DSA quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động cố vấn học tập tại UEH; đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn về học tập cho người học tại UEH: tư vấn về phương pháp học tập ở bậc đại học, tư vấn xây dựng và điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của sinh viên, tư vấn về chuyên môn và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Hotline