BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 673/BC-ĐHKT-CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm 2021

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.1. Ban hành kế hoạch tổ chức

Thực hiện Công văn số 3810/BGDĐT-GDCTHSV ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2021 – 2022; căn cứ kế hoạch đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Trường xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm 2021 cho sinh viên đại học chính quy (ĐHCQ).

1.2. Phân công các đơn vị thực hiện

 • Đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm tổ chức: Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học.
 • Các đơn vị phối hợp, cung cấp thông tin, phụ trách báo cáo viên:
  • Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế;
  • Phòng Đào tạo;
  • Viện Đào tạo quốc tế;
  • Phòng Marketing – Truyền thông
  • Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí;
  • Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình;
  • Phòng Tài chính – Kế toán;
  • Phòng Công nghệ thông tin;
  • Thư viện;
  • Ban Quản lý Ký túc xá;
  • Trạm Y tế;
  • Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học;
  • Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên;
  • Phân hiệu Vĩnh Long.

2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP

“Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm 2021 tại UEH được tổ chức học tập theo các chương trình phù hợp với từng đối tượng sinh viên đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa học.

2.1. Chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa

 • Đối tượng: sinh viên khóa 47 – ĐHCQ.
 • Thời lượng: 4 buổi học bắt buộc, từ 1 đến 4 buổi học tự chọn và 1 buổi làm bài thu hoạch.
 • Hình thức tổ chức: trực tuyến trên nền tảng Cisco Webex UEH và hệ thống học trực tuyến LMS UEH.
 • Nội dung: Trang bị những kiến thức cần thiết ban đầu cho sinh viên khi mới nhập học, định hướng ngành nghề đào tạo tại trường. Triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa, ứng xử văn hóa trên mạng xã hội và hiểu biết, ý thức trách nhiệm công dân thực thi pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân – sinh viên; hướng dẫn, tổ chức sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho sinh viên, tín dụng đào tạo…
 • Chương trình học tập:
  • Hoạt động định hướng tân sinh viên;
  • Sinh hoạt đầu khóa học;
  • Báo cáo chuyên đề Ý thức công dân.

2.2. Chương trình sinh hoạt công dân giữa khóa

 • Đối tượng: sinh viên khóa 45, 46 – ĐHCQ.
 • Thời lượng: 1 buổi học và 1 buổi làm bài thu hoạch.
 • Hình thức tổ chức: trực tuyến trên hệ thống học trực tuyến LMS UEH.
 • Nội dung: Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2021 – 2022, học tập các chuyên đề về các vấn đề liên quan đến sinh viên, các nội dung chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm; các vấn đề toàn cầu; yêu cầu hội nhập quốc tế; định hướng và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên…
 • Chương trình học tập:
  • Phổ biến, cung cấp kiến thức, thông tin mới;
  • Báo cáo chuyên đề Ý thức công dân.

2.3. Chương trình sinh hoạt công dân cuối khóa

 • Đối tượng: sinh viên khóa 44 – ĐHCQ.
 • Thời lượng: 1 buổi học và 1 buổi làm bài thu hoạch.
 • Hình thức tổ chức: trực tuyến trên hệ thống học trực tuyến LMS UEH.
 • Nội dung: Trang bị một số kiến thức về khởi nghiệp (bổ sung nội dung so với chương trình giữa khóa học), kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, tổ chức cho sinh viên gặp gỡ các doanh nghiệp, tiếp cận thông tin về nguồn nhân lực, tổ chức hội chợ việc làm; các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho sinh viên; Học tập nội dung các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức, Luật Thương mại…) để sinh viên vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Thông tin tín dụng sinh viên và trách nhiệm hoàn vốn đối với nhóm sinh viên tham gia vay vốn.
 • Chương trình học tập:
  • Phổ biến, cung cấp kiến thức, thông tin mới;
  • Thông tin nội dung các bộ luật;
  • Báo cáo chuyên đề Ý thức công dân;
  • Ngày hội Thực tập và Việc làm.

3. ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN

3.1. Nội dung về giới thiệu UEH, sinh hoạt quy chế

 • Ban Giám hiệu;
 • Lãnh đạo các đơn vị có liên quan;
 • Chuyên viên phụ trách công việc có liên quan.

3.2. Nội dung về ý thức công dân

 • Báo cáo viên Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN TP. Hồ Chí Minh;
 • Giảng viên Khoa Lý luận chính trị.

3.3. Nội dung về rèn luyện kỹ năng sống

 • Bí thư Đoàn Thanh niên Trường;
 • Chủ tịch Hội Sinh viên Trường;
 • Chuyên viên chính phụ trách nội dung có liên quan.

3.4. Nội dung về phương pháp học tập, hoạt động khoa học, kỹ năng mềm, hướng nghiệp, việc làm

 • Giảng viên các bộ môn có liên quan;
 • Chuyên gia ở các lĩnh vực có liên quan.

4. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

STT Nội dung thực hiện Thời gian
1 Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với các đơn vị có liên quan để chuẩn bị và triển khai thực hiện kế hoạch 03/8/2021 – 10/9/2021
2 Tổ chức cho K47 ĐHCQ học tập chương trình đầu khóa 13/9/2021 – 10/10/2021
3 Tổ chức cho K46 ĐHCQ học tập chương trình giữa khóa 01/10/2021 – 17/10/2021
4 Tổ chức cho K45 ĐHCQ học tập chương trình giữa khóa 18/10/2021 – 31/10/2021
5 Tổ chức cho K44 ĐHCQ học tập chương trình cuối khóa 18/10/2021 – 31/10/2021
6 Tổ chức làm bài thu hoạch 13/11/2021 – 14/11/2021
7 Đánh giá và thông báo kết quả học tập 15/11/2021 – 18/11/2021
8 Phúc khảo kết quả học tập 18/11/2021 – 03/12/2021
9 Tiếp nhận đăng ký và tổ chức học lại 04/01/2022 – 18/01/2022

5.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN

UEH đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm 2021 theo đúng mục đích, yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cả về nội dung, hình thức và chất lượng.

5.1. Đánh giá quá trình học tập

 • Đánh giá quá trình: Quá trình học tập của SV được đánh giá theo hình thức điểm danh từng buổi học.
 • Viết bài thu hoạch: SV làm bài thu hoạch theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến vào cuối đợt học.
 • Đánh giá kết quả học tập: SV được đánh giá là hoàn thành “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm 2021 nếu có điểm bài thu hoạch >=5 và không vắng quá 25% số buổi học.

5.2. Kết quả học tập

STT Chương trình Tổng số  SV Tổng số SV tham gia Tỷ lệ tham gia (%) Tổng số SV đạt yêu cầu Tỷ lệ đạt (%) Tổng số SV không đạt yêu cầu, phải học bù Tỷ lệ không đạt (%) Tổng số SV học lại đạt yêu cầu Tỷ lệ học lại đạt (%)
1 Đầu khóa 7.593 7.544 99% 7.501 99% 92 1% 32 100%
2 Giữa khóa 10.841 10.645 98% 10.593 98% 248 2% 68 97%
3 Cuối khóa 5.145 5.030 98% 4.998 97% 147 3% 37 93%
Tổng cộng  23.579  23.219 98%  23.092 98% 487 2% 137 97%

(Số liệu về SV được cập nhật đến ngày 31/12/2021)

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Vụ GDCT&CTHSSV – Bộ GD&ĐT;

– Lưu: VT, CSHTNH.

(đã ký)
GS. TS. Sử Đình Thành

Hotline