Nội dung học: chương trình học tập “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” các năm từ 2022 trở về trước

Hình thức học: trực tuyến

Link truy cập lớp học: https://lms.ueh.edu.vn/course/view.php?id=11717

Thời gian truy cập: Từ 08:00 01/08/2023 đến 16:00 16/08/2023

* Sinh viên đăng nhập tài khoản của UEH để vào lớp học (có thể tự ghi danh lớp học bằng mã HLSHCD).

Làm bài kiểm tra:

Link truy cập trang làm bài thi: https://quiz.ueh.edu.vn/

Thời gian truy cập: Từ 08:00 01/08/2023 đến 16:00 16/08/2023

Thông tin đề thi:

– Hình thức: trắc nghiệm trực tuyến

– Số câu, thời gian làm bài: 25 câu, 20 phút

– Được phép tham khảo tài liệu (không được tra cứu tài liệu trên thiết bị làm bài)

– Số lần thi: 01 lần (không rời khỏi trang thi)

* Sinh viên đăng nhập tài khoản của UEH để dự thi.

*** LƯU Ý:

– SAU KHI NHẬN ĐỀ THI, SINH VIÊN TUYỆT ĐỐI KHÔNG RỜI KHỎI TRANG THI, NẾU KHÔNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC LÀM BÀI TIẾP.

– Trang hỗ trợ reset số lần thi trong trường hợp bị lỗi gián đoạn trong khi làm bài (thời hạn tiếp nhận đến ngày 15/8/2023; thời gian xử lý và trả kết quả trong vòng 16 giờ):

https://forms.gle/GE9RpY3CvjWV6iCeA

Sử dụng kết quả đợt học

Kết quả Học lại “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” các năm được lưu hồ sơ; đối với “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên năm 2022” được ghi nhận bổ sung điểm rèn luyện cho học kỳ đầu 2023.

 

Nếu có vấn đề chưa rõ, sinh viên gửi thông tin đến thầy Nam (email congnam@ueh.edu.vn) để được hỗ trợ.

Hotline