Căn cứ Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ĐHCQ; căn cứ khung thời gian đào tạo năm 2023; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA) thông tin về triển khai thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện (KQRL) của sinh viên (SV) khóa 46, 47, 48 ĐHCQ trong Học kỳ đầu năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tiến độ thực hiện chung

TT Nội dung Link truy cập Khóa Thời gian
Bắt đầu Kết thúc
1 Các đơn vị liên quan gửi dữ liệu đánh giá KQRL dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/ 46, 47, 48 03/04/23 18/06/23
2 SV tự đánh giá, bổ sung KQRL dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/ 46, 47, 48 03/04/23 20/05/23
3 Cố vấn học tập (CVHT) chủ trì tổ chức họp lớp trực tuyến đánh giá KQRL SV (tổ chức trong buổi sinh hoạt lớp cuối kỳ theo thời khóa biểu) khdtkt.ueh.edu.vn/tra-cuu-lich-hoc 48 (Chuyên ngành) 10/04/23 16/04/23
46, 47, 48 (còn lại) 12/05/23 20/05/23
4 Trường thành viên (hoặc khoa, viện thuộc UEH) đánh giá và gửi dữ liệu KQRL dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop/ 46, 47, 48 22/05/23 16/06/23
5 DSA tổng hợp dữ liệu, tính điểm rèn luyện và thông báo KQRL SV dsa.ueh.edu.vn/cong-tac-sinh-vien/ket-qua-ren-luyen/ 46, 47, 48 19/06/23 23/06/23
7 SV phúc khảo KQRL dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/ 46, 47, 48 07/08/23 20/08/23
Hội đồng đánh giá KQRL UEH xem xét, thông qua kết quả 46, 47, 48 23/08/23 30/08/23
7 Ban hành quyết định công nhận KQRL dsa.ueh.edu.vn/cong-tac-sinh-vien/ket-qua-ren-luyen/ 46, 47, 48 31/08/23 31/08/23

2. Nội dung thực hiện của Phòng Đào tạo

 • Cập nhật kết quả học tập lên hệ thống UIS;
 • Gửi dữ liệu đánh giá KQRL, gồm có:
  • Danh sách ban cán sự lớp (và gửi bổ sung danh sách ban cán sự lớp hoàn thành nhiệm vụ sau khi hoàn tất đánh giá);
  • Danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của đơn vị (nếu có);
  • Danh sách sinh viên tham gia và sinh viên đạt thành tích trong các hoạt động do đơn vị tổ chức (không thuộc Đoàn – Hội) (nếu có);
  • Danh sách sinh viên thiếu ý thức trong tham gia hoạt động, vi phạm quy định, quy chế, nội quy (nếu có).
 • Hình thức thực hiện: Trực tuyến tại dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/

3. Nội dung thực hiện của Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế

 • Gửi dữ liệu đánh giá KQRL, gồm có:
  • Danh sách sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học và đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học ở các cấp (nếu có);
  • Danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của đơn vị (nếu có);
  • Danh sách sinh viên tham gia và sinh viên đạt thành tích trong các hoạt động do đơn vị tổ chức (không thuộc Đoàn – Hội) (nếu có);
  • Danh sách sinh viên thiếu ý thức trong tham gia hoạt động, vi phạm quy định, quy chế, nội quy (nếu có).
 • Hình thức thực hiện: Trực tuyến tại dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/

4. Nội dung thực hiện của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

 • Gửi dữ liệu đánh giá KQRL, gồm có:
  • Danh sách sinh viên tham gia và sinh viên đạt thành tích trong các hoạt động do Đoàn – Hội tổ chức, được cập nhật theo hệ thống Mã vạch;
  • Danh sách thành viên của câu lạc bộ, đội, nhóm;
  • Danh sách cán bộ Đoàn – Hội hoàn thành nhiệm vụ;
  • Danh sách sinh viên được biểu dương, khen thưởng Đoàn – Hội (nếu có);
  • Danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của đơn vị (nếu có);
  • Danh sách sinh viên đại diện UEH tham gia hoạt động cấp trên (có quyết định cử cá nhân hoặc đội tuyển; hoặc văn bản phối hợp tổ chức);
  • Danh sách sinh viên thiếu ý thức trong tham gia hoạt động, vi phạm quy định, quy chế, nội quy (nếu có).
 • Hình thức thực hiện: Trực tuyến tại dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/

