1. Tiến độ thực hiện

STT Nội dung Khóa Thời gian
Bắt đầu Kết thúc
1 Khiếu nại, giải trình, bổ sung KQRL SV Học kỳ (HK) đầu năm 2022 K45, K46, K47 08/08/2022 21/08/2022
2 Phổ biến và hướng dẫn công tác đánh giá KQRL (theo nội dung Sinh hoạt lớp đầu HK). K46, K47 22/08/2022 27/08/2022
K48 10/10/2022 15/10/2022
K45 22/08/2022 27/08/2022
3 Thông báo và cập nhật KQRL HK cuối năm 2022. K45 05/09/2022 14/10/2022
K46, K47, K48 05/09/2022 25/11/2022
4 SV kiểm tra, tự đánh giá trực tuyến KQRL. K45 05/09/2022 15/10/2022
K46, K47, K48 05/09/2022 26/11/2022
5 CVHT chủ trì tổ chức họp lớp trực tuyến đánh giá KQRL SV (thực hiện theo nội dung Sinh hoạt lớp cuối học kỳ). K45 17/10/2022 22/10/2022
K46, K47, K48 28/11/2022 10/12/2022
6 Khoa, viện đánh giá trực tuyến KQRL SV. K45 23/10/2022 26/10/2022
K46, K47, K48 11/12/2022 16/12/2022
7 Trường đánh giá trực tuyến KQRL SV. K45 24/10/2022 28/10/2022
K46, K47, K48 17/12/2022 23/12/2022
8 UEH đánh giá trực tuyến KQRL SV. K45 31/10/2022 04/11/2022
K46, K47, K48 26/12/2022 30/12/2022
9 Công bố và phúc khảo trực tuyến KQRL SV HK cuối 2022. K45 04/11/2022 25/11/2022
K46, K47, K48 30/12/2022 20/01/2023
10 Ban hành quyết định công nhận KQRL SV HK cuối năm 2022. K45 30/11/2022 30/11/2022
K46, K47, K48 31/01/2023 31/01/2023

2. Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện

2.1. Khung điểm đánh giá

STT Các mặt đánh giá Khung điểm
1 Đánh giá về ý thức tham gia học tập Từ 0 đến 20 điểm
2 Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường Từ 0 đến 25 điểm
3 Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội Từ 0 đến 20 điểm
4 Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng Từ 0 đến 25 điểm
5 Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc sinh viên đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện Từ 0 đến 10 điểm

2.2. Đánh giá trực tuyến

Trang theo dõi và đánh giá điểm rèn luyện: https://dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/

Hotline