1. Tiến độ thực hiện

TT Nội dung Đối tượng Bắt đầu Kết thúc
1 Sinh viên (SV) kiểm tra, tự đánh giá kết quả rèn luyện (KQRL) SV K44 15/10/2021 23/10/2021
SV K45, 46, 47 26/11/2021 04/12/2021
2 CVHT chủ trì tổ chức họp lớp đánh giá KQRL SV (thực hiện và nộp hồ sơ về văn phòng khoa, viện theo nội dung Sinh hoạt lớp Buổi 2) CVHT và SV K44 18/10/2021 23/10/2021
CVHT và SV K45, 46 29/11/2021 04/12/2021
CVHT và SV K47 06/12/2021 11/12/2021
3 Khoa, viện đào tạo tổng hợp, xem xét, xác nhận KQRL SV và gửi về CSHTNH K44 26/10/2021 01/11/2021
K45, 46, 47 06/12/2021 17/12/2021
4 Các đơn vị tham gia công tác đánh giá KQRL SV tổng hợp và gửi kết quả đánh giá về CSHTNH K44 26/10/2021 01/11/2021
K45, 46, 47 20/12/2021 27/12/2021
5 Khiếu nại, giải trình, bổ sung KQRL SV K44 (trừ ngành Kế toán và ISB) 01/11/2021 15/11/2021
K44 (ngành Kế toán và ISB), 45, 46, 47 04/01/2022 18/01/2022
6 Hội đồng đánh giá KQRL SV cấp trường xem xét, thông qua kết quả K44 (trừ ngành Kế toán và ISB) 22/11/2021 26/11/2021
K44 (ngành Kế toán và ISB), 45, 46, 47 24/01/2022 28/01/2022

2. Các bước thực hiện

2.1. Sinh viên kiểm tra điểm rèn luyện tích lũy

Điểm rèn luyện tích lũy được cập nhật tại https://dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/, vào Thứ Hai hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ, sẽ cập nhật vào ngày làm việc liền sau đó).

Điểm rèn luyện là tổng các mức điểm đạt được trên các mặt đánh giá theo khung điểm ở mục 2.1.1 dưới đây.

2.1.1. Khung điểm đánh giá

STT Các mặt đánh giá Khung điểm
1 Đánh giá về ý thức tham gia học tập Từ 0 đến 20 điểm
2 Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường Từ 0 đến 25 điểm
3 Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội Từ 0 đến 20 điểm
4 Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng Từ 0 đến 25 điểm
5 Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc sinh viên đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện Từ 0 đến 10 điểm

2.1.2. Các trường hợp được cộng điểm rèn luyện vượt khung điểm đánh giá

1. Sinh viên được cộng 10 điểm vào tổng điểm rèn luyện trong các trường hợp sau:

a) Sinh viên đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học hoặc là thành viên đội tuyển trường đạt giải thưởng các cuộc thi, hội thi, hoạt động từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

b) Sinh viên được biểu dương, khen thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên về: công tác giữ gìn trật tự xã hội, đấu tranh bảo vệ pháp luật, cứu người; danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

c) Sinh viên nhận bằng khen cấp trung ương về công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên.

2. Sinh viên được cộng 5 điểm vào tổng điểm rèn luyện trong các trường hợp sau:

a) Sinh viên đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học hoặc các cuộc thi, hội thi, hoạt động cấp trường.

b) Sinh viên nhận bằng khen cấp tỉnh về công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên.

Sinh viên đạt các giải thưởng, danh hiệu, khen thưởng khác từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên sẽ được xét tương đương với một trong các mức thành tích trên.

Các trường hợp được cộng điểm rèn luyện vượt khung do Hội đồng cấp Trường xem xét và thông qua.

2.1.3. Các nội dung sẽ tính điểm và cập nhật sau thời gian tổ chức Sinh hoạt lớp

 • Các hoạt động ngoại khóa gửi sau thời gian Sinh hoạt lớp;
 • Các nội dung đánh giá, nhận xét trong buổi họp lớp và đề nghị cộng điểm rèn luyện của lớp;
 • Các nội dung đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của sinh viên là Ban cán sự lớp, cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ở các cấp, chi bộ sinh viên;
 • Các nội dung đề nghị cộng, trừ điểm rèn luyện của các khoa, viện đào tạo và các đơn vị khác thuộc Trường;
 • Các nội dung cộng điểm rèn luyện vượt khung theo quy định đã được thông qua.

