Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 01/10/2008 trên cơ sở hợp nhất Viện Kinh tế và Viện Nghiên cứu xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời sáp nhập Viện Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc. Là cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; có chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đô thị trên địa bàn thành phố. Viện có tư cách pháp nhân, được cấp kinh phí nghiên cứu khoa học và kinh phí hoạt động, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

 

Thong bao tuyen dung vien chuc nam 2021 (di_487.signed ngay 4.8.2021)_0001-0001
Thong bao tuyen dung vien chuc nam 2021 (di_487.signed ngay 4.8.2021)_0002-0002
Thong bao tuyen dung vien chuc nam 2021 (di_487.signed ngay 4.8.2021)_0003-0003
Thong bao tuyen dung vien chuc nam 2021 (di_487.signed ngay 4.8.2021)_0004-0004
Thong bao tuyen dung vien chuc nam 2021 (di_487.signed ngay 4.8.2021)_0005-0005
Thong bao tuyen dung vien chuc nam 2021 (di_487.signed ngay 4.8.2021)_0006-0006
Thong bao tuyen dung vien chuc nam 2021 (di_487.signed ngay 4.8.2021)_0007-0007
Thong bao tuyen dung vien chuc nam 2021 (di_487.signed ngay 4.8.2021)_0008-0008
Thong bao tuyen dung vien chuc nam 2021 (di_487.signed ngay 4.8.2021)_0009-0009

Hotline