BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1703/KH-ĐHKT-CSHTNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm 2021

____________

Căn cứ Công văn số 3810/BGDĐT-GDCTHSV ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2021 – 2022; căn cứ kế hoạch đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Trường xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm 2021 cho sinh viên đại học chính quy (ĐHCQ).

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

– Giúp cho sinh viên nắm vững những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào học tập trong các nhà trường;

– Giúp cho sinh viên nắm vững những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào học tập trong các nhà trường.

1.2. Yêu cầu

– Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm 2021 nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao bằng các hình thức phù hợp (trực tiếp, trực tuyến), bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19; đổi mới các hình thức thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá, bảo đảm đạt được các yêu cầu về nội dung;

– Nội dung Chương trình giáo dục “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, của nhà trường để thực hiện ổn định, lâu dài. Hằng năm, cập nhật kịp thời các kiến thức, chuyên đề cần thiết để quán triệt, tuyên truyền và định hướng giáo dục HSSV hiệu quả.

2. NỘI DUNG

1. Thực hiện các nội dung theo Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW ngày 17/6/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của HSSV.

a) Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng thể công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

b) Chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”

2. Tiếp tục việc quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV (Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”); Các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 về Kế hoạch của ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 628/QĐTTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”.

3. Tiếp tục cập nhật bổ sung, đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, định hướng của Bộ, ngành thông qua các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý HSSV về: Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác HSSV; công tác Đoàn, Hội; hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực học đường.

4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

5. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho HSSV việc chấp hành pháp luật:

a) Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018.

b) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành luật pháp của HSSV như: Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021…

6. Đẩy mạnh tuyên truyền và nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, Covid – 19; Các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường.

Tuyên truyền giới thiệu cho sinh viên biết, tải về và sử dụng các ứng dụng:

– An toàn Covid-19 (theo công văn số 5077/BGDĐT-GDTC, ngày 25/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo): https://csdl.moet.gov.vn/

– Cẩm nang phòng, chống Covid – 19:

http://vnbook.com.vn/books/Cam_nang_phong_chong_Covid-19/

3. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP

“Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm 2021 tại UEH được tổ chức học tập theo các chương trình phù hợp với từng đối tượng sinh viên đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa học.

3.1. Chương trình sinh hoạt đầu khóa

– Đối tượng: sinh viên khóa 47 – ĐHCQ.

– Thời lượng: 4 buổi học bắt buộc, từ 1 đến 4 buổi học tự chọn và 1 buổi làm bài thu hoạch.

– Hình thức tổ chức: trực tuyến trên nền tảng Cisco Webex UEH và hệ thống học trực tuyến LMS UEH.

– Nội dung: Trang bị những kiến thức cần thiết ban đầu cho sinh viên khi mới nhập học, định hướng ngành nghề đào tạo tại trường. Triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa, ứng xử văn hóa trên mạng xã hội và hiểu biết, ý thức trách nhiệm công dân thực thi pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân – sinh viên; hướng dẫn, tổ chức sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho sinh viên, tín dụng đào tạo…

– Chương trình học tập: tổ chức theo Kế hoạch số 1423/KH-ĐHKT-CSHTNH ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UEH về việc tổ chức sinh hoạt đầu khóa – K47 ĐHCQ.

3.2. Chương trình sinh hoạt giữa khóa

– Đối tượng: sinh viên khóa 45, 46 – ĐHCQ.

– Thời lượng: 1 buổi học và 1 buổi làm bài thu hoạch.

– Hình thức tổ chức: trực tuyến trên hệ thống học trực tuyến LMS UEH.

– Nội dung: Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2021 – 2022, học tập các chuyên đề về các vấn đề liên quan đến sinh viên, các nội dung chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm; các vấn đề toàn cầu; yêu cầu hội nhập quốc tế; định hướng và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên…

– Chương trình học tập:

+ Phổ biến, cung cấp kiến thức, thông tin mới;

+ Báo cáo chuyên đề Ý thức công dân.

3.3. Chương trình sinh hoạt cuối khóa

– Đối tượng: sinh viên khóa 44 – ĐHCQ.

– Thời lượng: 1 buổi học và 1 buổi làm bài thu hoạch.

– Hình thức tổ chức: trực tuyến trên hệ thống học trực tuyến LMS UEH.

– Nội dung: Trang bị một số kiến thức về khởi nghiệp (bổ sung nội dung so với chương trình giữa khóa học), kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, tổ chức cho sinh viên gặp gỡ các doanh nghiệp, tiếp cận thông tin về nguồn nhân lực, tổ chức hội chợ việc làm; các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho sinh viên; Học tập nội dung các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức, Luật Thương mại…) để sinh viên vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Thông tin tín dụng sinh viên và trách nhiệm hoàn vốn đối với nhóm sinh viên tham gia vay vốn.

– Chương trình học tập:

+ Phổ biến, cung cấp kiến thức, thông tin mới;

+ Thông tin nội dung các bộ luật;

+ Báo cáo chuyên đề Ý thức công dân.

4. CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

– Quá trình học tập của sinh viên được đánh giá theo hình thức điểm danh từng buổi học.

– Sinh viên làm bài thu hoạch theo hình thức thi trắc nghiệm vào cuối đợt học.

– Sinh viên được đánh giá là hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm 2021 nếu có điểm bài thu hoạch >=5 và không vắng quá 25% số buổi học; cuối đợt học, Trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập cho sinh viên có nhu cầu.

