Lưu ý

 • Đối tượng: Toàn thể sinh viên K48 ĐHCQ (các khóa còn lại học Sinh hoạt công dân sẽ có thông báo sau)
 • Hình thức học tập: Trực tuyến bằng tài khoản MS Teams UEH
 • Thời gian và cách thức truy cập khóa học: Xem tại ĐÂY

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1977/KH-ĐHKT-CSHTNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức hoạt động định hướng đầu khóa – K48 ĐHCQ

____________

Căn cứ Quy định Công tác sinh viên và kế hoạch đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động định hướng tân sinh viên Khóa 48 đại học chính quy (ĐHCQ), cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

 • Thông qua các nội dung định hướng, giúp tân sinh viên nắm rõ về các quy định trong học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt, rèn luyện, các kênh thông tin, hệ thống chăm sóc, hỗ trợ và tư vấn chuyên nghiệp tại UEH;
 • Giúp tân sinh viên hòa nhập vào hành trình đến với tri thức cũng như trải nghiệm không gian Đại học UEH.

1.2 Yêu cầu

 • Nội dung chương trình phải nhằm cung cấp những thông tin hữu ích, thiết thực đến tân sinh viên;
 • Việc tổ chức hoạt động cần kết hợp nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, hấp dẫn, có tổ chức tư vấn, giải đáp thắc mắc;
 • Cuối đợt học có tổ chức kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

2. NỘI DUNG

2.1. Hoạt động tư vấn sau nhập học

Sinh viên tìm hiểu thông tin và tham gia tư vấn sau nhập học, cụ thể:

2.2. Hoạt động định hướng đầu khóa

 • Số buổi học: 03 buổi bắt buộc, 01 buổi tự chọn
 • Nội dung học (xem Phụ lục 2)
 • Thời gian học (xem Phụ lục 3)

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Tiến độ thực hiện

 • Xây dựng nội dung hoạt động định hướng: Từ ngày 12/9/2022 – 16/9/2022
 • Tổ chức hoạt động tư vấn sau nhập học: Từ ngày 20/9/2022
 • Tổ chức hoạt động định hướng đầu khóa: Từ ngày 26/9/2022 – 13/10/2022

3.2. Phân công các đơn vị thực hiện

3.2.1. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA)

 • Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình.
 • Phụ trách mời báo cáo viên các nội dung học.
 • Là đơn vị đầu mối, triển khai phối hợp với các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện hoạt động định hướng đầu khóa.

3.2.2. Văn phòng trường

 • Sắp xếp, bố trí cho Ban tổ chức sử dụng 01 phòng họp cố định phục vụ hoạt động ghi hình báo cáo viên tập trung tại cơ sở A từ ngày 26/9 đến ngày 13/10/2022.

3.2.3. Phòng Đào tạo

 • Thông báo cho sinh viên K48 nhập học về hoạt động định hướng đầu khóa:
 • Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm các mục sau: 3.1. Đào tạo; 3.2. Đánh giá kết quả học tập; 3.4. Chuẩn tiếng Anh đầu vào và Quy định xét chuyển điểm tiếng Anh; 2.1. Ngoại trú (Công tác quản lý ngoại trú sinh viên); 7.1. Hoạt động tốt nghiệp (Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp; Xếp hạng tốt nghiệp; Đăng ký xét tốt nghiệp; lễ Tốt nghiệp).
 • Tham gia Buổi 1 (Tọa đàm định hướng tân sinh viên), phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 23/9/2022.

3.2.4. Phòng Tài chính – Kế toán

 • Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm mục sau: 3.6. Học phí.
 • Tham gia Buổi 1 (Tọa đàm định hướng tân sinh viên), phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 23/9/2022.

3.2.5. Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí

 • Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm các mục sau: 3.2. Đánh giá kết quả học tập (Quy định khảo thí; Vắng thi có phép).
 • Tham gia Buổi 1 (Tọa đàm định hướng tân sinh viên), phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 23/9/2022.

