Prudential_Giới thiệu chung về chương trình The Strivers_0001-0001
Prudential_Giới thiệu chung về chương trình The Strivers_0002-0002
Prudential_Giới thiệu chung về chương trình The Strivers_0003-0003

Thông tin chi tiết về chương trình và phòng ban ứng tuyển:

  • Chân dung MT: https://tinyurl.com/portraitMT2
  • Chân dung FT Actuarial: https://tinyurl.com/portraitAct
  • Chân dung FT Data Analytics: https://tinyurl.com/portraitftdata
  • Chân dung FT Human Resource: https://tinyurl.com/portraitHR
  • Chân dung FT Financial Risks: https://tinyurl.com/portraitFRs

Tìm hiểu thêm thông tin Chương trình tại Fanpage Prudential Vietnam Careers

Hotline