DSA triển khai và thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bao gồm đánh giá về ý thức, thái độ và hành vi của sinh viên trong tham gia học tập, trong chấp hành nội quy, quy định, trong tham gia các hoạt động văn – thể – mỹ, hoạt động phong trào, trong quan hệ cộng đồng, trong tham gia công tác tổ chức trong nhà trường.

Hotline