DSA nắm bắt thông tin và có giải pháp phù hợp hỗ trợ người học nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các trường hợp liên quan đến hành vi quấy rối tình dục trong môi trường học tập tại UEH. Đội ngũ DSA sẽ giúp người học hiểu rõ thế nào là hành vi liên quan, hình thức thực hiện được xem là quấy rối tình dục; đề xuất xây dựng các quy định, quy tắc ứng xử và chế tài để giúp ngăn ngừa và phòng chống quấy rối tình dục trong môi trường UEH; nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan để tư vấn người học tốt nhất.

Hotline