THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA HỌC

K47 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Trường hợp gặp trục trặc (vào trễ, thoát sớm, bị gián đoạn, đặt tên sai, vắng có lý do chính đáng…), sinh viên có thể giải trình lý do tại ĐÂY

1. BUỔI 1, 2, 3 (BẮT BUỘC)

 • UEH tại TP. Hồ Chí Minh
  • Xét tuyển Phương thức 1, 2, 3, 4, 5, 7: Học theo ID nhập học (số thứ tự nhập học)
  • Xét tuyển Phương thức 6 (xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT): Học theo số thứ tự xác nhận nhập học trực tuyến
 • UEH tại Phân hiệu Vĩnh Long
  • Tổ chức học tập theo kế hoạch đào tạo của Phân hiệu Vĩnh Long
 • Sinh viên chương trình cử nhân tài năng (ISB)
  • Học theo lịch của Viện Đào tạo quốc tế (Lớp 13 dưới đây)
 • Cách thức tổ chức lớp học
  • Hình thức học: trực tuyến
  • Nền tảng học: Cisco Webex UEH
  • Thông tin về cách thức truy cập khóa học sẽ gửi qua email sinh viên UEH trước thời gian học tập

Lớp

Xếp lớp Buổi Giờ Ngày

Thứ

Phân hiệu Vĩnh Long

Lớp 1

Toàn bộ

nhập học đợt 1

1 từ 13/09/2021 Thứ Hai
2 14:00 14/09/2021 Thứ Ba
3 08:00 15/09/2021 Thứ Tư

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 1

(Nhập học đợt 1)

Theo ID nhập học

1 08:00 16/09/2021 Thứ Năm
2 14:00 16/09/2021 Thứ Năm
3 08:00 17/09/2021 Thứ Sáu

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 2

(Nhập học đợt 1)

Theo ID nhập học

1 14:00 17/09/2021 Thứ Sáu
2 08:00 18/09/2021 Thứ Bảy
3 14:00 18/09/2021 Thứ Bảy

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 3

(Nhập học đợt 1)

Theo ID nhập học

1 08:00 19/09/2021 Chủ Nhật
2 14:00 19/09/2021 Chủ Nhật
3 08:00 20/09/2021 Thứ Hai

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 4

(Nhập học đợt 1)

Theo ID nhập học

1 14:00 20/09/2021 Thứ Hai
2 08:00 21/09/2021 Thứ Ba
3 14:00 21/09/2021 Thứ Ba

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 5

(Nhập học đợt 2)

Theo số thứ tự xác nhận

nhập học trực tuyến

1 08:00 22/09/2021 Thứ Tư
2 14:00 22/09/2021 Thứ Tư
3 08:00 23/09/2021 Thứ Năm

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 6

(Nhập học đợt 2)

Theo số thứ tự xác nhận

nhập học trực tuyến

1 14:00 23/09/2021 Thứ Năm
2 08:00 24/09/2021 Thứ Sáu
3 14:00 24/09/2021 Thứ Sáu

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 7

(Nhập học đợt 2)

Theo số thứ tự xác nhận

nhập học trực tuyến

1 08:00 25/09/2021 Thứ Bảy
2 14:00 25/09/2021 Thứ Bảy
3 08:00 26/09/2021 Chủ Nhật

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 8

(Nhập học đợt 2)

Theo số thứ tự xác nhận

nhập học trực tuyến

1 14:00 26/09/2021 Chủ Nhật
2 08:00 27/09/2021 Thứ Hai
3 14:00 27/09/2021 Thứ Hai

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 9

(Nhập học đợt 2)

Theo số thứ tự xác nhận

nhập học trực tuyến

1 08:00 28/09/2021 Thứ Ba
2 14:00 28/09/2021 Thứ Ba
3 08:00 29/09/2021 Thứ Tư

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 10

(Nhập học đợt 2)

Theo số thứ tự xác nhận

nhập học trực tuyến

1 14:00 29/09/2021 Thứ Tư
2 08:00 30/09/2021 Thứ Năm
3 14:00 30/09/2021 Thứ Năm

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 11

(Nhập học đợt 2)

