BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1945/KH-ĐHKT-CTCT TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2020

Căn cứ Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020 – 2021; Căn cứ mục tiêu, chiến lược phát triển của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) giai đoạn 2016 – 2021, Trường xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2020 cho sinh viên (SV) đại học chính quy (ĐHCQ).

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

– Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của SV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến SV về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục;

– Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác SV, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật… giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – SV, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với SV;

– Thông qua các chuyên đề học tập, trang bị cho SV các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề phù hợp với từng giai đoạn đào tạo, nhằm phát huy được lợi thế của môi trường đào tạo tiên tiến tại UEH và đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

1.2. Yêu cầu

– Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2020 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại với SV;

– Cuối đợt học, SV viết thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

2. NỘI DUNG

1) Quán triệt một số nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng; Những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV (Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”); Các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW) và Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 về Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

2) Quán triệt và thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GDĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho SV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của SV trong giai đoạn hiện nay.

3) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới SV:

– Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015; Luật Thanh niên 2020.

– Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; giáo dục, hướng dẫn sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, mạng xã hội, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực của môi trường mạng, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động tôn giáo, đa cấp biến tướng, hoạt động gây mất ổn định, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự…

– Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Quán triệt tiếp tục thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”, Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”.

– Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác SV của Bộ GDĐT; các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội. Thông tin về chính sách tín dụng cho SV.

– Các quy chế về công tác đào tạo, công tác sinh viên do nhà trường ban hành; các nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2020 – 2021.

4) Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quán triệt tiếp tục thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020.

5) Phổ biến, quán triệt thực hiện các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử tại Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”.

6) Phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Thanh niên 2020; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020); Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn (2016 – 2020) của ngành Giáo dục.

– Tuyên truyền cho SV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện thực hiện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

– Tổ chức công tác thanh niên, SV gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện sức khỏe do nhà trường tổ chức và Chương trình phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2020 – 2021.

7) Quán triệt thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Giáo dục; Xây dựng Kế hoạch và triển khai các nội dung của Quyết định số 1229/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục; Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối với doanh nghiệp, tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên.

8) Khai thác các nội dung số (video clip, infographic…) trên fanpage Học sinh, sinh viên Việt Nam (https://www.facebook.com/cthssvvn/) để tuyên truyền cho SV các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, hỗ trợ tâm lý giúp SV đảm bảo an toàn sức khỏe, học tập tốt.

9) Phổ biến, cập nhật các quy định mới của UEH; trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của SV.

3. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP

“Tuần sinh hoạt công dân” năm 2020 của UEH được tổ chức học tập theo chuyên đề có nội dung phù hợp với từng đối tượng SV đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa học.

3.1. Chương trình sinh hoạt công dân

– Chuyên đề 1: Học tập tại UEH

– Chuyên đề 2: Sinh hoạt quy chế

– Chuyên đề 3: Rèn luyện kỹ năng sống

– Chuyên đề 4: Ý thức công dân

– Chuyên đề 5: Nguồn nhân lực – SV UEH

– Chuyền đề 6: Trách nhiệm xã hội

– Chuyền đề 7: Giao lưu doanh nghiệp

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục 1).

3.2. Chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa học

– Đối tượng: SV khóa 46 – ĐHCQ.

– Thời lượng: 4 buổi học (2 buổi trực tiếp và 2 buổi trực tuyến) và 1 buổi làm bài thu hoạch.

– Nội dung: Chuyên đề 1, 2, 3, 4.

3.3. Chương trình sinh hoạt công dân giữa khóa học

– Đối tượng: SV khóa 44, 45 – ĐHCQ.

– Thời lượng: 2 buổi học (2 buổi trực tuyến) và 1 buổi làm bài thu hoạch.

– Nội dung: Chuyên đề 4, 5 (Khóa 45); Chuyên đề 4, 6 (Khóa 44).

3.4. Chương trình sinh hoạt công dân cuối khóa học

– Đối tượng: SV khóa 43 – ĐHCQ.

– Thời lượng: 2 buổi học (2 buổi trực tuyến) và 1 buổi làm bài thu hoạch.

– Nội dung: Chuyên đề 4, 7.

3.5. Đánh giá kết quả học tập

3.5.1. Đánh giá quá trình

Quá trình học tập của SV được đánh giá theo hình thức điểm danh từng buổi học.

3.5.2. Viết bài thu hoạch

SV viết bài thu hoạch theo hình thức thi tự luận vào cuối đợt học.

3.5.3. Đánh giá kết quả học tập

SV được đánh giá là hoàn thành “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2020 nếu có điểm bài thu hoạch >=5 và không vắng quá 25% số buổi học.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Thành lập Ban Tổ chức

1) GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài, Phó Hiệu trưởng Phụ trách, Trưởng ban;

2) Ông Trần Anh Thanh Sơn, PTP PTP CTCT, Phó Trưởng ban;

3) ThS. Cao Văn Tiến, Phó Trưởng phòng CTCT, Ủy viên thường trực;

4) ThS. Nguyễn Thiện Duy, Chánh Văn phòng trường, Ủy viên;

5) TS. Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng phòng QLĐT-CTSV, Ủy viên;

6) ThS. Nguyễn Thanh Sử, PTP PTP MA-TT, Ủy viên;

7) PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa LLCT, Ủy viên;

8) ThS. Dương Minh Mẫn, Bí thư Đoàn Thanh niên trường, Ủy viên;

9) ThS. Nguyễn Công Nam, Chuyên viên Phòng CTCT, Thư ký.

