BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 566/KH-ĐHKT-CSHTNH TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác sinh viên

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2021

Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Công văn số 35/BGDDT-GDCTHSSV của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của học sinh, sinh viên; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

– Tích cực tuyên truyền kết quả, văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (25/01/2021 – 01/02/2021), chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên mặt trận văn hóa, giáo dục trong môi trường học đường và không gian mạng.

– Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên; chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đẩy mạnh thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên. Thực hiện các hoạt động giáo dục, các hoạt động Đoàn – Hội trong trường học thiết thực, hiệu quả.

– Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

– Việc triển khai tổ chức thực hiện tại UEH đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sâu rộng, tránh hình thức, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, phù hợp với nhà trường và người học.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

1.1. Hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ để nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo của bộ phận chuyên trách công tác chính trị, tư tưởng và công tác sinh viên tại UEH, bao gồm: Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học, Phòng Đào tạo, Ban Quản lý Ký túc xá.

1.2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GDĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên tích cực tham gia các cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội thi các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh các cấp năm 2021; Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh tới sinh viên để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác (www.hochiminh.vn).

1.3. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong sinh viên theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị. Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng sinh viên tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động học tập, rèn luyện, Đoàn – Hội để tạo nguồn kết nạp đảng.

1.4. Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên định kỳ theo học kỳ, năm học, cuối khóa bám sát theo các nội dung của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên đại học chính quy.

1.5. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2019 phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”. Trong các buổi sinh hoạt công dân đầu khóa học, đầu năm học, các cuộc thi chuyên đề lồng ghép việc hướng dẫn sinh viên kiến thức sử dụng mạng internet an toàn, hiệu quả; tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ đến sinh viên về Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

1.6. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong sinh viên. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo đơn vị với sinh viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong sinh viên. Chủ động phát hiện và phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng, an ninh trật tự liên quan đến sinh viên. Không để sinh viên bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.

1.7. Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống và công tác sinh viên (viên chức phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học, chuyên trách Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, cố vấn học tập, tư vấn viên) tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình của Bộ GDĐT, Trung ương Đoàn, địa phương và UEH tổ chức.

1.8. Thực hiện công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong sinh viên bằng nhiều hình thức như bài viết, clip ngắn, hình ảnh, phóng sự trên các kênh truyền thông, thông tin của trường. Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính trị và công tác sinh viên trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (www.moet.gov.vn) và các công cụ mạng xã hội Facebook, Zalo của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên các cấp.

2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

2.1. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên.

– Tổ chức đánh giá, tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (Bộ GDĐT dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết trong năm 2021).

– Tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên (nhân lực, cơ sở vật chất, tài liệu thực hành giáo dục đạo đức, lối sống…).

– Chú trọng công tác xây dựng kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường và tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, phấn đấu. Duy trì việc hát Quốc ca trong các lễ khai giảng, lễ tốt nghiệp và các sự kiện chính thức của UEH.

2.2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” (Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/05/2019 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong ngành Giáo dục).

– Tổ chức và thực hiện có hiệu quả Văn hoá UEH và các quy định về quy tắc ứng xử; xây dựng văn hóa UEH gắn với uy tín và thương hiệu của nhà trường, xây dựng các hệ giá trị văn hóa, đạo đức cốt lõi là chuẩn mực để viên chức, người lao động và người học lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, chú trọng xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch, đẹp, an toàn; môi trường xã hội nhân văn gắn với các mối quan hệ thân thiện.

– Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tổ chức hướng dẫn, vận động sinh viên tham gia chuỗi hoạt động “Văn hóa UEH” dưới hình thức dự thi bằng video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống, hành động phát huy văn hóa và cách ứng xử đẹp trong nhà trường.

– Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của sinh viên trong các cơ sở giáo dục của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tổ chức thực hiện Hội diễn văn nghệ Sinh viên UEH, Hội thao Sinh viên UEH năm 2021, ngày hội “Nối vòng tay lớn” chào đón Tân Sinh viên UEH 2021; chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho sinh viên góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp sinh viên hướng tới các giá trị Chân – Thiện – Mỹ; khuyến khích và thành lập đoàn đại diện sinh viên UEH tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh…

– Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc tổ chức hoạt động các câu lạc bộ – đội – nhóm học thuật, sở thích; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích sinh viên tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống.

