HỒ SƠ TỔ CHỨC SINH HOẠT LỚP

1. Sinh hoạt lớp Buổi 1

2. Sinh hoạt lớp Buổi 2


BIỂU MẪU CẤP KHOA, VIỆN, ĐƠN VỊ

1. Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

2. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập

Thực hiện trực tuyến tại: https://dsa.ueh.edu.vn/danh-gia-cong-viec-co-van-hoc-tap/

3. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp sinh viên

(Nội dung này do Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý)


VĂN BẢN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hotline