DSA sẽ tiếp nhận thông tin, tư vấn và hỗ trợ cho người học khuyết tật về: học tập, nơi ở, các cơ sở vật chất, phần mềm công nghệ hỗ trợ, chính sách học bổng, các vấn đề cá nhân khác… Ngoài ra, DSA sẽ phối hợp cùng với các đơn vị thuộc trường có liên quan trong việc tổ chức hoạt động giảng dạy và học tập theo hướng hỗ trợ tích cực cho người học khuyết tật. DSA giữ mối liên hệ chặt chẽ với lớp, cố vấn học tập, giảng viên, tổ chức Đoàn thanh niên – Hội sinh viên… để kịp thời tổ chức thăm, viếng, hỗ trợ, chăm sóc và động viên người học và gia đình trong trường hợp người học bị bệnh hiểm nghèo, người học gặp tai nạn, qua đời.

Hotline