– Kết quả của sinh viên tham dự “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm 2021 là tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ cuối năm 2021 và học kỳ đầu năm 2022.

– Các sinh viên chưa hoàn thành chương trình có trách nhiệm học bù đến khi đạt yêu cầu, theo lịch học lại của Trường vào tháng 01 và tháng 08 hàng năm.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Tiến độ thực hiện

– 03/8/2021 – 10/9/2021: Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học phối hợp với các đơn vị có liên quan để chuẩn bị và triển khai thực hiện kế hoạch.

– 13/9/2021 – 10/10/2021: Tổ chức cho K47 ĐHCQ học tập.

– 01/10/2021 – 17/10/2021: Tổ chức cho K46 ĐHCQ học tập.

– 18/10/2021 – 31/10/2021: Tổ chức cho K44, 45 ĐHCQ học tập.

– Tháng 11/2021: Thông báo kết quả học tập.

– Tháng 02/2022: Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm 2021 về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Phân công các đơn vị thực hiện

5.2.1. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

– Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình học tập;

– Phụ trách mời báo cáo viên các nội dung học;

– Là đơn vị đầu mối, triển khai phối hợp với các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện chương trình;

– Sử dụng kết quả học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2.2. Văn phòng trường

Sắp xếp, bố trí lịch sử dụng hệ thống Cisco Webex UEH ưu tiên cho chương trình sinh hoạt đầu khóa.

5.2.3. Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế

Cung cấp thông thông tin cho Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học thực hiện chương trình sinh hoạt đầu khóa.

5.2.4. Phòng Đào tạo

– Phối hợp Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xây dựng và thực hiện chương trình sinh hoạt đầu khóa;

– Sử dụng kết quả học tập “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2.5. Viện Đào tạo quốc tế

Phối hợp Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xây dựng và thực hiện chương trình sinh hoạt đầu khóa.

5.2.6. Phòng Marketing – Truyền thông

– Phối hợp Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xây dựng và thực hiện chương trình sinh hoạt đầu khóa;

– Thiết kế và cung cấp ấn phẩm truyền thông theo thông điệp chung của trường;

– Cung cấp các ấn phẩm giáo dục, tuyên truyền về “Trường học không rác”.

5.2.7. Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí

– Phối hợp Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xây dựng và thực hiện chương trình sinh hoạt đầu khóa;

– Hỗ trợ xây dựng kế hoạch học tập.

5.2.8. Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình

Cung cấp thông thông tin cho Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học thực hiện chương trình sinh hoạt đầu khóa.

5.2.9. Phòng Tài chính – Kế toán

– Phối hợp Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xây dựng và thực hiện chương trình sinh hoạt đầu khóa;

– Kiểm tra dự toán và thanh toán kinh phí tổ chức.

5.2.10. Phòng Công nghệ thông tin

– Phối hợp Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xây dựng và thực hiện chương trình sinh hoạt đầu khóa;

– Phụ trách kỹ thuật, vận hành nền tảng công nghệ thông tin UEH phục vụ học tập trực tuyến.

5.2.11. Thư viện

Phối hợp Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xây dựng và thực hiện chương trình sinh hoạt đầu khóa.

5.2.12. Ban Quản lý Ký túc xá

Phối hợp Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xây dựng và thực hiện chương trình sinh hoạt đầu khóa.

5.2.13. Trạm Y tế

Phối hợp Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xây dựng và thực hiện chương trình sinh hoạt đầu khóa.\

5.2.14. Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học

Phối hợp Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xây dựng và thực hiện chương trình sinh hoạt đầu khóa.

5.2.15. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

Phối hợp Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xây dựng và thực hiện chương trình sinh hoạt đầu khóa.

5.2.16. Phân hiệu Vĩnh Long

– Phối hợp Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học xây dựng và thực hiện chương trình sinh hoạt đầu khóa.

– Tổ chức chương trình học tập cho sinh viên tại Phân hiệu Vĩnh Long.

5.3. Báo cáo viên

Đội ngũ báo cáo viên của UEH bao gồm các giảng viên uy tín, có chuyên ngành phù hợp, các báo cáo viên của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương (Công an, Tuyên giáo…), các cựu sinh viên tiêu biểu.

6. TÀI LIỆU

6.1. Tài liệu dùng cho báo cáo viên

– Các tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo; công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục đạạo đức, lối sống; chế độ, chính sách, tín dụng đào tạo, khởi nghiệp cho sinh viên.

6.2. Tài liệu dùng cho sinh viên

– Các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan hữu quan biên soạn và phát hành như: về kỹ năng sống; Văn hóa giao thông dành cho sinh viên…

– Các tài liệu về công tác sinh viên: Quy chế đào tạo, Quy chế sinh viên, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, Quy chế công tác sinh viên nội trú – ngoại trú, giáo dục giới tính, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội: ma túy, mại dâm, HIV/AIDS…

– Luật, văn bản chỉ đạo và văn bản quy phạm pháp luật (xem Phụ lục).

7. CÔNG TÁC BÁO CÁO

Kết thúc Sinh hoạt đầu năm học – năm 2021, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện với Ban Giám hiệu và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

– Các đơn vị liên quan;

– Portal UEH, website P.CSHTNH;

– Lưu: VT, CSHTNH.

(đã ký)

GS.TS. Sử Đình Thành


Phụ lục Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo phục vụ “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm 2021

Chương trình Sinh hoạt đầu khóa K47 ĐHCQ

Hotline