Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học thông báo về công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Học kỳ đầu 2023, cụ thể như sau:

1. Tiến độ và hướng dẫn thực hiện

Thông tin được triển khai qua nội dung Sinh hoạt lớp và đăng tải công khai tại website DSA, xem tin đã đăng tại ĐÂY

2. Tình hình cập nhật dữ liệu

Điểm rèn luyện được tính toán và cập nhật định kỳ vào Thứ Hai hàng tuần dựa trên dữ liệu từ các nguồn sau:

  • Các đơn vị thuộc UEH cung cấp (bao gồm lớp sinh viên, khoa, viện, Phòng Tổng hợp Trường thành viên, các đơn vị quản lý, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên)
  • Cá nhân sinh viên tự kê khai bổ sung (hoạt động ngoài UEH và các nội dung cập nhật thiếu). Sinh viên xem kết quả được trả về trực tiếp qua email đã gửi kê khai.

Xem thống kê tình hình cập nhật tại ĐÂY (có thể xem từ Trang Điểm rèn luyện)

(Trường sẽ tiếp tục cập nhật bổ sung các hoạt động trong UEH mà các đơn vị gửi trễ cho đến hết hạn phúc khảo)

3. Tra cứu điểm rèn luyện

4. Thực hiện phúc khảo

Sinh viên thực hiện phúc khảo điểm rèn luyện từ ngày 07/8/2023 đến ngày 20/8/2023 tại Trang Điểm rèn luyện

Các nội dung tiếp nhận phúc khảo:

  • Các hoạt động trong UEH cập nhật bị sai hoặc còn thiếu
  • Điều chỉnh thông tin đánh giá bổ sung hoạt động ngoài UEH mà sinh viên đã gửi đúng hạn (không giải quyết trường hợp bổ sung trễ hạn)

 

Hotline