Lưu ý

Hình thức học tập: Trực tuyến
Thời gian và cách thức truy cập khóa học sẽ được cập nhật vào ngày 06/9/2021.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1423/KH-ĐHKT-CSHTNH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức sinh hoạt đầu khóa – K47 ĐHCQ

____________

Căn cứ Quy định Công tác sinh viên và kế hoạch đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), Trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động định hướng tân sinh viên khóa 47 đại học chính quy (ĐHCQ) cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

– Giúp tân sinh viên hòa nhập vào hành trình đến với tri thức cũng như trải nghiệm không gian Đại học UEH;

– Thông qua các nội dung định hướng, giúp tân sinh viên nắm rõ về các quy định trong học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt, rèn luyện, các kênh thông tin, hệ thống chăm sóc, hỗ trợ và tư vấn chuyên nghiệp tại UEH.

1.2. Yêu cầu

– Nội dung chương trình phải nhằm cung cấp những thông tin hữu ích, thiết thực đến tân sinh viên;

– Việc tổ chức hoạt động cần kết hợp nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, hấp dẫn, có tổ chức tư vấn, giải đáp thắc mắc;

– Kết thúc đợt học có tổ chức làm bài kiểm tra nhằm đánh giá kết quả học tập.

2. NỘI DUNG

2.1. Hoạt động định hướng tân sinh viên

Sinh viên tìm hiểu thông tin và tham gia tư vấn sau nhập học, cụ thể:

– Website: https://nhaphoc.ueh.edu.vn/tu-van-sau-nhap-hoc/

– Nội dung (xem Phụ lục 1)

2.2. Chương trình sinh hoạt đầu khóa

– Số buổi học: 04 buổi bắt buộc, 01-04 buổi tự chọn

– Nội dung học (xem Phụ lục 2)

– Thời gian học (xem Phụ lục 3)

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Tiến độ thực hiện

– Xây dựng nội dung hoạt động định hướng: từ ngày 28/6 – 25/7/2021

– Tổ chức hoạt động định hướng và tư vấn sau nhập học: Từ ngày 03/8 – 15/9/2021

– Tổ chức chương trình sinh hoạt đầu khóa: Từ ngày 14/9 – 10/10/2021

3.2. Phân công các đơn vị thực hiện

1.1.1. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

– Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình;

– Phụ trách mời báo cáo viên các nội dung học;

– Là đơn vị đầu mối, triển khai phối hợp với các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện hoạt động sinh hoạt đầu khóa.

1.1.2. Văn phòng trường

– Sắp xếp, bố trí lịch sử dụng hệ thống Cisco Webex UEH ưu tiên cho chương trình sinh hoạt đầu khóa từ ngày 14/10 đến ngày 10/10/2021 (theo yêu cầu về kỹ thuật trong cùng 1 thời điểm chỉ được tổ chức tối đa 2 cuộc họp trong hệ thống).

1.1.3. Phòng Đào tạo

– Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm các mục sau: 3.1. Đào tạo; 3.2. Đánh giá kết quả học tập; 3.4. Chuẩn tiếng Anh đầu vào và Quy định xét chuyển điểm tiếng Anh; 2.1. Ngoại trú (Công tác quản lý ngoại trú sinh viên); 7.1. Hoạt động tốt nghiệp (Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp; Xếp hạng tốt nghiệp; Đăng ký xét tốt nghiệp; Lễ tốt nghiệp).

– Thông báo sinh viên K47 nhập học về thời gian bắt đầu học tập.

– Tham gia buổi 1 sinh hoạt đầu khóa, phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 01/9/2021.

1.1.4. Phòng Tài chính – Kế toán

– Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm mục sau: 3.6. Học phí.

– Tham gia buổi 1 sinh hoạt đầu khóa, phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 01/9/2021.

1.1.5. Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí

– Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm các mục sau: 3.2. Đánh giá kết quả học tập (Quy định khảo thí; Vắng thi có phép).

– Tham gia buổi 1 sinh hoạt đầu khóa, phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 01/9/2021.

