BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1778/TB-ĐHKT-CSHTNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối 2021

dành cho sinh viên khóa 47 – Đại học chính quy

Căn cứ Thông báo số 1594/TB-ĐHKT-CSHTNH ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối 2021 dành cho sinh viên khóa 47 – Đại học chính quy, Trường thông báo gia hạn đăng ký chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối 2021 dành cho sinh viên khóa 47 – ĐHCQ, thông tin gia hạn cụ thể như sau:

  1. Cách thức và thời hạn đăng ký
  • Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại trang: https://student.ueh.edu.vn/ đến hết ngày 29/10/2021. Sau thời hạn trên, hệ thống sẽ khóa lại và sinh viên không thể đăng ký mới nhưng sinh viên có thể cập nhật dữ liệu trên hệ thống để bổ sung minh chứng hồ sơ theo yêu cầu của Trường.
  • Bước 2: Sinh viên chuyển phát nhanh hồ sơ gốc (bản cứng) tại Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (Phòng A0.16, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh) từ ngày đến ngày 08/11/2021 (tính trên dấu thời gian của bưu điện) nếu đơn đăng ký ở trạng thái “Đã kiểm tra giấy tờ” trên hệ thống
  • Bước 3: Sinh viên xem thông báo kết quả xét học bổng hỗ trợ học tập (dự kiến) tại website: dsa.ueh.edu.vn ngày 10/12/2021.

Lưu ý:

–  Trường hợp sinh viên không cung cấp được bản gốc của hồ sơ, Trường xem như sinh viên hủy kết quả dự kiến học bổng mà UEH đã xét.

–  Sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn đăng ký và chuẩn bị hồ sơ (xem tại đây)

  1. Các nội dung khác

Các nội dung khác, sinh viên thực hiện theo Thông báo số 1594/TB-ĐHKT-CSHTNH (xem tại đây)

  1. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
  • Cô Nhật Uyên (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1005, Email: uyentn@ueh.edu.vn)
  • Thầy Minh Lộc (Điện thoại (028) 7306 1976 – ext 1004, Email: ngmloc@ueh.edu.vn)
Nơi nhận:

– Người học;

– Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

– Lưu: VT, CSHTNH

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CHĂM SÓC

VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Đương

Hotline