BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 77/CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021

V/v tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2

Học kỳ cuối năm 2021

đối với các khóa 45, 46, 47 – ĐHCQ

Kính gửi:

– Các khoa, viện đào tạo;

– Cố vấn học tập các lớp khoá 45, 46, 47 – ĐHCQ.

Theo Quy định Công tác tư vấn học tập, Quy định Công tác sinh viên, Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành; thực hiện chương trình công tác năm 2021 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (P.CSHTNH) kính đề nghị các khoa, viện đào tạo triển khai cho Cố vấn học tập (CVHT) các lớp khóa 45, 46, 47  hệ đại học chính quy tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 – Học kỳ cuối năm 2021 và thực hiện các công việc sau:

1. Phổ biến thông tin

1.1. Các nội dung về đào tạo, học vụ và quản lý sinh viên (xem Phụ lục 1).

1.2. Các nội dung của khoa, viện đào tạo và các đơn vị khác (nếu có).

1.3. Kết quả học tập Sinh hoạt công dân

 • Trang thông tin về Điểm Sinh hoạt công dân:

https://dsa.ueh.edu.vn/diem-sinh-hoat-cong-dan/

 • Tra cứu điểm, phúc khảo kết quả học tập năm 2021: hạn cuối ngày 03/12/2021
 • Đăng ký học lại: hạn cuối ngày 26/12/2021
 • Học và làm bài thu hoạch: dự kiến tổ chức trong tháng 01/2022

2. Nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Cán sự lớp

Nội dung đánh giá thực hiện theo Khoản e, Điều 27 và Phụ lục 2 của Quy định Công tác sinh viên, gồm các bước sau:

 • Lớp trưởng, Lớp phó thực hiện báo cáo công tác trước tập thể lớp;
 • Tập thể lớp nhận xét, đánh giá, có xác nhận của CVHT theo các mức:
  • Tích cực: Tích cực thực hiện nhiệm vụ; tập thể lớp hòa đồng, tích cực tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện và thực hiện “Văn hóa UEH”;
  • Chưa tích cực;
  • Đề nghị bãi nhiệm.

3. Đánh giá kết quả tư vấn và hỗ trợ của cố vấn học tập

Lưu ý: Việc lấy ý kiến được thực hiện đối với toàn thể sinh viên của lớp. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc, sinh viên sẽ bị xem xét trừ điểm rèn luyện.

4. Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (xem Phụ lục 2)

 • Trang thông tin về công tác đánh giá kết quả rèn luyện:

https://dsa.ueh.edu.vn/cong-tac-sinh-vien/ket-qua-ren-luyen/

 • Trang thông tin về điểm rèn luyện, thực hiện bổ sung, khiếu nại:

https://dsa.ueh.edu.vn/diem-ren-luyen/

Lưu ý: Trường hợp sinh viên có điểm rèn luyện <50 trong 2 học kỳ liên tiếp, theo quy định, sẽ bị xét tạm ngừng học.

5. Lịch Sinh hoạt lớp buổi 2

 • CVHT xem lịch sinh hoạt lớp tại Dashboard cá nhân (https://ueh.edu.vn/ueher/), vào mục Thông tin lịch giảng (hướng dẫn xem tại Phụ lục 3).
 • Các lớp ISB tổ chức Sinh hoạt lớp theo kế hoạch đào tạo của Viện ĐTQT.

Lưu ý: Lịch sinh hoạt lớp do Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí (P.KHĐT-KT) bố trí theo thời khóa biểu của các lớp sinh viên. Trong trường hợp lớp có nhu cầu điều chỉnh lịch (do trùng lịch giảng của CVHT hoặc do tập thể lớp đề nghị thay đổi), CVHT thực hiện như sau:

 • CVHT trao đổi với tập thể lớp để thống nhất thời gian sinh hoạt lớp mới, được đa số sinh viên đồng thuận;
 • CVHT phối hợp với ban cán sự lớp trong việc thông báo cho sinh viên và tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 theo lịch mới;
 • CVHT gửi thông tin lịch mới về Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (cô Liên, email: klienkt@ueh.edu.vn).

6. Hồ sơ tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2

STT Biểu mẫu Diễn giải Đơn vị phụ trách
    1 SHL2 Biên bản Sinh hoạt lớp buổi 2 Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
    2 SHL2_Mẫu 2 Bảng điểm rèn luyện
    3 SHL2_Mẫu 3 Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện của lớp (nếu có)
    4 SHL2_Mẫu 1 Báo cáo công tác của lớp trưởng, lớp phó (BCS_Mẫu 1) Phòng Đào tạo
 • CVHT tải mẫu tại https://dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop/ từ ngày 27/11/2021 đối với khóa 45, 46, từ ngày 04/12/2021 đối với khóa 47;
 • Sau buổi sinh hoạt lớp, Cố vấn học tập gửi hồ sơ bằng bản mềm (tập tin) về khoa, viện qua email, hạn cuối ngày 17/12/2021, hình thức như sau:
  • Không yêu cầu sinh viên ký tên, chỉ cần Cố vấn học tập xác nhận và lập biểu mẫu;
  • Lưu tập tin đã tổng hợp sau buổi Sinh hoạt lớp;
  • Đặt tên tập tin theo quy tắc <Mã lớp sinh viên>_<Tên biểu mẫu>
   • Ví dụ: DH47AB001_SHL2, DH44AB001_SHL2_Mau1, DH44AB001_SHL2_Mau2, DH44AB001_SHL2_Mau3
 1. Các biểu mẫu nhận xét, đánh giá của khoa, viện
STT Biểu mẫu Diễn giải Đơn vị phụ trách
    1 RLSV_Mẫu 4 Biên bản họp khoa, viện đánh giá rèn luyện sinh viên Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
    2 RLSV_Mẫu 5 Danh sách đề nghị trừ điểm rèn luyện (nếu có)
    3 RLSV_Mẫu 6 Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện (nếu có)
    4 Trực tuyến Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập

https://dsa.ueh.edu.vn/danh-gia-cong-viec-co-van-hoc-tap/

    5 BCS_Mẫu 2 Bảng đánh giá ban cán sự lớp của khoa, viện Phòng Đào tạo
 • Khoa, viện tải mẫu tại https://dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop/ từ ngày 27/11/2021;
 • Sau khi tổng hợp đủ hồ sơ từ các lớp, khoa, viện gửi hồ sơ bằng bản mềm (tập tin) về riêng từng đơn vị phụ trách qua email, hạn cuối ngày 17/12/2021, hình thức như sau:
  • Khoa, viện xác nhận và lập biểu mẫu;
  • Nén riêng từng bộ hồ sơ của Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học và của Phòng Đào tạo;
  • Đặt tên tập tin nén của từng bộ hồ sơ và gửi email theo quy tắc sau:
   • Hồ sơ gửi Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học:
    • Đặt tên: <Viết tắt tên khoa/viện>_SHL2_<Khóa>

(Ví dụ: KQM_SHL2_K45)

   • Hồ sơ gửi Phòng Đào tạo:
    • Đặt tên: <Viết tắt tên khoa/viện>_BCSL_<Khóa>

(Ví dụ: KQM_BCSL_K45)

Trân trọng./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
– Như trên;

– Phòng ĐT (để phối hợp);

– Phòng KHĐT-KT (để phối hợp);

– Phòng TT-PC (để phối hợp);

– Lưu: CSHTNH.

(đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Đương


Xem toàn bộ nội dung công văn và phụ lục tại ĐÂY.

Hotline