Trường sẽ thực hiện chi trả trực tiếp học bổng vào tài khoản ngân hàng của từng sinh viên từ ngày 27/7/2021 theo DANH SÁCH

Sinh viên vui lòng kiểm tra thông tin họ tên, tài khoản ngân hàng trong danh sách. Trường hợp có sai sót và thiếu thông tin, vui lòng gửi thông tin điều chỉnh theo mẫu từ ngày 14/7 đến trước ngày 27/7/2021

 

Hotline