4.2. Tiến độ thực hiện

– 28/8/2020 – 13/9/2020: Phòng Công tác chính trị phối hợp với các đơn vị có liên quan để chuẩn bị và triển khai thực hiện kế hoạch.

– 10/8/2020 – 31/8/2020: Tiếp nhận đăng ký lớp học cho K43, 44, 45.

– 14/9/2020 – 20/9/2020: K44 học chương trình giữa khóa.

– 22/9/2020 – 24/9/2020: K44 làm bài thu hoạch.

– 28/9/2020 – 11/10/2020: K45 học chương trình giữa khóa.

– 12/10/2020 – 18/10/2020: K43 học chương trình cuối khóa.

– 20/10/2020 – 22/10/2020: K43 làm bài thu hoạch.

– 26/10/2020 – 08/11/2020: K46 học chương trình đầu khóa.

– 03/11/2020 – 05/11/2020: K45 làm bài thu hoạch.

– 09/11/2020 – 16/11/2020: K46 làm bài thu hoạch.

– Tháng 12/2020: Thông báo kết quả học tập.

– Tháng 01/2021: Đăng ký và tổ chức học lại cho SV chưa hoàn thành.

– Tháng 02/2021: Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2020 về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.3. Phân công các đơn vị thực hiện

4.3.1. Phòng Công tác chính trị

– Thường trực Ban Tổ chức;

– Xây dựng lịch học và tiếp nhận đăng ký lớp học;

– Thông báo lịch học cho SV các khóa 43, 44, 45 – ĐHCQ;

– Biên soạn và phát hành tài liệu học tập;

– Giúp Ban Giám hiệu trong công tác quản lý đội ngũ báo cáo viên: họ tên, chức vụ, cơ quan công tác, đề cương và nội dung báo cáo, đánh giá kết quả;

– Phụ trách mời báo cáo viên;

– Theo dõi, tổ chức, quản lý lớp học;

– Tổ chức điểm danh các buổi học;

– Tổ chức cho SV viết bài thu hoạch;

– Báo cáo kết quả thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2020;

– Cấp chứng nhận hoàn thành chương trình học theo yêu cầu của SV;

– Tổ chức học lại cho SV chưa hoàn thành;

– Đưa kết quả học tập “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2020 vào nội dung đánh giá kết quả rèn luyện SV trong học kỳ cuối năm 2020 và học kỳ đầu năm 2021;

– Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, sử dụng kết quả học tập “Tuần sinh hoạt công dân” – 2020 trong việc xét các danh hiệu thi đua của SV ĐHCQ trong năm học;

– Dự toán và thanh toán kinh phí tổ chức.

4.3.2. Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên

– Phối hợp với Phòng Công tác chính trị xây dựng chương trình Sinh hoạt công dân đầu khóa;

– Thông báo lịch học cho SV khóa 46 – ĐHCQ.

4.3.3. Báo cáo viên

Đội ngũ báo cáo viên của UEH bao gồm công chức, viên chức thuộc các đơn vị:

– Ban Giám hiệu;

– Văn phòng trường;

– Phòng Công tác chính trị;

– Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên;

– Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế;

– Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí;

– Phòng Tài chính – Kế toán;

– Phòng Công nghệ thông tin;

– Thư viện;

– Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;

– Viện Đào tạo quốc tế;

– Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học;

– Viện Đổi mới sáng tạo;

– Các chương trình liên kết đào tạo;

– Giảng viên thuộc các khoa đào tạo.

Chuyên đề “Giao lưu doanh nghiệp”: Mời báo cáo viên ngoài trường.

4.3.4. Các đơn vị hỗ trợ

– Văn phòng trường: Đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian học tập.

– Phòng Marketing – Truyền thông: Phụ trách các ấn phẩm truyền thông, bộ nhận diện thương hiệu UEH, tiết mục chào mừng tân sinh viên ở buổi 1, Chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa học, đảm bảo tính kết nối với chuỗi chương trình chung “Chào mừng Tân sinh viên K46”.

– Phòng Tài chính – Kế toán: Kiểm tra dự toán và thanh toán kinh phí tổ chức.

– Phòng Công nghệ thông tin: Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và đường truyền Internet.

– Phòng Cơ sở vật chất: Quản lý lịch sử dụng hội trường và các trang, thiết bị phục vụ giảng dạy.

– Trung tâm Hỗ trợ sinh viên: Tổ chức giữ xe cho SV trong thời gian học tập và làm bài thu hoạch.

4.4. Thời khóa biểu

(Theo Phụ lục 2).

5. TÀI LIỆU

– Tài liệu học tập “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2020 của UEH.

– Luật, văn bản chỉ đạo và văn bản quy phạm pháp luật phục vụ học tập “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2020 (Theo Phụ lục 3).

6. CÔNG TÁC BÁO CÁO

Kết thúc “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2020, Phòng Công tác chính trị có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện với Ban Giám hiệu và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định./-

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Các Phó Hiệu trưởng;

– Các thành viên Ban Tổ chức;

– Các đơn vị liên quan;

– Portal UEH, website P.CTCT;

– Lưu: VT, CTCT.

(đã ký)
GS. TS. Sử Đình Thành

Hotline