1.1.6. Phòng Marketing – Truyền thông

– Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm các mục sau: 1.1. Lịch sử – Sứ mạng – Tầm nhìn; 1.3. Văn hóa UEH; 1.4. Khám phá cơ sở vật chất; 7.2. Sau tốt nghiệp (UEH Alumni).

– Thiết kế và cung cấp ấn phẩm truyền thông về chương trình sinh hoạt đầu khóa theo thông điệp chung của trường, vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 01/9/2021.

– Cung cấp các ấn phẩm giáo dục, tuyên truyền về “Trường học không rác”.

1.1.7. Phòng Công nghệ thông tin

– Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm các mục sau: 2.5. Đại học thông minh; 2.6. Giáo trình – công nghệ – trang phục (Cách khai thác hạ tầng công nghệ tại UEH).

– Tham gia buổi 1 sinh hoạt đầu khóa, phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 01/9/2021.

– Tham gia buổi 2 sinh hoạt đầu khóa, phụ trách báo cáo chuyên đề về các nội dung sau: Đại học thông minh UEH; Sinh viên thế hệ 4.0.

– Phụ trách kỹ thuật, vận hành hệ thống Cisco Webex UEH phục vụ tổ chức các buổi học.

1.1.8. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

– Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm các mục sau: 5.4. Công tác Đoàn vụ; 5.2. Hoạt động câu lạc bộ/ đội/ nhóm; 4.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên; 2.2. Ngoại trú (Các tiêu chí đánh giá nhà trọ; Fanpage Nhà trọ online – UEH); 2.6. Giáo trình – công nghệ – trang phục (Trang phục khi đến trường, đồng phục thể dục).

– Tham gia buổi 1 sinh hoạt đầu khóa, phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 01/9/2021.

1.1.9. Ban Quản lý Ký túc xá

– Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm các mục sau: 1.4. Khám phá cơ sở vật chất UEH (Ký túc xá); 2.1. Nội trú.

– Tham gia buổi 1 sinh hoạt đầu khóa, phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 01/9/2021.

1.1.10. Thư viện

– Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm mục sau: 3.3. Khai thác nguồn học liệu.

– Tham gia buổi 1 sinh hoạt đầu khóa, phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 01/9/2021.

1.1.11. Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học

– Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm mục sau: 3.5. Học và thi Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

– Tham gia buổi 1 sinh hoạt đầu khóa, phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 01/9/2021.

1.1.12. Trạm Y tế

– Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi do đơn vị chịu trách nhiệm chuyên môn tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1), gồm mục sau: 6.9. Chăm sóc sức khỏe.

1.1.13. Viện Đào tạo quốc tế

– Thông tin cho DSA những nội dung bổ sung và cập nhật có liên quan đến Viện Đào tạo quốc tế tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1).

– Tham gia buổi 1 sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên ISB (14:00 ngày 02/10/2021), phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 01/9/2021.

1.1.14. Phân hiệu Vĩnh Long

– Thông tin cho DSA những nội dung thay đổi có liên quan đến Phân hiệu Vĩnh Long tại website nhaphoc.ueh.edu.vn (chi tiết xem Phụ lục 1).

– Tham gia buổi 1 sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên tại Phân hiệu Vĩnh Long (08:00 ngày 14/9/2021 và 08:00 ngày 04/10/2021), phụ trách phổ biến tóm tắt và giải đáp thắc mắc theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2. Danh sách nhân sự tham gia vui lòng gửi về email dsa@ueh.edu.vn trước ngày 01/9/2021.

