1. Thông báo tổ chức đợt học

2. Kết quả

  • Điểm đợt học bù được cập nhật bổ sung vào điểm rèn luyện của sinh viên (ngoại trừ sinh viên đã kết thúc thời gian đào tạo theo kế hoạch)
  • Tra cứu Điểm Sinh hoạt công dân tại trang web: https://dsa.ueh.edu.vn/diem-sinh-hoat-cong-dan/
  • Điểm chi tiết xem tại danh sách thi dưới đây
2023_SHCD_HL2-DSthi

Hotline