn
Vương Quỳnh Anh
anhvuong.31231020542@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49AUF001
AUF001 - Kiểm toán TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Thị Ngọc Bích
ptnbich@ueh.edu.vn
Nguyễn Bình Minh
minhnguyen.31231025506@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49AUF001
AUF001 - Kiểm toán TATP - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Phạm Thị Ngọc Bích
ptnbich@ueh.edu.vn
Nguyễn Thủy Trúc Mai
mainguyen.31231021209@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49SC0001
SC0001 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Hoàng Lê Nam Hải
haihln@ueh.edu.vn
Lê Nữ Huyền Trân
tranle.31231025220@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49SC0001
SC0001 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Hoàng Lê Nam Hải
haihln@ueh.edu.vn
Trần Thị Hoa
hoatran.31231023126@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49SC0002
SC0002 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Hoàng Ngọc Lan
lanhn@ueh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Thư Các
cacnguyen.31231024109@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49SC0002
SC0002 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Hoàng Ngọc Lan
lanhn@ueh.edu.vn
Đặng Thị Bảo Châu
chaudang.31231021856@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49KN0006
KN0006 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Dũng Hải
dunghai@ueh.edu.vn
Bùi Thị Thanh Thuỳ
thuybui.31231024611@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49KN0006
KN0006 - Kế toán doanh nghiệp - K49
Trường Kinh doanh (COB)
Khoa Kế toán
Nguyễn Dũng Hải
dunghai@ueh.edu.vn
Thóng Phương Doanh
doanhthong.31231022722@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49CY0001
CY0001 - An toàn thông tin - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Ngô Tấn Vũ Khanh
khanhntv@ueh.edu.vn
Trần Anh Vy
vytran.31231020502@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49CY0001
CY0001 - An toàn thông tin - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
Ngô Tấn Vũ Khanh
khanhntv@ueh.edu.vn
Nguyễn Lâm Ngọc Liên
liennguyen.31231021848@st.ueh.edu.vn
Lớp trưởng
DH49SCP001
SCP001 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Sandhya Raghavendrarao
rao.sandhya@ueh.edu.vn
Nguyễn Thị Thùy Dương
duongnguyen.31231021849@st.ueh.edu.vn
Lớp phó
DH49SCP001
SCP001 - Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh TABP - K49
Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD)
Viện Đô thị thông minh và quản lý
Sandhya Raghavendrarao
rao.sandhya@ueh.edu.vn
Trần Nhật Ánh Vy
31231021440@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ACCF01
ACCF01 - Ngành Kế toán ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Phương Linh
linh.vu@isb.edu.vn
Lương Khánh Ngân
31231026145@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49ACCF01
ACCF01 - Ngành Kế toán ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Phương Linh
linh.vu@isb.edu.vn
Hồ Nguyễn Quỳnh Anh
31231021221@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49ASEF01
ASEF01 - Cử nhân ASEAN Co-op - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Phạm Tuấn Anh
anh.pham@isb.edu.vn
Trần Duy Nam
31231021040@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49ASEF01
ASEF01 - Cử nhân ASEAN Co-op - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Phạm Tuấn Anh
anh.pham@isb.edu.vn
Trần Thị Thanh Phương
31231025512@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FINF01
FINF01 - Chuyên ngành Tài chính ứng dụng ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Phương Linh
linh.vu@isb.edu.vn
Đặng Lê Thảo Vân
31231020608@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49FINF01
FINF01 - Chuyên ngành Tài chính ứng dụng ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Phương Linh
linh.vu@isb.edu.vn
Trần Minh Quân
31231022758@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49FINF02
FINF02 - Chuyên ngành Tài chính ứng dụng ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Minh Hiếu
hieu.tran@isb.edu.vn
Đặng Thị Ngọc Anh
31231027828@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49FINF02
FINF02 - Chuyên ngành Tài chính ứng dụng ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Minh Hiếu
hieu.tran@isb.edu.vn
Nguyễn Anh Thư
31231027519@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBUF01
IBUF01 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Linh Nhi
nhi.tranlinh@isb.edu.vn
Nguyễn Thị Minh Ngọc
31231025750@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49IBUF01
IBUF01 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Linh Nhi
nhi.tranlinh@isb.edu.vn
Kiều Nam Khánh
