Giới thiệu về công tyhttps://www.fresenius-kabi.com/vn/company/fresenius-kabi-viet-nam

Vị trí ứng tuyển: Compliance Officer- Internship

Số lượng tuyển: 01

Mô tả công việc:

  • Thực hiện các hoạt động kiểm tra đột xuất theo kế hoạch và yêu cầu của trưởng phòng Tuân thủ;
  • Có thể đi công tác (khi có yêu cầu);
  • Hỗ trợ nhập dữ liệu, lưu trữ, và sắp xếp hồ sơ tài liệu của phòng Tuân thủ;
  • Hỗ trợ kiểm tra hồ sơ thanh toán và thực hiện một số công việc khác do cấp quản lý giao.

Yêu cầu:

  • Thời gian làm việc: 3 ngày/tuần.
  • Hợp đồng: Hợp đồng thời vụ (internship).
  • Yêu cầu khác: Ưu tiên nữ, sinh viên năm 3-4 của trường Luật, Kinh tế.

Cách thức và địa chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ: hai.chau@fresenius-kabi.com

Hạn chót ứng tuyển: 30/11/2022

Thông tin liên hệ:

Hotline