1. Kết quả

2. Sử dụng kết quả:

  • Điểm bài thu hoạch được cập nhật bổ sung vào điểm rèn luyện của sinh viên (ngoại trừ sinh viên đã kết thúc thời gian đào tạo theo kế hoạch).
  • Sinh viên không tham gia học tập đầy đủ trong đợt học chính của “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” chỉ được ghi nhận quá trình học ở mức độ tham gia không đầy đủ.

Hotline