31231022964@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBUF02
IBUF02 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Linh Nhi
nhi.tranlinh@isb.edu.vn
Nguyễn Hiền Phúc An
31231023491@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49IBUF02
IBUF02 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Linh Nhi
nhi.tranlinh@isb.edu.vn
Nguyễn Bình Phương Trinh
31231026157@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBUF03
IBUF03 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Quang Nguyên
quangnguyen@ueh.edu.vn
Trần Yến Nhi
31231025138@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49IBUF03
IBUF03 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Vũ Quang Nguyên
quangnguyen@ueh.edu.vn
Hà Hoàng Anh
31231020411@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBUF04
IBUF04 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Đào Thị Hồng Hạnh
hanh.dao@isb.edu.vn
Trương Nhựt Tú
31231022549@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49IBUF04
IBUF04 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Đào Thị Hồng Hạnh
hanh.dao@isb.edu.vn
Nguyễn Bá Tuấn
31231025730@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBUF05
IBUF05 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Đào Thị Hồng Hạnh
hanh.dao@isb.edu.vn
Tạ Tùng Linh
31231020891@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49IBUF05
IBUF05 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Đào Thị Hồng Hạnh
hanh.dao@isb.edu.vn
Võ Hoàng Khang
31231025127@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBUF06
IBUF06 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Thùy Nhung
nhung.nguyen@isb.edu.vn
Hoàng Nguyễn Quỳnh Thư
31231024664@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49IBUF06
IBUF06 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Thùy Nhung
nhung.nguyen@isb.edu.vn
Hoàng Từ Anh Thư
31231023164@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBUF07
IBUF07 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Bảo Thân Thiên
thien.tran@isb.edu.vn
Trần Nguyễn Tú Uyên
31231021296@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49IBUF07
IBUF07 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Bảo Thân Thiên
thien.tran@isb.edu.vn
Trần Phạm Thu Hà
31231025251@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49IBUF08
IBUF08 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Thị Hồng Vân
van.tran@isb.edu.vn
Trần Thị Thục Quyên
31231020963@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49IBUF08
IBUF08 - Ngành Kinh doanh quốc tế ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Thị Hồng Vân
van.tran@isb.edu.vn
Ngô Bảo Nhi
31231020051@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49MANF01
MANF01 - Ngành Quản trị kinh doanh ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Dư Phúc Mỹ Kim
kim.du@isb.edu.vn
Nguyễn Trần Thanh Thủy
31231021245@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49MANF01
MANF01 - Ngành Quản trị kinh doanh ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Dư Phúc Mỹ Kim
kim.du@isb.edu.vn
Nguyễn Thị Hoàng Hải
31231026130@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49MARF01
MARF01 - Ngành Marketing ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Dư Phúc Mỹ Kim
kim.du@isb.edu.vn
Nguyễn Ngọc Khánh Ngân
31231023482@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49MARF01
MARF01 - Ngành Marketing ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Dư Phúc Mỹ Kim
kim.du@isb.edu.vn
Lê Nhật Vy
31231023263@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49MARF02
MARF02 - Ngành Marketing ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Dư Phúc Mỹ Kim
kim.du@isb.edu.vn
Nguyễn Trần Gia Hội
31231021389@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49MARF02
MARF02 - Ngành Marketing ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Dư Phúc Mỹ Kim
kim.du@isb.edu.vn
Nguyễn Hoàng Yến
31231022998@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49MARF03
MARF03 - Ngành Marketing ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Thị Hồng Vân
van.tran@isb.edu.vn
Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa
31231020366@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49MARF03
MARF03 - Ngành Marketing ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Trần Thị Hồng Vân
van.tran@isb.edu.vn
Nguyễn Hương Giang
31231020782@student.isb.edu.vn
Lớp trưởng
DH49MARF04
MARF04 - Ngành Marketing ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Lê Xuân Doanh
doanh.nguyen@isb.edu.vn
Mai Thùy Dương
31231021565@student.isb.edu.vn
Lớp phó
DH49MARF04
MARF04 - Ngành Marketing ISB - K49

Viện Đào tạo quốc tế
Nguyễn Lê Xuân Doanh
doanh.nguyen@isb.edu.vn

Hotline