– Tổ chức học tập buổi 4 sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên tại Phân hiệu Vĩnh Long, chuyên đề Ý thức công dân.
Để đảm bảo kế hoạch tổ chức sinh hoạt đầu khóa – K47 ĐHCQ diễn ra được thành công, Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị nghiêm túc phối hợp trong công tác chuẩn bị và thực hiện; giao Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm chính trong triển khai thực hiện và báo cáo trực tiếp Ban Giám hiệu khi có vấn đề phát sinh./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

– Các đơn vị liên quan;

 

– Portal UEH, website P.CSHTNH;

– Lưu: VT, CSHTNH.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Bùi Quang Hùng


PHỤ LỤC 1

Nội dung hoạt động định hướng tân sinh viên – năm 2021

STT Chủ đề Nội dung chi tiết
1.      Tìm hiểu về UEH
1.1. Lịch sử – sứ mạng – tầm nhìn
 • Lược sử
 • Tầm nhìn
 • Sứ mạng
 • Giá trị
1.2. Cơ cấu tổ chức UEH
 • Sơ đồ cơ cấu tổ chức UEH
 • Các đơn vị tham gia quản lý, đào tạo liên quan đến sinh viên
1.3. Văn hóa UEH
 • Giá trị cốt lõi – giá trị nền tảng
 • Các quy ước văn hóa ứng xử tại UEH
1.4. Khám phá cơ sở vật chất UEH
 • Cơ sở chính
 • Phân hiệu tại Vĩnh Long
 • Cơ sở dạy và học
 • UEH Hotel – Viện Đổi mới sáng tạo – Viện Đô thị thông minh và quản lý
 • Trung tâm thể dục thể thao
 • Ký túc xá
 • Virtual Tour UEH
2.      Hành trang học tập
2.1. Nội trú
 • Thông tin ký túc xá
 • Quy trình đăng ký ký túc xá
 • Quy trình đóng lệ phí ký túc xá
2.2. Ngoại trú
 • Các tiêu chí đánh giá nhà trọ
 • Giới thiệu fanpage Nhà trọ online – UEH
 • Giới thiệu Hotel UEH
 • Công tác quản lý ngoại trú sinh viên
2.3. Phương tiện di chuyển
 • Dịch vụ Shuttle Bus UEH
 • Hướng dẫn phương tiện di chuyển
2.4. Phương pháp học tập
 • Phương pháp học tập bậc đại học
 • Các kỹ năng mềm thiết yếu
2.5. Đại học thông minh
 • Hệ thống chỉ dẫn UEH Wayfinding
 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống UEH Smartlock
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng UEH Student
 • Hệ thống học trực tuyến LMS – UEH
 • Dịch vụ thông minh UEH
2.6. Giáo trình – công nghệ – trang phục
 • Sách giáo trình phục vụ cho học tập
 • Cách khai thác hạ tầng công nghệ tại UEH
 • Trang phục khi đến trường, đồng phục thể dục
2.7. Kết nối – chia sẻ
 • Tìm kiếm và xử lý nguồn thông tin tin cậy
 • Cổng thông tin chính thức của UEH
 • Tài khoản học tập
 • Các trang mạng xã hội, nhóm học tập hữu ích
 • Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng
3.      Học tập tại UEH
3.1. Đào tạo
 • Quy chế đào tạo
 • Thời gian học trong năm
 • Xây dựng kế hoạch học tập
 • Đăng ký học phần, hủy học phần
 • Chương trình đạo tạo thứ hai
 • Chuyển điểm
 • Học trả nợ, cải thiện
 • Xét chuyển vào ngành, chuyên ngành
 • Tạm ngừng học, bảo lưu kết quả
 • Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về chất lượng học phần
3.2. Đánh giá kết quả học tập
 • Đánh giá kết quả học tập
 • Quy định khảo thí
 • Vắng thi có phép
3.3. Khai thác nguồn học liệu
 • Smart Library UEH
 • Giới thiệu về thư viện và nguồn học liệu
 • Hướng dẫn sử dụng thư viện UEH
 • Sử dụng tài liệu hợp lý
3.4. Chuẩn tiếng Anh đầu vào và Quy định xét chuyển điểm tiếng Anh
 • Chuẩn tiếng Anh đầu vào
 • Quy định xét chuyển điểm tiếng Anh
3.5. Học và thi Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
 • Học và thi Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với sinh viên UEH
 • Học và thi lấy chứng chỉ VPET tại UEH cho tân sinh viên
3.6. Học phí
