BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 924/KH-ĐHKT-CTCT TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác “Phòng ngừa tội phạm và phòng,

chống vi phạm pháp luật trong sinh viên đại học chính quy đến năm 2020”

tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) ban hành Kế hoạch thực hiện công tác “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong sinh viên đến năm 2020”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động của sinh viên trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật.

– Phòng ngừa hiệu quả, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong sinh viên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

2. Yêu cầu

– Thực hiện tốt viêc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường trong sinh viên;

– Tổ chức thường xuyên, định kỳ và hiệu quả công tác giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho sinh viên.

– Giảm số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật trong sinh viên.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Nội dung

– Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường, gia đình sinh viên và cộng đồng trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

– Hậu quả, ảnh hưởng, biện pháp phòng ngừa hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật thường xảy ra trong sinh viên.

– Các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; các quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội khác trong sinh viên.

– Biện pháp phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và sự tác động, lôi kéo đối với sinh viên.

1.2. Hình thức

– Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật; gắn kết nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm với các nội dung tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác trong Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa học, cuối khóa học hàng năm của sinh viên.

– Xây dựng tin, bài tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong sinh viên đăng tải trên Bản tin UEH, website của Phòng Công tác chính trị và Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên UEH.

2. Tổ chức các hoạt động giáo dục

– Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến về đề tài phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong sinh viên.

– Tổ chức cho sinh viên tham gia sinh hoạt về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục an toàn giao thông,… thông qua các hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên trực thuộc Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên UEH.

3. Phổ biến và hướng dẫn thực hiện chuẩn mực về văn hóa ứng xử của sinh viên

– Phổ biến quy định về Quy tắc ứng xử của người học tại UEH đến sinh viên thông qua việc lồng ghép trong nội dung học tập Tuần Sinh hoạt công dân đầu năm, đầu khóa học.

– Thực hiện việc hướng dẫn sinh viên thực hành văn hóa ứng xử bằng các buổi đào tạo kỹ năng sống, các hoạt động giảng dạy và sinh hoạt ngoại khóa do UEH tổ chức.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý sinh viên, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật

– Duy trì việc cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý thông tin sinh viên phục vụ công tác thống kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sinh viên.

– Xây dựng tài liệu, tuyên truyền trên hệ thống truyền thông của UEH về các loại hình tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao để các thành viên trong trường, gia đình sinh viên khai thác, phòng ngừa.

5. Thực hiện biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu tối đa số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật trong sinh viên

– Tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình liên kết giữa UEH với lực lượng công an chuyên trách và lực lượng công an tại địa bàn trú đóng theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA- BGDĐT ngày 28/8/2015 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục.

– Tiếp tục đảm bảo sự phối hợp tốt giữa nhà trường và chính quyền sở tại, cơ quan công an trong trường hợp đột xuất có vụ việc nghiêm trọng, phức tạp xảy ra.

– Thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm bắt thông tin về các đối tượng sinh viên có biểu hiện bất thường để phối họp với gia đình, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan chức năng của địa phương có giải pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

– Phòng Công tác chính trị chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên thực hiện công tác tuyên truyền; tổ chức các hoạt động giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong sinh viên; phổ biến và hướng dẫn thực hiện chuẩn mực về văn hóa ứng xử của sinh viên. Phòng Công tác chính trị đại diện UEH làm việc với cơ quan chức năng trong trường hợp cần thiết.

– Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên chịu trách nhiệm duy trì việc cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý thông tin sinh viên phục vụ công tác thống kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sinh viên; theo dõi, nắm bắt tình hình sinh viên ngoại trú.

– Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình sinh viên nội trú.

2. Tiến độ thực hiện

Tháng 5/2018: Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các đơn vị liên quan.

Tháng 6/2018 – Tháng 12/2020: Thực hiện các nội dung.

Tháng 9/2019: Đánh giá sơ kết việc thực hiện kế hoạch.

Tháng 12/2020: Đánh giá tổng kết việc thực hiện kế hoạch.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Vụ GDCT&CTHSSV – Bộ GD&ĐT (để b/c);– Các Phó Hiệu trưởng;

– Các đơn vị có liên quan;

– Website P.CTCT;

– Lưu: VT, CTCT.

(đã ký)
GS. TS. Nguyễn Đông Phong

Hotline