Căn cứ vào thông báo về việc xét học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2021 số 63/TB-CSHTNH ngày 24/9/2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2021 dự kiến vào ngày 20/10/2021.

Tuy nhiên, do có sự chuyển đổi hệ thống từ online.ueh.edu.vn sang student.ueh.edu.vn nên Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học thông báo thời gian công bố kết quả học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2021 như sau:

– Thời gian thông báo danh sách dự kiến cấp học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2021: ngày 26/10/2021 tại website http://dsa.ueh.edu.vn/

– Thời gian công bố danh sách chính thức và Quyết định cấp học bổng KKHT Học kỳ cuối năm 2021: ngày 15/11/2021 tại website http://dsa.ueh.edu.vn/

Trong thông báo ngày 26/10/2021, sinh viên theo dõi và xem kỹ thông tin về điều kiện và danh sách dự kiến đạt học bổng Khuyến khích học tập.

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

Hotline