Thông báo

Công khai chỉ tiêu thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ lĩnh vực tài chính – ngân sách đến năm 2025

I. Đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút

Người có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Số lượng, vị trí việc làm cần thu hút: 02 chỉ tiêu cụ thể

1. Quản lý tài chính – ngân sách

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán hoặc tài chính

Số lượng: 01

Dự kiến bố trí công tác: Phòng Quản lý ngân sách

2. Quản lý giá và công sản

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Thẩm định giá hoặc Kế toán hoặc Tài chính

Số lượng: 01

Dự kiến bố trí công tác: Phòng Quản lý giá và công sản

Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các chính sách sau khi được tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và các văn bản hướng dẫn có liên quan khác.

II. Tiếp nhận hồ sơ thu hút

1. Phiếu đăng ký thu hút

Người đăng ký thu hút nộp Phiếu đăng ký theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ; người đăng ký phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký của mình.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký thu hút

Địa điểm: Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi; số 110 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người tiếp nhận: Ông Võ Đức Anh, Chánh Văn phòng, Số điện thoại: 0916 113 635

Thời gian: Sở Tài chính tiếp nhận Phiếu đăng ký thu hút đến hết ngày 30/9/2023 (Trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).

Thông báo chi tiết tại đây

Hotline