3.2.6. Phòng Marketing – Truyền thông

 • Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm các mục sau: 1.1. Lịch sử – Sứ mạng – Tầm nhìn; 1.3. Văn hóa UEH; 1.4. Khám phá cơ sở vật chất; 7.2. Sau tốt nghiệp (UEH Alumni).
 • Thiết kế và cung cấp ấn phẩm truyền thông về hoạt động định hướng đầu khóa theo thông điệp chung của trường, vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 21/9/2022.
 • Tham gia Buổi 1 (Tọa đàm định hướng tân sinh viên), phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 23/9/2022.
 • Cung cấp các ấn phẩm giáo dục, tuyên truyền khác (nếu có).

3.2.7. Phòng Công nghệ thông tin

 • Phụ trách kỹ thuật, vận hành phòng họp cố định cho hoạt động ghi hình báo cáo viên tập trung tại cơ sở A và hệ thống Webinar MS Teams phục vụ tổ chức các buổi học từ ngày 26/9 đến ngày 13/10/2022.
 • Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm các mục sau: 2.5. Đại học thông minh; 2.6. Giáo trình – công nghệ – trang phục (Cách khai thác hạ tầng công nghệ tại UEH).
 • Tham gia Buổi 1 (Tọa đàm định hướng tân sinh viên), phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 23/9/2022.

3.2.8. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

 • Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm các mục sau: 5.4. Công tác Đoàn vụ; 5.2. Hoạt động câu lạc bộ/ đội/ nhóm; 4.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; 2.2. Ngoại trú (Các tiêu chí đánh giá nhà trọ; Fanpage Nhà trọ online – UEH); 2.6. Giáo trình – công nghệ – trang phục (Trang phục khi đến trường, đồng phục thể dục).
 • Tham gia Buổi 1 (Tọa đàm định hướng tân sinh viên), phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 23/9/2022.

3.2.9. Ban Quản lý Ký túc xá

 • Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm các mục sau: 1.4. Khám phá cơ sở vật chất UEH (Ký túc xá); 2.1. Nội trú.
 • Tham gia Buổi 1 (Tọa đàm định hướng tân sinh viên), phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 23/9/2022.

3.2.10. Thư viện

 • Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm mục sau: 3.3. Khai thác nguồn học liệu.
 • Tham gia Buổi 1 (Tọa đàm định hướng tân sinh viên), phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 23/9/2022.

3.2.11. Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học

 • Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm mục sau: 3.5. Học và thi Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
 • Tham gia Buổi 1 (Tọa đàm định hướng tân sinh viên), phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 23/9/2022.

3.2.12. Trạm Y tế

 • Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm mục sau: 6.9. Chăm sóc sức khỏe.

3.2.13. Viện Đào tạo quốc tế

 • Thông tin cho DSA những nội dung bổ sung và cập nhật có liên quan đến Viện Đào tạo quốc tế tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1).
 • Tổ chức Buổi 1 (Tọa đàm định hướng tân sinh viên) cho sinh viên ISB.

3.2.14. Phân hiệu Vĩnh Long

 • Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi có liên quan đến Phân hiệu Vĩnh Long tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1).
 • Tổ chức Buổi 1 (Tọa đàm định hướng tân sinh viên) và Buổi 3 (Báo cáo chuyên đề ý thức công dân) cho sinh viên Phân hiệu Vĩnh Long.

Để đảm bảo kế hoạch tổ chức hoạt động định hướng đầu khóa – K48 ĐHCQ diễn ra được thành công, Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị nghiêm túc phối hợp trong công tác chuẩn bị và thực hiện; giao Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm chính trong triển khai thực hiện và báo cáo trực tiếp Ban Giám hiệu khi có vấn đề phát sinh./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

– Các đơn vị liên quan;– Portal UEH, website P.CSHTNH;

– Lưu: VT, CSHTNH.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Bùi Quang Hùng


PHỤ LỤC 1

Nội dung hoạt động định hướng tân sinh viên – năm 2022

STT Chủ đề Nội dung chi tiết
1.      Tìm hiểu về UEH
1.1. Lịch sử – sứ mạng – tầm nhìn –    Lược sử