5. Nội dung thực hiện của các đơn vị quản lý khác

 • Gửi dữ liệu đánh giá KQRL, gồm có:
  • Danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của đơn vị (nếu có);
  • Danh sách sinh viên tham gia và sinh viên đạt thành tích trong các hoạt động do đơn vị tổ chức (không thuộc Đoàn – Hội) (nếu có);
  • Danh sách sinh viên thiếu ý thức trong tham gia hoạt động, vi phạm quy định, quy chế, nội quy (nếu có).
 • Hình thức thực hiện: Trực tuyến tại dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/

6. Nội dung thực hiện của các khoa, viện

 • Gửi dữ liệu đánh giá KQRL, gồm có:
  • Danh sách sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học và đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học thuộc trường thành viên, khoa, viện (không thuộc quản lý của Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế và Đoàn – Hội) (nếu có);
  • Danh sách đội tuyển sinh viên UEH dự thi các cuộc thi, hoạt động ở các cấp (có quyết định cử cá nhân hoặc đội tuyển tham gia) (nếu có);
  • Danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của đơn vị (nếu có);
  • Danh sách sinh viên tham gia và sinh viên đạt thành tích trong các hoạt động do đơn vị tổ chức (không thuộc Đoàn – Hội) (nếu có);
  • Danh sách sinh viên thiếu ý thức trong tham gia hoạt động, vi phạm quy định, quy chế, nội quy (nếu có).
 • Hình thức thực hiện: Trực tuyến tại dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/

7. Nội dung thực hiện của Cố vấn học tập các lớp sinh viên ĐHCQ

 • Tổ chức họp lớp đánh giá KQRL theo Công văn tổ chức sinh hoạt lớp cuối kỳ.
 • Lập và gửi biên bản trực tuyến tại dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop/

8. Nội dung thực hiện của Phòng Tổng hợp các trường thành viên và các khoa, viện đào tạo thuộc UEH (gồm Viện Đào tạo quốc tế, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Ngoại ngữ)

8.1. Tổng hợp hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của các khoa, viện

 • Thư ký các khoa, viện theo dõi tình hình nộp hồ sơ Sinh hoạt lớp và báo cáo trưởng đơn vị phụ trách.
 • Hình thức thực hiện: Trực tuyến tại dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop/

8.2. Tổ chức họp Hội đồng cấp trường thành viên (hoặc khoa, viện đào tạo thuộc UEH)

 • Thành phần:
  • Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng trường; hoặc Trưởng khoa/ Viện trưởng (hoặc cấp Phó được ủy quyền).
  • Thường trực hội đồng: Trưởng phòng Tổng hợp thuộc trường thành viên.
  • Các ủy viên: Đại diện lãnh đạo các khoa, viện; đại diện Đoàn thanh niên và Hội sinh viên khoa, viện, trường thành viên; cố vấn học tập, đại diện ban cán sự lớp thuộc trường thành viên hoặc khoa/ viện đào tạo thuộc UEH.
 • Nội dung:
  • Thông báo tình hình sinh viên thuộc trường thành viên, khoa, viện;
  • Xem xét, xác nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên các lớp thuộc trường thành viên, khoa, viện;
  • Xem xét, lập danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của trường thành viên, khoa, viện;
  • Đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập;
  • Thực hiện các nội dung khác (nếu có).

8.3. Gửi dữ liệu đánh giá kết quả rèn luyện

 • Phòng Tổng hợp (hoặc khoa, viện thuộc UEH) lập và gửi biên bản họp đánh giá KQRL sinh viên, đính kèm các dữ liệu sau (nếu có):
  • Danh sách sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cha hoặc mẹ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (nếu có);
  • Danh sách sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của trường thành viên, khoa, viện (nếu có).
 • Gửi dữ liệu đánh giá KQRL, gồm có:
  • Danh sách sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học và đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học thuộc trường thành viên, khoa, viện (không thuộc quản lý của Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế và Đoàn – Hội) (nếu có);
  • Danh sách đội tuyển sinh viên UEH dự thi các cuộc thi, hoạt động ở các cấp (có quyết định cử cá nhân hoặc đội tuyển tham gia) (nếu có);
  • Danh sách sinh viên tham gia và sinh viên đạt thành tích trong các hoạt động do trường thành viên, khoa, viện tổ chức (không thuộc hoạt động Đoàn – Hội) (nếu có);
  • Danh sách sinh viên thiếu ý thức trong tham gia hoạt động, vi phạm quy định, quy chế, nội quy (nếu có).
 • Hình thức thực hiện: Trực tuyến

Lưu ý: Đối với dữ liệu gửi sau thời hạn chung ở Mục 1, theo quy định hiện hành, dữ liệu sẽ được xem xét sử dụng cho kỳ đánh giá tiếp theo.

Hotline