Thông tin đăng ký:

Thời gian đăng ký từ ngày 15/3 đến ngày 31/3/2021

Mẫu đăng ký

Tài liệu:

Điều lệ

Kế hoạch

Lưu ý: Chỉ tiếp nhận đăng ký theo đơn vị tham gia, không tiếp nhận đăng ký cá nhân.

Hotline