–    Tầm nhìn

–    Sứ mạng

–    Giá trị

1.2. Cơ cấu tổ chức UEH –    Sơ đồ cơ cấu tổ chức UEH

–    Các đơn vị tham gia quản lý, đào tạo liên quan đến sinh viên

1.3. Văn hóa UEH –    Giá trị cốt lõi – giá trị nền tảng

–    Các quy ước văn hóa ứng xử tại UEH

1.4. Khám phá cơ sở vật chất UEH –    Cơ sở chính

–    Phân hiệu tại Vĩnh Long

–    Cơ sở dạy và học

–    UEH Hotel – Viện Đổi mới sáng tạo – Viện Đô thị thông minh và quản lý

–    Trung tâm thể dục thể thao

–    Ký túc xá

–    Virtual Tour UEH

2.      Hành trang học tập
2.1. Nội trú –    Thông tin ký túc xá

–    Quy trình đăng ký ký túc xá

–    Quy trình đóng lệ phí ký túc xá

2.2. Ngoại trú –    Các tiêu chí đánh giá nhà trọ

–    Giới thiệu fanpage Nhà trọ online – UEH

–    Giới thiệu Hotel UEH

–    Công tác quản lý ngoại trú sinh viên

2.3. Phương tiện di chuyển –    Dịch vụ Shuttle Bus UEH

–    Hướng dẫn phương tiện di chuyển

2.4. Phương pháp học tập –    Phương pháp học tập bậc đại học

–    Các kỹ năng mềm thiết yếu

2.5. Đại học thông minh –    Hệ thống chỉ dẫn UEH Wayfinding

–    Hướng dẫn sử dụng hệ thống UEH Smartlock

–    Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng UEH Student

–    Hệ thống học trực tuyến LMS – UEH

–    Dịch vụ thông minh UEH

2.6. Giáo trình – công nghệ – trang phục –    Sách giáo trình phục vụ cho học tập

–    Cách khai thác hạ tầng công nghệ tại UEH

–    Trang phục khi đến trường, đồng phục thể dục

2.7. Kết nối – chia sẻ –    Tìm kiếm và xử lý nguồn thông tin tin cậy

–    Cổng thông tin chính thức của UEH

–    Tài khoản học tập

–    Các trang mạng xã hội, nhóm học tập hữu ích

–    Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng

3.      Học tập tại UEH
3.1. Đào tạo –    Quy chế đào tạo

–    Thời gian học trong năm

–    Xây dựng kế hoạch học tập

–    Đăng ký học phần, hủy học phần

–    Chương trình đạo tạo thứ hai

–    Chuyển điểm

–    Học trả nợ, cải thiện

–    Xét chuyển vào ngành, chuyên ngành

–    Tạm ngừng học, bảo lưu kết quả

–    Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về chất lượng học phần

3.2. Đánh giá kết quả học tập –    Đánh giá kết quả học tập

–    Quy định khảo thí

–    Vắng thi có phép

3.3. Khai thác nguồn học liệu –    Smart Library UEH

–    Giới thiệu về thư viện và nguồn học liệu

–    Hướng dẫn sử dụng thư viện UEH

–    Sử dụng tài liệu hợp lý

3.4. Chuẩn tiếng Anh đầu vào và Quy định xét chuyển điểm tiếng Anh –    Chuẩn tiếng Anh đầu vào

–    Quy định xét chuyển điểm tiếng Anh

3.5. Học và thi Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế –    Học và thi Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với sinh viên UEH

–    Học và thi lấy chứng chỉ VPET tại UEH cho tân sinh viên

3.6. Học phí –    Quy trình nộp học phí

–    Cách thức đóng học phí

–    Quy trình hoàn trả học phí

4.      Nghiên cứu khoa học
4.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên –    Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên tại UEH

