1. Biểu mẫu thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của khoa, viện, đơn vị

2. Hồ sơ tổ chức Sinh hoạt của các lớp thuộc khoa, viện

  • Khoa, viện đào tạo tổng hợp, xem xét hồ sơ (theo mẫu) của các lớp gửi về.

3. Văn bản, tài liệu tham khảo

 

Hotline