– Căn cứ thông báo về số tín chỉ tối thiểu và phân bổ ngân sách học bổng Khuyến khích học tập – HKC2022.

– Căn cứ thông tin phản hồi của sinh viên về việc sai sót trong kết điểm trung bình thể hiện trên trang student.ueh.edu.vn.

– Căn cứ cách đánh giá kết quả học tập theo học kỳ, năm học theo Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM số 1796/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 30/6/2021 áp dụng từ khóa 47 – ĐHCQ.

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA) thông báo một số thông tin liên quan đến học bổng Khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ đầu năm 2022 (xét kết quả học tập và rèn luyện học kỳ cuối năm 2021) như sau:

    1. Điều chỉnh thời gian thông báo danh sách dự kiến cấp học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2022: trước ngày 25/11/2022 tại website http://dsa.ueh.edu.vn/
  1. Sinh viên học song ngành kiểm tra thông tin điểm trung bình học kỳ đầu năm 2022 và có môn ghi nhận: Sinh viên thuộc top đầu của các ngành/chuyên ngành có học song ngành, khi căn cứ vào số lượng phân bổ ngân sách học bổng KKHT – HKC2022 có khả năng được nhận học bổng vui lòng kiểm tra kỹ thông tin về điểm học tập và điểm trung bình học kỳ trên trang student.ueh.edu.vn mục Tra cứu thông tin -> Kết quả học tập -> Xem điểm SV -> Xem tại năm học 2022 – học kỳ: HKD. Trong đó, sinh viên kiểm tra đủ môn đã đăng ký học trong kỳ, đúng điểm được công bố, kiểm tra tổng số tín chỉ đã học trong kỳ, điểm trung bình học kỳ tính theo công thức:

Trường hợp có sai sót thông tin về  biểu mẫu trước ngày 18/11/2022.

Ví dụ trường hợp không ghi nhận điểm của môn học bị loại khỏi danh sách xét học bổng

 

Ảnh minh họa trường hợp bị sai thông tin do học song ngành cùng một khóa khác và điểm 01 học phần đang không được ghi nhận

Lưu ý:

– Trường hợp sinh viên có sai sót nhưng không phản hồi có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của sinh viên khi xét học bổng Khuyến khích học tập – Học kỳ cuối năm 2022, vì vậy DSA rất mong sinh viên rà soát kỹ thông tin của mình và phản hồi lại.

– Nguyên tắc xét học bổng KKHT căn cứ:

+ Số suất học bổng phân bổ cho từng chuyên ngành, từng khóa học;

+ Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên, sắp xếp theo thứ tự xét mức học bổng Xuất sắc > Giỏi > Khá. Trong từng mức sẽ xét dựa vào Điểm trung bình học tập > Điểm trung bình rèn luyện, cụ thể:

  • Mức học bổng: Xét suất Xuất sắc, đến suất giỏi, cuối cùng đến suất khá;
  • Trong từng mức học bổng: Kết quả học tập từ cao đến thấp (từ Xuất sắc đến Khá);
  • Trường hợp bằng kết quả học tập: Kết quả rèn luyện từ cao đến thấp.

Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì UEH xét cấp theo thứ tự từ trên xuống đến khi hết số suất học bổng được xác định.

Hotline