DSA là đầu mối tiếp nhận và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho người học các khóa, hệ đại học và sau đại học, thông qua cổng giao dịch điện tử các dịch vụ gia tăng của UEH, gồm có: cấp giấy chứng nhận sinh viên; giấy xác nhận sinh viên miễn nghĩa vụ quân sự; cấp bảng điểm, bản sao văn bằng; sao y bảng điểm, bằng cấp; giấy giới thiệu sinh viên thực tập; dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế; tín dụng học tập…Các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp trực tuyến tạo thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho người học.

Hotline