–    Điểm thưởng nghiên cứu khoa học

–    Quyền lợi sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học

4.2. Quy định về nghiên cứu khoa học sinh viên Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên UEH
4.3. Quy định về nghiên cứu khoa học sinh viên chất lượng cao Quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên chương trình chất lượng cao tham gia nghiên cứu khoa học
5.      Sân chơi – Rèn luyện
5.1. Cuộc sống sinh viên UEH –    Giảng đường học tập

–    Hoạt động thư giãn

–    Học tập tại thư viện thông minh

–    Tham gia hoạt động truyền thống

–    Hoạt động học thuật

–    Hoạt động tình nguyện

–    Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao

–    Các hoạt động nổi bật khác

–    Tổng quan câu lạc bộ, đội, nhóm

–    Hoạt động tại Phân hiệu Vinh Long

5.2. Hoạt động câu lạc bộ/ đội/ nhóm –    Câu lạc bộ/ đội/ nhóm trực thuộc Đoàn – Hội trường

–    Câu lạc bộ/ đội/ nhóm trực thuộc Đoàn khoa/ viện

5.3. Công viên Tiếng Anh –    Hoạt động của công viên

–    Các chương trình định kỳ

5.4. Công tác Đoàn vụ Quy trình tiếp nhận hồ sơ sinh hoạt Đoàn
5.5. Sinh hoạt công dân –    Chương trình sinh hoạt hàng năm

–    Sử dụng kết quả học tập

–    Học lại

5.6. Kết quả kết quả rèn luyện –    Quy định đánh giá

–    Quy trình thực hiện

–    Đăng ký và ghi nhận tham gia hoạt động ngoại khóa

–    Phân bổ trong tham gia hoạt động ngoại khóa

–    Sử dụng kết quả rèn luyện

6.      Hỗ trợ – Chăm sóc
6.1. Hoạt động hòa nhập đa văn hóa –    Giới thiệu về hoạt động đa văn hóa

–    Các hoạt động đa văn hóa sẽ tổ chức

6.2. Hỗ trợ thông tin –    Giới thiệu kho tri thức

–    Kênh thông tin về công tác đào tạo

–    Kênh thông tin về thời khóa biểu, công tác khảo thí

–    Kênh thông tin về chăm sóc và hỗ trợ người học

–    Hỗ trợ giải đáp thông tin

6.3. Cố vấn học tập –    Công việc của cố vấn học tập

–    Cách thức liên hệ cố vấn học tập

–    Đánh giá cố vấn học tập

6.4. Tư vấn –    Hoạt động tư vấn người học tại UEH

–    Các kênh tư vấn

6.5. Hướng nghiệp – việc làm –    Định hướng nghề nghiệp trong giai đoạn đại cương, chọn chuyên ngành

–    Việc làm – thực tập

–    Ngày hội việc làm

–    Cổng thông tin việc làm

6.6. Kỹ năng –    Hoạt động đào tạo kỹ năng mềm tại UEH

–    Kỹ năng quản lý tài chính cho tân sinh viên UEH

6.7. Học bổng –    Học bổng tuyển sinh dành cho tân sinh viên trúng tuyển với kết quả xét tuyển cao

–    Học bổng hỗ trợ học tập dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

6.8. Hỗ trợ tài chính –    Chính sách miễn, giảm học phí

–    Vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

–    Tín dụng học tập tại UEH

6.9. Chăm sóc sức khỏe –    Quy định về bảo hiểm y tế

–    Giới thiệu Trạm Y tế

6.10. Dịch vụ –    Cổng giao dịch điện tử UEH

–    Hệ thống photocopy, in ấn cho người học UEH

–    Hệ thống căn tin

6.11. Hỗ trợ người học khuyết tật, các trường hợp đột xuất Hoạt động hỗ trợ người học khuyết tật, các trường hợp đột xuất tại UEH
7.      Tốt nghiệp
7.1. Hoạt động tốt nghiệp –    Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp

