Kính gửi:

– Các khoa, viện đào tạo;

– Cố vấn học tập các lớp khoá 44, 45, 46 – ĐHCQ.

Căn cứ Quy định Công tác tư vấn học tập, Quy định Công tác sinh viên, Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành; thực hiện chương trình công tác năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học kính đề nghị các khoa, viện đào tạo triển khai cho Cố vấn học tập các lớp khóa 44, 45, 46  hệ đại học chính quy tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 – Học kỳ đầu năm 2021 và thực hiện các công việc sau:

1. Nội dung 

a. Phổ biến các nội dung về đào tạo, học vụ và công tác sinh viên

(Theo Phụ lục 1).

b. Phổ biến các nội dung về sinh hoạt công dân và đánh giá rèn luyện

(Theo Phụ lục 2).

Lưu ý: Kính đề nghị Cố vấn học tập nhắc nhở những trường hợp sinh viên có điểm rèn luyện <50 thực hiện giải trình, bổ sung điểm rèn luyện để tránh bị xét ngừng học theo quy định.

c. Nội dung khác

Ngoài các nội dung trên, Cố vấn học tập xem xét cập nhật các nội dung của khoa, viện và các đơn vị khác (nếu có) để phổ biến cho sinh viên.

2. Lịch Sinh hoạt lớp buổi 1

Quý Thầy/Cô vui lòng xem lịch sinh hoạt lớp tại Dashboard cá nhân (ueh.edu.vn/ueher/), vào mục Thông tin lịch giảng. 

Trường hợp trùng lịch giảng so với lịch sinh hoạt lớp do P.KHĐT-KT đã bố trí, Quý Thầy/Cô trao đổi với lớp chuyển sang một buổi khác được các sinh viên đồng thuận, sau đó đăng ký mượn giảng đường tại website của P.KHĐT-KT, khi duyệt đồng ý, P.KHĐT-KT sẽ gửi email đến Quý Thầy/Cô, đồng thời email đó cũng sẽ được chuyển đến P.CSHTNH và Phòng Thanh tra pháp chế. Cuối cùng Quý thầy/Cô thông tin đến lớp thời gian và địa điểm mới. 

Các lớp ISB tổ chức Sinh hoạt lớp theo kế hoạch đào tạo của Viện Đào tạo quốc tế.

Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 1

STT Biểu mẫu Diễn giải
1 SHL1 Biên bản Sinh hoạt lớp buổi 1
2 SHL1_Mẫu 1 Danh sách sinh viên tham gia Sinh hoạt lớp buổi 1

– Các mẫu SHL1 và SHL1_Mẫu 1 tải tại dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop từ ngày 30/12/2020;

– Cố vấn học tập nộp hồ sơ về Văn phòng khoa, viện, hạn cuối ngày 11/01/2021  

– Các khoa, viện nộp hồ sơ về Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học tại A.016 hạn cuối ngày 15/01/2021

Trân trọng./-

TẢI VỀ TOÀN BỘ NỘI DUNG CÔNG VĂN

Hotline