– Căn cứ “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; 

– Căn cứ vào kế hoạch đào tạo học kỳ đầu năm 2021 hệ Đại học chính quy;

– Căn cứ vào số suất học bổng Khuyến khích học tập phân bổ cho các khóa học kỳ cuối năm 2021 của Phòng Tài chính – Kế toán;

– Căn cứ thông báo 63/TB-CSHTNH ngày 24/9/2021 về việc xét học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2021;

Trường thông báo kết quả dự kiến học bổng Khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ cuối năm 2021 (xét kết quả học tập và rèn luyện học kỳ đầu năm 2021) như sau:

  1. Điều kiện dự kiến đạt học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2021

– Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Khóa 44 – ĐHCQ: Bảng 1

– Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Khóa 45 – ĐHCQ: Bảng 2

– Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Khóa 46 – ĐHCQ: Bảng 3

– Điều kiện dự kiến đạt học bổng KKHT Chương trình Chất lượng cao: Bảng 4

  1. Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2021:

– Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Khóa 44 – ĐHCQ: Bảng 1

– Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Khóa 45 – ĐHCQ: Bảng 2

– Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Khóa 46 – ĐHCQ: Bảng 3

– Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng KKHT Chương trình Chất lượng cao: Bảng 4

3. Nguyên tắc xét cấp học bổng KKHT, căn cứ:

– Số suất học bổng phân bổ cho từng chuyên ngành, từng khóa học;

– Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên, sắp xếp theo thứ tự:

+ Mức học bổng: Xuất sắc, giỏi, khá;

+ Trong từng mức học bổng: Kết quả học tập từ cao đến thấp;

+ Trường hợp bằng kết quả học tập: Kết quả rèn luyện từ cao đến thấp.

Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì xét cấp theo thứ tự từ trên xuống đến khi hết số suất học bổng được xác định.

LƯU Ý

– Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xét theo dữ liệu điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện của Học kỳ đầu năm 2021 tại thời điểm ngày 11/10/2021 trong đó Kết quả học tập bao gồm tất cả học phần đăng ký nhằm mục đích trả nợ, cải thiện, học vượt, tự chọn; không tính các học phần chuyển điểm (kể cả học phần Tiếng Anh); không tính học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và ngoại ngữ 2;

– Nguyên tắc xét, cấp học bổng xem tại LINK

– Danh sách dự kiến chưa cập nhật dữ liệu các trường hợp sinh viên được nhận học bổng các chương trình tài trợ từ tổ chức bên ngoài;

– Một số ngành/chuyên ngành chưa cấp đủ chỉ tiêu phân bổ do trùng điểm ở mức cuối, DSA trình Hội đồng và sẽ cấp bổ sung trong Quyết định chính thức;

– Sinh viên thắc mắc về danh sách (dự kiến) đạt học bổng Khuyến khích học tập, vui lòng gửi thông tin vào form: https://forms.gle/w8xgftK6dnFYgsDL8 từ ngày 26/10 đến hết ngày 07/11/2021, Bộ phận học bổng sẽ phản hồi sinh viên nhanh nhất có thể.

– Thời gian dự kiến công bố Danh sách chính thức và Quyết định cấp học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ cuối năm 2021: ngày 15/11/2021 trên website: http://dsa.ueh.edu.vn/

– Trường hợp cần hỗ trợ thông tin vui lòng email: hocbong@ueh.edu.vn.

 

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

 

 

 

Hotline