–    Xếp hạng tốt nghiệp

–    Đăng ký xét tốt nghiệp

–    Lễ tốt nghiệp

–    Dịch vụ lễ tốt nghiệp

7.2. Sau tốt nghiệp –    Cộng đồng Cựu sinh viên UEH (UEH Alumni)

–    Cơ hội học tập sau đại học

–    UEH kết nối cộng động, lan tỏa tri thức

7.3. Văn bằng –    Tra cứu văn bằng tốt nghiệp

–    Đăng ký cấp bản sao văn bằng


PHỤ LỤC 2

Chương trình học tập định hướng đầu khóa – K48 ĐHCQ

1. Buổi 1: Tọa đàm định hướng tân sinh viên

1.1. Tổ chức lớp học

 • Đối tượng: Toàn bộ sinh viên K48 ĐHCQ
 • Lớp học: Cố định, phân theo thứ tự nhập học
 • Thực hiện:
  • Thông tin cho tất cả sinh viên tìm hiểu nội dung trang Tư vấn sau nhập học
  • Gửi mẫu cho sinh viên đặt câu hỏi, tổng hợp chia thành từng nhóm câu hỏi để bộ phận chuyên môn giải đáp
  • Tổ chức tọa đàm trực tuyến: Trao đổi, thảo luận
   • Nền tảng: Webinar MS Teams
   • Số lượng: 900 sinh viên/ buổi
   • Thời lượng: 03 giờ
   • Hình thức: Báo cáo viên tập trung tại phòng họp cơ sở A, sinh viên truy cập từ xa.
 • Báo cáo viên: Các đơn vị thuộc UEH.

1.2. Nội dung

STT Đơn vị Nội dung báo cáo Thời lượng
1 Phòng Đào tạo – Quy chế đào tạo

– Chuẩn đầu ra

– Chế độ chính sách, công tác sinh viên

15 phút
2 Phòng Tài chính – Kế toán Các phương thức thanh toán và hoàn trả học phí 05 phút
3 Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí – Kế hoạch đào tạo

– Quy định khảo thí

05 phút
4 Phòng Marketing – Truyền thông – Định vị thương hiệu UEH

– Chương trình “Kết nối cộng đồng – Lan tỏa tri thức”, chương trình Giving

– Dự án Đại học không rác

10 phút
5 Thư viện – Khai thác nguồn học liệu

– Sử dụng tài liệu hợp lý

05 phút
6 Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học – Hoạt động chăm sóc và hỗ trợ người học

– Các dịch vụ hỗ trợ

10 phút
7 Phòng Công nghệ thông tin – Đại học thông minh

– Cách khai thác hạ tầng công nghệ tại UEH

10 phút
8 Ban Quản lý Ký túc xá Hoạt động nội trú 05 phút
9 Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên – Hoạt động Đoàn – Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm

– Nghiên cứu khoa học sinh viên

– Hỗ trợ nhà trọ

10 phút
10 Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học Học tiếng Anh 05 phút
11 Các đơn vị tham gia tọa đàm – Hoạt động giao lưu

– Trao đổi và thảo luận

60 phút

2. Buổi 2: Báo cáo chuyên đề hòa nhập môi trường học tập UEH

2.1. Tổ chức lớp học

 • Đối tượng: Toàn bộ sinh viên K48 ĐHCQ
 • Lớp học: Cố định, phân theo thứ tự nhập học
 • Thực hiện: Tổ chức báo cáo chuyên đề
  • Nền tảng: Webinar MS Teams
  • Số lượng: 900 sinh viên/ buổi
  • Thời lượng: 03 giờ
  • Hình thức: Báo cáo viên tập trung tại phòng họp cơ sở A, sinh viên truy cập từ xa.
 • Báo cáo viên: Chuyên gia ngoài UEH.

2.2. Nội dung

Hòa nhập môi trường đa văn hóa vùng miền, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tại UEH.