 • Quy trình nộp học phí
 • Cách thức đóng học phí
 • Quy trình hoàn trả học phí
4.      Nghiên cứu khoa học
4.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên
 • Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên tại UEH
 • Điểm thưởng nghiên cứu khoa học
 • Quyền lợi sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học
4.2. Quy định về nghiên cứu khoa học sinh viên Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên UEH
4.3. Quy định về nghiên cứu khoa học sinh viên chất lượng cao Quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên chương trình chất lượng cao tham gia nghiên cứu khoa học
5.      Sân chơi – Rèn luyện
5.1. Cuộc sống sinh viên UEH
 • Giảng đường học tập
 • Hoạt động thư giãn
 • Học tập tại thư viện thông minh
 • Tham gia hoạt động truyền thống
 • Hoạt động học thuật
 • Hoạt động tình nguyện
 • Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao
 • Các hoạt động nổi bật khác
 • Tổng quan câu lạc bộ, đội, nhóm
 • Hoạt động tại Phân hiệu Vinh Long
5.2. Hoạt động câu lạc bộ/ đội/ nhóm
 • Câu lạc bộ/ đội/ nhóm trực thuộc Đoàn – Hội trường
 • Câu lạc bộ/ đội/ nhóm trực thuộc Đoàn khoa/ viện
5.3. Công viên Tiếng Anh
 • Hoạt động của công viên
 • Các chương trình định kỳ
5.4. Công tác Đoàn vụ Quy trình tiếp nhận hồ sơ sinh hoạt Đoàn
5.5. Sinh hoạt công dân
 • Chương trình sinh hoạt hàng năm
 • Sử dụng kết quả học tập
 • Học lại
5.6. Kết quả kết quả rèn luyện
 • Quy định đánh giá
 • Quy trình thực hiện
 • Đăng ký và ghi nhận tham gia hoạt động ngoại khóa
 • Phân bổ trong tham gia hoạt động ngoại khóa
 • Sử dụng kết quả rèn luyện
6.      Hỗ trợ – Chăm sóc
6.1. Hoạt động hòa nhập đa văn hóa
 • Giới thiệu về hoạt động đa văn hóa
 • Các hoạt động đa văn hóa sẽ tổ chức
6.2. Hỗ trợ thông tin
 • Giới thiệu kho tri thức
 • Kênh thông tin về công tác đào tạo
 • Kênh thông tin về thời khóa biểu, công tác khảo thí
 • Kênh thông tin về chăm sóc và hỗ trợ người học
 • Hỗ trợ giải đáp thông tin
6.3. Cố vấn học tập
 • Công việc của cố vấn học tập
 • Cách thức liên hệ cố vấn học tập
 • Đánh giá cố vấn học tập
6.4. Tư vấn
 • Hoạt động tư vấn người học tại UEH
 • Các kênh tư vấn
6.5. Hướng nghiệp – việc làm
 • Định hướng nghề nghiệp trong giai đoạn đại cương, chọn chuyên ngành
 • Việc làm – thực tập
 • Ngày hội việc làm
 • Cổng thông tin việc làm
6.6. Kỹ năng
 • Hoạt động đào tạo kỹ năng mềm tại UEH
 • Kỹ năng quản lý tài chính cho tân sinh viên UEH
6.7. Học bổng
 • Học bổng tuyển sinh dành cho tân sinh viên trúng tuyển với kết quả xét tuyển cao
 • Học bổng hỗ trợ học tập dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
6.8. Hỗ trợ tài chính
 • Chính sách miễn, giảm học phí
 • Vay vốn ngân hàng chính sách xã hội
 • Tín dụng học tập tại UEH
6.9. Chăm sóc sức khỏe
 • Quy định về bảo hiểm y tế
 • Giới thiệu Trạm Y tế
6.10. Dịch vụ
 • Cổng giao dịch điện tử UEH
 • Hệ thống photocopy, in ấn cho người học UEH
 • Hệ thống căn tin
6.11. Hỗ trợ người học khuyết tật, các trường hợp đột xuất Hoạt động hỗ trợ người học khuyết tật, các trường hợp đột xuất tại UEH
7.      Tốt nghiệp
7.1. Hoạt động tốt nghiệp
 • Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp
 • Xếp hạng tốt nghiệp
 • Đăng ký xét tốt nghiệp
 • Lễ tốt nghiệp
 • Dịch vụ lễ tốt nghiệp
7.2. Sau tốt nghiệp
 • Cộng đồng Cựu sinh viên UEH (UEH Alumni)
 • Cơ hội học tập sau đại học
 • UEH kết nối cộng động, lan tỏa tri thức
7.3. Văn bằng
 • Tra cứu văn bằng tốt nghiệp
 • Đăng ký cấp bản sao văn bằng

