BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 13/CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2022

V/v tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2

Học kỳ đầu năm 2022

đối với các khóa 47 – ĐHCQ

Kính gửi:

 • Các khoa, viện đào tạo;
 • Cố vấn học tập các lớp khoá 47 – ĐHCQ.

Theo Quy định Công tác tư vấn học tập, Quy định Công tác sinh viên, Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành; thực hiện chương trình công tác năm 2022 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (P.CSHTNH) kính đề nghị các khoa, viện đào tạo triển khai cho Cố vấn học tập (CVHT) các lớp khóa 47 hệ đại học chính quy tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 – Học kỳ đầu năm 2022 và thực hiện các công việc sau

1. Phổ biến thông tin

1.1. Các nội dung của khoa, viện đào tạo và các đơn vị khác (nếu có).

1.2. Tổ chức học lại Tuần Sinh hoạt công dân

 • Đối tượng: Sinh viên ĐHCQ chưa hoàn thành chương trình học tập trong năm học;
 • Đăng ký trực tuyến tại https://dsa.ueh.edu.vn/diem-sinh-hoat-cong-dan từ ngày 01/7/2022 đến ngày 29/7/2022.
 • Học và làm bài thu hoạch: dự kiến đầu tháng 8.

1.3. Các kênh thông tin để sinh viên trình bày ý kiến, nhằm giúp nhà trường nắm bắt và giải quyết kịp thời các thắc mắc, tâm tư và nguyện vọng của sinh viên, gồm có:

 • Ban cán sự lớp;
 • CVHT phụ trách lớp;
 • Các phòng, ban chức năng và khoa, viện đào tạo;
 • Gặp trực tiếp Ban Giám hiệu (buổi chiều thứ Năm hàng tuần);
 • Các kênh truyền thông khác: điện thoại, email, v.v.

2. Nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Cán sự lớp

Nội dung đánh giá thực hiện theo Khoản e, Điều 27 và Phụ lục 2 của Quy định Công tác sinh viên, gồm các bước sau:

 • Lớp trưởng, Lớp phó thực hiện báo cáo công tác trước tập thể lớp;
 • Tập thể lớp nhận xét, đánh giá, có xác nhận của CVHT theo các mức:
  • Tích cực: Tích cực thực hiện nhiệm vụ; tập thể lớp hòa đồng, tích cực tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện và thực hiện “Văn hóa UEH”;
  • Chưa tích cực;
  • Đề nghị bãi nhiệm.

3. Đánh giá kết quả tư vấn và hỗ trợ của Cố vấn học tập

Lưu ý: Việc lấy ý kiến được thực hiện đối với toàn thể sinh viên của lớp. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc, sinh viên sẽ bị xem xét trừ điểm rèn luyện.

4. Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (xem Phụ Lục 1)

 • Trang thông tin về công tác đánh giá kết quả rèn luyện:

https://dsa.ueh.edu.vn/cong-tac-sinh-vien/ket-qua-ren-luyen/.

 • Trang thông tin về điểm rèn luyện, thực hiện bổ sung, khiếu nại:

https://dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/.

 • Trang thông tin về điểm sinh hoạt công dân:

https://dsa.ueh.edu.vn/diem-sinh-hoat-cong-dan.

Lưu ý: Trường hợp sinh viên có điểm rèn luyện <50 trong 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị xét ngừng học theo quy định.

5. Lịch Sinh hoạt lớp buổi 2

 • CVHT xem lịch sinh hoạt lớp tại Dashboard cá nhân (https://ueh.edu.vn/ueher/), vào mục Thông tin lịch giảng (hướng dẫn xem tại Phụ lục 2).
 • Các lớp ISB tổ chức Sinh hoạt lớp theo kế hoạch đào tạo của Viện ĐTQT.

Lưu ý: Lịch sinh hoạt lớp do Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí (P.KHĐT-KT) bố trí theo thời khóa biểu của các lớp sinh viên. Trong trường hợp lớp có nhu cầu điều chỉnh lịch (do trùng lịch giảng của CVHT hoặc do tập thể lớp đề nghị thay đổi), CVHT thực hiện như sau:

 • CVHT trao đổi với tập thể lớp để thống nhất thời gian sinh hoạt lớp mới, được đa số sinh viên đồng thuận;
 • CVHT thực hiện đăng ký mượn giảng đường tại website của P.KHĐT-KT (tương tự như thay đổi lịch giảng);
 • Sau khi duyệt đồng ý, P.KHĐT-KT sẽ gửi email đến CVHT, P.CSHTNH và Phòng Thanh tra – Pháp chế;
 • CVHT thông báo đến lớp thời gian và địa điểm mới đã được duyệt.

6. Các biểu mẫu nhận xét, đánh giá của khoa, viện

STT Biểu mẫu Diễn giải Đơn vị phụ trách
    1 RLSV_Mẫu 4 Biên bản họp khoa, viện đánh giá rèn luyện sinh viên Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
    2 RLSV_Mẫu 5 Danh sách đề nghị trừ điểm rèn luyện (nếu có)
    3 RLSV_Mẫu 6 Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện (nếu có)
    4 Trực tuyến Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập

https://dsa.ueh.edu.vn/danh-gia-cong-viec-co-van-hoc-tap/

    5 BCS_Mẫu 2 Bảng đánh giá ban cán sự lớp của khoa, viện Phòng Đào tạo
 • Thời gian CVHT nộp hồ sơ về Văn phòng khoa, viện đào tạo: hạn cuối ngày 18/4/2022.

7. Các biểu mẫu nhận xét, đánh giá của khoa, viện

STT Biểu mẫu Diễn giải Đơn vị phụ trách
    1 RLSV_Mẫu 4 Biên bản họp khoa, viện đánh giá rèn luyện sinh viên Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
    2 RLSV_Mẫu 5 Danh sách đề nghị trừ điểm rèn luyện (nếu có)
    3 RLSV_Mẫu 6 Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện (nếu có)
    4 Trực tuyến Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập

https://dsa.ueh.edu.vn/danh-gia-cong-viec-co-van-hoc-tap/

    5 BCS_Mẫu 2 Bảng đánh giá ban cán sự lớp của khoa, viện Phòng Đào tạo
 • Khoa, viện tải và in mẫu tại https://dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop/;
 • Thời gian các khoa, viện đào tạo nộp hồ sơ (bao gồm hồ sơ tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 và các biểu mẫu liên quan quả khoa, viện) về Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học: hạn cuối ngày 25/4/2022.

Trân trọng./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
– Như trên;– Phòng ĐT (để phối hợp);

– Phòng KHĐT-KT (để phối hợp);

– Phòng TT-PC (để phối hợp);

– Lưu: CSHTNH.

(đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Đương


Xem toàn bộ nội dung công văn và phụ lục tại ĐÂY.

Hotline