TB - Xet hoc bong KKHT UEH HKD 2022

 

ĐIỀU CHỈNH: Thông tin về điều kiện số tín chỉ tối thiểu của các ngành/chuyên ngành và giá trị, số suất học bổng Khuyến khích học tập học kỳ đầu 2022 sẽ được công bố vào ngày 27/4/2022 tại website: https://dsa.ueh.edu.vn/

 

 

Hotline