Theo số thứ tự xác nhận

nhập học trực tuyến

1 08:00 01/10/2021 Thứ Sáu
2 14:00 01/10/2021 Thứ Sáu
3 08:00 02/10/2021 Thứ Bảy

Viện Đào tạo quốc tế

(Nhập học đợt 1 và đợt 2)

ISB

(Cử nhân tài năng)

1 từ 02/10/2021 Thứ Bảy
2 08:00 03/10/2021 Chủ Nhật
3 14:00 03/10/2021 Chủ Nhật

Phân hiệu Vĩnh Long

Lớp 2

(Nhập học đợt 2)

Toàn bộ

nhập học đợt 2

1 từ 04/10/2021 Thứ Hai
2 14:00 04/10/2021 Thứ Hai
3 08:00 05/10/2021 Thứ Ba

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 12

(Nhập học đợt 2)

Theo số thứ tự xác nhận

nhập học trực tuyến

1 08:00 07/10/2021 Thứ Năm
2 14:00 07/10/2021 Thứ Năm
3 08:00 08/10/2021 Thứ Sáu

2. BUỔI 4 (BẮT BUỘC)

 • UEH tại TP. Hồ Chí Minh
Lưu ý, không đăng nhập bằng Username & Password do K47 chưa được cấp tài khoản student
Nhấn vào nút Email UEH để đăng nhập bằng email (xem hình minh họa dưới đây)
  • Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên thực hiện Tự đăng ký (Học viên) vào khóa học bằng cách nhập Mật khẩu đăng ký đã được gửi vào email sinh viên UEH (hoặc tự lấy ở phần mô tả) và nhấn vào nút Ghi danh tôi (xem hình minh họa dưới đây)

  • Sau khi ghi danh vào khóa học, sinh viên điền Mã số sinh viên vào phần Thông tin ghi danh khóa học và hoàn thành các nội dung bài học theo yêu cầu.
 • UEH tại Phân hiệu Vĩnh Long
  • Tổ chức học tập theo kế hoạch đào tạo của Phân hiệu.

3. ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM (KHÔNG BẮT BUỘC)

 • Đăng ký khóa học tự chọn tại ĐÂY
 • Hình thức học: trực tuyến
 • Nền tảng học: Cisco Webex UEH
 • Thông tin về cách thức truy cập khóa học sẽ gửi qua email sinh viên UEH trước thời gian học tập

Sinh viên khi đăng ký sẽ chọn thời gian học của từng kỹ năng theo nhu cầu của mình theo lịch dưới đây:

STT Kỹ năng Giờ Ngày Thứ
1 Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập mối quan hệ 14:00 20/9/2021 Thứ Hai
14:00 22/9/2021 Thứ Tư
14:00 24/9/2021 Thứ Sáu
14:00 27/9/2021 Thứ Hai
14:00 29/9/2021 Thứ Tư
14:00 08/10/2021 Thứ Sáu
2 Nâng cao năng lực tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập 08:00 20/9/2021 Thứ Hai
08:00 22/9/2021 Thứ Tư
08:00 24/9/2021 Thứ Sáu
08:00 27/9/2021 Thứ Hai
08:00 29/9/2021 Thứ Tư
08:00 09/10/2021 Thứ Bảy
3 Quản lý cảm xúc để cuộc sống luôn hạnh phúc 08:00 21/9/2021 Thứ Ba
08:00 23/9/2021 Thứ Năm
08:00 25/9/2021 Thứ Bảy
14:00 28/9/2021 Thứ Ba
14:00 30/9/2021 Thứ Năm
14:00 09/10/2021 Thứ Bảy
4 Kỹ năng quản trị mục tiêu và lập kế hoạch hiệu quả 14:00 21/9/2021 Thứ Ba
14:00 23/9/2021 Thứ Năm
14:00 25/9/2021 Thứ Bảy
08:00 28/9/2021 Thứ Ba
08:00 30/9/2021 Thứ Năm
08:00 10/10/2021 Chủ Nhật

4. LÀM BÀI THU HOẠCH

 • Nội dung bài kiểm tra
  • 50% kiến thức về quy chế, quy định, thông tin UEH (trang Tư vấn sau nhập học)
  • 50% kiến thức về ý thức công dân (nội dung Buổi 4)
 • Hình thức thi: Trắc nghiệm trực tuyến
 • Thời gian thi, cách thức thi được gửi qua email trước khi thi trong tháng 10

Hotline