BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1499 /QĐ-ĐHKT-CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng sinh viên Khóa 43 (Khoa Kế toán, Viện Đào tạo quốc tế) hệ Đại học chính quy

đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quy chế số 40/QC-ĐHKT-HĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng trường về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 3744/QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 7, năm học thứ 4 và toàn khóa học Khóa 43 – đại học chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học và Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho 16 sinh viên Khóa 43 (Khoa Kế toán, Viện Đào tạo quốc tế) – ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc trong toàn khóa học (danh sách đính kèm).

Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 được thưởng theo quy định của Trường.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học và Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, các Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
Như Điều 3;
Lưu: VT, CSHTNH.
(đã ký)
GS.TS. Sử Đình Thành

DANH SÁCH

Khen thưởng sinh viên Khóa 43 (Khoa Kế toán, Viện Đào tạo quốc tế) hệ Đại học chính quy

đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1499 /QĐ-ĐHKT-CSHTNH ngày 21 tháng 5 năm 2021)

Stt Họ Tên Lớp
1 Lê Trường Giang DH43KI001
 2 Nguyễn Ngô Thanh Ngân DH43KI001
 3 Nguyễn Ngọc Thanh Quyên DH43KI001
 4 Mai Thị Xuân Duyên DH43KI002
 5 Nguyễn Hoài DH43KI002
 6 Đinh Thị Thu Huyền DH43KIC01
 7 Huỳnh Thị Giỏi DH43KIC02
 8 Vòng Nguyên Mẫn DH43KIC02
 9 Trương Nguyễn Ánh Phương DH43KIC02
 10 Đào Lê Xuân Văn DH43KIC02
 11 Nguyễn Thị Thu Hiền DH43KN004
 12 Trần Thị Tố Uyên DH43KN004
 13 Huỳnh Châu Nguyên DH43KN005
 14 Phan Lê Nhất Anh DH43KN010
 15 NguyễN Đặng Nguyệt Hoàng DH43KO001
 16 Bảo Tôn Nữ Thu Phương DH43ISB03

Lưu ý

Giấy khen được chuyển trong hồ sơ tốt nghiệp (nếu chưa tốt nghiệp, sinh viên nhận tại Phòng A.016, cơ sở A).
Tiền khen thưởng là 300.000 đồng/ sinh viên, được chuyển vào tài khoản ngân hàng của sinh viên (không nhận tiền mặt).

Hotline