2.3. Đánh giá, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2017 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) của ngành Giáo dục; Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; Trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 của trường; qua đó nêu bật những thành tích, hiệu quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2030; kiến nghị, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên, sinh viên và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên, sinh viên phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

– Chủ động thực hiện chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2020-2021.

– Tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

– Tiếp tục thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

– Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên rà soát, quản lý chặt chẽ về nội dung, hình thức các trò chơi, hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Nghiêm cấm tổ chức cho sinh viên tham gia các trò chơi (trên môi trường mạng hoặc tương tác trực tiếp) có nội dung, hình thức bạo lực, phản cảm, không phù hợp với văn hóa dân tộc, chuẩn mực đạo đức xã hội.

2.4. Tăng cường công tác tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, cho sinh viên theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

– Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục kỹ năng sống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên. Nghiên cứu lựa chọn, đưa vào sử dụng các tài liệu giáo dục kỹ năng sống phù hợp cho sinh viên theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT.

2.5. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục sinh viên; phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn các quận, huyện có cơ sở thuộc trường trú đóng để tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo nội dung của Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT.

2.6. Tổng kết thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 – 2020; đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trong nhà trường; nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong hoạt động giáo dục thể chất, chủ động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho sinh viên; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch, bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; tổ chức có hiệu quả câu lạc bộ thể thao trường học và tăng cường các hoạt động vận động nhằm nâng cao tầm vóc, thể chất của sinh viên…

2.7. Phát động phong trào học tiếng Anh trong sinh viên; phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh thông qua các mô hình học tập kết hợp (Blended learning), các câu lạc bộ – nhóm nghiên cứu khoa học, học tập bằng tiếng Anh, các hoạt động chủ điểm tại “công viên nói tiếng Anh của UEH”…

3. Công tác sinh viên

3.1. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp Phòng Đào tạo tiếp tục rà soát, ban hành quy định cụ thể để triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với người học trình độ đại học; rà soát, điều chỉnh quy chế công tác sinh viên của nhà trường theo hướng tích hợp các quy định của Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy vào các quy chế, quy định về công tác sinh viên.

3.2. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong sinh viên gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ:

– Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong UEH theo nội dung Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ GDĐT.

– Tăng cường phối hợp giữa UEH và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GDĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục và các văn bản liên tịch có liên quan.

– Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn trong UEH. Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GDĐT) trong các buổi sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa học, các hoạt động Đoàn – Hội, các chiến dịch tuyên truyền hưởng ứng trong cộng đồng người học.

3.3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021; Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 1928 đến năm 2021 theo Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ GDĐT.

3.4. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ GDĐT về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông cho sinh viên trong và khu vực cổng trường học.

3.5. Tăng cường công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú, tổng hợp tình hình và báo cáo Bộ GDĐT theo quy định.

3.6. Viện Đổi mới sáng tạo, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp (Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025), phát triển đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong UEH, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ tư vấn tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn; khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên tham dự hoạt động khởi nghiệp 2021.

3.7. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên. Tổ chức giới thiệu, lồng ghép các biện pháp cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chương trình tín dụng cho sinh viên theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức vay đối với sinh viên.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

– Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện kế hoạch này; cung cấp nội dung và phối hợp các đơn vị có liên quan để thực hiện.

– Phòng Đào tạo, Ban Quản lý Ký túc xá, Viện Đổi mới sáng tạo, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung do đơn vị phụ trách.

– Các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch này trong phạm vi đối tượng, hoạt động được UEH giao nhiệm vụ; sẵn sàng phối hợp Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học thực hiện các công tác khi được triển khai các nội dung cụ thể.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Các Phó Hiệu trưởng;
– Các đơn vị thuộc Trường;
– Website CSHTNH;
– Lưu: VT, CSHTNH.
(đã ký)
GS. TS. Sử Đình Thành

 

Hotline