HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN


1. Hướng dẫn

https://dsa.ueh.edu.vn/cong-tac-sinh-vien/ket-qua-ren-luyen/


2. Đánh giá kết quả rèn luyện cấp lớp

Bảng điểm rèn luyện của lớp (xem trực tiếp, không cần in và ký tên)

Tra cứu và phúc khảo điểm rèn luyện của cá nhân sinh viên (Link xem trực tiếp, không cần in và ký tên)

Lập Biên bản tại trang https://advisor.ueh.edu.vn/


3. Đánh giá kết quả rèn luyện cấp khoa, viện

  • Đối với khoa, viện thuộc trường thành viên do Phòng Tổng hợp triển khai thực hiện
  • Đối với Viện Đào tạo quốc tế, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Ngoại ngữ do Văn phòng khoa, viện triển khai thực hiện

Lập Biên bản tại trang https://advisor.ueh.edu.vn/


4. Đánh giá kết quả rèn luyện cấp UEH

Lập Biên bản tại trang https://advisor.ueh.edu.vn/


5. Hồ sơ lưu

Tải và xem các biên bản đã hoàn tất


 

VĂN BẢN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hotline