Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quy chế số 40/QC-ĐHKT-HĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng trường về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHKT-HĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thông qua chủ trương triển khai Chương trình học bổng hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021;

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học công bố danh sách dự kiến đạt học bổng Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021 đợt 2 tại đây:

Xem Danh sách đạt học bổng Hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021 đợt 2 tại đây:

Người học vui lòng xem thông báo về việc chi trả học bổng tại website của Phòng Tài chính Kế toán UEH: tckt.ueh.edu.vn

Hotline