Lưu ý:

 • Nội dung đánh giá kết quả rèn luyện của học kỳ nào chỉ được sử dụng để đánh giá kết quả rèn luyện cho học kỳ đó; nội dung đánh giá của học kỳ giữa (học kỳ hè) được sử dụng để đánh giá cho học kỳ chính kế tiếp;
 • Mức điểm đạt được ở mặt đánh giá nào chỉ nằm trong khung điểm của mặt đó (không cao hơn điểm tối đa và không thấp hơn điểm tối thiểu);
 • Các nội dung đưa vào đánh giá được xác định dựa trên thời gian đào tạo của từng học kỳ, theo kế hoạch đào tạo của Trường.

2.2. Thực hiện bổ sung, khiếu nại về điểm rèn luyện

Sinh viên thực hiện bổ sung, khiếu nại trực tuyến tại https://dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/ về các nội dung sau:

 • Đề nghị bổ sung cộng điểm rèn luyện đối với các nội dung tham gia hoạt động ngoại khóa tại Trường chưa được tính điểm;
 • Đề nghị bổ sung cộng điểm rèn luyện đối với các nội dung tham gia hoạt động ngoại khóa do các đơn vị ngoài Trường tổ chức (hoạt động tại địa phương, nơi cư trú, nơi thực tập, trường khác, v.v.);
 • Đề nghị giải trình về các nội dung bị trừ điểm rèn luyện;
 • Đề nghị kiểm tra, khiếu nại về điểm rèn luyện do có sai lệch so với quyết định công nhận điểm rèn luyện đã công bố (điểm rèn luyện được cập nhật trong trang http://online.ueh.edu.vn/).

2.3. Chuẩn bị hồ sơ họp đánh giá rèn luyện

 • Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp tải và in Hồ sơ tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 tại https://dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop/.
 • Thống nhất về thời gian và địa điểm sinh hoạt lớp.

2.4. Tổ chức hp lp đánh giá kết qu rèn luyn sinh viên

2.4.1. Thành phần

 • Toàn thể sinh viên lớp;
 • Chủ trì: Cố vấn học tập;
 • Thư ký: Lớp trưởng hoặc lớp phó.

2.4.2. Nội dung

 • Nhận xét ý thức tham gia hoạt động, sinh hoạt lớp của sinh viên;
 • Nhận xét ý thức thực hiện văn hóa UEH của sinh viên;
 • Nhận xét về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong Trường, về ý thức hỗ trợ và tham gia tích cực vào hoạt động chung của lớp của sinh viên;
 • Hướng dẫn sinh viên thực hiện bổ sung, khiếu nại điểm rèn luyện (xem mục 2.2. ở trên);
 • Đề nghị xét cộng điểm rèn luyện các nội dung: ban cán sự lớp học phần, các chức vụ do lớp đề cử thêm (ngoài lớp trưởng, lớp phó);
 • Xem xét và thông qua kết quả đánh giá rèn luyện của từng sinh viên trong lớp trên cơ sở bảng điểm rèn luyện do Trường cung cấp và những điều chỉnh, bổ sung tại buổi họp lớp. Kết quả phải được quá nửa ý kiến đồng ý của các sinh viên dự họp mới được công nhận.

2.4.3. Hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện của lớp

 • Biên bản sinh hoạt lớp theo mẫu quy định (SHL2);
 • Bảng điểm rèn luyện của lớp (SHL2_Mẫu 2), không được vắng mặt quá 50% trên tổng số sinh viên của lớp;
 • Danh sách đề nghị cộng bổ sung điểm rèn luyện (nếu có) được lập theo kết luận của buổi sinh hoạt lớp (SHL2_Mẫu 3);
 • Trường hợp đề nghị xem xét cộng điểm rèn luyện vượt khung phải đúng quy định và phải nộp kèm minh chứng.

Cố vấn học tập xác nhận toàn bộ hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện của lớp và chuyển file về các khoa, viện đào tạo.

2.5. Các khoa, viện đào tạo tổ chức xem xét, thống nhất và gửi hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện của khoa về thường trực Hội đồng Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp Trường.

2.6. Kết quả đánh giá được công bố tại website https://dsa.ueh.edu.vn/cong-tac-sinh-vien/ket-qua-ren-luyen/; Trường chỉ giải quyết cho các trường hợp thực hiện đúng theo tiến độ thời gian đã công bố.

Hotline