Tổ chức Sinh hoạt lớp theo hình thức trực tuyến – Căn cứ Thông báo số 1370/TB-ĐHKT-KHĐTKT ngày 02/8/2021 về việc giảng dạy, học tập từ ngày 09/8/2021, Sinh hoạt lớp Buổi 1 trong học kỳ cuối 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, sử dụng các nền tảng học trực tuyến theo hướng dẫn chung của Trường. – Cố vấn học tập chủ động liên lạc với Ban cán sự lớp thông báo lịch sinh hoạt và gửi email về thời gian, đường link sinh hoạt lớp trực tuyến đến toàn thể sinh viên lớp (tương tự như cách thức giảng dạy trực tuyến của các lớp học phần). – Các hồ sơ, biểu mẫu tổ chức sinh hoạt lớp do Cố vấn học tập tải về, cập nhật theo nội dung sinh hoạt, sau đó gửi về khoa, viện qua email.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 66 /CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2021

V/v tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1

Học kỳ cuối năm 2021 đối với các khóa 47 – ĐHCQ

 

Kính gửi:

– Các khoa, viện đào tạo;

– Cố vấn học tập các lớp khoá 47 – ĐHCQ.

Căn cứ Quy định Công tác tư vấn học tập, Quy định Công tác sinh viên, Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành; thực hiện chương trình công tác năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học kính đề nghị các khoa, viện đào tạo triển khai cho Cố vấn học tập các lớp khóa 47 hệ đại học chính quy tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 – Học kỳ cuối năm 2021 và thực hiện các công việc sau:

1. Nội dung

1.1. Phổ biến các nội dung về đào tạo, học vụ

(xem Phụ lục 1)

1.2. Các nội dung của khoa, viện đào tạo và các đơn vị khác (nếu có)

1.3. Phổ biến các nội dung về sinh hoạt đầu khóa và đánh giá kết quả rèn luyện

(xem Phụ lục 2)

2. Lịch Sinh hoạt lớp buổi 1

Căn cứ Thông báo số 1370/TB-ĐHKT-KHĐTKT ngày 02/8/2021 về việc giảng dạy, học tập từ ngày 09/8/2021, Sinh hoạt lớp Buổi 1 trong học kỳ cuối 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, sử dụng các nền tảng học trực tuyến theo hướng dẫn chung của Trường.

CVHT xem lịch sinh hoạt lớp tại Dashboard cá nhân (https://ueh.edu.vn/ueher/), vào mục Thông tin lịch giảng, chỉ lấy nội dung về thời gian (hướng dẫn xem tại Phụ lục 3). Đối với các lớp ISB, Sinh hoạt lớp tổ chức theo kế hoạch đào tạo của Viện Đào tạo quốc tế.

Lưu ý: Lịch sinh hoạt lớp do Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí (P.KHĐT-KT) bố trí theo thời khóa biểu của các lớp sinh viên. Trong trường hợp lớp có nhu cầu điều chỉnh lịch (do trùng lịch giảng của CVHT hoặc do tập thể lớp đề nghị thay đổi), CVHT thực hiện như sau:

 • CVHT trao đổi với tập thể lớp để thống nhất thời gian sinh hoạt lớp mới, được đa số sinh viên đồng thuận;
 • CVHT phối hợp với ban cán sự lớp trong việc thông báo cho sinh viên và tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 theo lịch mới;
 • CVHT gửi thông tin lịch mới về Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (cô Liên, email: klienkt@ueh.edu.vn).

3. Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 1

Trước buổi Sinh hoạt lớp, CVHT tải và chuẩn bị các hồ sơ sau:

STT Biểu mẫu Diễn giải CVHT gửi tập tin hồ sơ Thư ký khoa, viện gửi tập tin hồ sơ
1 SHL1 Biên bản Sinh hoạt lớp buổi 1 Khoa, viện qua email Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học Gửi email  klienkt@ueh.edu.vn
2 SHL1_Mẫu 1 Danh sách sinh viên tham gia Sinh hoạt lớp buổi 1
3   Biên bản họp bầu ban cán sự lớp Phòng Đào tạo Gửi email dinhvanky@.ueh.edu.vn

Lưu ý:

Thực hiện quy định phòng, chống dịch bệnh và các quy định của chính phủ về thực hiện giãn cách, CVHT, thư ký khoa, viện sẽ không trực tiếp nộp hồ sơ, do đó, chỉ sử dụng bản mềm (tập tin), không sử dụng bản cứng (in giấy), không chữ ký (scan, chụp hình);

 • Các biểu mẫu tải tại dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop/ (phần Sinh hoạt lớp buổi 1) từ ngày 09/10/2021;
 • Sau buổi sinh hoạt lớp, Cố vấn học tập gửi hồ sơ về khoa, viện qua email, hạn cuối ngày 18/10/2021, hình thức như sau:
  • Lưu tập tin đã tổng hợp sau buổi Sinh hoạt lớp
  • Đặt tên tập tin theo quy tắc <Mã lớp sinh viên>_<Tên biểu mẫu>
   • Ví dụ: DH47AB001_SHL1, DH47AB001_SHL1_Mau1
 • Sau khi khoa, viện tổng hợp đủ hồ sơ từ các lớp, thư ký khoa, viện gửi hồ sơ qua email theo phân loại hồ sơ ở bảng trên, hạn cuối ngày 25/10/2021, hình thức như sau:
  • Nén riêng từng bộ hồ sơ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học và Phòng Đào tạo (chọn các tập tin cần nén, nhấp chuột phải chọn Send to -> Compressed (zipped) folder)
  • Đặt tên tập tin nén của từng bộ hồ sơ theo quy tắc sau, gồm 02 (hai) tập tin nén
   • Hồ sơ sinh hoạt lớp buổi 1 gửi Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học: <Viết tắt tên khoa/viện>_SHL1 (Ví dụ: KQM_SHL1)
   • Biên bản bầu ban cán sự lớp gửi Phòng Đào tạo: <Viết tắt tên khoa/viện>_BauBCSL (Ví dụ: KQM_BauBCSL)

Trân trọng./-

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

– Như trên;

– Phòng ĐT (để phối hợp);

– Phòng KHĐT-KT (để phối hợp);

– Phòng TT-PC (để phối hợp);

– Lưu: CSHTNH.

(đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Đương


Xem toàn bộ nội dung công văn và phụ lục tại ĐÂY.

Hotline