BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 87/CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2021

V/v tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1

Học kỳ đầu năm 2022

đối với các khóa 45, 46, 47 – ĐHCQ

Kính gửi:

– Các khoa, viện đào tạo;

– Cố vấn học tập các lớp khoá 45, 46, 47 – ĐHCQ.

Căn cứ Quy định Công tác tư vấn học tập, Quy định Công tác sinh viên, Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành; thực hiện chương trình công tác năm 2022 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học kính đề nghị các khoa, viện đào tạo triển khai cho Cố vấn học tập các lớp khóa 45, 46, 47  hệ đại học chính quy tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 – Học kỳ đầu năm 2022 và thực hiện các công việc sau:

1. Nội dung

a. Phổ biến các nội dung về sinh hoạt công dân và đánh giá rèn luyện

(Theo Phụ lục 1).

Lưu ý: Kính đề nghị Cố vấn học tập nhắc nhở những trường hợp sinh viên có điểm rèn luyện <50 thực hiện giải trình, bổ sung điểm rèn luyện để tránh bị xét ngừng học theo quy định.

b. Nội dung khác

Ngoài các nội dung trên, Cố vấn học tập xem xét cập nhật các nội dung của khoa, viện và các đơn vị khác (nếu có) để phổ biến cho sinh viên.

CVHT xem lịch sinh hoạt lớp tại Dashboard cá nhân (https://ueh.edu.vn/ueher/), vào mục Thông tin lịch giảng, chỉ lấy nội dung về thời gian (hướng dẫn xem tại Phụ lục 3). Đối với các lớp ISB, Sinh hoạt lớp tổ chức theo kế hoạch đào tạo của Viện Đào tạo quốc tế.

Lưu ý: Lịch sinh hoạt lớp do Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí (P.KHĐT-KT) bố trí theo thời khóa biểu của các lớp sinh viên. Trong trường hợp lớp có nhu cầu điều chỉnh lịch (do trùng lịch giảng của CVHT hoặc do tập thể lớp đề nghị thay đổi), CVHT thực hiện như sau:

CVHT trao đổi với tập thể lớp để thống nhất thời gian sinh hoạt lớp mới, được đa số sinh viên đồng thuận;

CVHT phối hợp với ban cán sự lớp trong việc thông báo cho sinh viên và tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 theo lịch mới;

CVHT gửi thông tin lịch mới về Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (Ms Liên, email: klienkt@ueh.edu.vn).

2. Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 1

Trước buổi Sinh hoạt lớp, CVHT tải và chuẩn bị các hồ sơ sau:

STT Biểu mẫu Diễn giải CVHT
gửi hồ sơ
Thư ký khoa, viện
gửi hồ sơ
1 SHL1 Biên bản Sinh hoạt lớp buổi 1 Khoa, viện qua email Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

Gửi email về klienkt@ueh.edu.vn

Lưu ý:

Thực hiện quy định phòng, chống dịch bệnh và các quy định của chính phủ về thực hiện giãn cách, CVHT, thư ký khoa, viện sẽ không trực tiếp nộp hồ sơ, do đó, chỉ sử dụng bản mềm (tập tin), không sử dụng bản cứng (in giấy), không chữ ký (scan, chụp hình);

Các biểu mẫu tải tại dsa.ueh.edu.vn/sinh-hoat-lop/ (phần Sinh hoạt lớp buổi 1) từ ngày 04/01/2022;

Sau buổi sinh hoạt lớp, Cố vấn học tập gửi hồ sơ về khoa, viện qua email, hạn cuối ngày 15/02/2022, hình thức như sau:

  • Lưu tập tin đã tổng hợp sau buổi Sinh hoạt lớp
  • Đặt tên tập tin theo quy tắc <Mã lớp sinh viên>_<Tên biểu mẫu>
    • Ví dụ:  DH47AB001_SHL1_Bienban

Sau khi khoa, viện tổng hợp đủ hồ sơ từ các lớp, thư ký khoa, viện gửi hồ sơ qua email, hạn cuối ngày 25/02/2022, hình thức như sau:

Thư ký Khoa/viện đặt tên tập tin nén của từng bộ hồ sơ theo quy tắc sau:

  • Hồ sơ sinh hoạt lớp buổi 1: gồm 1 mẫu, gửi Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học qua email klienkt@ueh.edu.vn :
    <Viết tắt tên khoa/viện>_SHL1 (Ví dụ: KQM_SHL1)

Trân trọng./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
– Như trên;

– Phòng ĐT (để phối hợp);

– Phòng KHĐT-KT (để phối hợp);

– Phòng TT-PC (để phối hợp);

– Website CSHTNH

– Lưu: CSHTNH.

(đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Đương


Xem toàn bộ nội dung công văn và phụ lục tại ĐÂY.

Hotline