1. Điểm bài thu hoạch và điểm danh

2. Phúc khảo điểm bài thu hoạch và điểm danh

  • Khóa 43: hạn chót ngày 10/12/2020.
  • Khóa 44, 45, 46 ĐHCQ: hạn chót ngày 10/01/2021.

3. Học lại Tuần Sinh hoạt công dân

  • Đối tượng: Sinh viên chưa hoàn thành Tuần Sinh hoạt công dân.
  • Thời gian tiếp nhận đăng ký học lại: hạn chót đến ngày 14/01/2021.
  • Thời gian, địa điểm học lại dự kiến: 24/01/2021, tại Hội trường A116.

Lưu ý: Các trường hợp sinh viên gửi đơn vắng thi có phép, Nhà trường đã thông báo và tổ chức thi cho sinh viên làm bài bổ sung.

Hotline