PHỤ LỤC 2

Chương trình sinh hoạt đầu khóa học – năm 2021

1. Nội dung bắt buộc

STT Nội dung Cách thức tổ chức Báo cáo viên
1 Buổi 1: Tọa đàm định hướng tân sinh viên
 • Tìm hiểu về UEH
 • Hành trang học tập
 • Học tập tại UEH
 • Nghiên cứu khoa học
 • Sân chơi và rèn luyện
 • Hoạt động hỗ trợ và chăm sóc
 • Thông tin tốt nghiệp và sau tốt nghiệp

 

 • -Đối tượng: Toàn bộ sinh viên K47
 • Lớp học: Cố định, phân theo thứ tự nhập học
 • Thực hiện:
  • Thông tin cho tất cả sinh viên tìm hiểu nội dung định hướng trên trang Tư vấn sau nhập học
  • Gửi mẫu cho sinh viên đặt câu hỏi, tổng hợp chia thành từng nhóm câu hỏi để bộ phận chuyên môn giải đáp
  • Tổ chức tọa đàm trực tuyến: Trao đổi, thảo luận
   • Nền tảng: Cisco Webex
   • Số lượng: 600 sinh viên/buổi
   • Thời lượng: 03 giờ
  • Yêu cầu: Tăng cường tương tác, mời host chuyên nghiệp, có các game xen kẽ
 • Chủ trì: Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA)
 • Đại diện tất cả đơn vị chức năng liên quan
  • Phòng Đào tạo (Quản lý đào tạo; Kết quả học tập; Kế hoạch học tập; Chuẩn tiếng Anh; Ngoại trú; Chương trình đào tạo; Chuẩn đầu ra; Đảm bảo chất lượng)
  • Phòng Tài chính – Kế toán (Học phí)
  • Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí (Kế hoạch đào tạo; Tổ chức thi; Phúc khảo; Phòng học; Cơ sở học)
  • Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên (Hoạt động Đoàn – Hội; Câu lạc bộ, đội, nhóm; Nghiên cứu khoa học; Hỗ trợ nhà trọ)
  • Ban Quản lý Ký túc xá (Nội trú)
  • Thư viện (Thư viện; Nguồn học liệu)
  • Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học (Học tiếng Anh)
2 Buổi 2: Báo cáo chuyên đề hòa nhập môi trường học tập UEH
 • Đại học thông minh UEH (nhấn mạnh khai thác hạ tầng công nghệ của UEH)
 • Sinh viên thế hệ 4.0 cần chuẩn bị những gì?
 • Phương pháp học tập bậc đại học
 • Thiết kế thời sinh viên tuyệt với
 • Đối tượng: Toàn bộ sinh viên K47
 • Lớp học: Cố định, phân theo thứ tự nhập học
 • Thực hiện: Tổ chức báo cáo, tư vấn trực tuyến
  • Nền tảng Cisco Webex
  • Số lượng: 600 sinh viên/buổi
  • Thời lượng: 03 giờ
Giảng viên UEH do DSA phụ trách mời.
3 Buổi 3: Báo cáo chuyên đề thích nghi môi trường học tập mới, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho tân sinh viên
 • Thích nghi môi trường học tập đại học
 • Sức khỏe, sự hài hòa thể chất và tinh thần
 • Đối tượng: Toàn bộ sinh viên K47
 • Lớp học: Cố định, phân theo thứ tự nhập học
 • Thực hiện: Tổ chức báo cáo, tư vấn trực tuyến
  • Nền tảng Cisco Webex
  • Số lượng: 600 sinh viên/buổi
  • Thời lượng: 03 giờ
Chuyên gia bên ngoài về tâm lý, sức khỏe do DSA phụ trách mời.
4 Buổi 4: Báo cáo chuyên đề ý thức công dân
 • Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế, xã hội, chủ quyền biển, đảo
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, an ninh, trật tự trong trường học,…
 • Đối tượng: Toàn bộ sinh viên K47
 • Lớp học: Không cố định, tự do truy cập
 • Thực hiện:
  • Ghi danh sinh viên vào lớp học LMS UEH
  • Tổ chức học tập trực tuyến: Xem bài giảng bằng video clip phát lại, tự nghiên cứu tài liệu đọc thêm; Làm bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập
   • Nền tảng: LMS UEH (shcd.ueh.edu.vn)
   • Số lượng: Không giới hạn buổi
   • Thời lượng: 03 giờ tự học, 01 giờ làm bài kiểm tra
Giảng viên UEH do DSA phụ trách mời.

