DSA triển khai và tổ chức Tuần sinh hoạt công dân nhằm cung cấp tất cả thông tin cần thiết cho mỗi sinh viên khi theo học tại trường, thông qua đó giúp sinh viên thực hiện tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác sinh viên. Hoạt động này được tổ chức phù hợp với từng giai đoạn đào tạo của sinh viên bao gồm chương trình đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa.

Hotline