BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1369 /TB-ĐHKT-ĐBCLPTCT TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng học phần

qua hộp thư điện tử – Học kỳ đầu 2021

 

Trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ Đại học chính quy (ĐHCQ), Đại học chính quy chất lượng cao (ĐHCQ-CLC) về hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng các học phần Học kỳ đầu năm học 2021 qua hộp thư điện tử (email) như sau:

  1. Nội dung thực hiện khảo sát: (1) Khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động học tập của người học; (2) Khảo sát phương tiện dạy và học.
  2. Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình sẽ gửi đường link khảo sát đến sinh viên qua email cá nhân. Sinh viên sẽ trả lời các phiếu khảo sát theo đường link này. Thời gian thực hiện khảo sát:
  • Sinh viên khóa 46: Từ ngày 06/8/2021 đến ngày 16/8/2021
  • Sinh viên khóa 45: Từ ngày 07/8/2021đến ngày 17/8/2021
  • Sinh viên khóa 43, 44: Từ ngày 08/8/2021 đến ngày 18/8/2021

Công tác khảo sát chất lượng học phần có ý nghĩa rất quan trọng, kết quả khảo sát sẽ được sử dụng để cải tiến các hoạt động dạy và học. Trường đề nghị sinh viên nghiêm túc tham gia thực hiện hoạt động khảo sát để kết quả có độ tin cậy cao và phản ánh trung thực chất lượng giảng dạy của Trường. Sau đợt khảo sát, danh sách các sinh viên chưa thực hiện khảo sát sẽ được tổng hợp gửi về Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học làm căn cứ khi thực hiện xét điểm Rèn luyện sinh viên (hình thức chế tài đính kèm theo phụ lục Thông báo này).

Trân trọng,

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Phó Hiệu trưởng;
– Phòng DSA, Phòng Đào tạo;
– Cố vấn học tập;
– Sinh viên ĐHCQ, CLC các khóa;
– Website các đơn vị liên quan;
– Lưu: VT, ĐBCL.
(đã ký)
GS.TS. Sử Đình Thành

>>> Thông tin chi tiết thông báo xem tại đây.

Hotline