BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 61/CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2022

V/v tổ chức Sinh hoạt lớp đầu học kỳ

Học kỳ cuối năm 2022

đối với các khóa 46, 47 – ĐHCQ

Kính gửi:

 • Các trường thành viên;
 • Các khoa, viện đào tạo;
 • Cố vấn học tập các lớp khoá 46, 47 – ĐHCQ.

Căn cứ Quy định Công tác tư vấn học tập, Quy định Công tác sinh viên, Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành; thực hiện chương trình công tác năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học kính đề nghị các trường, khoa, viện đào tạo triển khai cho Cố vấn học tập các lớp khóa 46, 47 hệ đại học chính quy tổ chức Sinh hoạt lớp đầu học kỳ (buổi 1) – Học kỳ cuối năm 2022 và thực hiện các công việc sau:

1. Nội dung

1.1. Các nội dung của khoa, viện, trường (nếu có).

1.2. Phổ biến các nội dung về sinh hoạt công dân và đánh giá kết quả rèn luyện

(xem Phụ lục 1).

Lưu ý: Kính đề nghị Cố vấn học tập nhắc nhở những trường hợp sinh viên có điểm rèn luyện <50 thực hiện giải trình, bổ sung điểm rèn luyện để tránh bị xét ngừng học theo quy định.

1.3. Các thông tin khác

(xem Phụ lục 2).

2. Lịch Sinh hoạt lớp

CVHT xem lịch sinh hoạt lớp tại Dashboard cá nhân (https://ueh.edu.vn/ueher/), vào mục Thông tin lịch giảng, chỉ lấy nội dung về thời gian (hướng dẫn xem tại Phụ lục 3). Đối với các lớp ISB, buổi Sinh hoạt lớp tổ chức theo kế hoạch đào tạo của Viện Đào tạo quốc tế.

Lưu ý: Lịch sinh hoạt lớp do Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí (P.KHĐT-KT) bố trí theo thời khóa biểu của các lớp sinh viên. Trong trường hợp lớp có nhu cầu điều chỉnh lịch (do trùng lịch giảng của CVHT hoặc do tập thể lớp đề nghị thay đổi), CVHT thực hiện như sau:

 • CVHT trao đổi với tập thể lớp để thống nhất thời gian sinh hoạt lớp mới, được đa số sinh viên đồng thuận;
 • CVHT phối hợp với ban cán sự lớp trong việc thông báo cho sinh viên và tổ chức Sinh hoạt lớp theo lịch mới;
 • CVHT gửi thông tin lịch mới về Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (cô Liên, email: klienkt@ueh.edu.vn).

3. Hồ sơ Sinh hoạt lớp

STT Tên biểu mẫu Diễn giải Thực hiện
1 SHL1 Biên bản Sinh hoạt lớp đầu học kỳ (Mẫu trực tuyến) https://dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop/

(đăng nhập email UEH và điền mẫu trực tuyến)

Lưu ý đối với CVHT:

 • Các biểu mẫu truy cập tại https://dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop/ (phần Sinh hoạt lớp đầu học kỳ);
 • Đăng nhập email UEH và điền mẫu trực tuyến Biên bản Sinh hoạt lớp;
 • Hạn cuối thực hiện ngày 29/8/2022.

Lưu ý đối với thư ký khoa, viện:

Trân trọng./-

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
 • Như trên;
 • Phòng ĐT (để phối hợp);
 • Phòng KHĐT-KT (để phối hợp);
 • Phòng TT-PC (để phối hợp);
 • Lưu: CSHTNH.

(đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Đương


Xem toàn bộ nội dung công văn và phụ lục tại ĐÂY.

Hotline