3. Buổi 3: Báo cáo chuyên đề ý thức công dân

3.1. Tổ chức lớp học

 • Đối tượng: Toàn bộ sinh viên K48 ĐHCQ
 • Lớp học: Cố định, phân theo thứ tự nhập học
 • Thực hiện: Tổ chức báo cáo chuyên đề
  • Nền tảng: Webinar MS Teams
  • Số lượng: 900 sinh viên/ buổi
  • Thời lượng: 03 giờ
  • Hình thức: Báo cáo viên tập trung tại phòng họp cơ sở A, sinh viên truy cập từ xa.
 • Báo cáo viên: Giảng viên UEH, báo cáo viên Đảng ủy Khối.

3.2. Nội dung

 • Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế, xã hội, chủ quyền biển, đảo
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, an ninh, trật tự trong trường học,…

4. Buổi 4: Báo cáo kỹ năng mềm

4.1. Tổ chức lớp học

 • Đối tượng: Sinh viên K48 có nhu cầu
 • Lớp học: Chọn một trong các lớp theo lịch
 • Thực hiện:
  • Triển khai cho sinh viên đăng ký nhu cầu học
  • Tổ chức báo cáo, tư vấn trực tuyến
   • Nền tảng Webinar MS Teams
   • Số lượng: 900 sinh viên/ buổi
  • Thời lượng: 03 giờ
  • Hình thức: Báo cáo viên tập trung tại phòng họp cơ sở A, sinh viên truy cập từ xa.
 • Báo cáo viên: Chuyên gia ngoài UEH.

4.2. Nội dung

Có 04 chủ đề kỹ năng mềm để sinh viên chọn học theo nhu cầu:

 • Chủ đề 1: Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho tân sinh viên để chuẩn bị hành trình học tập tại UEH đạt hiệu quả
  • Hiểu được sự quan trọng của sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần;
  • Biết cách hài hòa giữa thể chất và tinh thần;
  • Lên phương án luyện tập để đảm bảo tinh thần và thể chất.
 • Chủ đề 2: Nâng cao năng lực tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập
  • Khơi dậy trong bạn niềm đam mê học tiếng Anh;
  • Các thói quen tốt để hình thành phản xạ;
  • Xây dựng kế hoạch học tập tiếng Anh hiệu quả;
  • Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình học;
  • Tìm môi trường phù hợp để trau dồi các kỹ năng chủ động.
 • Chủ đề 3: Kỹ năng quản trị mục tiêu và lập kế hoạch hiệu quả
  • Biết cách thiết lập mục tiêu Smart;
  • Biết thiết lập kế hoạch tài chính, quản lý tài chính và đầu tư hiệu quả;
  • Biết cách xây dựng kế hoạch hành động theo mô hình 5W1H2C5M;
  • Biết cách thiết lập kế hoạch cá nhân cụ thể cho 5 năm tới để quản trị mục tiêu và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả như mong muốn.
 • Chủ đề 4: Kỹ năng hiểu mình để thành công khi học tập tại UEH
  • Giúp người học hiểu rõ mình là ai?
  • Hiểu rõ mình thuộc nhóm người nào (Vui vẻ linh hoạt, trầm lắng hiệu quả, hướng nội, hướng ngoại…);
  • Người học nhận biết mình muốn gì và phải làm như thế nào để đạt được những điều đang mong đợi ở bản thân;
  • Giúp người học dễ dàng thích nghi và hội nhập với các lựa chọn, có trách nhiệm với các quyết định của mình;
  • Trang bị kỹ năng giao tiếp phù hợp từng tính cách.