2. Nội dung tự chọn

a. Nội dung

Sinh viên tự chọn các kỹ năng mềm để tham gia theo nhu cầu:

 • Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập mối quan hệ
  • Quy tắc chào, hỏi xã giao trong giao tiếp;
  • Cách thức tạo lập và giữ thiện cảm trong giao tiếp;
  • Các thói quen ảnh hưởng đến giao tiếp, thiết lập thay đổi để giao tiếp hiệu quả;
  • Những điều cần tránh trong giao tiếp ứng xử;
  • Tầm quan trọng của giao tiếp ứng xử trong tạo lập mối quan hệ, làm sao để tạo lập mối quan hệ tốt.
 • Nâng cao năng lực tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập
  • Khơi dậy trong bạn niềm đam mê học tiếng Anh;
  • Các thói quen tốt để hình thành phản xạ;
  • Xây dựng kế hoạch học tập tiếng Anh hiệu quả;
  • Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình học;
  • Tìm môi trường phù hợp để trau dồi các kỹ năng chủ động.
 • Quản lý cảm xúc để cuộc sống luôn hạnh phúc
  • Hiểu rõ nguồn gốc và sự tác động của nhận thức lên cảm xúc;
  • Nhận thức được quản lý cảm xúc tốt sẽ mang lại năng lượng tích cực giúp cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc;
  • Vận dụng lý thuyết và phương pháp để hóa giải cảm xúc theo hướng tích cực trong mọi hoàn cảnh.
 • Kỹ năng quản trị mục tiêu và lập kế hoạch hiệu quả
  • Hiểu rõ đặc tính tâm lý, tính cách cá nhân, lý tưởng nghề nghiệp để xây dựng đam mê và định hướng nghề nghiệp, cuộc sống cá nhân phù hợp;
  • Biết cách xây dựng kế hoạch hành động theo mô hình 5W1H2C5M;
  • Biết cách thiết lập kế hoạch cá nhân cụ thể cho 5 năm tới để quản trị mục tiêu và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả như mong muốn.

b. Cách thức tổ chức

 • Đối tượng: SV K47 có nhu cầu
 • Lớp học: Cố định, theo đăng ký
 • Thực hiện:
  • Triển khai cho SV đăng ký nhu cầu học
  • Tổ chức báo cáo, tư vấn trực tuyến
   • Nền tảng Cisco Webex
   • Số lượng: 500 SV/buổi
   • Thời lượng: 03 giờ

c. Báo cáo viên

Giảng viên UEH, chuyên gia bên ngoài do DSA mời.

Hotline