PHỤ LỤC 3

Lịch học định hướng đầu khóa – K48 ĐHCQ

Mã lớp Phân lớp học Buổi Giờ Ngày Thứ
1.1. TP.HCM | ID nhập học 0001 – 0900 1 8:00 26/09/2022 Thứ Hai
2.1. TP.HCM | ID nhập học 0001 – 0900 2 14:00 26/09/2022 Thứ Hai
3.1. TP.HCM | ID nhập học 0001 – 0900 3 8:00 10/10/2022 Thứ Hai
1.2. TP.HCM | ID nhập học 0901 – 1800 1 8:00 27/09/2022 Thứ Ba
2.2. TP.HCM | ID nhập học 0901 – 1800 2 14:00 27/09/2022 Thứ Ba
3.2. TP.HCM | ID nhập học 0901 – 1800 3 14:00 10/10/2022 Thứ Hai
1.3. TP.HCM | ID nhập học 1801 – 2700 1 8:00 28/09/2022 Thứ Tư
2.3. TP.HCM | ID nhập học 1801 – 2700 2 14:00 28/09/2022 Thứ Tư
3.3. TP.HCM | ID nhập học 1801 – 2700 3 8:00 11/10/2022 Thứ Ba
1.4. TP.HCM | ID nhập học 2701 – 3600 1 8:00 29/09/2022 Thứ Năm
2.4. TP.HCM | ID nhập học 2701 – 3600 2 14:00 29/09/2022 Thứ Năm
3.4. TP.HCM | ID nhập học 2701 – 3600 3 14:00 11/10/2022 Thứ Ba
1.5. TP.HCM | ID nhập học 3601 – 4500 1 8:00 30/09/2022 Thứ Sáu
2.5. TP.HCM | ID nhập học 3601 – 4500 2 14:00 30/09/2022 Thứ Sáu
3.5. TP.HCM | ID nhập học 3601 – 4500 3 8:00 12/10/2022 Thứ Tư
1.6. TP.HCM | ID nhập học 4501 – 5400 1 8:00 03/10/2022 Thứ Hai
2.6. TP.HCM | ID nhập học 4501 – 5400 2 14:00 03/10/2022 Thứ Hai
3.6. TP.HCM | ID nhập học 4501 – 5400 3 14:00 12/10/2022 Thứ Tư
1.7. TP.HCM | ID nhập học 5401 – 6300 1 8:00 04/10/2022 Thứ Ba
2.7. TP.HCM | ID nhập học 5401 – 6300 2 14:00 04/10/2022 Thứ Ba
3.7. TP.HCM | ID nhập học 5401 – 6300 3 8:00 13/10/2022 Thứ Năm
1.8. TP.HCM | ID nhập học >6300 1 8:00 05/10/2022 Thứ Tư
2.8. TP.HCM | ID nhập học >6300 2 14:00 05/10/2022 Thứ Tư
3.8. TP.HCM | ID nhập học >6300 3 14:00 13/10/2022 Thứ Năm
1.9. Phân hiệu Vĩnh Long 1 8:00 03/10/2022 Thứ Hai
2.9. Phân hiệu Vĩnh Long 2 14:00 06/10/2022 Thứ Năm
3.9. Phân hiệu Vĩnh Long 3 8:00 14/10/2022 Thứ Sáu
1.10. Viện Đào tạo quốc tế 1 8:00 07/10/2022 Thứ Sáu
2.10. Viện Đào tạo quốc tế 2 14:00 07/10/2022 Thứ Sáu
3.10. Viện Đào tạo quốc tế 3 14:00 14/10/2022 Thứ Sáu
4.1. Sinh viên tự đăng ký 4 (Chuyên đề 1) 8:00 10/10/2022 Thứ Hai
4.2. Sinh viên tự đăng ký 4 (Chuyên đề 2) 14:00 10/10/2022 Thứ Hai
4.3. Sinh viên tự đăng ký 4 (Chuyên đề 3) 8:00 11/10/2022 Thứ Ba
4.4. Sinh viên tự đăng ký 4 (Chuyên đề 4) 14:00 11/10/2022 Thứ Ba
4.5. Sinh viên tự đăng ký 4 (Chuyên đề 1) 8:00 12/10/2022 Thứ Tư
4.6. Sinh viên tự đăng ký 4 (Chuyên đề 2) 14:00 12/10/2022 Thứ Tư
4.7. Sinh viên tự đăng ký 4 (Chuyên đề 3) 8:00 13/10/2022 Thứ Năm
4.8. Sinh viên tự đăng ký 4 (Chuyên đề 4) 14:00 13/10/2022 Thứ Năm

Hotline